Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Geodynamics of the Aegean area (abstracts) = Ενεργές τεκτονικές δυνάμεις στην περιοχή τουΑιγαίου.  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 25 (1990) The role of sea level changes in the sedimentation of the N.Aegean during U.Quaternary (abstracts) = Ο ρόλος της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας στην ιζηματογένεση του Β.Αιγαίου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές.  PDF
Κ. Δ. Περισοράτης,
 
Τόμ. 25 (1990) Biogeographic patterns of the aegean region and therir geological origin (absracts) = Βιογεωγραφικές κατανομές στο Αιγαίο και η γεωλογική εξήγηση της προέλευσης τους.  PDF
F. W. Wiedenbein
 
Τόμ. 25 (1990) The Ghomarides paleozoic terrane, rift-coast range, Morocco, and its bearing on Western Mediterranean tectonics (abstracts) = Η παλιοζωική περιοχή Chromarides του Μαρόκου και η ένταξη της στο τεκτονικό σύστημα της Δυτικής μεσογείου.  PDF
A. Michard, A. Chalouan
 
Τόμ. 25 (1990) [Εισαγωγικά του τόμου 25, τεύχους Περιλήψεις]  PDF
Anonymous
 
351 - 355 από 355 Στοιχεία << < 10 11 12 13 14 15 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.