Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Evidence for a stochastic model of global seismicity (abstracts) = Ένδειξη για ένα στοχαστικό μοντέλο παγκόσμιας σεισμικότητας.  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Τ. Μ. Τσάπανος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Κ. Β. Μπαγιάτης, Χρήστος Χ. Κουκουβίνος
 
Τόμ. 25 (1990) Geogenic and anthropogenic influences on soils of the Western Thessaly plain, Greece. (abstracts) = Γεωγενής κι ανθρωπογενής επίδραση στα εδάφη της πεδιάδας της Δυτικής Θεσσαλίας.  PDF
Βασιλική Σχιμάνη, Heinrich Emil Schneider
 
Τόμ. 25 (1990) Morphology and composition of the gold grains of the Gallikos area , Northern Greece as compared tio some gold grains of the RHine Vallrey ,F.R.G (abstracts)  PDF
Ι. Μπομπότη-Τσιτλακίδου, Μιχάλης . Βαβελίδης, G. C. Amstutz
 
Τόμ. 25 (1990) Geological structure and evolution of the Nisyros volcano (abstacts) = Γεωλογική δομή κι εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου  PDF
Δ Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Δ. Θ. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 25 (1990) New observations on permian stratigraphy in Greece and geodynamic interpretation (abstracts) = Νέες παρατηρήσεις στη στρωματογραφία του Πέρμιου της Ελλάδας και η γεωδυναμική τους ερμηνεία.  PDF
A. Baud, C. Jenny, Δ Παπανικολάου, Γ. Ν. Σιδέρης, G. M. Stampfli
 
351 - 355 από 355 Στοιχεία << < 10 11 12 13 14 15 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.