Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Relations between the seismic and the tectonics in a global scale (abstracts) = Σχέση μεταξύ της σεισμικότητας και της τεκτονικής σε παγκόσμια κλίμακα.  PDF
Τ. Μ. Τσάπανος
 
Τόμ. 25 (1990) The possibility of identification of sand-clounds and prediction of coloured rain over by mean of satellite imagery (abstracts) = Δυνατότηα ανγνώρισης νεφών άμμου και πρόγνωσης λασποβροχής στην Ελλάδα, με τη βοήθεια δορυφορικών φωτογραφιών  PDF
Θεαγένης Α. Χαραντώνης, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης, Απόστολος Αθ. Φλόκας
 
Τόμ. 25 (1990) Sulphide occurences in the serpentinites-chromites of the Eretria area (abstracts) = Θειούχες εμφανίσεις στους σερπεντινίτες-χρωμιτίτες της περιοχής Ερέτριας.  PDF
Ελευθερία Γ. Δήμου
 
Τόμ. 25 (1990) Geometry of acid intrusives in Plaka, Laurium, and relation between magmatism and deformation (abstracts) = Γεωμετρία όξινων πυριγενών Πλάκας Λαυρίου και σχέση μαγματισμού -παραμόρφωσης.  PDF
Δ Παπανικολάου, Δ. Συσκάκης
 
Τόμ. 25 (1990) The state of the tectonic stresses in the area of the eastern Corinth gulf earthquakes of February - March 1981 (Abstracts) = Το καθεστώς των τεκτονικών τάσεων στη περιοχή των σεισμών Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1981 του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου  PDF
Ζαφείριος Α. Καροτσιέρης
 
Τόμ. 28 (1992) The tuscan segment of the Italian Hercynian chain from the variscan belt to the Alpidic Peri-Adriatic extensional margin (Abstracts)  PDF
A. Rau
 
Τόμ. 28 (1992) Rudist- bearing limestones in the Cuban cretaceous volcanic arc (Abstracts)  PDF
R. Rojas, Vinent M. Iturralde-
 
Τόμ. 28 (1992) Volcanic stratigraphy and evolution of Nisyros island (Abstracts)  PDF
Γ. Βουγιουκαλάκης
 
Τόμ. 28 (1992) Preliminary field results on the metamorphosed metalliferous deposits from the Pelagonian zone, Grecce (Abstracts)  PDF
, Σωτήριος Π. Βαρνάβας
 
Τόμ. 28 (1992) Comparison of Ti/V- and K2O- depth relationships for the rocks of the Aegean island arc (Abstracts)  PDF
Π. Μητρόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) Gneisses of Tekija region (Abstracts)  PDF
V. Joksimovic
 
Τόμ. 28 (1992) Studies on the Permian- Jurassic carbonate sequences of Talea Ori, Crete Greece (Abstracts)  PDF
N. Cabaleri, Cl. Armella, B Baldis, Θ. Μαρκόπουλος, Απ. Αλεξόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Paleomagnetism of the Nea Santa rhyolites and comparison with the Pelagonian Permo-trassic. (abstracts) = Παλαιομαγνητική μελε΄τη των ρυόλιθων της Νέας Σάντας και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα του Περμο-Τριαδικού της Πελαγονικής ζώνης.  PDF
J. P. Lauer, Δ. Κοντοπούλου
 
Τόμ. 25 (1990) Strata-bound PB-ZN-CU deposits in Kaikias near Dafnoudi (Central- Menikion, Northeast greece) (abstracts) = Στρωματέγκλειστα κοιτάσματα Pb-Zn-Cu στην περιοχή Καϊλια (Δαφνούδι, Μενοίκιο όρος, Β.Ελλάδα)  PDF
Β. Τσιαλίδης, Κων. Κατιρτζόγλου, Παναγιώτης Στεφανίδης, G. C. Amstutz
 
Τόμ. 25 (1990) The miocene echinoids of Poland (abstracts) = Τα εχινοειδή του Μειοκαίνου της Πολωνίας  PDF
Stefabia Maczynska
 
Τόμ. 25 (1990) Observations sur la structure des niveaux inferieurs de l'unite de Tripolitza au se du Peloponnese = Παρατηρήσεις επι της δομής των κατωτέρων οριζόντων της ενότητας της Τρίπολης στην ΝΑ Πελοπόννησο.  PDF
Σπυρίδων Π. Λέκκας, Απ. Αλεξόπουλος, Γ. Δ. Δανάμος.
 
Τόμ. 28 (1992) Metamorphic evolution of the Western Carpathians Pre-Alpine basement (Abstracts)  PDF
D. Hovorka, S. Meres
 
Τόμ. 28 (1992) Lower cretaceous ammonite biostratigraphy and sequence stratigraphy (Abstracts)  PDF
Ph. J. Hoedemaeker
 
Τόμ. 28 (1992) Study of chemical, physical and mechanical properties of the limestones in the island of Chios and of the igneous rocks in the islands of Psara and Antipsara (Abstracts)  PDF
Παντελής Σ. Τσόφλιας
 
Τόμ. 28 (1992) Geologic characteristics of the Santorini Caldera and the surrounding area (Abstracts)  PDF
Κ. Δ. Περισοράτης, Σ. Μιχαηλίδης, Π. Ζαχαράκης, Ι. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in Karstic bauxites and karstic nickel deposits in Yogoslavia and Greece (Abstracts)  PDF
Z..J Maksimovic
 
Τόμ. 28 (1992) Coal rank versus illite crustallinity and estimated P-T conditions: some problems concerning the Pindos, Tripolitza and Phyllite-Quartzite series in Crete (Abstracts)  PDF
A.R Feldhoff, Thomas Theye, D.K Richter
 
Τόμ. 28 (1992) Geological and geochemical criteria on the classification of mesozoic volcanites of the Hellikon mountains, Greece (Abstracts)  PDF
Π. Ασλανίδης
 
Τόμ. 25 (1990) Geological and geomechanical characteristics of the Plio-pleistocene sediments of the Achaia region (abstracts) = Γεωλογική δομή και γεωμηχανικοί χαρακτήρες των πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων του νομού Αχαϊας.  PDF
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 25 (1990) FE-CR-Spinels and lilmenite mineralization in the metamorphosed ultramafic rocks of Askos area, Thessaloniki district, N.Greece. (abstracts) = Μεταλλοφορία FE-CR-σπινελλίων και ιλμενίτη στα μεταμορφωμένα υπερβασικά πετρώματα της περιοχής Ασκού, Νομού Θεσσαλονίκης, Β.Ελλάδα.  PDF
Κ. Μ. Μιχαηλίδης
 
51 - 75 από 355 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.