Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Beach rocks of the Hellenic area and their significance in the recent holocenic transgression (abstracts) = Beach rocks του Ελλαδιικού χώρου και η σημασάι τους στην πρόσφατη ολοκαινική θαλάσσια επίκλυση.  PDF
Ε. Μ. Καμπουρόγλου
 
Τόμ. 25 (1990) Biostratigraphic and paleoecological characteristics of Alb-Cenomanian sediments of Kosmaj, Serbia (abstracts) = Βιοστρωματογραφικά και παλαιοοικολογικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων του Αλβίου -Κενομάνιου του Kosmaj, Σερβία.  PDF
J. Mitrocic-Petrovic, M. Andjelkovic
 
Τόμ. 25 (1990) Neotectonic macrofolds in the area of Filiatra (West Messinia, Peloponnesus) (abstracts) = Νεοτεκτονικές μακροπτυχές στην περιοχή Φιλιατρών (Δ.Μεσσηνία,Πελοπόννησος)  PDF
Ι. Μαριολάκος, Ι Φουντούλης
 
Τόμ. 28 (1992) Events preceding the opening of the mesozoic tethys in the East Mediterranean region (Abstracts)  PDF
S. Kovacs
 
Τόμ. 28 (1992) Lower cretaceous micro- biostratigraphy of Djebel oust based on bethonic and planktonic foraminifera (Abstracts)  PDF
A.-L. Maamouri, J. Salaj, M. Maamouri, F. Matmani
 
Τόμ. 28 (1992) Geotechnical behaviour of Olonos-Pindos zone formations with emphasis on the construction of the large technical works (Abstracts)  PDF
Αλέξ. Μ. Τζίτζιρας, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ν. Νικολάου, Ε. Πογιατζή
 
Τόμ. 28 (1992) Clinoryroxene and spinel composition for paleodynamic origin of ophiolitic volcanic rocks (Southern Argolis Peninsula, Greece) (Abstracts)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Γ. Σ. Οικονόμου
 
Τόμ. 28 (1992) Paleogeography, sedimentation and neotectonic implications at the Kambos depression and Kitries bay area (Messinia, Peloponnesus, Greece) (Abstracts)  PDF
Ι. Μαριολάκος, H. Schneider, Ι Φουντούλης, Ν. Βουλουμάνος
 
Τόμ. 28 (1992) The Athenian Acropolis klippes: relics of early tertiary large scale nappe emplacements (Abstracts)  PDF
Παναγιώτης Γαϊτανάκης, V.J Dietrich
 
Τόμ. 28 (1992) Application of coda wave analysis to analog data of WWSSN Ath station (Abstracts)  PDF
Ι. Βασκούτας, Γ. Πανοπούλου, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Comntraintes dans le chox d'un modele de simulation de l'aquifere de Sarighiol (Macedoine-Grece) (abstracts) = Τάσεις για την επιλογή προτύπου προσωμοίωσης του υδροφόρου ορίζοντα του Sarighiol.  PDF
Μ. Τουμπεκτσή, A. Rorive
 
Τόμ. 25 (1990) Noble gas isotope geochemistry of volcanic gases from the aegean island arc (abstracts) = Γεωχημερία ισοτόπνω ευγενών αερίνω σε ηφαιστειακά αέρια απο το τόξο του Αιγαίου.  PDF
K. Nagao, J. Matsuda, Π. Μητρόπουλος, I. Kita
 
Τόμ. 25 (1990) Ecostratigraphical observations at the eastern part of Corinthiakos gulf (abstracts) = Οικοστρωματογραφικές παρατηρήσεις του ανατολικού τμήματος του Κορινθιακού κόλπου.  PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 25 (1990) Direction et sens de transport associes au charriage synmetamorphe sur l' Olympe (abstracts) = Διεύθυνση και έννοια κίνησης της συμμεταμορφικής επώθησης πάνω στον Όλυμπο  PDF
I. Godfriaux, L. E. Ricou
 
Τόμ. 28 (1992) The Rhodope question viewed Eastern Greece (Abstracts)  PDF
Braun E. Von
 
Τόμ. 28 (1992) Lower cretaceous in Iran (Abstracts)  PDF
M. Alavi-Naini, S.A Achanabati
 
Τόμ. 28 (1992) Plaktonic foraminiferal biostratigraphy of the carbonate- flysch sequence at Prossilion in the Parnassus-Ghiona zone, Central Greece (Abstracts)  PDF
Nicolaos Solakius, Φ. Πομώνη-Παπαϊωάννου
 
Τόμ. 28 (1992) Geotectonic evolution of the Aegean (Abstracts)  PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 28 (1992) Two lagomorphs from the pliogene of Macedonia, Greece (Abstracts)  PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός, Καλλιόπη Κ. Κολιαδήμου
 
Τόμ. 28 (1992) Geological map of Greece- Aegina island 1:25 000 (Abstracts)  PDF
V.J Dietrich, Παναγιώτης Γαϊτανάκης, I. Mercolli, R. Oberhansli
 
Τόμ. 25 (1990) Author index = Ευρετήριο συγγραφέων.  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 25 (1990) Effects of capillary suction pressure on Pindos and Ionios flysch pelitic rock mass soundness by excavations (abstracts) = Επίδραη του τριχοειδούς νερού στην αποσάθρωση της πηλιτικής βραχομάζας του Πινδικού κια Ιόνιου Φλύσχη, κατά τα υπόγεια τεχνικά έργα.  PDF
Ν. Δουβέας
 
Τόμ. 25 (1990) Mineralogy and mineral chemistry of sulfide mineralizations with gold in the Stanos areas, Vertiskos formation , Chalkidiki (abstracts) = Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη θειούχων μεταλλοφοριών με χρυσό της περιοχής Στανού, Σχηματισμός Βερτίσκου , Χαλκιδική  PDF
Σ. Η. Καλογερόπουλος, Ε. Κωνσταντινίδου, Ε. Σίμος
 
Τόμ. 25 (1990) New stratigraphical and tectonic data of the plio-pleistocene deposits of the Preveza area (abstracts) = Νεώτερα στοιχεία για τη στρωματογραφία και την τεκτονική των Πλειο-Πλειστοκαινικών αποθέσεων της περιοχής Πρέβεζας.  PDF
Θ. Ροντογιάννη, Α. Μέττος, Π. Πάσχος, Χ. Γεωργίου
 
Τόμ. 25 (1990) Rock 1: A program for statistical analysis of discontinuity planes in quick basic for PC-IMB and combatibles (abstracts) = Rock-1: ένα πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων από επιφάνειες ασυνέχειας σε Quick- Basic για PC- IMB συμβατά.  PDF
Οδ. Χρήστου
 
76 - 100 από 355 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.