Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) Sediments study of surface sediments from Ithaki bay (Abstract)  PDF
Σταυρούλα Π. Αλεξανδροπούλου, Σωτήριος Π. Βαρνάβας, Αθανάσιος Γ. Πανάγος
 
Τόμ. 25 (1990) Conditions hydrogeologiques et regime de la source-lac de grand Avithos ((Cephalonie) (abstracts) = Υδρογεωλογικές συνθήκες και καθεστώς λειτουργίας λιμνοπηγής Μεγ'αλης Αβύθου Κεφαλονίας.  PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 25 (1990) The distribution of trace elements in chromite ores and basic-ultrabasics rocks of the Vourinos ophiolite complex, W.Macedonia (abstracts) = Μελέτη της κατανομής ολιγοστοιχείων σε χρωμιτικά μεταλλεύματα και βασικά -υπερβασικά πετρώματα του οφειολιθικού συμπλέγματος του Βουρινού, Δ.Μακεδονία.  PDF
Γ. Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 25 (1990) The clay sedintation in the Olonos-Pindos basin during the mesozoic: an approach for the source ideentification and the processes of transport.(abstracts) = Ηαργιλική ιζηματογέννεση στην λεκάνη Ώλονου-Πίνδου κατά το Μεσοζωϊκό: μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πηγής τροφοδοσίας και τη διαδικασία της μεταφοράς.  PDF
F. Thiebault, Jean Jacques Fleury
 
Τόμ. 25 (1990) Tectonic and sedimentary evolution of the Western Pindos ocean: evidence from the Pindos zone, Peloponnese, Greece (abstracts) = Τεκτονική και ιζηματολογική εξέλιξη του δυτικού ωκεανού της Πίνδου. Στοιχεία από την περιοχή της ζώνης Πίνδου στην Πελοπόννησο.  PDF
P. J. Degnan,
 
Τόμ. 28 (1992) A view on the paleozoic sediments of Albanides (Abstracts)  PDF
A. Xhomo, P. Pashko, S. Meco, A. Pirdeni
 
Τόμ. 28 (1992) Main features of the regional metamorphisms in Hungary (Abstracts)  PDF
P. Arkai, G. Lefkes, F.P. Sassi
 
Τόμ. 28 (1992) Technical behaviour of some Eleftheroupolis " schists" Kavala, N.Greece, used in construction industry (Abstracts)  PDF
Γ.Σ. Ξειδάκης, Ι. Σαμαράς
 
Τόμ. 28 (1992) Evidence for turonian rift related extensional subsidence and tertiary backthursting: the Almopias and Paikon isopic zones, Northern Greece (Abstracts)  PDF
I. R. Sharp,
 
Τόμ. 28 (1992) High temperature skarns in Maronia area (NE Greece) (Abstracts)  PDF
Ε. Μπόσκος, Κ. Δορυφόρος
 
Τόμ. 28 (1992) Near bottom currents and the generation of bedforms in the Eastern and Central Aegean sea (Abstracts)  PDF
Θ. Καρδάρας
 
Τόμ. 28 (1992) Investigation of the tectonic subsidence mechanism in the Nestos- Prinos basin: new prospects for oil exploration (Abstracts)  PDF
Ευστάθιος Χιώτης
 
Τόμ. 25 (1990) Geodynamics of the Aegean area (abstracts) = Ενεργές τεκτονικές δυνάμεις στην περιοχή τουΑιγαίου.  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 25 (1990) The role of sea level changes in the sedimentation of the N.Aegean during U.Quaternary (abstracts) = Ο ρόλος της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας στην ιζηματογένεση του Β.Αιγαίου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές.  PDF
Κ. Δ. Περισοράτης,
 
Τόμ. 25 (1990) Biogeographic patterns of the aegean region and therir geological origin (absracts) = Βιογεωγραφικές κατανομές στο Αιγαίο και η γεωλογική εξήγηση της προέλευσης τους.  PDF
F. W. Wiedenbein
 
Τόμ. 25 (1990) The Ghomarides paleozoic terrane, rift-coast range, Morocco, and its bearing on Western Mediterranean tectonics (abstracts) = Η παλιοζωική περιοχή Chromarides του Μαρόκου και η ένταξη της στο τεκτονικό σύστημα της Δυτικής μεσογείου.  PDF
A. Michard, A. Chalouan
 
Τόμ. 25 (1990) [Εισαγωγικά του τόμου 25, τεύχους Περιλήψεις]  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28 (1992) Contrasting pressure characters of the Variscan VS. Alpine greenschist facies mertamorphism in the Western Carpathians (Czecho- Slovakia) (Abstracts)  PDF
C. Mazzoli, R. Sassi, A. Vozarova
 
Τόμ. 28 (1992) Mineralogy and pollen and spore assemblages at the K/T boundary on Seymour island, Antartica (Abstracts)  PDF
C. Parron, J. Medus,
 
Τόμ. 28 (1992) Lithofacies and depositional environment of the sedimentary sequence (Tyros beds) from the core drilling at Asphakorachi- Molaoi area (Abstracts)  PDF
Μ. Βάρτη-Ματαράγκα
 
Τόμ. 28 (1992) River Rejuvenation at the area surrounding the North Aegean sea related to post pliocene tectonic and climatic changes (Abstracts)  PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Α. Σ. Ιωάννου
 
Τόμ. 28 (1992) Tertiary plutonic rocks from East Rhodope in Bulgaria and Greece (Abstracts)  PDF
B. Mavroudchiev, R. Nedialkov, Γεώργιος Ελευθεριάδης, Τ. Σολδάτος, Γ. Χριστοφίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Lagoonal to tidal carbonate sequences of upper jurassic/ lower cretaceous age in the Corinthian area: melange blocks of the Parnassus zone (Abstracts)  PDF
H. Gielisch, O. Dragastan, D.K Richter
 
Τόμ. 28 (1992) Radial groundwater flow toward a spring (Abstracts)  PDF
R. Birsoy
 
Τόμ. 25 (1990) Estimated thermal state and thickness of the Aegean Lithosphere (abstracts) = Εκτίμηση της θερμικής κατάστασης και του πάχους της λιθόσφαιρας στο Αιγαίο.  PDF
Ευστάθιος Χιώτης
 
251 - 275 από 355 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.