Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) Lower and middle cretaceous orbitolinid- bearing rocks of Hungary (Abstracts)  PDF
A. Gorog
 
Τόμ. 28 (1992) Study of interstratified clay phases of paleogene sediments from Evros delta (Abstracts)  PDF
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Γ. Τρώντσιος
 
Τόμ. 28 (1992) Non- metamict allanite from Serifos island, Cyclades (Greece) (Abstracts)  PDF
Β. Περδικάτσης, Σταύρος Ε. Παπασταύρου
 
Τόμ. 28 (1992) Mechanisms of sediment transport and deposition in slopes off Chios and Lesvos isl., E. Aegean sea (Abstracts)  PDF
Βασίλειος Λυκούσης, Β. Καψιμάλης
 
Τόμ. 28 (1992) The geological setting of the tectonic units situated on the SW Anatolia (Turkey) and their mesozoic geodynamic development (Abstracts)  PDF
S. Ersoy
 
Τόμ. 28 (1992) Pegmatites and "metasomatic" rocks in the metabasic series of East/Southeast Rhodope: mineralogy - petrology - geochemistry (Abstracts)  PDF
Κυριάκος Αρίκας, J Romstedt, Σ. Ζάχος
 
Τόμ. 25 (1990) Ground water relationships with penios and titarisios rivers in the karstic aquifer of central Thessaly plain (abstracts) = Σχέσεις καρστικής υδροφορίας Κεντρικής Θεσσαλίας με Πηνειό και Τιταρήσιο.  PDF
Παύλος Γ. Μαρίνος, Β. Κ. Περλέρος
 
Τόμ. 25 (1990) Vermiculite deposits of economic interest in the Askos area, Thessaloniki county, N.Greece (abstracts) = Κοιτάσματα Βερμικουλίτη με οικονομική σημασία στην περιοχή Ασκού, Ν.Θεσ/νίκης , Β.Ελλάδα.  PDF
Σ. Γ. Νταμπίτζιας, Β. Περδικάτσης
 
Τόμ. 25 (1990) Observations on the kinematic and dynamic evolution of neotectonic basins in eastern Korinthos (abstracs) = Παρατηρήσεις στην κινηματική και δυναμική εξέλιξη των νεοτεκτονικών λεκανών της Ανατολικής Κορινθίας.  PDF
Δ Παπανικολάου, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Χρήστος Ι. Σιδέρης
 
Τόμ. 25 (1990) Contexte Alpin des Rhodopes. Analyse des nappes synmetamorphiques en Bulgarie et en Grece ( Abstracts) = Αλπική δομή της Ροδόπης. Ανάλυση των συμμεταμορφικών τεκτονικών καλυμμάτων στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα.  PDF
Jean-Pierre Burg, Z. Ivanov, L. E. Ricou, I. Godfriaux
 
Τόμ. 28 (1992) An outline of the metamorphic events recorded in the Western Carpathians (Czecho- Slovakia) (Abstracts)  PDF
V. Bezak, F.P. Sassi, J. Spisiak, A. Vozarova
 
Τόμ. 28 (1992) Geological observations on the Erzincan earthquake, March 1992, Eastern Turkiye (Abstracts)  PDF
S. Bargu, S. Ersoy
 
Τόμ. 28 (1992) Petrographical and geochemical aspects and K/AR- dating of ignimbrites in Cappadocia, Turkey (Abstracts)  PDF
R. Schumacher, U. Mues, U. Koberski
 
Τόμ. 28 (1992) A study of fracture morphology from borehole image data in Karakus, Cendere and Ozan Sungurlu fields- Turkey (Abstracts)  PDF
M. Ozkanli, J.W Stenden
 
Τόμ. 28 (1992) On the volcanism in the Aegean area (Abstracts)  PDF
Δημήτριος Α. Κισκύρας
 
Τόμ. 28 (1992) Kaolinite generating processes in the Milos bentonites and their influence on the physical propertiees of bentonites (Abstracts)  PDF
Γ. Ε. Χρηστίδης, Θ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Seismic activity in the Kassandra gulf (Northern Greece) (abstracts) = Σεισμική δραστηριότητα στον κόλπο της Κασσάνδρας.  PDF
Ε. Μ. Σκορδύλης
 
Τόμ. 25 (1990) A computer program for the estimation of the morpfological ground inclination for the construction of isogradient surfaces (abstracts) = Πρόγραμμα Η/Υ για τον υπολογισμό των μορφολογικών κλίσεων του εδάφους και την κατασκευή χαρτών ισοκλινών επιφανειών.  PDF
Κωνσταντίνος Μ. Ζιούρκας, Ε. Βασιλειάδης
 
Τόμ. 25 (1990) The hystricidae from the pleistocene of Macedonia (Greece) and a review of the European representatives of the family (abstracts) = Τα Hystricidae του Πλειστοκαίνου της Μακεδονίας (Ελλάδα) και μια ανασκόπηση των αντιπροσώπων της οικογένειας απο την Ευρώπη .  PDF
Καλλιόπη Κ. Κολιαδήμου, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 25 (1990) The metamorphics underlying the plattenkalk carbonates in the Taygetos MTS (Southern Peloponnesus) (abstracts) = Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο των πλακωδών ασβεστόλιθνω του Ταϋγετου (Νότια Πελοπόννησος)  PDF
G. Kowalczyk, U. Dittmar
 
Τόμ. 28 (1992) Paleotethyan subduction- accretion: evidence from the Karakaya complex, NW Turkey (Abstracts)  PDF
E.A Pickett, A.H.F. Robertson, J.E Dixon, A.I. Okay
 
Τόμ. 28 (1992) Correlation of calpionellid and nannofossil biozones in tithonian - neocomian deposits of the South Carpathians (Abstracts)  PDF
Gr Pop, M. Melinte
 
Τόμ. 28 (1992) Changes of the gold grains morphology during their downstream transport: the Gallikos placer example (Northern Greece) (Abstracts)  PDF
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Ι. Μπομπότη-Τσιτλακίδου
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical and isotopic (Sr, Nd) variation in magmatic series from the Bodrum volcanic complex (SE Aegean) (Abstracts)  PDF
Ur Robert, J. Foden
 
Τόμ. 28 (1992) Observations on the mesozoic formations of Vrinaina-Kofi area in the Othyrs mountain (Greece)  PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος
 
126 - 150 από 355 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.