Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) The Kalamata 13.9.1986 earthquake: gravity correlation and aftershock sequence (abstracts) = Συσχέτιση βαρυτικών μετρήσεων και μετασεισμικής ακολουθίας σεισμού Καλαμάτας.  PDF
Κ. Δημητρόπουλος, Ευάγγελος Λάγιος
 
Τόμ. 25 (1990) Metalliferous and pelagic sentimentation of the Mesozoic Pindos ocean ,Greece (abstracts) = Μεταλλοφόρα πελαγική ιζηματογένεση του Μεσοζωϊκού ωκεανού της Πίνδου, Ελλάδα.  PDF
, Σωτήριος Π. Βαρνάβας
 
Τόμ. 25 (1990) Phytoplancton of the paleocene flysch deposits (Beotia- Greece) (abstracts) = Φυτοπλαγκτόν απο τις παλαιοκαινικές αποθέσεις του φλύσχη στη Βοιωτία (Ελλάδα)  PDF
R. Gotzes
 
Τόμ. 25 (1990) HP/LT Metamorphic conditions and deformation in the tectonic window of Kranea ( W.Thessaly,Northern/Central greece) (abstracts) = HP/LT-συνθήκες μεταμόρφωσης και παραμόρφωση στο τεκτονικό παράθυρο της Κρανιάς (Δυτική Θεσσαλία, Ελλάδα)  PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Χ. Φασουλάς, Μ. Πρινιωτάκης, Α. Ν. Σφέικος, W. Frisch
 
Τόμ. 28 (1992) Volcanogenic massive sulphide deposits in Southern Crystalline basement of Eastern Alps (NE Italy) (Abstracts)  PDF
P. Frizzo
 
Τόμ. 28 (1992) Characteristic fossil assemblages below the K/ T boundary in the NWpart of the Adriatic carbonate platform (Abstracts)  PDF
K. Drobne, B. Ogorelec, M. Plenicar
 
Τόμ. 28 (1992) Trends of ecogeological research (Abstracts)  PDF
T.A. Todorov
 
Τόμ. 28 (1992) Rates of active crustal deformation in the Aegean and surrounding area (Abstracts)  PDF
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 28 (1992) Investigation of the ground-water regime of the limenstones, Stavros area, Ierapetra a proposal for the calculation of storage- coefficient and real evapotranspiration (Abstracts)  PDF
Νίκος Ι. Λαμπράκης, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 28 (1992) Platinum, palladium gold content in the Porphyry copper systems of the Serbomacedonian massif (Abstracts)  PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, Δ. Ηλιόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) Sediments study of surface sediments from Ithaki bay (Abstract)  PDF
Σταυρούλα Π. Αλεξανδροπούλου, Σωτήριος Π. Βαρνάβας, Αθανάσιος Γ. Πανάγος
 
Τόμ. 25 (1990) Conditions hydrogeologiques et regime de la source-lac de grand Avithos ((Cephalonie) (abstracts) = Υδρογεωλογικές συνθήκες και καθεστώς λειτουργίας λιμνοπηγής Μεγ'αλης Αβύθου Κεφαλονίας.  PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 25 (1990) The distribution of trace elements in chromite ores and basic-ultrabasics rocks of the Vourinos ophiolite complex, W.Macedonia (abstracts) = Μελέτη της κατανομής ολιγοστοιχείων σε χρωμιτικά μεταλλεύματα και βασικά -υπερβασικά πετρώματα του οφειολιθικού συμπλέγματος του Βουρινού, Δ.Μακεδονία.  PDF
Γ. Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 25 (1990) The clay sedintation in the Olonos-Pindos basin during the mesozoic: an approach for the source ideentification and the processes of transport.(abstracts) = Ηαργιλική ιζηματογέννεση στην λεκάνη Ώλονου-Πίνδου κατά το Μεσοζωϊκό: μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πηγής τροφοδοσίας και τη διαδικασία της μεταφοράς.  PDF
F. Thiebault, Jean Jacques Fleury
 
Τόμ. 25 (1990) Tectonic and sedimentary evolution of the Western Pindos ocean: evidence from the Pindos zone, Peloponnese, Greece (abstracts) = Τεκτονική και ιζηματολογική εξέλιξη του δυτικού ωκεανού της Πίνδου. Στοιχεία από την περιοχή της ζώνης Πίνδου στην Πελοπόννησο.  PDF
P. J. Degnan,
 
Τόμ. 28 (1992) A view on the paleozoic sediments of Albanides (Abstracts)  PDF
A. Xhomo, P. Pashko, S. Meco, A. Pirdeni
 
Τόμ. 28 (1992) Main features of the regional metamorphisms in Hungary (Abstracts)  PDF
P. Arkai, G. Lefkes, F.P. Sassi
 
Τόμ. 28 (1992) Technical behaviour of some Eleftheroupolis " schists" Kavala, N.Greece, used in construction industry (Abstracts)  PDF
Γ.Σ. Ξειδάκης, Ι. Σαμαράς
 
Τόμ. 28 (1992) Evidence for turonian rift related extensional subsidence and tertiary backthursting: the Almopias and Paikon isopic zones, Northern Greece (Abstracts)  PDF
I. R. Sharp,
 
Τόμ. 28 (1992) High temperature skarns in Maronia area (NE Greece) (Abstracts)  PDF
Ε. Μπόσκος, Κ. Δορυφόρος
 
Τόμ. 28 (1992) Near bottom currents and the generation of bedforms in the Eastern and Central Aegean sea (Abstracts)  PDF
Θ. Καρδάρας
 
Τόμ. 28 (1992) Investigation of the tectonic subsidence mechanism in the Nestos- Prinos basin: new prospects for oil exploration (Abstracts)  PDF
Ευστάθιος Χιώτης
 
Τόμ. 25 (1990) Geodynamics of the Aegean area (abstracts) = Ενεργές τεκτονικές δυνάμεις στην περιοχή τουΑιγαίου.  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 25 (1990) The role of sea level changes in the sedimentation of the N.Aegean during U.Quaternary (abstracts) = Ο ρόλος της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας στην ιζηματογένεση του Β.Αιγαίου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές.  PDF
Κ. Δ. Περισοράτης,
 
Τόμ. 25 (1990) Biogeographic patterns of the aegean region and therir geological origin (absracts) = Βιογεωγραφικές κατανομές στο Αιγαίο και η γεωλογική εξήγηση της προέλευσης τους.  PDF
F. W. Wiedenbein
 
176 - 200 από 355 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.