Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Correlation of the geotectonic position of Kythira and Cyclades within the geodynamic evolution of the Hellenic arc (abstracts) = Αντιστοίχηση της γεωτεκτονικής θέσης των Κυθήρων και των Κυκλάδων στη γεωδυναμική εξέλιξη του ελληνικού τόξου.  PDF
Δ Παπανικολάου, Γ. Δ. Δανάμος.
 
Τόμ. 25 (1990) Contents - Περιεχόμενα. List of Papers - Κατάλογος Ανακοινώσεων (abstracts)  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28 (1992) Pre- triassic sections and units in West Bulgaria (Abstracts)  PDF
S.I. Zagorcev
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemistry of metabasites from crystalline complexes of Transdanubia belt, Hungary: geodynamic implications (Abstracts)  PDF
R.M Bedini, L. Morten, T. Szederkenyi
 
Τόμ. 28 (1992) Multiphase crustal thickening in the Central parts of the Balkan penninsula (Abstracts)  PDF
I. Zagorchev
 
Τόμ. 28 (1992) Geology of the non- metamorphic formations around Milet (Western Turkey) (Abstracts)  PDF
B. Schroder, U. Yalcin
 
Τόμ. 28 (1992) Upper cretaceous rudists from the menderes massif (Abstracts)  PDF
S. Ozer
 
Τόμ. 28 (1992) Lat of pre-late triassic relative age for some metamorphic rocks in the so- called late mesozoic izmir- ankara ophiolite zone (Turkey): the first paleontological approach and tectonic implications (Abstracts)  PDF
O. Kaya, W. Sadeddin
 
Τόμ. 28 (1992) Paleogeography conditions of phosphorites and black shales deposition in Epirus: contribution to the exprolation for phosphorites and hydrocarbons (Abstracts)  PDF
Ευστάθιος Χιώτης, Π. Βέκιος
 
Τόμ. 25 (1990) Average regional seismic strain release rates in the Patraikos-Saronikos gulfs (Central Greece) based on Historical and instumental data (abstracts) = Ρυθμός παραμόρφωσης και έκλυσης σεισμικής ροπής στον Πατραϊκό -Σαρωνικό Κόλπο (Κ.Ελλάδα) με σεισμολογικά δεδομένα.  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Landforms and processes associated with the exhumation of the plutonic basal surface in the area of the Aegean archipelago (abstracts) = Ανάγλυφο και διεργασίες που συνδέονται με την αποκάλυψη του πλουτωνικού βασικού επιπέδου στην περιοχή του Αιγαίου πελάγους.  PDF
H. Riedl
 
Τόμ. 25 (1990) Phytoplancton of the paleocene flysch deposits (Beotia- Greece) (abstracts) = Φυτοπλαγκτόν απο τις παλαιοκαινικές αποθέσεις του φλύσχη στη Βοιωτία (Ελλάδα)  PDF
R. Gotzes
 
Τόμ. 25 (1990) HP/LT Metamorphic conditions and deformation in the tectonic window of Kranea ( W.Thessaly,Northern/Central greece) (abstracts) = HP/LT-συνθήκες μεταμόρφωσης και παραμόρφωση στο τεκτονικό παράθυρο της Κρανιάς (Δυτική Θεσσαλία, Ελλάδα)  PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Χ. Φασουλάς, Μ. Πρινιωτάκης, Α. Ν. Σφέικος, W. Frisch
 
Τόμ. 28 (1992) The neopaleozoic - triassic formations of the southeastern part of Lesvos island: tectonica approach (Abstracts)  PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος
 
Τόμ. 28 (1992) The development of the Albanian Alps zone; a comparison with the high Karst of the Dinarides and the Parnassus zone in Greece (Abstracts)  PDF
Luftulla H. Peza-, Th. Polikron
 
Τόμ. 28 (1992) Library- Geobase an application of software for recording bibliographic references (Abstracts)  PDF
Χ. Βασιλάτος, Γ.Σ. Σαμπάνης
 
Τόμ. 28 (1992) Petrographic and geochemical study of peridotites from the Dafnospilia- Kedros area (Southern Thessaly) (Abstracts)  PDF
Λ. Πυργιώτης, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 28 (1992) Framboidal pyrite in the Fe- Cu- (Zn- Pb- Au) deposits of the Xylagani area, Rhodope county (Thrace) (Abstracts)  PDF
Β. Μέλφος, Μιχάλης . Βαβελίδης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Γ. Χριστοφίδης, Ε. Ευαγγέλου
 
Τόμ. 28 (1992) CACG (Computer Aided Geological Cartography)- 3- dimensional modelling of the Methana volcanoes (Abstracts)  PDF
L. Hurni, V.J Dietrich, Παναγιώτης Γαϊτανάκης
 
Τόμ. 28 (1992) Inversely piled metamorphic successions of the phyllite quarzite series of the Southern Peloponnesus.- Structural and geodynamic implications. (Abstracts)  PDF
T. Blumor, G. Kowalczyk
 
Τόμ. 25 (1990) The Kalamata 13.9.1986 earthquake: gravity correlation and aftershock sequence (abstracts) = Συσχέτιση βαρυτικών μετρήσεων και μετασεισμικής ακολουθίας σεισμού Καλαμάτας.  PDF
Κ. Δημητρόπουλος, Ευάγγελος Λάγιος
 
Τόμ. 25 (1990) Metalliferous and pelagic sentimentation of the Mesozoic Pindos ocean ,Greece (abstracts) = Μεταλλοφόρα πελαγική ιζηματογένεση του Μεσοζωϊκού ωκεανού της Πίνδου, Ελλάδα.  PDF
, Σωτήριος Π. Βαρνάβας
 
Τόμ. 25 (1990) The distribution of trace elements in chromite ores and basic-ultrabasics rocks of the Vourinos ophiolite complex, W.Macedonia (abstracts) = Μελέτη της κατανομής ολιγοστοιχείων σε χρωμιτικά μεταλλεύματα και βασικά -υπερβασικά πετρώματα του οφειολιθικού συμπλέγματος του Βουρινού, Δ.Μακεδονία.  PDF
Γ. Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 25 (1990) The clay sedintation in the Olonos-Pindos basin during the mesozoic: an approach for the source ideentification and the processes of transport.(abstracts) = Ηαργιλική ιζηματογέννεση στην λεκάνη Ώλονου-Πίνδου κατά το Μεσοζωϊκό: μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πηγής τροφοδοσίας και τη διαδικασία της μεταφοράς.  PDF
F. Thiebault, Jean Jacques Fleury
 
Τόμ. 25 (1990) Tectonic and sedimentary evolution of the Western Pindos ocean: evidence from the Pindos zone, Peloponnese, Greece (abstracts) = Τεκτονική και ιζηματολογική εξέλιξη του δυτικού ωκεανού της Πίνδου. Στοιχεία από την περιοχή της ζώνης Πίνδου στην Πελοπόννησο.  PDF
P. J. Degnan,
 
201 - 225 από 355 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.