Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) The role of extension in unroofing the Cycladic blueschist belt (Abstracts)  PDF
Dov Avigad, Zvi. Garfunkel
 
Τόμ. 25 (1990) A contribution to the paleontology of echinoids: the genus Echinocyamus van Phels. from the sentiments of Yugoslavia and Greece (Middle Eocene to recent) (abstracts) = Συμβολή στην παλαιοντο0λογία των εχινοειδών. Το γένος Echinocyamus van PHELS απο τη Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα.(Μέσο Ηώκαινο- σήμερα).  PDF
Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Jovanka Mitrovic-Petrovic
 
Τόμ. 25 (1990) Observations of the Minor structures of the metamorphic rocks of Varnavas-Ramnounda area, NE Attica.(abstracts) = Μικροτεκτονικές παρατηρήσεις στο μεταμορφωμένο σύστημα της περιοχής Βαρνάβα-Ραμνούντας, ΒΑ Αττική.  PDF
Σ. Γ. Λόζιος
 
Τόμ. 28 (1992) Further evidence of a high thermal gradiet operating on a regional scale during the variscan metamorphism in the Eastern Alps (Abstracts)  PDF
R. Sassi, R. Spiess
 
Τόμ. 28 (1992) Biostratigraphic data on the cretaceous- tertiary boundary deposits of the Ionian zone (Abstracts)  PDF
P. Sadush
 
Τόμ. 28 (1992) Preliminary results of U-Pb and Rb-Sr investigations on metamorphic rocks of Thassos, Pangaeon complex, Northern Greece (Abstracts)  PDF
N. Wawrzenitz, A. Baumann, G. Nollau
 
Τόμ. 28 (1992) The Epanomi gas field, Thessaloniki- Greece; a case of naturally fractured reservoir (Abstracts)  PDF
Νίκος. Ρούσσος
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical characteristics of volcanic rocks from the Eastern Aegean on an axis perpendicular to the volcanic arc (Abstracts)  PDF
Παναγιώτης Μητρόπουλος, Αθανάσιος. Κατερινόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) The uncommon metamorphic Cr- Ba- Fe- Cu deposit from the Busovaca district, Central Bosnia, Yugoslavia (Abstracts)  PDF
I. Jurkovic, D. Slovenec, K. Namjesnik
 
Τόμ. 28 (1992) Application of schreinemarker's method to a metamorphic area located at the Northern flank of the menders massif- Western Turkey (Abstracts)  PDF
O Candan, O. Dora
 
Τόμ. 25 (1990) Macroseismic observations after the October 16th 1988 earthquake at the Kyllinis peninsula (NW Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά το σεισμό της 16ς Οκτωβρίου 1988 στη χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα)  PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Ε. Λόγος, Γ. Δ. Δανάμος., Ι Φουντούλης, Ε. Αδαμοπούλου
 
Τόμ. 25 (1990) An application software for geochemical data processing and mapping in 2D and 3D (abstracts) = UNIGX ένα πρόγραμμα Η/Υ επεξεργασίας γεωχημικών δεδομένων και χαρτογράφησης σε δύο και τρείς διαστάσεις.  PDF
Ε. Βασιλειάδης, Δ. Σγουρός, Ν. Ανδρουλακάκης
 
Τόμ. 25 (1990) A new hominoid primate bearing locality from the late miocene of Macedonia(Greece) (abstracts) = Νέα απολιθωματοφόρα θέση με ανθρωποειδή πρωτεύοντα απο το Ανώτερο Μειόκαινο της Μακεδονίας (Ελλάδα)  PDF
Luis de Bonis, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 25 (1990) Contribution in the knowledge of the neotectonic structure of the Gerolimenas - Mezapou Peninsula (Mani) (abstracts) = Συμβολή στη γνώση νεοτεκτονικής δομής της χερσονήσου Γερολιμένα - Μεζάπου (Μέσα Μάνη)  PDF
Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης
 
Τόμ. 28 (1992) Geodynamic implication of geochemical data for the early paleozoic matavolcanics from the geremic unit (Inner Western Carpathians) (Abstracts)  PDF
P. Ivan
 
Τόμ. 28 (1992) Mild- cretaceous dinoflagellate cysts of Hungary (Abstracts)  PDF
H. Leereveld
 
Τόμ. 28 (1992) On the relationship between active tectonics and fluid circulation in the geothermal system of Nisyros Caldera (Abstracts)  PDF
Α. Τζανής, Ευάγγελος Λάγιος
 
Τόμ. 28 (1992) Sedimentological and geological studies at the central part of the Southern Aegean volcanic arc-preliminary results (Abstracts)  PDF
Κ. Δ. Περισοράτης, Α. Δ. Ανδρινόπουλος, Π. Ζαχαράκης, Ε. Ζημιανίτης
 
Τόμ. 28 (1992) Exposure of deep oceanic crust and upper mantle in tle Atlantic ocean. Comparison with the ecors profile from the Mediterranean sea. (Abstracts)  PDF
Β. Μαμαλούκας-Φραγγούλης, J.L. Oliver, J.M. Auzende
 
Τόμ. 28 (1992) Hydrogeochemical and isotopic investigations in Cesme (Izmir region) (Abstracts)  PDF
S. Filiz, G. Tarcan
 
Τόμ. 28 (1992) Sedimentation and magmatism related to the opening of a mesozoic ocean basin in the Axios (Vardar) zone (Abstract)  PDF
Αργυρώ Ασβεστά, Σαράντης Δημητριάδης
 
Τόμ. 25 (1990) Karstic aquifers occurrence in the Kyparissia field (Megalopolis basin-Peloponnesus) (abstracts) = Καρστική υδροφορία στο πεδίο των Κυπαρισσίων (Λεκάνη της Μεγαλόπολης-Πελοπόννησος)  PDF
Ε. Β. Τσίφτσης
 
Τόμ. 25 (1990) The chromite occurrences in the ultrabasic rocks of southern Pilio (Central Greece) (abstracts) = Ο ι χρωματικές εμφανίσεις στα υπερβασικά πετρώματα του νοτίου Πηλίου (Κεντρ. Ελλάδα)  PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ε. Στασινούλιας, Β. Στασινούλιας, Α. Τσαγκαλίδης
 
Τόμ. 25 (1990) Sulphide occurences in the serpentinites-chromites of the Eretria area (abstracts) = Θειούχες εμφανίσεις στους σερπεντινίτες-χρωμιτίτες της περιοχής Ερέτριας.  PDF
Ελευθερία Γ. Δήμου
 
Τόμ. 25 (1990) Geometry of acid intrusives in Plaka, Laurium, and relation between magmatism and deformation (abstracts) = Γεωμετρία όξινων πυριγενών Πλάκας Λαυρίου και σχέση μαγματισμού -παραμόρφωσης.  PDF
Δ Παπανικολάου, Δ. Συσκάκης
 
1 - 25 από 355 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.