Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Observations sur la structure des niveaux inferieurs de l'unite de Tripolitza au se du Peloponnese = Παρατηρήσεις επι της δομής των κατωτέρων οριζόντων της ενότητας της Τρίπολης στην ΝΑ Πελοπόννησο.  PDF
Σπυρίδων Π. Λέκκας, Απ. Αλεξόπουλος, Γ. Δ. Δανάμος.
 
Τόμ. 28 (1992) Metamorphic evolution of the Western Carpathians Pre-Alpine basement (Abstracts)  PDF
D. Hovorka, S. Meres
 
Τόμ. 28 (1992) Lower cretaceous ammonite biostratigraphy and sequence stratigraphy (Abstracts)  PDF
Ph. J. Hoedemaeker
 
Τόμ. 28 (1992) Study of chemical, physical and mechanical properties of the limestones in the island of Chios and of the igneous rocks in the islands of Psara and Antipsara (Abstracts)  PDF
Παντελής Σ. Τσόφλιας
 
Τόμ. 28 (1992) Geologic characteristics of the Santorini Caldera and the surrounding area (Abstracts)  PDF
Κ. Δ. Περισοράτης, Σ. Μιχαηλίδης, Π. Ζαχαράκης, Ι. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in Karstic bauxites and karstic nickel deposits in Yogoslavia and Greece (Abstracts)  PDF
Z..J Maksimovic
 
Τόμ. 28 (1992) Coal rank versus illite crustallinity and estimated P-T conditions: some problems concerning the Pindos, Tripolitza and Phyllite-Quartzite series in Crete (Abstracts)  PDF
A.R Feldhoff, Thomas Theye, D.K Richter
 
Τόμ. 28 (1992) Geological and geochemical criteria on the classification of mesozoic volcanites of the Hellikon mountains, Greece (Abstracts)  PDF
Π. Ασλανίδης
 
Τόμ. 25 (1990) Geological and geomechanical characteristics of the Plio-pleistocene sediments of the Achaia region (abstracts) = Γεωλογική δομή και γεωμηχανικοί χαρακτήρες των πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων του νομού Αχαϊας.  PDF
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 25 (1990) FE-CR-Spinels and lilmenite mineralization in the metamorphosed ultramafic rocks of Askos area, Thessaloniki district, N.Greece. (abstracts) = Μεταλλοφορία FE-CR-σπινελλίων και ιλμενίτη στα μεταμορφωμένα υπερβασικά πετρώματα της περιοχής Ασκού, Νομού Θεσσαλονίκης, Β.Ελλάδα.  PDF
Κ. Μ. Μιχαηλίδης
 
Τόμ. 25 (1990) The Pindos thrust and the tectonic relation between the external geotectonic zones in the Metsovon-Eastern Zagori area (Northwestern Greece) (abstracts)  PDF
Νικόλαος Ζούρος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 25 (1990) A computer assisted method for the determination of the geological character of lineaments detected in Landsat satellite images (abstracts) = Ανάπτυξη μεθόδου για τον καθορισμό του γεωλογικού χαρακτήρα γραμμικών στοιχείων, που ανιχνεύονται στις δορυφορικές εικόνες Landsat με τη βοήθεια Η/Υ.  PDF
Ε. Ι. Φωκάς, Ν. Βούλγαρης, Γ. Α. Καραντώνης
 
Τόμ. 28 (1992) The age of frido metalimestones: implications about a paleotectonic role of the Sangineto line (Abstracts)  PDF
G. Bonardi, Capoa P. De, B. Fioretti, V. Perrone
 
Τόμ. 28 (1992) Ο καταστροφικός σεισμός της 13-3-1992 στο Erzincan της Τουρκίας: έργο και επιστημονικά αποτελέσματα της ελληνικής αποστολής (Περιλήψεις)  PDF
Κ Γρίβας, Γ.Α. Παπαδόπουλος, Κ. Χολέβας
 
Τόμ. 28 (1992) Paleogene and neogene deposits of Korca-Moker depression and their coalbearing (Northern part of the Albanian -Thessalian trough) (Abstracts)  PDF
D. Shkupi
 
Τόμ. 28 (1992) Utilisation of the normal geothermal energy in Greece (Abstracts)  PDF
Ιωάννης Ε. Παπαγεωργάκης
 
Τόμ. 28 (1992) Engineering geology of selected disused andsite quarries, in Izmir - Turkey (Abstracts)  PDF
M.Y Koca, N. Turk
 
Τόμ. 28 (1992) Colour and rheological properties of some white bentonites from Milos and Kimolos islands (Abstracts)  PDF
Γ. Ε. Χρηστίδης, A.C Dunham
 
Τόμ. 25 (1990) Geothermal exploration in the Mygdonia basin (abstracts) = Η γεωθερμική έρευνα στη λεκάνη της Μυγδονίας.  PDF
Γ. Τραγανός
 
Τόμ. 25 (1990) Hydrogeological interpretation of salt-water encroachment in carstic aquifers of NE Argolis/Greece (abstracts) = Υδρογεωλογική ερμηνεία των φαινομένων υφαλμύρωσης στους καρστικούς υδροφορείς των ασβεστόλιθων της ΒΑ Αργολίδας.  PDF
Κ. Καντάς
 
Τόμ. 25 (1990) Evidence for high pressure metamorphism in the Vertiskos group of the Serbomacedonian massif: the eglolite of Nea Roda, Chalkidiki (abstracts) = Δεδομένα για την υψηλής πίεσης μεταμόρφωση της ενότητας Βερτίσκου , της Σερβομακεδονικής μάζας:ο εκλογίτης Νέων Ρόδων Χαλκιδικής.  PDF
Σαράντης Δημητριάδης, Α. Γοδελίτσας
 
Τόμ. 25 (1990) Microstructural obsevations on the granites of Ikaria island, Aegean sea (abstracts) = Μικροτεκτονικές παρατηρήσεις στους γρανίτες της Ικαρίας.  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 25 (1990) Neotectonics and structural evolution of Thessaly ( Central Greece) ( Abstracts) = Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της Θεσσαλίας.  PDF
Riccardo Caputo, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Metallogenic features of the black silurian graptolitic shales of Peshkopia region, Northeastern Albania (Abstracts)  PDF
V. Qirci, I. Alliu
 
Τόμ. 28 (1992) Marine cretaceous sediments in South Moravia (Abstracts)  PDF
J. Rehanek
 
176 - 200 από 355 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.