Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) [Εισαγωγικά του τόμου 28, τεύχους Περιλήψεις]  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 25 (1990) Geotechnical problems of the underground structures and dam foundations in the hydroelectric project piges Aoos. (abstracts) = Γεωτεχνικά προβλήματα στις υπόγειες κατασκευές και στις θεμελιώσεις των φραγμάτων του ΥΗΕ πηγών Αώου.  PDF
Κ. Καραπαντελάκης
 
Τόμ. 25 (1990) Mineralogy-Geochemistry-Genesis and metallogenetic significance of lamprophyres from the Stratoni-Olympias area.Kerdilia formation ,Eastern Chalkidiki. (abstracts) = Ορυκτολογία-Γεωχημεία-γένεση και μεταλλογενετική σημασία των λαμπροφυρών απο την περιοχή Στρατωνίου -Ολυμπιάδος.Σχηματισμός Κερδυλλίων, Αν. Χαλκιδική.  PDF
Σ. Η. Καλογερόπουλος, Φ. Γερούκη, Χ. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Outstanding problems in the tectonic evolution of the Balkan/Anatolian area with special reference to the greco-YTurkish transition region (abstracts) = Σημαντικά προβλήματα στην τεκτονική εξέλιξη της περιοχής Βαλκανίων -Ανατολίας με ειδική αναφορά στην περιοχή μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.  PDF
A.M.C. Sengor
 
Τόμ. 25 (1990) Passive margin sedimentation and collapse in the neotethys of S. Greece (abstracts) = Ιζηματογέννεση παθητικού ηπειρωτικού περιθωρίου και καταστροφή της Νεοτηθύος στη Νότια Ελλάδα  PDF
P. D. Clift,
 
351 - 355 από 355 Στοιχεία << < 10 11 12 13 14 15 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.