Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Karstic aquifers occurrence in the Kyparissia field (Megalopolis basin-Peloponnesus) (abstracts) = Καρστική υδροφορία στο πεδίο των Κυπαρισσίων (Λεκάνη της Μεγαλόπολης-Πελοπόννησος)  PDF
Ε. Β. Τσίφτσης
 
Τόμ. 25 (1990) The chromite occurrences in the ultrabasic rocks of southern Pilio (Central Greece) (abstracts) = Ο ι χρωματικές εμφανίσεις στα υπερβασικά πετρώματα του νοτίου Πηλίου (Κεντρ. Ελλάδα)  PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ε. Στασινούλιας, Β. Στασινούλιας, Α. Τσαγκαλίδης
 
Τόμ. 25 (1990) A new hominoid primate bearing locality from the late miocene of Macedonia(Greece) (abstracts) = Νέα απολιθωματοφόρα θέση με ανθρωποειδή πρωτεύοντα απο το Ανώτερο Μειόκαινο της Μακεδονίας (Ελλάδα)  PDF
Luis de Bonis, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 25 (1990) Contribution in the knowledge of the neotectonic structure of the Gerolimenas - Mezapou Peninsula (Mani) (abstracts) = Συμβολή στη γνώση νεοτεκτονικής δομής της χερσονήσου Γερολιμένα - Μεζάπου (Μέσα Μάνη)  PDF
Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης
 
Τόμ. 28 (1992) An overview of the late- variscan magmatic evolution in the Alpine belt (Abstracts)  PDF
B. Bonin
 
Τόμ. 28 (1992) Correlation of neotectonic structures with geodynamic activity in Milos after the Earthquakes of Merch 1992 (Abstracts)  PDF
Δ. Παπανικολάου, Ε. Λέκκας, Δ. Συσκάκης, Ε. Αδαμοπούλου
 
Τόμ. 28 (1992) Implications from rock chemical analysis and zircon crystal morphology for the origin of Pelagonian basement rocks in the Kanvounia mountain, Northern Thessaly (Abstracts)  PDF
Α. Κ Σφέικος, W. Frisch
 
Τόμ. 28 (1992) Probabilities of occurrenve of large earthquakes in very active zones of the Earth (Abstracts)  PDF
Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Τ. Μ. Τσάπανος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 28 (1992) Structural criteria in locating chromite ores: evidence from the rizo district, Vourinos ophiolite, Greece (Abstracts)  PDF
Γ. Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 28 (1992) The Kefalos tuff ring (W.Kos): depositional mechanisms, vent position and model of the evolution of the eruptive activity (Abstracts)  PDF
Π. Νταλαμπάκης, Γ. Ε. Βουγιουκαλάκης
 
Τόμ. 25 (1990) Relations between the seismic and the tectonics in a global scale (abstracts) = Σχέση μεταξύ της σεισμικότητας και της τεκτονικής σε παγκόσμια κλίμακα.  PDF
Τ. Μ. Τσάπανος
 
Τόμ. 25 (1990) The possibility of identification of sand-clounds and prediction of coloured rain over by mean of satellite imagery (abstracts) = Δυνατότηα ανγνώρισης νεφών άμμου και πρόγνωσης λασποβροχής στην Ελλάδα, με τη βοήθεια δορυφορικών φωτογραφιών  PDF
Θεαγένης Α. Χαραντώνης, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης, Απόστολος Αθ. Φλόκας
 
Τόμ. 25 (1990) Sulphide occurences in the serpentinites-chromites of the Eretria area (abstracts) = Θειούχες εμφανίσεις στους σερπεντινίτες-χρωμιτίτες της περιοχής Ερέτριας.  PDF
Ελευθερία Γ. Δήμου
 
Τόμ. 25 (1990) Geometry of acid intrusives in Plaka, Laurium, and relation between magmatism and deformation (abstracts) = Γεωμετρία όξινων πυριγενών Πλάκας Λαυρίου και σχέση μαγματισμού -παραμόρφωσης.  PDF
Δ Παπανικολάου, Δ. Συσκάκης
 
Τόμ. 25 (1990) The state of the tectonic stresses in the area of the eastern Corinth gulf earthquakes of February - March 1981 (Abstracts) = Το καθεστώς των τεκτονικών τάσεων στη περιοχή των σεισμών Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1981 του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου  PDF
Ζαφείριος Α. Καροτσιέρης
 
Τόμ. 28 (1992) The tuscan segment of the Italian Hercynian chain from the variscan belt to the Alpidic Peri-Adriatic extensional margin (Abstracts)  PDF
A. Rau
 
Τόμ. 28 (1992) Rudist- bearing limestones in the Cuban cretaceous volcanic arc (Abstracts)  PDF
R. Rojas, Vinent M. Iturralde-
 
Τόμ. 28 (1992) Volcanic stratigraphy and evolution of Nisyros island (Abstracts)  PDF
Γ. Βουγιουκαλάκης
 
Τόμ. 28 (1992) Preliminary field results on the metamorphosed metalliferous deposits from the Pelagonian zone, Grecce (Abstracts)  PDF
, Σωτήριος Π. Βαρνάβας
 
Τόμ. 28 (1992) Comparison of Ti/V- and K2O- depth relationships for the rocks of the Aegean island arc (Abstracts)  PDF
Π. Μητρόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) Gneisses of Tekija region (Abstracts)  PDF
V. Joksimovic
 
Τόμ. 28 (1992) Studies on the Permian- Jurassic carbonate sequences of Talea Ori, Crete Greece (Abstracts)  PDF
N. Cabaleri, Cl. Armella, B Baldis, Θ. Μαρκόπουλος, Απ. Αλεξόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Paleomagnetism of the Nea Santa rhyolites and comparison with the Pelagonian Permo-trassic. (abstracts) = Παλαιομαγνητική μελε΄τη των ρυόλιθων της Νέας Σάντας και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα του Περμο-Τριαδικού της Πελαγονικής ζώνης.  PDF
J. P. Lauer, Δ. Κοντοπούλου
 
Τόμ. 25 (1990) Strata-bound PB-ZN-CU deposits in Kaikias near Dafnoudi (Central- Menikion, Northeast greece) (abstracts) = Στρωματέγκλειστα κοιτάσματα Pb-Zn-Cu στην περιοχή Καϊλια (Δαφνούδι, Μενοίκιο όρος, Β.Ελλάδα)  PDF
Β. Τσιαλίδης, Κων. Κατιρτζόγλου, Παναγιώτης Στεφανίδης, G. C. Amstutz
 
Τόμ. 25 (1990) The miocene echinoids of Poland (abstracts) = Τα εχινοειδή του Μειοκαίνου της Πολωνίας  PDF
Stefabia Maczynska
 
151 - 175 από 355 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.