Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) Perliminary report on the supende sediment load distribution and quality in the river Strymon- lake Kerkini hydrosystem (Abstracts)  PDF
Κ. Αλμπανάκης, Σπύρος Σκλαβούνος, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
Τόμ. 25 (1990) Conditions hydrogeologiques des marbres du mont Symvolon (Grece du Nord) (abstracts) = Υδρογεωλογικές συνθήκες και των μαρμάρων του Συμβόλου Καβάλας.  PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 25 (1990) Evolution of eastern varnountas plutonite (NW. Macedonia)Q major and trace element fractional crystallization models. (abstracts) = Εξέλιξη του πλουτωνίτη του Ανατολικού Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία): μοντέλλα κλασματικής κρυστάλλωσης κυρίων στοιχείων και ιχνοστοιχείων.  PDF
Α. Κορωναίος, Γ. Χριστοφίδης, Γεώργιος Ελευθεριάδης
 
Τόμ. 25 (1990) Permotriassic sequences of eastern greeceQ the cases of pteleos (E.Orthrys MT) and Yaltra(NW Euboea isl.) (abstracts) = Περμοτραδικές ακολουθίες της ανατολικής Ελλάδας: οι περιπτώσεις του Πτελεόυ (Α.Όρθρυς) και των Γιάλτρων(Εύβοια)  PDF
Χρήστος Ι. Σιδέρης
 
Τόμ. 25 (1990) Jurassic evolution of south- tethyan margin: a distension basin, the lonian trough (Epirus, Greece) analysed from its radiolarian fauna (abstracts) = Εξέλιξη του νότιου περιθωρίου της Τηθύος κατά το Ιουρασικό: μια εφελκυστική λεκάνη, η Ιόνια αύλακα (Ηπειρος, Ελλάς) μελετημένη με βάση πανίδα ραδιολαρίων  PDF
T. Danelian, P. De Wever, J. Dercourt
 
351 - 355 από 355 Στοιχεία << < 10 11 12 13 14 15 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.