[Εξωφυλλο}

Ορυκτολογία, πετρολογία και κοιτασματολογία οφειολίθων Ξερολίβαδου, Βούρινου της Δυτικής Μακεδονίας.

Ευάγγελος Ι. Τζάμος

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη της ορυκτολογίας, της πετρολογίας και της κοιτασματολογίας των οφειολίθων του μεταλλείου Ξερολίβαδου του οφειολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Η περιοχή έρευνας ανήκει στο οφειολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου. Η οφειολιθική ακολουθία αποτελείται κυρίως από μανδυακά πετρώματα, καθώς και από μία διατηρημένη μαγματική ακολουθία. Η μανδυακή ενότητα περιλαμβάνει χαρτσβουργίτες και δουνίτες με πολύ συχνή μεταλλοφορία χρωμίτη, ενώ η σωρειτική ενότητα αποτελείται από δουνίτες, γάββρους, νορίτες και βερλίτες. Στα ανώτερα επίπεδα της σωρειτικής ενότητας, εμφανίζονται διορίτες, διαβάσες, δακίτες και γρανοφύρες.

Το μεταλλείο Ξερολίβαδου βρίσκεται στο Νότιο Βούρινο (Όρος Φλάμπουρο) και ανήκει στην βάση της οφειολιθικής ακολουθίας του Βούρινου. Το κοίτασμα χρωμίτη φιλοξενείται σε σερπεντινίτες οι οποίοι έχουν προκύψει από δουνιτικής αρχικής σύστασης υπερβασικά πετρώματα. Το δουνιτικό σώμα του Ξερολίβαδου είναι το μεγαλύτερο του Βούρινου και εμφανίζεται επιφανειακά σε έκταση περίπου 3 επί 1 χλμ. Ο δουνίτης περιβάλλεται από τον κύριο σχηματισμό της περιοχής, τον χαρτσβουργίτη. Τρεις (3) κύριες ομάδες ρηγμάτων (F1, F2 και Fm) χωρίζουν το μεταλλείο σε 4τομείς: το Βόρειο, τον Κεντρικό, το Νότιο και το Νοτιοδυτικό. Ο τελευταίος δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Η μεταλλοφορία χρωμίτη εντοπίζεται σε επτά (7) κύρια λοβόμορφα χρωμιτικά σώματα που διατρέχουν το μεταλλείο κατά μήκος και φιλοξενούν μεταλλοφορία μορφής πλακών ή ταινιών.

Οι παράμετροι ol-hy-di που προέκυψαν από τον υπολογισμό της CIPW norm προβλήθηκαν στο διάγραμμα του Coleman (1977): οι σερπεντινίτες του Ξερολιβάδου προβάλλονται στα πεδία των δουνιτών, ενώ τα δείγματα που λήφθησαν από άλλες τοποθεσίες του Βούρινου προβάλλονται στο πεδίο των χαρτσβουργιτών. Τα δείγματα που προβλήθηκαν στο πεδίο των χαρτσβουργιτών, εμφανίζουν μέσο όρο του λόγου MgO/(MgO+FeO) ο οποίος είναι 0,84 και υψηλό μέσο όρο περιεκτικότητας σε Cr (2782 ppm), γεγονός που επιβεβαιώνει τον χαρτσβουργιτικό χαρακτήρα του αρχικού πρωτόλιθου.

Τα δείγματα σερπεντινίτη του μεταλλείου Ξερολιβάδου, εμφανίζουν μέση περιεκτικότητα σε Cr 1847 ppm και μέση περιεκτικότητα σε Ni 3244,6 ppm. Η υψηλή περιεκτικότητα σε Ni αποδίδεται στην παρουσία σε αυτά Ni-σουλφιδίων. Aπό τη γεωχημική μελέτη των μεταδιαβασικών πετρωμάτων του Βούρινου (περιοχή Κράπας-Βατόλακκου) και την προβολή των χημικών αναλύσεων τους σε μεγάλο αριθμό διακριτικών διαγραμμάτων, προέκυψε πως το μάγμα που έδωσε την κρυστάλλωση των πετρωμάτων αυτών ήταν θολεϊιτικής σύστασης χαμηλού Ti και χαμηλού Κ, σε γεωτεκτονικό περιβάλλον σχηματισμού νησιωτικού τόξου (IAT) πάνω από καταδυόμενη ωκεάνια λιθόσφαιρα (SSZ).

Οι σερπεντινίτες αποτελούνται ορυκτολογικά κυρίως από σερπεντίνη. Άλλα επουσιώδη ορυκτά των σερπεντινιτών είναι ο ολιβίνης, ο Cr-σπινέλλιος, ο μαγνητίτης, τα Fe-Ni-Co-σουλφίδια (αβαρουίτη, πετλανδίτη, χεζλεγουδίτη), ο χλωρίτης καθώς και ανθρακικά ορυκτά. Οι Cr-σπινέλλιοι των σερπεντινιτών παρουσιάζουν φαινόμενα εξαλλοίωσης σε Fe- χρωμίτη. Η γένεση μαγνητίτη και των σουλφιδίων, καθώς και η εξαλλοίωση του χρωμίτη σε Fe-χρωμίτη αποδίδεται στη διαδικασία της σερπεντινίωσης. Ο χρωμίτης στους χρωμιτίτες εμφανίζεται κατακλασμένος και κατά θέσεις έχει εξαλλοιωθεί σε μικρό βαθμό σε Fe-χρωμίτη. Όπως και στους σερπεντινίτες, η εξαλλοίωση του χρωμίτη σε Fe-χρωμίτη αποδίδεται στη διαδικασία της σερπεντινίωσης. Από την προβολή των σπινελλίων των χρωμιτιτών και των σερπεντινιτών του Ξερολιβάδου στο τριγωνικό διάγραμμα ονοματολογίας του Stevens προκύπτει πως όλοι οι αναλλοίωτοι χρωμίτες προβάλλονται στο πεδίο των αργιλλιούχων χρωμιτών. Με βάση την ταξινόμηση των Dick and Bullen (1984) που διέκριναν τους Αλπικού τύπου σπινελλιούχους περιδοτίτες σε 3 υποτύπους ανάλογα με την τιμή της Cr# (=Cr/(Cr+Al)) κατατάσσονται στον τύπο ΙΙΙ (αλπικοί) περιδοτιτών.

Οι χρωμίτες του μεταλλεύματος παρουσιάζουν τα εξής χημικά χαρακτηριστικά:

1. Cr 2 O 3 = 59,13-61,64 % κ.β.

2. Al 2 O 3 = 8,08-11,98 % κ.β.

3. TiO 2 = 0,11-0,18 % κ.β.

4. Cr# (=Cr/(Cr+Al)) = 0,769-0,834

5. Mg# (=Mg/(Mg+Fe 2+ )) = 0,553-0,700

6. Fe 3+ # (=Fe 3+ /(Fe 3+ +Cr+Al)) = 0,300-0,447

 

Όλοι οι χρωμίτες από άποψη βιομηχανικής χρήσης χαρακτηρίζονται ως μεταλλουργικού τύπου υψηλού χρωμίου. Η περιεκτικότητα των χρωμιτών σε Mg ακολουθεί την εξής φθίνουσα σειρά: συμπαγείς χρωμίτες ταινιών χρωμίτη μεταλλεύματος, διάσπαρτοι χρωμίτες ταινιών σερπεντινίτη μεταλλεύματος, επουσιώδεις χρωμίτες πετρώματος κοντά στο μετάλλευμα και επουσιώδεις χρωμίτες πετρώματος σε απόσταση από το μετάλλευμα. Την ίδια συμπεριφορά δείχνει η περιεκτικότητα των χρωμιτών σε Cr, ενώ την ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά δείχνουν τα στοιχεία Fe, Zn, Mn και V.

Κατά τη διάρκεια επανεξισορρόπησης μεταξύ σπινέλλιου-ολιβίνη, έλαβε χώρα ανταλλαγή ιόντων μεταξύ των 2 ορυκτών. Κυρίως ο Fe 2+ και δευτερευόντως το Mn, ο Zn και το Co αντικατέστησαν το Mg στο πλέγμα του χρωμίτη. Οι αντικαταστάσεις ήταν πιο έντονες στους χρωμίτες των σερπεντινιτών όπου ο ολιβίνης βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Αντίστοιχα, ο ολιβίνης εμφανίζεται πλουσιότερος σε Mg και Ni και πτωχότερος σε Fe στους χρωμίτες των χρωμιτιτών από αυτούς των σερπεντινιτών.

Από την λεπτομερή ανάλυση με LA-ICP-MS χρωμιτών από δείγματα μεταλλεύματος, προκύπτει πως οι χρωμίτες του μεταλλεύματος περιέχουν κατά μέσο όρο:

1. 1023,22 ppm Ti

2. 683,03 ppm V

3. 1288,03 ppm Mn

4. 270,16 ppm Co

5. 738,98 ppm Ni

6. 345,42 ppm Zn

7. 25,20 ppm Ga

Τα ιχνοστοιχεία Co, V, Zn, Ti και Ga συσχετίζονται θετικά με τους χρωμίτες ενώ, αρνητική συσχέτιση έχει το Ni. Το γεγονός αυτό δείχνει πως τα ιχνοστοιχεία Co, V, Zn, Ti και Ga βρίσκονται στον χρωμίτη ενώ το Ni ελέγχεται από τον ολιβίνη. Με τη χρήση των διακριτικών διαγραμμάτων βασισμένων στην ορυκτοχημεία του χρωμίτη, καθώς και σε συνδυασμό με τα γεωλογικά και πετρογραφικά χαρακτηριστικά του μεταλλείου Ξερολίβαδου, το κοίτασμα της περιοχής μελέτης αποτελεί ένα τυπικό Αλπικού τύπου ή λοβόμορφο ή οφειολιθικό κοίτασμα.

Επίσης, από την χρήση των κατάλληλων διακριτικών διαγραμμάτων, προέκυψε πως το κοίτασμα χρωμίτη του Ξερολίβαδου γεννήθηκε σε περιβάλλον νησιωτικού τόξου πάνω από ωκεάνια ζώνη υποβύθισης από τήγμα προερχόμενο από υψηλού βαθμού μερική τήξη έντονα εκχυμωμένου μανδυακού υλικού που είχε μπονινιτική σύσταση. Το τήγμα ανήλθε στον δουνίτη μέσω διαρρήξεων από διάταση.

Με τη χρήση του γεωθερμομέτρου των Ballhaus et al. (1991), βρέθηκαν τα παρακάτω θερμοκρασιακά εύρη για τα δείγματα του μεταλλείου Ξερολιβάδου:

- 442-744 ο C (663±82 o C) για τους χρωμιτίτες

- 745-877 ο C (805±44 o C) για τους σερπεντινίτες κοντά στα χρωμιτικά σώματα

- 758-854 o C (805±32 o C) για τους σερπεντινίτες ενδιάμεσα των χρωμιτικών σωμάτων

Επίσης, με τη χρήση του γεωβαρόμετρου των Ballhaus et al. (1991), βρέθηκαν τα

παρακάτω λογαριθμικά εύρη τιμών για την ενεργότητα του οξυγόνου (fO 2 ) για τα δείγματα του μεταλλείου Ξερολιβάδου:

- 0,537-1,510 (1,080±0,320) για τους χρωμιτίτες

- 0,516-1,169 (0,789±0,212) για τους σερπεντινίτες κοντά στα χρωμιτικά σώματα

- -0,233-0,950 (0,336±0,306) για τους σερπεντινίτες ενδιάμεσα των χρωμιτικών

σωμάτων

Ψηφιοποιώντας, γεωαναφέροντας και συνδυάζοντας 18 τομές κατά μήκος των χρωμιτικών σωμάτων, 14 κάθετες στα χρωμιτικά σώματα τομές και γεωλογικούς και κοιτασματολογικούς χάρτες τις περιοχής μελέτης, δημιουργήθηκαν 9 χάρτες προβολής της μεταλλοφορίας σε διαφορετικά επίπεδα του μεταλλείου Ξερολιβάδου. Εξαιρώντας τους χρωμίτες των ταινιών χρωμίτη του μεταλλεύματος, χρησιμοποιώντας μόνο τις αναλύσεις διάσπαρτου χρωμίτη στο μετάλλευμα και στον σερπεντινίτη -και φυσικά τις μετρήσεις στον ολιβίνη-, με τη συνδυασμένη χρήση των τοπογραφικών συντεταγμένων και των χημικών αναλύσεων του χρωμίτη και του ολιβίνη, δημιουργήθηκαν οι ισογεωχημικοί χάρτες κατιόντων χημικών στοιχείων, θερμοκρασίας, ενεργότητας οξυγόνου κ.λπ., οι οποίοι συγκρίθηκαν με τη χωρική ανάπτυξη των χρωμιτικών σωμάτων.

Συγκρίνοντας τον τοπογραφικό χάρτη με τους ισογεωχημικούς χάρτες, υποδεικνύεται με πολύ καλή ακρίβεια η τοποθεσία των χρωμιτικών σωμάτων στο μεταλλείο Ξερολιβάδου. Η ύπαρξη μεταλλοφόρων σωμάτων μπορεί να προβλεφθεί γεωχημικά σε κλίμακα από πέντε ως τριάντα μέτρα. Ένα τέτοιο γεωχημικό εργαλείο θα μπορούσε να εφαρμοστεί για τη διερεύνηση της συνέχισης των χρωμιτικών σωμάτων στο ΝΔ τομέα του μεταλλείου Ξερολιβάδου καθώς και σε άλλα λοβόμορφα κοιτάσματα χρωμίτη τόσο στο Βούρινο όσο και σε άλλα οφειολιθικά συμπλέγματα.

Χημικές αναλύσεις PGE’s+Au σε δείγματα μεταλλεύματος, έδειξαν τα παρακάτω όρια μεταβολής (σε ppb) για κάθε ένα στοιχείο στο μεταλλείο Ξερολιβάδου είναι:

1. Os=<1-29

2. Ir=18-31

3. Ru=36-120

4. Rh=<1-15

5. Pt=3,5-16

6. Pd=<1-82

7. Au=<0,5-58

Η χαμηλή (107-206 ppb) περιεκτικότητα των χρωμιτιτών σε ΣPGE’s+Au καθώς και η χρήση των χαρακτηριστικών γραφημάτων κατανομής των PGE’s και η σύγκρισή τους με άλλα λοβόμορφα κοιτάσματα χρωμιτών συνηγορεί στο γεγονός πως το κοίτασμα της περιοχής μελέτης αποτελεί ένα τυπικό Αλπικού τύπου κοίτασμα. Συμπερασματικά, για τη γένεση του κοιτάσματος χρωμίτη του μεταλλείου Ξερολιβάδου, προτείνεται πως τα τήγματα από τα οποία κρυσταλλώθηκε ο χρωμίτης ήταν μπονινιτικού τύπου, ακόρεστα σε θείο και προέκυψαν από υψηλού βαθμού μερική τήξη έντονα εκχυμωμένου μανδυακού υλικού σε γεωτεκτονικό περιβάλλον νησιωτικού τόξου πάνω από καταδυόμενη λιθόσφαιρα (SSZ). Τα τήγματα ανέρχονταν στο χαρτσβουργίτη ξενιστή των χρωμιτιτών μέσω διαρρήξεων από διάταση, που σταδιακά εξελίχθηκαν σεσύστημα πολλαπλών μαγματικών θαλάμων. Στους τελευταίους έλαβε χώρα η κρυστάλλωση του χρωμίτη κάτω από κατάλληλες φυσικοχημικές αλληλοεπίδρασης τήγματος/πετρώματος.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Agiorgitis, G. and Wolf, R. (1977): The distribution of platinum, palladium and gold in Greek chromites. Chem. Erde, 36, 349-351.

Agiorgitis, G. and Wolf, R., (1978): Aspects of osmium, ruthenium and iridium contents in some Greek chromites. Chem. Geol., 23, 267-272.

Ahmed, A.H. and Arai, S. (2002): Unexpectedly high-PGE chromitite from the deeper mantle section of the northern Oman ophiolite and its tectonics implications. Contrib. Mineral. Petrol., 143, 263-278.

Ahmed, A.H., Arai, S., and Attia, A.K. (2001): Petrological characteristics of podiform chromitites and associated peridotites of the Pan African Proterozoic ophiolite complexes of Egypt. Miner. Depos., 36, 72-84.

Ahmed, Z. (1984): Stratigraphic and textural variations in the chromite composition of the ophiolitic Sakhakot-Qila complex, Pakistan. Econ. Geol., 79, 1334-1359.

Al-Boghdady, A. and Economou-Eliopoulos, M. (2005): Fluid inclusion in chromite from a pyroxenite dike of the Pindos ophiolite complex. Chem. Erde., 65, 191-202.

Angeli, N., Fleet, M.E., Thiabault, Y. and Candia, M.A.F. (2001): Metamorphism and PGE-Au content of chromitite from the Ipenema mafic/ultramafic complex, Minaw Gerais, Brazil. Mineral. Petrol., 71, 173-194.

Annersten H. and Filippidis A. (1984): Cation ordering in Ni-Fe olivines: reply. Amer. Miner., 69(1/2), 164.

Annersten H., Adetunji J. and Filippidis A. (1984): Cation ordering in Fe-Mn silicate olivines. Amer. Miner., 69(11/12), 1110-1115.

Annersten H., Ericsson T. and Filippidis A. (1982): Cation ordering in Ni-Fe olivines. Amer. Miner., 67(11/12), 1212-1217.

Anonymous, (1972): Penrose field conference on ophiolites. Geotimes, 17, 24-25.

Apostolidis, G., Mastoris, Κ. and Vgenopoulos, Α. (1980): Exploration of the Xerolivado Chromite Deposits and their chemical, mineralogical and physical properties. In: An Intern. Symposium on Metallogeny of Mafic and Ultramafic Complexes. UNESCO, Athens.

Arai, S. (1992a): Chemistry of Chromian spinel in volcanic rocks as a potential guide to magma chemistry. Mineral. Mag., 56, 173-184.

Arai, S. (1992b): Petrology of peridotites as a tool of insight into mantle processes: A review (in Japanese). Journal of Mineralogy Petrology Econ. Geol., 87, 351-363.

Arai, S. (1997): Control of wall-rock composition on the formation of podiform chromitites as a result of magma/peridotite interaction. Res. Geol., 47, 177-187.

Arai, S. and Abe, N. (1994): Podiform chromitite in the arc mantle: Chromitite xenoliths from the Takashima alkali basalt, southwest Japan arc. Mineral. Depos.,19, 434-438.

Arai, S. and Abe, N. (1995): Reaction of orthopyroxene in peridotite xenoliths with alkali basalt melt and its implications for genesis of alpine-type chromitite. Amer. Mineral. 80, 1041-1047.

Arai, S. and Matsukage, K. (1998): Petrology of the chromite micropod from Hess Deep, equatorial Pacific: a comparison between abyssal and alpine-type podiform chromitites. Lithos, 43, 1-14.

Arai, S. and Yurimoto, H. (1994): Podiform chromitites of the Tari-Misaka ultramafic complex, Southwest Japan, as mantle–melt interaction products. Econ. Geol. 89,1279-1288.

Arculus, R.J. (1985): Oxidation status of the mantle: Past and present. Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 13, 75-95.

Arculus, R.J. and Delano, J.W. (1981): Intrinsic oxygen fugacity measurements:Techniques and results from upper mantle peridotites and megacryst assemblages. Geoch. Cosmoch. Acta, 45, 899-913.

Ashley, P. M. (1973): Pedogenesis of sulphide bearing reaction zones in the Coolac ultramatic belt, New South Wales, Australia. Mineral. Depos., 8, 370-378.

Aubouin, J. (1965): Geosynclines. Development in geotectonics 1. Elsevier, 335p.

Aubouin, J., Blanchet, R., Cadet, J.-P., Celet, P., Charvet, J„ Chorowicz, J., Cousin,M. and Rampnoyx, J.-P. (1970): Geologie des Dinarides. Bull. Soc. Geol. France, 7,XII, 1060- 1095.

Augé, T. (1985): Platinum-group mineral inclusions in ophiolitic chromitite from the Vourinos Complex, Greece. Canad. Miner., 23, 163-171.

Auge, T. (1987): Chromite deposit in the northern Oman ophiolite: mineralogical constraints. Mineral. Depos., 22, 1-10.

Ayrton, S. (1968): Structures isoclinals dans les peridotites du Mont Vourinos (Macedoine Grecque) un exemple de deformation de roches ultrabasics. Bull. Suisse Minerol. Petrol., 48, 734-750.

Bacuta, G.C., Kay R.W, Gibbs, A.K. and Lipin, B.R. (1990): Platinum group element abudance and distribution in chromite deposits of the Acoje Block, Zambales Ophiolite complex, Philippines. J. Geochem. Expl., 37, 113-145.

Ballhaus, C., Berry, R.F., and Green, D.H. (1991): High pressure experimental calibration of the olivine-orthopyroxene-spinel oxygen geobarometer: Implications for the oxidation state of the upper mantle. Contrib. Mineral. Petrol., 107, 27-40.

Ballhaus, C.G., Berry, R.F. and Green, D.H. (1990): Oxygen fugacity controls in the Earth’s upper mantle. Nature, 348, 437-440.

Barnes, S.J. and Naldrett, A.J. (1987): Fractionation of the platinum-group elements and gold in some komatiites of the Abiti greenstone belt, Northern Ontario. Econ.Geol., 82, 165-183.

Barnes, S.J. and Roeder, P.L. (2001): The range of spinel compositions in terrestrial mafic and ultramafic rocks. J. Petrol. 42, 2279-2302.

Barnes, S.J., Naldrett, A.J., and Gorton, M.P. (1985): The origin of the fractionation of platinum group elements in terrestrial magmas. Chem. Geol., 53, 303-323.

Barth, M.G. and Gluhak, T.M. (2009): Geochemistry and tectonic setting of mafic rocks from the Othris Ophiolite, Greece. Contrib. Miner. Petrol., 157(1), 23-40.

Barth, M.G., Mason, P.R.D., Davies, G.R. and Drury, M.R. (2008): The Othris Ophiolite, Greece: A snapshot of subduction initiation at a mid-ocean ridge. Lithos,100, 234-254.

Baumgarnter, P.O. (1985): Jurassic sedimentary evolution and nappe emplacement in the Argolis peninsula (Peloponessus, Greece). Mem. Soc. Helv. Sci. Nat., 99, 111.

Baumgartner, R.J., Zaccarini, F., Garuti, G. and Thalhammer O.A.R. (2013): Mineralogical and geochemical investigation of layered chromitites from the

Bracco–Gabbro complex, Ligurian ophiolite, Italy. Contrib. Mineral. Petrol.,165(3), 477-493.

Bebien, J., Dubois, R., and Gauthier, A. (1986): Example of ensialic ophiolites emplaced in a wrench zone: Innermost Hellenic ophiolite belt (Greek Macedonia). Geol., 14, 1016–1019.

Bebien, J., Ohnestetter, D., Ohnestetter, M., and Vergely, P., (1980): Diversity of the Greek ophiolites: birth of oceanic basins in transcurrent systems. Ofiol., sp.iss.Tethyan ophiolites, 2, 129-197.

Beccaluva, L, Ohnenstetter, O., Ohnenstetter, M. and Venturelli, G. (1977): The trace element of Corsican ophiolites. Contrib. Mineral. Petrol., 64, 11-31.

Beccaluva, L. and Serri, G. (1988): Boninitic and low-Ti subduction-related lavas from intraoceanic arc-backarc systems and low-Ti ophiolites: a reapraisal of their petrogenesis and original tectonic setting. Tectonoph., 146, 291-315.

Beccaluva, L., Coltorti, M., Saccani, E. and Siena, F. (2005): Magma generation and crustal accretion as evidenced by Supra-subduction ophiolite of the Albanide-Hellenide Subpelagonian zone. Isl. Arc, 14, 551-563.

Beccaluva, L., Di Girolamo, P., Macciota, G. and Morra, V. (1983): Magma affinities and fractionation trends in ophiolites. Ofiol., 8(3), 307-324.

Beccaluva, L., Ohnenstetter, D., Ohnenstetter, M. and Paupy, A. (1984): Two magmatic series with island arc affinities within the Vourinos ophiolite. Contrib. Mineral. Petrol., 85, 253-271.

Beccaluva, L., Ohnestetter, D. and Ohnestetter, M. (1979): Geochemical distrimination between ocean floor and island arc tholeiites: application to some

ophiolites. Can. J. Earth Sci., 16, 1874-1882.

Beccaluva, L., Piccardo, G.B. and Serri, G. (1980): Petrology of northern Appenine ophiolites and comparison with other Tethyan ophiolites. In: Panayiotou, A. (ed.):Ophiolites, Proc. Inter. Ophiolite Symp., Cyprus 1979, 314-331.

Bizimis, M., Salters, V.J.M. and Bonatti, E. (2000): Trace and REE content of clinopyroxenes from supra-subduction zone peridotites. Implications for melting and enrichment processes in island arcs. Chem. Geol., 165, 67-85.

Bloomer, S.H. (1987): Geochemical characteristics of boninite and tholeiite-series volcanic rocks from the Mariana forearc and the role of an incompatible element-enriched fluid in arc petrogenesis. Geol. Soc. Amer. Spec. Paper, 215, 151-164.

Bloxam, J.W. and Lewis, A.D. (1972): Ti, Zr and Cr in some British pillow lavas and their petrogenetic affinities. Nature, 237, 134-136.

Bonatti, E. and Michael, P. J. (1989): Mantle peridotites from continental rifts to ocean basins to subduction zones. Earth. Planet. Sci. Lett., 91, 297-311.

Bortolloti, V., Chiari, M. and Marcucci, M. (2004): Comparison among the Albanian and Greek ophiolites: in search of constraints for the evolution of the Mesozoic Tethys Ocean. Ofiol., 29, 19-35.

Bortolotti V., Dalpiaz, G.V. and Passerini, P. (1969): Ricerche sulle Ofiol. delle catene alpine 5. Nuove osservazioni sul massiccio del Vourinos (Grecia). Boll. Soc. Geol.Italiana, 88, 35-45.

Bortolotti, V., Carras, N., Chiari, M., Fazzuoli, M., Marcucci, M., Photiades, A. and Principi, G. (2002): New geological observations and biostratigraphic data on the Argolis Peninsula: Palaeogeograpbic and geodynamic implications. Ofiol., 27(1),43-46.

Bortolotti, V., Carras, N., Chiari, M., Fazzuoli, M., Marcucci, M., Photiades, A. and Principi, G. (2003): The Argolis peninsula in the paleogeographic and geodynamic frame of the Hellinides. Ofiol., 28(2), 79-94.

Bortolotti, V., Marroni, M., Pandolfi, L., and Principi, G. (2005): Mesozoic to Tertiary tectonic history of the Mirdita ophiolites, northern Albania. Isl. Arc, 14, 471-493.

Bowen, N.L. (1927): The origin of ultrabasic and related rocks. Am. J. Sci., 14, 89-108.

Bowen, N.L. and Tuttle, O.E. (1949): The system MgO-SiO 2 -H 2 O. Geol. Soc. Am.Bull., 60p.

Brenan, J., Finnigan, C., McDonough, W. and Homolova, V. (2012): Experimental constraints on the partitioning of Ru, Rh, Ir, Pt and Pd between chromite and silicate melt: The importance of ferric iron. Chem. Geol., 302-303, 16-32.

Brenker, F.E., Meibom, A. and Frei, R. (2003): On the formation of peridotite-derived Os-rich PGE alloys. Amer. Miner., 88, 1731-1740.

Bridges, L.C, Prichard, Η.M., Neary, C.R. and Meireles, C.A. (1993): Platinum-group element mineralization in the chromite-rich rocks Braganca massif, northern Portugal. Trans. Inst. Min. Metal., 102B, 103 113.

Brogniart, A. (1813): Essai d’une classification mineralogique des roches melangées. J. des Mines, Paris, 199.

Brogniart, A. (1827): Classification et caractères mineralogiques des roches homogènes et hétérogènes. F.G. Levrault, Paris.

Brunn, J.H. (1940): Conditions de gisement des roches basiques en Macedoine occidentale. C.R. Acad. Sci., Paris, 210, 735.

Brunn, J.H. (1956): Contribution a l'étude géologique du Pinde septentrional et d'une partie de la Macédoine occidentale. Ann. Geol. Pays Hellen. 7, 1-358.

Brunn, J.H. (1960): Les zones Helleniques internes et externes et leur extension.Reflexions sur l'orogenese alpine. Soc. Geol. France Bull., 2, 470-486.

Brunn, J.H. (1961): Les sutures ophiolitiques. Contribution a l'etude des relations entre phenomenes magmatique et oroqenique.-Rev. Georg. Phys. Geol. Dyn., 4, 89-96,181-202.

Cameron, E.N. (1977): Postcumulus and subsolidus equilibration of chromite and coexisting silicates in the eastern Bushveld complex. Geochim. Cosmochim. Acta, 39, 1021-1033.

Cameron, Ε.N. (1980): Evolution of the Lower Critical zone, central sector, eastern Bushveld complex, and its chromite deposits. Econ. Geol., 7, 845-871.

Campbell, I.H. and Murck, B.W. (1993): Petrology of the G and Η chromitite zones in the Mountain View Area of the Stillwater complex, Montana. J. Petrol., 34, 291-316.

Campbell, I.H. and Naldrett, A.J. (1979): The influence of silicate: sulphide ratios on the geochemistry of magmatic sulphides. Econ. Geol., 74, 1500-1506.

Campbell, I.H., Naldrett, A.J. and Barnes, S.J. (1983): A model for the origin of the platinum-rich sulfide horizons in the Bushveld and Stillwater Complexes. J. Petrol.,24, 133-165.

Cann, J.R. (1970): Rb, Sr, Y, Zr and Nb in some ocean floor basaltic rocks. Earth Planet. Sci. Lett., 10, 1-19.

Capedri, S., Lekkas, E., Papanikolaou, D., Scarpelis, N., Venturelli, G. and Gallo, J.(1985): The ophiolite of the Koziakas range, Western Thessaly (Greece).- N. Jb.Miner. Abh. 152, 45-64.

Capedri, S., Venturelli, G. and Toscani, L. (1982): Petrology of an ophiolitic cumulate sequence from Pindos, Greece. Geol. J., 17, 223-242.

Capedri, S., Venturelli, G., Bebien, J. and Toscani, L. (1981): Low and high Ti ophiolites in northern Pindos: petrological and geological constraints. Bull. 44, 439-449.

Capedri, S., Venturelli, G., Bocchi, G., Dostal, J., Garutti, G. and Rossi, A. (1980):The geochemistry and petrogenesis of an ophiolite sequence from Pindos, Greece. Contrib. Mineral. Petrol., 74, 189-200.

Capobianco, C.J. and Drake, M.J. (1990): Partitioning of ruthenium, rhodium and palladium between spinel and silicate melt and implications for platinum-group element fractionation melts. Geoch. Cosmoch. Acta. 54, 869-874.

Cassard, D., Nicolas, A., Rabinowicz, M., Moutte, M., Leblanc, M. and Prinzhofer, A.(1981): Structural classification of chromite pods in southern NewCaledonia. Econ.Geol., 76, 805-831.

Celet, P. (1962): Contribution à l' étude géologique du Parnasse-Kiona et d' une partie des régions méridionales de la Grèce continentale. Ann. Geol. Pays Hell., 13, 1-446.

Celet, P., Courtin, B. and Ferriere, J. (1980): Les ophiolites des Hellenides centrales dans leur contexte geotectonique. In: A. Panayiotou (ed.) Inter. Ophiolite Symp.Proc., Cyprus, 1979, 360-370.

Chamberlain, J.A. (1967): Nickel distribution in serpentinites from Puddy Lake,Ontario. Proc. Geol. Assoc. Can. 18, 67-91.

Chamberlain, J.Α., McLeod, C.R., Traill, R.J. and Lachange, G. (1965): Native metals in the Muskox intrusions. Can. J. Earth Sci., 2, 188-215.

Chiari, M., Bortolloti, V., Marcucci, M., Photiades, A. and Principi, G. (2003): The Middle Jurassic siliceous sedimentary cover at the top of Vourinos ophiolite (Greece). Ofiol., 28, 95-104.

Christie, D.M., Carmichael, I.S.E. and Langmuir, C.H. (1986): Oxidation states of mid-ocean ridge basalt glasses. Earth Planet. Sci. Lett., 79, 397-411.

Christodoulou, C. and Michailidis, K. (1990): Petrology of the plutonic suites from the Chalkidiki ophiolites, northern Greece. Implications for parental magma characteristics and tectonic provenance. Ofiol., 15(1), 17-44.

Clift, P.D. and Dixon, J.E. (1998): Jurassic ridge collapse, subduction initiation and ophiolite obduction in the southern Greek Tethys. Eclogae geol. Helv., 91, 128-138.

Coleman, R.G. (1977): Ophiolites, Ancient Oceanic Lithosphere? Springer-Verlag,Heidelberg, New York, 229p.

Coleman, R.G. (1984): Preaccretion tectonics and metamorphism of ophiolites. Ofiol.,9, 205-222.

Coleman, R.G., and Peterman, Ζ.E. (1975): Oceanic plagiogranite. J. Geoph. Res., 80,1099-1108.

Corrivaux, L. and Laflamme, J.H.G. (1990): Mineraliogie des elements de groupe du platine dans les chromitites de ophiolite de Thetford Mine Quebec. Can. Mineral.,28, 579-595.

Crawford, A.J., Falloon, T.J. and Green, Τ.H. (1989): Classification, petrogenesis and tectonic setting of boninites. In: Crawford, A.J. (ed.) Boninites and Related Rocks,Unwin Hyman, 1-49.

Crocket, J.Η. (1990): Noble metals in seafloor hydrothermal minerallizations from Juan de Fucta and Mid-Atlantic ridges: A fraction of gold from platinum metals in hydrothermal fluids. Can. Mineral., 28, 639-648.

Danelian, T. and Robertson, A.H.F. (2001): Neotethyan evolution of eastern Greece (Pagondas Mélange, Evia island) inferred from radiolarian biostratigraphy and the geochemistry of associated extrusive rocks. Geol. Mag., 138(3), 345-363.

Dare, S.A.S., Pearce, J.A., McDonald, I. and Styles, M.T. (2009): Tectonic discrimination of peridotites using fO 2 -Cr# and Ga-Ti-Fe III systematic in chrome spinel. Chem. Geol., 261, 199-216.

De Bono, A. (1998): Pelagonian margins in central Evia island (Greece). Stratigraphy and geodynamic evolution. Thèse de doctorat, Université de Lausanne, pp. 114.

Dixon, J.E. and Dimitriadis, S. (1984). Metamorphosed ophiolitic rocks from the Serbo-Macedonian Massif, near Lake Volvi, Northeast Greece.- In: Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F. (eds.), The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean.Geol. Soc. London, Sp. Publ. 17, 603-618.

Deer, W.Α., Howie, R.A. and Zussman, J. (1969): An Introduction to the Rock-Forming Minerals. 2nd Edition. Longman, 696p.

Dick, H.J.B. and Bullen, T. (1984): Chromium spinel as a petrogenetic indicator in abyssal and alpine-type peridotites and spatially associated lavas. Contrib. Mineral.Petrol., 86, 54-76.

Dickey, H.J.B. (1975): A hypothesis of origin for podiform chromite deposits. In:Irvine T.N. (ed.) Chromium, Pergamon Press, 1061-1074.

Dickey, H.J.B. and Yoder, H.S. (1972): Partitioning of chromium and aluminium between clinopyroxene and spinel. Carnegie Inst. Wash. Yearb., 71, 384-392.

Dijkstra, A.H., Drury, M.R. and Vissers, R.L.M. (2001): Structural Petrology of Plagioclase Peridotites in the West Othris Mountains (Greece): Melt Impregnation in Mantle Lithosphère.Journal of Petrology 42, 5-24.

Dilek, Y. and Morishita, T. (2009): Meltmigration and upper mantle evolution during incipient arc construction: Jurassic Eastern Mirdita ophiolite, Albania. Isl. Arc, 18,551-554.

Dilek, Y., Furnes, H., and Shallo, M. (2008): Geochemistry of the Jurassic Mirdita ophiolite (Albania) and the MORB to SSZ evolution of a marginal basin oceanic crust. Lithos, 100, 1-4, 174-209.

Dilek, Y., Shallo, M., and Furnes, H. (2005): Rift-drift, seafloor spreading and subduction tectonics of Albanian ophiolites: International Geology Review, 46, 147-176.

Dimadis E., Kassoli-Fournaraki Α., Kolcheva K, Filippidis A. and Tsirambidis A. (1990): Ultramafic body in Gorgona area, North of Xanthi (Central Rhodope Massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 117-126.

Donaldson, M.J. (1981): Redistribution of ore elements during serpentinization and talc-carbonate alteration of some Archean dunites, Western Australia. Econ. Geol.,76, 1698-1713.

Donaldson, M.J. and Bromley, G.J. (1981): The Honeymoon well nickel sulfide deposits, Western Australia. Econ. Geol., 76, 1550-1564.

Dostal, J., Toscani, L., Photiades, A. and Capedri, S. (1991): Geochemistry and petrogenesis of Tethyan ophiolites from northern Argolis (Peloponnesus, Greece).Enr. J. Mineral. 3, 105-121.

Dymek, R.F., Brothers, S.C. and Schiffries C.M. (1988): Petrogenesis of ultramafic metamorphic rocks from the 3800 Ma Isua supracrustal belt, West Greenland. J.Petrol., 29, 1353-1397.

Economou, E.M. and Vacondios, I. (1995): Geochemistry of chromitites and host rocks from the Pindos ophiolite complex, northwestern Greece. Chem. Geol., 122, 99-108.

Economou, E.M., and Naldrett, A.J. (1984): Sulfides associated with podiform bodies of chromite at Tsagli, Eretria, Greece. Mineral. Depos., 19, 289-297.

Economou, E.M., Dimou, E., Economou, G., Migiros, G., Vacondios, I., Grivas, E.,Rassios, A. and Dabitzias, S. (1986): Chromite deposits of Greece. Chromites UNESCO'S I.G.C.P.-197 Project "Metallogeny of Ophiolites", Editorial board Prof.Petrascheck et al., Theophrastus Publications S.A., 129-159.

Economou, E.M., Tarkian, M. and Sambanis, G. (1999): On the geochemistry of chromitites from the Pindos Ophiolite Complex, Greece. Chem. Erde 59, 19-31.

Economou, M. (1983): Platinum-group metals in chromite ores from the Vourinos ophiolite complex, Greece. Ofiol., 8(3), 339-356.

Economou, M. (1986): Platinum group elements (PGE) in chromite and sulfide ores.In: Gallagher, M.J., Ixer, R.A., Neary, C.R. and Prichard, H.M. (eds.): Metallogeny of Basic and Ultrabasic Rocks. Inst. Mining Metallurgy, London, 441-453.

Economou-Eliopoulos, M. (1993): Platinum-group element (PGE) distribution in chromite ores from ophiolite complexes of Greece implications for chromite exploration. Ofiol., 18(1), 83-97.

Economou-Eliopoulos, M. (1996): Platinum-group element distribution in chromite ores from ophiolite complexes: Implications for their exploration. Ore Geol. Rev.,11, 363-381.

Economou-Eliopoulos, M. and Vacondios, I. (1995): Geochemistry of chromitites and host rocks from the Pindos Ophiolite Complex, northwestern Greece: Chem. Geol.,122, 99-108.

Economou-Eliopoulos, M. and Zhelyaskova-Panayotova, M. (1998): Comparative study of the geochemistry of chromite ores from the Kempirsai (Urals) and Rhodope (Balcan peninsula) ophiolithic massifs. Bull. Geol. Soc. Greece, ΧΧΧΙΙ/3,203-211.

Economou-Eliopoulos, M., Parry, S. and Christidis, G. (1997): Platinum-group element (PGE) content of chromite ores from the Othrys ophiolite complex, Greece. 4th Biennial SGA meeting, Turku, Finland. In: Mineral Deposits, Papunen A.A.(ed.), Balkema Publishers, Rotterdam, 414-417.

Economou-Eliopoulos, M., Tarkian, M. and Sambanis, G. (1999): On the geochemistry of chromitites from the Pindos ophiolite complex, Greece. Chem.Erde, 59, 19-31.

Engi, M. (1983): Equilibrium involving Al-Cr spinels: Mg-Fe exchange with olivine. Experiments, thermodynamic analysis and consequences for geothermometry. Amer. J. Sci., 283, 29-71.

Ericsson T. and Filippidis A. (1986): Cation ordering in the limited solid solution Fe2Si04-Zn2Si04. American Mineralogist, 71(11/12), 1502-1509.

Erlank, A.J. and Kable, E.J.D. (1976): The significance of incompatible elements in o Mid-Atlantic Ridge basalts from 45 N with particular reference to Zr/Nb. Contrib.Mineral. Petrol., 54, 281-291.

Evans, B.W. and Frost, B.R. (1975): Chrome-spinel in progressive metamorphism. A preliminary analysis. Geoch. Cosmoch. Acta, 39, 959-972.

Fabries, J. (1979): Spinel-olivine geothermometry in peridotites from ultramafic complexes. Contrib. Mineral. Petrol., 69, 329-336.

Ferriere, J. (1982): Paleogeopraphie et tectoniques superposées dans les Hellénides internes : les massifs de l'Othrys et du Pélion (Grece septentrional). Thése, sciences Univ. Lille- Soc. Géol. Nord. Publ. 8, 970p.

Filippidis A. (1982a): Experimental study of the serpentinization of Mg-Fe-Ni olivine in the presence of sulfur. Can. Miner., 20, 567-574.

Filippidis A. (1982b): Nickel partitioning in olivine and its decomposition products in serpentinized ultramafic rocks. PhD-thesis, Institute of Geology, Faculty of Sciences, University of Uppsala, Sweden, Acta Universitatis Upsaliensis, 119p.

Filippidis A. (1985): Formation of awaruite in the system Ni-Fe-Mg-Si-O-H-S and olivine hydration with NaOH solution: An experimental study. Econ. Geol., 80, 1974-1980.

Filippidis A. (1989): High temperature study of the system Fe 2 SiΟ 4 -Mn 2 SiΟ 4 - Mg 2 SiΟ 4 . Bulletin of the Geological Society of Greece, 23(2), 283-293.

Filippidis A. (1990): Experimental investigation on the Mg-rich side of the Mg 2 SiΟ 4 - Fe 2 SiΟ 4 -Zn 2 SiΟ 4 system. Bulletin of the Geological Society of Greece, 22, 115-124.

Filippidis A. (1991): Further comments on the opaque mineral assemblages in ultramafic rocks: an experimental study. Ofiol., 16, 1-6.

Filippidis A. (1996): Chemical variation of olivine in the serpentinite of the central section in the Xerolivado chrome mine of Vourinos, Greece. N. Jb Miner. Mh.,170(2), 189-205.

Filippidis A. (1997a): Chemical variation of chromite in the central sector οf Xerolivado chrome nine of Vourinos, western Macedonia, Greece. N. Jb Miner. Mh., 354-370.

Filippidis A. (1997b): Chemical variation of chromite in the Gorgona olivine-orthopyroxenite, Thrace, Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, 3, 113-130.

Filippidis A. and Annersten H. (1981): Mineral chemical investigation of an ultramafic nickel bearing body in the Swedish Caledonides. International

Symposium on Metallogeny of Mafic and Ultramafic Complexes (IGCP 169),Athens, Greece, 9-11/10/1980, Proceedings, 2, 115-130.

Filippidis A. Kassoli-Fournaraki A. and Kantiranis N. (2000): Chromites in the southern sector of Xerolivado chrome mine of Vourinos, Macedonia, Greece. 1 st Congress of the Economic Geology, Mineralogy and Geochemistry Committee of the Geological Society of Greece, Kozani, Greece, 12-13/02/2000, Proceedings, 485-497.

Fisk, M.R. and Bence, A.E. (1980): Experimental crystallization of chrome spinel in FAMOUS basalt 527-1-1. Earth Planet. Sci. Lett., 48, 111- 123.

Fleet, M.E. and Wu, T.U. (1995): Volatile transports of precious metals at 10.000 o C;speciation, fractionation and effect of base metals sulfides. Geoch. Cosmoch. Acta,59, 487-495.

Garruti, G. and Zaccarini, F. (1997): In situ alteration of platinum-group minerals at low temperature: Evidence from serpentinized and weathered chromitite of the Vourinos Complex, Greece. Can. Miner., 35, 611-626.

Gartzos, E., Migiros, G. and Parcharidis, I. (1990): Chromites from ultramafic rocks of northern Evia (Greece) and their geotectonic significance. Schweiz. Mineral.Petrogr. Mitt. 70,301-307.

Garutti, G., Zaccarini, F. and Economou-Eliopoulos, M. (1999): Paragenesis and composition of laurite from chromitites of Othrys (Greece): implications for Os-Ru fractionation in ophiolitic upper mantle of the Balkan Peninsula. Mineral. Depos.,34, 312-319.

Gass, I.G. and Smewing (1973): Intrusion, extrusion and metamorphism a constractive plate margins: Evidence from the Troodos massif, Cyprus. Nature, 242, 26-29.

Gervilla, F. and Leblanc, M. (1990): Magmatic ores in high-temperature alpine-type lherzolite massifs (Ronda, Spain, and Beni Bowsera Marocco). Econ. Geol., 85,112-132.

Gervilla, F., Proenza, J.A., Frei, R., González-Jiménez, J.M., Garrido, C.J., Melgarejo,J.C., Meibom, A., Díaz-martínez, R. and Lavaut, W. (2005): Distribution of platinum-group elements and Os isotopes in chromite ores fromMayarí-Baracoa Ophiolilte Belt (eastern Cuba). Contrib. Mineral. Petrol., 150, 589-607.

Ghikas, C., Dilek, Y. and Rassios, A. (2010): Structure and tectonics of subophioliticmelanges in the western Hellenides (Greece): implications for ophiolite emplacement tectonics. Inter. Geol. Rev., 52(4–6), 423-453.

González-Jiménez, J.M., Griffin, W.L., Proenza, J.A., Gervilla, F., O'Reilly, S.Y.,Akbulut, M., Pearson, N.J. and Arai, S. (2014): Chromitites in ophiolites: How,where, when, why? Part II. The crystallization of chromitites. Lithos, 189, 140-158.

Graham, I.T., Franklin, R.J. and Marshall, B. (1996): Chemistry and mineralogy of podiform chromitite deposits, southern NSW Australia: a guide to their origin and evolution. Mineral. Petrol., 57, 129-150.

Grammatikopoulos, T.A., Kapsiotis, A., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Zaccarini,F. and Garuti, G. (2011): Spinel composition, PGE geochemistry and mineralogy of the chromitites from the Vourinos ophiolite complex, northwestern Greece. The Can. Mineral., 49, 1571-1598.

Green, D.H. (1973): Experimental melting studies on a model upper mantle composition at high pressure under water-saturated and under water-unsaturated conditions. Earth Plan. Sci. Let., 19, 37-53.

Green, D.H. and Ringwood, A.E. (1967): The genesis of basaltic magmas. Contrib.Mineral. Petrol., 15, 103-190.

Greenbaum, D. (1977): The chromitiferous rocks of the Troodos ophiolite complex,Cyprus. Econ. Geol., 72, 1175-1194.

Grieco G., Merlini A., Pedrotti M., Moroni M. and Randrianja R. (2014): The origin of Madagascar chromitites. Ore Geol. Rev., 58, 55-67.

Grieco, G. and Merlini, A. (2011): Chromite alteration processes within Vourinos ophiolite. International Journal of Earth Sciences, 101, 1523-1533.

Griffin, W.L., Afonso, J.C., Belousova, E.A., Gain, S.E., Gong, X-H., González-Jiménez, J.M., Howell, D., Huang, J-X., McGowan, N., Pearson, N.J., Satsukawa, T., Shi, R., Williams, P., Xiong, Q., Yang, J-S., Zhang, M. and O’Reilly, S.Y.(2016): Mantle Recycling: Transition-Zone metamorphism of Tibetan ophiolitic peridotites and its tectonic implications. J. Petrol., 57, 655-684.

Grivas. E., Roberts, S. and Vrachatis, G. (1986): Structural geology of the Xerolivado ore district. In: The application of a multidisciplinary concept for the chromite exploration in the Vourinos complex (N. Greece), IGME-EEC project, unpubl.report, 217-231.

Groves, D.I. and Keays, R.R. (1979): Mobilization of ore-forming elements during alteration of dunites, Mt. Keith-Betheno, Western Australia. Can. Mineral., 17, 373-389.

Groves, D.I., Barret, F.M. and McQueen, K.G. (1979): The relative roles of magmatic segragation, volcanic exhalation and regional metamorphism in the generation of volcanic associated nickel ores of Western Australia. Can. Mineral., 17, 319-336.

Haenel-Remy, S. and Bebien, J. (1985): The Oreokastro ophiolite (Greek Macedonia).An important component of the innermost Hellenic Ophiolite Belt. Ofiol., 10, 279-296.

Haenel-Remy, S. and Bebien, J. (1987): Basaltes et dolérites riches en magnesium dans l’association ignée de Guévgéli (Macédoine grecque): les témoins d'une évolution depuis des tholéiites abyssales jusqu'à des basaltes continentaux? Ofiol.,12, 91-106.

Hamlyn, P.R. and Keays, R.R. (1979): Origin of chromite compositional variation in the Panton Sill, western Australia. Contrib. Mineral. Petrol., 69, 75-82.

Hamlyn, P.R. and Keays, R.R. (1986): Sulfur substraction and second-stage melts:Application to the Bushveld Platinum metal deposits. Econ. Geol., 81,1431-1445.

Harkins, M.E., Green, H.W. and Moores, E.M. (1980): Multiple intrusive events documented from the Vourinos complex, Northern Greece. Amer. J. Sci., 280A, 284-295.

Hartmann, G. and Wedepohl, K.H. (1990): Metasomatically altered peridotite xenoliths from the Hessaian Depression (Northwest Germany). Geoch. Cosmoch. Acta, 54, 71-86.

Hatton, C.J. and von Gruenewaldt, G. (1985): Chromite from the Zwartkop chrome mine-an estimate of the effects of subsolidus re-equilibration. Econ. Geol., 80, 911-924.

Hatzipanagiotou, K. (1988): Eindindung der obersten einheit von Rodos, und Karpathos (Griechenland) in den alpidischen ophiolith-gurtel. N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 176(3), 395-422.

Hatzipanagiotou, K. (1990): Petrography of the ophiolite complex in central Argolis (Peloponnesus, Greece). Ofiol. 15, 61-77.

Hatzipanagiotou, K. and Pe-Piper, G. (1995): Ophiolitic and sub-ophilitic metamorphic rocks of the Vatera area, southern Lesbos, Greece: geochemistry and geochronology. Ofiol., 20, 17-29.

Hawkins, J.W. (1980): Petrology of back-arc basins and island arcs: Their possible role in the origin of ophiolites. In: Panayiotou, A. (ed.): Proc. Inter. Ophiol. Symp.,Cyprus, 1979, 244-254.

Hawkins, J.W. and Melchior, J.T. (1985): Petrology of Mariana Trough and Lau basin basalts. J. Geophys. Res., 90(B13), 11431-11468.

Henderson, P. (1975): Reaction trends shown by chrome-spinels of the Rhum layered intrusion. Geochim. Cosmochim. Acta, 39, 1035-1044.

Henderson, P. and Wood, R.J. (1981): Reaction relationships of chrome-spinels in igneous rocks-further evidence from the layered intrusions of Rhum and Mull, Inner Hebrides, Scotland. Contrib. Mineral. Petrol., 78, 225-229.

Herbert, K. (1982): Petrography and mineralogy of oceanic peridotites and gabbros:some comparisons with ophiolite examples. Ofiol., 7, 229-324.

Hess, H.H. (1955): Serpentinites, orogeny and epeirogeny. Geol. Soc. America Spec.Pap., 62, 391-408.

Hill, R. and Roeder, P. (1974): The crystallization of spinels from basaltic liquid as a function of oxygen fugacity. J. Geol., 82, 709-729.

Hirschmann, M.M. and Ghiorso, M.S. (1994): Activities of nickel, cobalt and manganese silicates in magmatic liquids and applications to olivine/liquid and to silicate/metal portioning. Geochim. Cosmoch. Acta, 58, 4109-4126.

Hock, M., Friedrich, G., Plüger, W.L. and Wichowski, A. (1986): Refractory and metallurgical-type chromite ores, Zambales ophiolite, Luzon, Philippines. Mineral.Depos., 21, 190-199.

Hoeck, V., Koller, F., Meisel, T., Onuzi, K., and Kneringer, E. (2002): The Jurassic South Albanian ophiolites: MOR- vs. SSZ-type ophiolites: Lithos, 65, 143-164.

Hughes, C.J. and Hussey, E.M. (1979): Standardized procedure for presentin corrected Fe 2 O 3 /FeO ratios in analyses of fine grained mafic rocks. N. Jb. Miner. Mh, 12,570-572.

Irvine, T.N. (1965): Chromian spinel as a petrogenetic indicator. Part 1: Theory. Can.J. Earth. Sci., 2, 648-672.

Irvine, T.N. (1967): Chromian spinel as a petrogenetic indicator. Part 2: Petrology applications. Can. J. Earth Sci., 4, 71-103.

Irvine, T.N. (1977a): Origin of chromitite layers in the Muskox intrusion and other stratiform intrusions: A new interpretation. Geol., 5, 273-277.

Irvine, T.N. (1977b): Origin of chromitite layers and similar deposits of other magmatic ores. Geoch. Cosmochim. Acta, 39, 991-1020.

Irvine, T.N. (1980): Magmatic density currents and cumulus processes. Am. J. Sci.,280A, 1-58.

Irvine, T.N. (1982): Terminology for layered intrusions. J. Petrol., 23, 127-162.

Irvine, T.N. and Findlay, T.C. (1972): Alpine-type peridotite with particular reference to the Bay of Islands igneous complex. Publ. Earth Phys. Branch. Dept. Energ.Mines. Resour., 42, 97-140.

Irvine, Τ.N. and Sharpe, M.R. (1986): Magma mixing and the origin of stratiform oxide ore zones in the Bushveld and Stillwater complexes. In: Gallagher, Μ.I., Ixer,R.Α., Neary, C.R., Richard, Η.M. (eds.) Metallogeny of basic and ultrabasic rocks.

Inst. Mining Metall., London, 183-198.

Jackson, E.D. (1969): Chemical variation in co-existing chromite and olivine in chromite zones of the Stillwater complex. In: Magmatic ore deposits, Wilson, H.D.B. (Ed.), Econ. Geol., 4, 41-71.

Jackson, E.D. and Thayer, T.P. (1972): Some criteria for distinguishing between stratiform, concentric, and alpine peridotite-gabbro complexes. 24th Int. Geol. Congr., Proc., Section 2, 289-296.

Jackson, E.D., Green, H.W. and Moores, E.M. (1975): The Vourinos ophiolite, Greece: cyclic unit of lineated cumulates overlying harzburgite tectonite. Geol. Soc.America Bull., 86, 390-398.

Jacques, A.L. and Green, D.H. (1980): Anhybrous melting of peridotite at 0-15 kb pressure and the genesis of tholeitic basalts. Contrib. Mineral. Petrol. 73, 287-310.

Jan, M. Q. and Windley, B. F. (1990): Chromian spinel-silicate chemistry in ultramafic rocks of the Jijal complex, northwest Pakistan. J. Petrol., 31, 667-715.

Johan, Z., Dunlop, H., Le Bel, L., Robert, J.L. and Volfinger, M. (1983): Origin of chromite deposits in ophiolite complexes: Evidence for a volatile and sodium-rich reducing fluid phasse. Forschr. Miner., 61, 105-107.

Johan, Z., Le Bel, L., and Georgiou, E. (1982): Environment petrologique des gisements de chromite du complexe ophiolitique du Troodos (Chypre). Unpublished Report, BRGM, CNRS, France, 65p.

Jones, G. and Robertson, A.H.F. (1991): Tectono-stratigraphy and evolution of the Mesozoic Pindos ophiolite and related units northwestern Greece. J. Geol. Soc.,148, 267-288.

Jones, G., Robertson, A.H.F. and Cann, J.R. (1991): Genesis and emplacement of the suprasubduction zone Pindos ophiolite, northwestern Greece. In: Peters, T.J. et al.(eds.), Ophiolite Genesis and Evolution of the Oceanic Lithosphere, 771-799.

Juteau, T. (1975): Les ophiolites des nappes d'Antalya (Taurides occidentales,Turquie). Petrologie d'un fragment de l'ancienne coute oceanique tethysienne. Sci.Terre Nancy Mere. 32, pp.692.

Kamenetsky, V.S., Crawford, A.J. and Meffre, S. (2001): Factors controlling chemistry of magmatic spinel: An empirical study of associated olivine, Cr spinel and melt inclusions from primitive rocks. J. Petrol., 42, 655-671.

Kanehira, K., Banno, S. and Yui, S. (1975): Awaruite, heazlewoodite, am native copper in serpentinized peridotite from the Mineoka district southern Boso Peninsula. J. Japan, Assoc. Mineral. Petrol. Econ. Geol., 70, 388-394.

Kapsiotis, A. (2013): Origin of mantle peridotites from the Vourinos Ophiolite Complex, Greece, as deduced from Cr-spinel morphological and chemical

variations. J. Geosci., 58, 221-235.

Kapsiotis, A. (2014a): Alteration of chromitites from Voidolakkos and Xerolivado mines, Vourinos ophiolite complex, Greece: implications for deformation-induced metamorphism. Geol. J. 50(6), 739-763.

Kapsiotis, A. (2014b): Compositional signatures of SSZ-type peridotites from the northernVourinos ultra-depleted upper mantle suite, NW Greece. Chem. Erde, 74, 783-801

Kapsiotis, A. (2016): Physiognomy and timing of metasomatism in the southern Vourinos ultramafic suite, NW Greece: a chronicle of consecutive episodes of melt extraction and stagnation in the Neotethyan lithospheric mantle Inter. J. Earth Sci.,105(3), 983-1013

Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Zaccarini,F. and Garuti, G. (2009): Chromian spinel composition and platinum-group element minerallogy of chromitites from the Milia area, Pindos Ophiolite Complex, Greece.Can. Miner., 47 (5), 1037-1056.

Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Zaccarini,F. and Garuti, G. (2010): Mineralogy, composition and PGM of chromitites from Pefki, Pindos ophiolite complex (NW Greece): Evidence for progressively elevated fAs conditions in the upper mantle sequence. Mineral. Petrol., 101(1), 129-150.

Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T.A., Zaccarini, F., Tsikouras, V., Garutti, G. and Hatzipanagiotou, K. (2006): PGM characterization in concentrates from low grade PGE chromitites from the Vourinos ophiolite complex, Northern Greece. App. Ear.Sci. (Trans. Inst. Min. Metal. B), 115, 49-57.

Karig, D.E. (1971): Origin and development of marginal basins in the western Pacific.J. Geoph. Res., 76, 2542-2561.

Karipi, S., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Tassos A. and Grammatikopoulos (2007): Petrogenetic significance of spinel-group minerals from the ultramafic rocks of the Iti and Kallidromon ophiolites (Central Greece). Lithos 99, 136-149.

Karipi, S., Tsikouras, S. and Hatzipanagiotou, K. (2006): The petrogenesis and tectonic setting of ultramafic rocks from Iti and Kallidromon mountains, continental Greece: Vestiges of the Pindos Ocean. Can. Mineral., 44, 267-287.

Kassoli-Fournaraki Α., Filippidis Α., Kolcheva K, Hatzipanayotou K, Koepke J. and Dimadis E. (1995): Multi-stage alteration of, the Gorgona ultramafic body, central Rhodope massif, Greece. Chem. Erde, 55, 331-344.

Keays, R.R. (1995): The role of komatiitic and picritic magmatism and S-saturation in the formation of ore deposits. Lithos, 34, 1-18.

Kelemen, P.B., Dick, H.J.B. and Quick, J.E. (1992): Formation of harzburgite by pervasive melt/rock reaction in the upper mantle. Nature, 358, 635-641.

Kinzler, R.J., Grove, T.L. and Recca, S.I. (1990): An experimental study on the effect of temperature and composition on the partitioning of nickel between olivine and silicate melt. Geochim. Cosmoch. Acta, 54, 1255-1265.

Koepke, J., Seidel, E. and Kreuzer, H. (2002): Ophiolites on the Southern Aegean islands Crete, Karpathos and Rhodes: composition, geochronology and position within the ophiolite belts of the Eastern Mediterranean. Lithos, 65, 183-203.

Koglin, N., Kostopoulos, D., and Reischmann, T. (2009): The Lesvos mafic-ultamafic complex, Greece: ophiolite or incipient rift? Lithos, 108, 243-261.

Koller, F., Hoeck, V., Meisel, T., Ionescu, C., Onuzi, K., and Ghega, D. (2006):Cumulates and gabbros in southern Albanian ophiolites: their bearing on regional tectonic setting, in Robertson, A., and Mountrakis, D., eds., Tectonic Development of the Eastern Mediterranean Region: Geological Society, London: Special Publication, v. 260, p. 267-299.

Konstantopoulou, G. and Economou-Eliopoulos, M. (1990): Geochemistry of the Vourinos chromite ores, Greece. In: Malpas, J., Moores, E., Panayiotou, A. and

Xenophontos, C. (Eds.). Ophiolites, Oceanic Crustal Analogues. Proc. Symp."Trooodos 1987", 605-613.

Konstantopoulou, G. and Economou-Eliopoulos, Μ. (1991): Distribution of Platinum-Group Elements and Gold within the Vourinos chromitite ores, Greece. Econ. Geol.86, 1672-1682.

Kostopoulos, D.K. (1988): Geochemistry, Petrogenesis and Tectonic Setting of the Pindos Ophiolite, NW Greece.- Ph.D. Thesis, Univ. Newcastle, pp. 468.

Krishna Rao, J. S. R. (1964): Native nickel-iron alloy, its mode of occurrence,distribution and origin: Econ. Geol., 59, 443- 448.

Kubo, K. (2002): Dunite formation processes in highly depleted peridotite: case study of the Iwanaidake peridotite, Hokkaido, Japan. J. Petrol., 43, 423-448.

Kuno, Η. (1967): Volcano-logical and penological evidence regarding the nature of upper mantle. In: Gaskell, T. P. (ed.): The Earth's Mantle, Academic Press, London,99-110.

Lago, B.L., Rabinowicz, M. and Nicolas, A. (1982): Podiform chromite ore bodies: a genetic model. J. Petrol., 23, 103-123.

Le Maitre, R.W. (1976): The chemical variability of some common igneous rocks. J.Petrol., 17, 589-637.

Le Maitre, R.W., Bateman, P., Dudek, A. (1989): A classification of Igneous Rocksand Glossary of Terms. Blackwell Sci. Publ., London, 194p.

Leblanc, M. (1991): Platinum-group elements and gold in ophiolitic complexes:Distribution and fractionation from mantle to oceanic floor. In: Peeters, T., Nicolas,A. and Coleman, R.G. (eds.): Ophiolite genesis and evolution of the oceanic lithosphere, Kluwer, Dordrecht, 231-260.

Leblanc, M. (1995): Chromitite and ultramafic rock compositional zoning through a paleotransform fault, Poum, New Caledonia. Econ. Geol. 90, 2028-2039.

Leblanc, M. and Ceuleneer, G. (1992): Chromite crystallization in a multicellular magma flow: Evidence from a chromitite dike in the Oman ophiolite. Lithos, 27,231-257.

Leblanc, M. and Fisher, W. (1990): Gold and platinum-group elements in cobalt arsenide ores: hydrothermal concentration from a serpentinite source-rock (Bou Azzer, Morocco). Mineral. Petrol., 42, 197-209.

Leblanc, M. and Nicolas, A. (1992): Ophiolitic chromitites. Inter. Geol. Rev., 34, 653-686.

Leblanc, M. and Violette, J.F. (1983): Distribution of aluminum-rich and chromium-rich chromite pods in ophiolite peridotites. Econ. Geol., 78, 293-301.

Leblanc, M., and Timagoult, A. (1989): Chromite pods in a Iherzolite massif (Collo,Algeria): Evidence of oceanic-type mantle rocks along the West Mediterranean Alpine Belt. Lithos, 23, 153-162.

Liati, A., Gebauer, D. and Fanning C.M. (2004): The age of ophiolitic rocks of the Hellenides (Vourins, Pindos, Crete): first U-Pb ion microprobe (SHRIMP) zircon ages. Chem. Geol., 207(3-4), 171-188.

Lord, R.Α., Prichard, Η.Μ. and Neary, C.R. (1994): Magmatic platinum-group element concentrations and hydrothermal upgrading in Shetland ophiolite complex. Trans. IMM, 103Β, 87-106.

Lotti, B. (1886): Paragone fra le rocce Ofiol.che terziarie italiene e le rocce basiche pure terziarie della Scozia e dell’Irlanda, a propisito di rue recenti pubblicazioni di J.W. Judd. Bollettino del Reale Comitato Geologico d’Italia, 17(3-4), 73-86.

Lugovic, B., Altherr, R., Raczek, I., Hofmann, A. W. and Majer, V (1991): Geochemistry of peridotites and mafic igneous rocks from the Central Dinaric

ophiolite belt, Yugoslavia. Contrib. Mineral. Petrol., 106, 201-216.

Luguet, A., Shirey, S.B., Lorand, J., Horan, M.F. and Carlson, R.W. (2007): Residual platinum-group minerals from highly depleted hartzburgites of the Lherz massif (France) and their role in HSE fractionation of the mantle. Geoch. Cosmoch. Acta,71, 3082-3097.

Magganas, A. and Economou, M. (1988): On the chemical composition of chromite ores from the ophiolitic complex of Soufli, NE Greece. Ofiol., 13, 15-27.

Magganas, Α. (2002): Constraints on the petrogenesis of Evros ophiolite extrusives,NE Greece. Lithos 65, 165-182.

Magganas, Α. and Economou, Μ. (1988): On the chemical composition of chromite ores from the ophiolitic complex of Soufli, NE Greece. Ofiol., 13, 15- 27.

Magganas, Α., Sideris, C. and Kokkinakis, A. (1991): Marginal basin-volcanic arc origin of the metabasic rocks of the Circum-Rhodope belt, Thrace, Greece. Mineral.Petrol. 44, 235-252.

Matveev, S. and Ballhaus, C. (2002): Role of water in the origin of podiform chromitite deposits. Earth Planet. Sci. Let., 203, 235-243.

Mavrides, A., Skourtsis-Coroneou, V. and Tsaila-Monopolis, S. (1979): Contribution to the Geology of the Subpelagonian Zone (Vourinos area, West Macedonia). In:6th Colloquium on the Geology of the Aegean Region. Institute of Geological and Mineral Exploration, Athens, 175-195.

McEdulff, B. and Stumpfl, E.F. (1990): Platinum-group minerals from the Troodos ophiolite, Cyprus. Mineral. Petrol., 42, 211-232.

Melcher, F., Grum, W., Simon, G., Thalhammer, T.V. and Stumpfl, E.F. (1997):Petrogenesis of the ophiolitic giant chromite deposits of Kempirsai, Kazakhstan: a study of solid and fluid inclusions in chromite. J. Petrol., 38, 1419-1458.

Melcher, F., Grum, W., Thalhammer, T.V. and Thalhammer O.A.R. (1999): The giant chromite deposits at Kempirsai, Urals: constraints from trace element (PGE, REE)and isotope data. Mineral. Depos., 34, 250-272.

Menzies, M. and Allen, C. (1974): Plagioclase lherzolite residual mantle relationships within two eastern Mediterranean ophiolites. Contrib. Mineral. Petrol., 45, 197-213.

Merlini, A., Grieco, G., Ottolini, L. and Diella, V. (2011): Probe and SIMS investigation of clinopyroxene inclusions in chromites from the Troodos chromitites (Cyprus): Implications for dunite–chromitite genesis. Ore Geol. Rev., 41(1), 22-34.

Michailidis, K. and Soldatos, T. (1995): Ultramafic rocks and associated chromite mineralization from Nea Roda (Eastern Chalkidiki Peninsula, Northern Greece). Ofiol. 20(2), 81-96.

Michailidis, K.M. (1990): Zoned chromites with high Mn-contents in the Fe-Ni-Cr-laterite ore deposits from the Edessa area in Northern Greece. Mineral. Deposita,25, 190-197.

Michailidis, Κ.Μ. (1993): Ferritechromite-chromian chlorite (kaemmererite) association in the podiform chromite ores of the Chalkidiki ophiolites in Macedonia, Northern Greece. Special edition for A. G. Panagos, National Technical University of Athens, B, 603-629.

Michailidis, Κ.Μ. (1995): Compositional variation of zoned chromian spinels in serpentinites from the Kilkis area, Northern Greece. Chem. Erde, 55, 81-96.

Migiros, G. and Economou, Μ. (1988): Chromites in the ultrabasic rocks East Thessaly complex (central Greece). Ofiol. 7, 397-406.

Migiros, G., Hatzipanagiotou, K., Gartzos, E., Serelis, K. and Tsikouras, V. (2000): Petrogenetic evolution of ultramafic rocks from Lesvos Island (NE Aegean, Greece). Chem. Erde, 60, 27-46.

Mitropoulos, P., Kalogeropoulos, S.I. and Baltatzis, E. (1987): Geochemical characteristics of ophiolitic rocks from Iti, Central Greece. Ofiol., 12(1), 37-42.

Miyashiro, A. (1973): Metamorphism and metamorphic belts. G. Allen and Unwin,London, 492p.

Miyashiro, A. (1975): Classification, characteristics and origin of ophiolites. J. Geol.,83, 249-281.

Miyashiro, A. and Shido, F. (1975): Tholeiitic and calc-alkalic series in relation to the behaviors of titanium, vanadium, chromium and nickel. Amer. J. Sci., 275, 265-277.

Montigny, R., Bougault, H., Bottinga, Y. and Allerge, C.J. (1973): Trace element geochemistry and genesis of the Pindos ophiolite suite. Geochim. Cosmochim. Acta, 37, 2135-2147.

Moody, J.B. (1976): An experimental study on the serpentinization of iron-bearing olivines. Can. Miner., 14, 462-478.

Moores, E., Roeder, D. H., Abbas, S.G. and Ahmad, Z. (1980): Geology and emplacement of the Muslin Bagh ophiolite complex. In: A. Panayiotou (ed.) 1979 Inter. Ophiolite Symp. Proc., Cyprus, 1979, 424-429.

Moores, E.M. (1969a): Petrology and structure of the Vourinos ophiolite complex,Nothern Greece. Geological society of America, Special paper 118, 1-74.

Moores, E.M. (1969b): The Troodos, Cyprus and Vourinos, Greece, ultramafic complexes, and an evaluation of ophiolites as ocean floor slices. The Royal Society of London, 12-14.

Moores, E.M. (1982): Origin and emplacement of ophiolites. Rev. Geoph. Sp. Phys.,20, 735-760.

Moores, E.M. (2003): A personal history of the ophiolite concept. Geological society

Moores, E.M. and Vine, F.J. (1971): The Troodos massif, Cyprus, and other ophiolites as oceanic crust: Evaluation and implications. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 268A, 443-466.

Mountrakis, D. (1982): Emplacement of the Kastoria ophiolite on the western edge of the Internal Hellenides. Ofiol., 7, 397-406.

Mountrakis, D. (1984): Structural evolution of the Pelagonian Zone in Northwestern Macedonia, Greece. In Special Publications of the Geological Society No. 17, The geological evolution of the eastern Mediterranean, Oxford, 581-590, Blackwell Scientific Publications.

Mountrakis, D. (1986): The Pelagonian zone in Greece: a polyphased deformed fragment of the Cimmerian continent and its role in the geological evolution of the eastern Mediterranean. J. Geol., 94, 335-347.

Muan, Α. (1975): Phase relations in chromium oxide-containing systems at elevated temperatures. Geochim. Cosmochim. Acta, 39, 791-802.

Murck, B.W., and Cambell, I.H. (1986): The effects of temperature, oxygen fugacity and melt composition on the behavior of chromium in basic and ultrabasic melts.Geochim. Cosmochim. Acta, 50, 1871- 1887.

Mussallam, K. (1991): Geology, geochemistry and the evolution of an oceanic lithosphère rift at Sithonia, NE Greece. In: Peters, T.J. et al. (eds.): Ophiolite Genesis and Evolution of the Oceanic Lithosphère, 685-704.

Mussallam, K., and Jung, D. (1986): Petrology and geotectonic significance of sialic rocks preceeding ophiolites in the eastern Vardar Zone, Greece: Tschermak’s Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 35, 217-242.

Nakamura, N. (1974): Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geoch. Cosmo. Acta, 38, 757-773.

Naldrett, A.J. and Duke, J.M. (1980): Pt metals in magmatic sulfide ores. Science,208, 1417-1424.

Naldrett, A.J. and Von Gruenewald, G. (1989): Association of platinum-group elements with chromitite in layered intrusions and ophiolite complexes. Econ. Geol., 84, 180-187.

Naylor, M.A. and Harle, T.J. (1976): Palaeogeographic significance of rocks and structures beneath the Vourinos ophiolite, northern Greece. Journal of the Geological Society, London, 132, 667-675.

Nicolas, A. (1989): Structures of ophiolites and dynamics of oceanic lithosphere. Kluwer Academic, Dordrecht, The Netherlands, 367p.

Nicolas, A. and Azri, H.A. (1991): Chromite-rich and chromite-poor ophiolites: the Oman case. In: Nicolas, T.J., Coleman, R.G. (eds.), Ophiolite Genesis and Evolution of the Oceanic Lithosphere. Kluwer Academic, Boston, 261-274.

Nicolas, A. and Jackson, E.D. (1972): Repartition en deux provinces des peridotites des chaînes alpines logeant la Mediterrannee: Implication geotectoniques. Bull.Suisse Miner. Petrol., 53, 385-401.

Nicolas, Α. and Al Azri, Η. (1991): Chromite-rich and chromite poor ophiolites: The Oman case. In: Tj. Peters, A. Nicolas, and R. C. Coleman (eds), Ophiolite genesis and evolution of the oceanic lithosphere, Kluwer Academic, Dordrecht, the Netherlands, 261-274.

Nillson, N.P. (1990): Platinum-group mineral inclusions in chromitite from the Osthammeren ultramafic tectonite body, South Central Norway. Miner. Petrol., 42, 249-263.

Noiret, G., Montigny, R. and Allegre, C.J. (1981): Is the Vourinos complex an island arc ophiolite? Earth Planet. Sci. Lett. 56, 375-386.

Nord A.G., Annersten H. and Filippidis A. (1982): The cation distribution in synthetic Mg-Fe-Ni olivines. American Mineralogist, 67(11/12), 1206-1211.

O’Hanley, D.S. and Wicks, F.J. (1995): Conditions of formation of lizardite,chrysotile and antigorite, Cassiar, British Columbia. Can. Mineral., 33, 753-773.

O’Neill, H.C. and Wall, V.J. (1987): The olivine-orthopyroxene-spinel geobarometer,the nickel precipitation curve and the oxygen fugacity of the Earth’s upper mantle.J. Petrol., 28, 1169-1191.

Ohnenstetter, D., Watkinson, D.H., Jones, P.C. and Talkington, R. (1986): Cryptic compositional variation in laurite and enclosing chromite from the Bird River Sill, Manitoba. Econ. Geol., 81, 1159-1168.

Orberger, Β., Friedrich, G, and Woermann, E. (1987): Platinum-group element mineralization in the ultramafic sequence of the Acoje ophiolite block, Zambales, Philippines. In: Prichard, H.H., Potts, P.S., Bowels, J.F.W. and Gribb, S.J. (Eds.):Proceedings of the "Geo-Platinum 87’’ symposium. Elsevier, Amsterdam, New York, 38, 361-380.

Pagé, N.J. (1967): Serpentinization at Burro Mountain, California. Contrib.Mineral.Petrol., 14, 321-342.

Pagé, N.J. and Talkington, R.W. (1984): Palladium, platinum, rhodium, ruthenium and Iridium in peridotites and chromitites from ophiolite complexes in Newfoundland.Can. Mineral., 22, 137-149.

Pagé, P. and Barnes, S.J. (2009): Using Trace Elements in Chromites to Constrain the Origin of Podiform Chromitites in the Thetford Mines Ophiolite, Québec, Canada.Econ. Geol., 104, 997-1018

Pagé, P., Bédard, J.H., Schroetter, J.-M. and Tremblay, A. (2008): Mantle petrology and mineralogy of the Theford Mines Ophiolite Complex. Lithos, 100, 255-292.

Paktunc, A.D. and Cabri, L.J. (1995): A proton- and electron- microprobe study of gallium, nickel and zinc distribution in chromian spinel. Lithos, 35, 261- 282.

Papanikolaou, D. (2009): Timing of tectonic emplacement of the ophiolites and terrane paleogeography in the Hellenides. Lithos, 108, 262-280.

Paraskevopoulos, G. and Economou, Μ. (1980): Genesis of magnetite ore occurrences by metasomatism of Chromite ores in Greece. N. Jb. Miner. Abh., 140, 29-53.

Parkinson, I.J. and Arculus, R.J. (1999): The redox state of subduction zones: insights from arc-peridotites. Chem. Geol., 160, 409-423.

Parkinson, I.J. and Pearce, J. (1998): Peridotites from the Izu-Bonin-Mariana forearc (ODP Leg 125): evidence for mantle melting and melt-mantle interaction in a supra-subduction zone setting, J. Petrol., 39, 1577-1618.

Pasteris, J. D. (1984): Further interpretation of the Cu-Fe-Ni sulfide mineralization in the Duluth Complex, norteastern Minnesota: Can. Mineral., 22, 39-53.

Peach, C.L., Mathez, E.A. and Keays, R.R. (1990): Sulphide melt-silicate melt distribution coefficients for the noble metals and other chalcophile melts as deduced from MORB: Implications for partial melting. Geochim. Cosmochim. Acta, 54,3379-3389.

Peach, C.L., Mathez, E.A., Keays, R.R. and Reeves, S.J. (1994): Experimentally determined sulfide melt-silicate melt partition coefficients for iridium and

palladium. Chem. Geol., 117, 361-377.

Pearce, J.A. (1975): Basalts geochemistry used to investigate past tectonic environments on Cyprus. Tectonophysics, 25, 41-67.

Pearce, J.A. (1980): Geochemical evidence for the genesis and eruptive setting of lavas from Tethyan ophiolites. In: Panayiotou, A. (ed), Ophiolites, Proc. Intern.Ophiol. Symp.Cyprus, 1979, 261-272.

Pearce, J.A. (1982): Trace element characteristics of lavas from destructive, plate boundaries. In: Thorpe, R.S. (ed.): Andesites, J. Wiley and Sons, 525-548.

Pearce, J.A. and Cann, J.R. (1971): Ophiolite origin investigated by discriminant analysis using Ti, Zr and Y. Earth Planet. Sci. Lett., 19, 290-300.

Pearce, J.A. and Cann, J.R. (1973): Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth Planet. Sci. Lett., 19, 290-300.

Pearce, J.A. and Norry, M.J. (1979): Petrogenetic implications of Ti, Zr, V and Nb variations in volcanic rocks. Contrib.Mineral. Petrol., 69, 33-47.

Pearce, J.A., Barker, P.F., Edwards, S.J., Parkinson, I.J. and Leat, P.T., (2000):Geochemistryand tectonic significance of peridotites from the South Sandwich arc-basin system, South Atlantic. Contrib. Miner. Petrol. 139, 36-53.

Pearce, J.A., Lippard, S.J. and Roberts, S. (1984): Characteristics and tectonic significance of supra-subduction zone ophiolites. In: Kokelaar, B.P. and Howells,M.F. (eds.), Marginal basin geology, Geol. Soc. Lon. Sp. Publ., 14, 77-93.

Peck, D.C. and Keays, R.R. (1990): Insights into the behavior of precious metals in primitive, S-undersaturated magmas: evidence from the Heazlewood River complex, Tasmania. Can. Mineral., 28, 553-577.

Pedersen, R.B., Johansen, G.M. and Boyd, R. (1993): Stratiform platinum-group element minerallizations in the ultramafic cumulates of the Leka Ophiolite Complex, Central Norway. Econ. Geol. 88, 782-803.

Peltonen, P. (1995): Crystallization and re-equilibration of zoned chromite in ultramafic cumulates, Vammala Ni-belt, Southwestern Finland. Can. Mineral., 33, 521-535.

Pe-Piper, G., and Piper, D.J. (1991): Early Mesozoic oceanic subduction-related volcanic rocks, Pindos basin Greece. Tectonophysics, 192, 273-292.

Perfit, M.R., Gust, D.Α., Bence, A.E., Arculus, R.J. and Taylor, S.R. (1980): Chemical characteristics of island arc basalts; Implications for mantle sources. Chem. Geol.,30, 227-256.

Pichon, J.F. and Lys, M. (1976): Sur l’existence d’une série du Jurassique supérieur à Crétacé inférieur, surmontant les ophiolites, dans les collines de Krapa (Massif du Vourinos, Grèce). Comptes Rendus de l'Academie de Sciences (Série D), 282, 523-526.

Pinsent, R. H. (1974): The emplacement and metamorphism of the Blue River ultramafic body, Cassiar district, British Columbia, Canada. Ph. D. Thesis. Univ. of Durham.

Pomonis, P., Tsikouras, Β. and Hatzipanagiotou, Κ. (2002): Origin, evolution and radiometric dating of sub-ophiolitic metamorphic rocks from the Koziakas ophiolite(W.Thessaly, Greece). N. Jb. Miner. Abh., 177, 255-276.

Pomonis, P., Tsikouras, Β. and Hatzipanagiotou, Κ. (2004): Comparative geochemical study of the Triassic trachyandesites of Glykomilia and alkalibasalts from the Koziakas ophiolite mélange (W. Thessaly): implications for their origin. 10 th G.S.G.Congress, Thessaloniki 2004, Bull. Geol. Soc. Greece, 36, 587-596.

Pomonis, P., Tsikouras, Β. Karipi S. and Hatzipanagiotou, Κ. (2008): Rodingite formation in ultramafic rocks from the Koziakas ophiolite, Western Thessaly, Greece: Conditions of metasomatoc alteration, geochemical exchanges and T-X(CO 2 ) evolution path. Canad. Mineral., 46, 569-581.

Poustovetov, A.A. (2000): Numerical modeling of chemical equilibria between chromian spinel, olivine and basaltic melt, with petrologic applications. Ph.D. Thesis, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.

Prichard, H., Economou-Eliopoulos, M., and Fisher, P. (2008): Constrasting platinum-group mineral assemblages from two different podiform chromitite localities in the Pindos ophiolite complex, Greece. The Canadian Mineralogist, 46, pp. 329-341.

Prichard, H., Neary, C. and Potts, P.J. (1986): Platinum-group minerals in thw Shetland ophiolite. In: Metallogeny of basic and ultrabasic rocks. (Eds.: Gallacher,M.J., Ixer, R.A., Neary, C.R. and Prichard, H.M.). Institute of mining and metallurgy, London. UK, 395-414.

Prichard, H.M. and Lord R.A. (1993): An overview of the PGE concentrations in the Shetland ophiolite complex. In: H.M. Prichard et al.(eds.), Magmatic processes and Plate Tectonics Geol. Soc. Spec. Publ., 76, 273-294.

Prichard, H.M. and Lord, R.A. (1990): Platinum and palladium in the Troodos ophiolite complex, Cyprus. Can. Mineral., 28, 607-617.

Prichard, H.M. and Tarkian, M. (1988): Platinum and palladium minerals from two PGE-rich localities in the Shetland ophiolite complex. Can. Mineral., 26, 979- 990.

Prichard, H.M., Neary, C.R. and Potts, P.J. (1986): Platinum group minerals in the Shetland ophiolite. In: Gallagher, M.J., Ixer, R.A., Neary, C.R. and Prichard, H.M.,(eds), Metallogeny of basic and ultrabasic rocks: London, Inst. Mining Metal., 395-414.

Puchtel, I.S. and Humayun, M. (2001): Platinum group element fractionation in a komatiitic basalt lava lake. Geoch. Cosmoch. Acta, 65, 2979-2993.

Quick, J.E. (1990): Geology and origin of the Late Proterozoic Darb Zubaydah ophiolite, Kingdom of Saudi Arabia. Geol. Soc. Amer. Bull., 102, 1007-1020.

Rassios, A. (1981): Geology and evolution of the Vourinos complex, northern Greece.PhD Thesis, University of California (Davis), 499p.

Rassios, A. (1991): Internal structure and pseudostratigraphy of the Dramala peridotite massif. Pindos mountains, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 25/1, 293-305.

Rassios, A. and Dilek, Y. (2009): Rotational deformation in the Jurassic Mesohellenic ophiolites, Greece, and its tectonic significance. Lithos, 108, 207-223.

Rassios, A. and Konstantopoulou, G. (1993): Emplacement tectonism and the position of chrome ores in the Mega Isoma peridotites, SW Othris, Greece. Bull. Geol. Soc.Greece, 28(2), 463-474.

Rassios, A. and Kostopoulos, D. (1990): The geochemistry of dunite and its relation to the position of chromitites in the Vourinos ophiolite complex, Greece. In:Ophiolites: Oceanic crustal analogues; Proccedings of the symposium “Troodos ‘87” (Eds: Malpas, J., Moores, E.M., Panayiotou, A. and Xenophontos, C.), Nicosia, Cyprus, 593-604.

Rassios, A. and Smith, A.G. (2000): Constraints on the formation and emplacement age of western Greek ophiolites (Vourinos, Pindos, and Othris) inferred from deformation structures in peridotites. Geol. Soc. Amer. Sp. Pap., 349, 473-483.

Rassios, A., Beccaluva, L., Bortolotti, V., Mavrides, A. and Moores E.M. (1983b):The Vourinos ophiolitic complex: a field excursion guidebook. Ofiol., 8, 275-292.

Rassios, A., Grivas, E. and Vacondios, I. (1999): The structural–geochemical–metallogenetic unification of the Pindos and Vourinos ophiolites. Journal of

Conference Abstracts, 4, 407.

Rassios, A.H.E. and Moores, E.M. (2006): Heterogeneous mantle complex, crustal processes, and obduction kinematics in a unified Pindos-Vourinos ophiolitic slab (northern Greece). Geological Society, London, Special Publications, 260, 237-266.

Rassios, Α. (1990): Geology and copper mineralization of the Vrinera area, east Othris ophiolite, Greece. Ofiol., 15, 287-304.

Rassios, Α., Moores, E.M. and Green, H. W. (1983a): Magmatic structure and stratigraphy of the Vourinos ophiolite cumulate zone. Ofiol., 8(3), 377-410.

Ravikant, V., Pal, T. and Das, D. (2004): Chromites from the Nidar ophiolite and Karzok complex, Transhimalaya, eastern Ladakh: Their magmatic evolution. J. Asian Earth Sci., 24, 177-184.

Reinhardt, B.M (1969): On the genesis and emplacement of ophiolites in the Oman mountains geosyncline. Schweizersche Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 49, 1-30.

Righter, K., Cambell, A.J., Humayun, M. and Herwig, R.L. (2004): Partioning of Ru,Rh, Pd, Re, Ir and Au between Cr-bearing spinel, olivine, pyroxene and silicate melts. Geoch. Cosmoch. Acta, 68, 867-880.

Rivalenti, G., Garuti, G., Rossi, Α., Siena, F. and Sinigoi, S. (1981): Chromian spinel in the Ivrea-Verbano layered igneous complex, Western Alps, Italy. Tscherm. Min.Petr. Mitt., 29, 33-53.

Roberts, S. (1988): Ophiolite chromite formation: a marginal basin phenomenon? Economic Geology, 83, 1034-1036.

Roberts, S., Rassios, A., Wright, L., Vacondios, I., Vrachatis, G., Grivas, E., and Nesbitt, R. (1988): Stuctural controls on the location and form of the Vourinos chromite deposits. In: Boissonnas J., and Omenetto P.: Mineral Deposits within the European Community. Soc. Geol. Appl. Miner. Deposits, Spec. Publ., 6, 249-266.

Robertson, A.H.F. (1990): Late Cretaceous oceanic crust and Early Tertiary foreland basin development, Euboea, Eastern Greece. Terra Nova, 2, 333-339.

Robertson, A.H.F. (1991): Origin and emplacement of an inferred late Jurassic subduction accretion complex, Euboea, eastern Greece. Geol. Mag., 128, 27-41.

Robertson, A.H.F. (1994): Role of the tectonic fades concept in orogenic analysis and its application to Tethys in the Eastern Mediterranean region. Earth Sci. Rev., 37,139-213.

Robertson, A.H.F. and Dixon, J.E. (1984): Introduction aspects of the geological evolution of the Eastern Mediterranean. In: Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F. (eds.), The geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London,Spec. Publ., 17, 1-73.

Robertson, A.H.F. (2002): Overview of the genesis and emplacement of Mesozoic ophiolites in the Eastern Mediterranean Tethyan region. Lithos, 65, 1-67.

Robertson, A.H.F., and Karamata, S. (1994): The role of subduction-accretion processes in the tectonic evolution of the Mesozoic Tethys in Serbia. Tectonoph., 234, 73-94.

Robertson, A.H.F., Clift, P.D., Degnan, P.J. and Jones, G. (1991): Palaeo-geographic and palaeotectonic evolution of the Eastern Mediterranean Neotethys. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 87, 289-343.

Robertson, A.H.F., Mountrakis, D. (Eds.) (2006): Tectonic Development of the Eastern Mediterranean Region. Special Publication of the Geological Society, London, 260. 717p.

Robinson, P.T., Melson, W.G., O’Hearn, T. and Schmincke, Η.V. (1983): Volcanic glass composition of the Troodos ophiolite, Cyprus. Geol., 11, 400-404.

Rocci, G., Baroz, F., Bebien, J., Desmet, A. Lapierre, H. Ohnenstetter, D.,Ohnenstetter, M. and Parrot, J.F. (1980): The Mediterrannean ophiolites and their related Mesozoic volcano-sedimentary sequences. In: Panayiotou, A. (ed.),Ophiolites. Proceedings Intern. Symp., Cyprus, 1979, 287-291.

Rocci, G., Ohnestetter, D. and Ohnenstetter, R. (1975): La dualite des ophiolites tethysiennes. Petrologie, 1, 172-174.

Roeder, P.L. and Reynolds, T. (1991): Crystallization of chromite and chromium solubility in basaltic melts. J. Petrol., 32, 909-934.

Roeder, P.L., Campbell, I.H. and Jamieson, H. (1979): A re-evaluation of the olivine-spinel geothermometer. Contrib. Mineral. Petrol., 68, 325-334.

Rollinson, H., Appel, P.W.U. and Frei, R. (2002): A metamorphosed, early archean chromitite from West Greenland: Implications for the genesis of archean anorthositic chromitites. J. Petrol., 43, 1-28.

Rollinson, P. (2008): The geochemistry of mantle chromitites from the northern part of the Oman ophiolite: inferred parental melt compositions. Contrib. Mineral.Petrol., 156, 273-288.

Ross, J.V. and Zimmerman, J. (1996): Comparison of evolution and tectonic significance of the Pindos and Vourinos ophiolite suites, northern Greece.

Tectonophysics, 256, 1-15.

Ross, R., Mercier J., Ave Lallemant, H., Carter, N. and Zimmerman, J. (1980): The Vourinos ophiolite complex, Greece: the tectonite suite. Tectonoph., 70, 63-83.

Saccani, E., and Photiades, A. (2004): Mid-ocean ridge and supra-subduction affinities in the Pindos ophiolites (Greece): Implications for magma genesis in a forearc setting. Lithos, 73, 229-253.

Saccani, E., and Photiades, A. (2005): Petrogenesis and tectonomagmatic significance of volcanic and subvolcanic rocks in the Albanide–Hellenide ophiolitic me ́langes:Isl. Arc, 14, 494-516.

Saccani, E., Beccaluva, L., Coltorti, M. and Siena, F. (2004): Petrogenesis and tectono-magmatic significance of the Albanide-Hellenide ophiolites. Ofiol., 29, 77-95.

Saccani, E., Beccaluva, L., Photiades, A. and Zeda, O. (2011): Petrogenesis and tectono-magmatic significance of basalts and mantle peridotites from the Albanian–Greek ophiolites and sub-ophiolitic mélanges. New constraints for the Triassic–Jurassic evolution of the Neo-Tethys in the Dinaride sector. Lithos, 124, 227-242.

Saccani, E., Photiades, A., and Beccaluva, L. (2008): Petrogenesis and tectonic significance of Jurassic IAT magma types in the Hellenide ophiolites as deduced from the Rhodiani ophiolites (Pelagonian zone, Greece). Lithos, 104, 71-84.

Saccani, E., Photiades, A., Santato, A. and Zeda, O. (2008): New evidence for suprasubduction zone ophiolites in the Vardar zone of northern Greece:

Implications for the tectono-magmatic evolution of the Vardar oceanic basin. Ofiol.,33 (1), 65-85.

Saric, V., Cvetkovic, V., Romer, L., Christofides, G., and Koroneos, A. (2009):Granitoids associated with East Vardar ophiolites (Serbia, F.Y.R. of Macedonia and northern Greece): origin, evolution and geodynamic significance inferred from major and trace element data and Sr-Nd-Pb isotopes. Lithos, 108, 131-150.

Seccombe, P.K., Groves, D.I., Marston, R.J. and Barrett, Ε.M. (1981): Sulfide paragenesis and sulfur mobility in Fe-Ni-Cu sulfide ores at Lunnon and Juan Main shoots, Kambalda: textural and Sulfur isotopic evidence. Econ. Geol., 76, 1675-1685.

Sharpe, M.R. and Irvine, Τ.N. (1983): Melting relations of the two Bushveld chilled margin rocks and implications for the origin of chromitite. Carnegie Inst. Wash.Yearbook, 82, 295-300.

Shervais, J.W. (1982): Ti-V plots and the petrogenesis of modern and ophiolitic lavas.Earth Planet. Sci. Lett., 59, 101-118.

Shi, R., Alard, O., Zhi, X., O’Reilly, S.Y., Pearson, N.J., Griffin, W.L., Zhang, M. and Chen, X. (2007): Multiple events in the Neo-Tethyan oceanic upper mantle:Evidence from Ru-Os-Ir alloys in the Luobusa and Dongqiao ophiolitic podiform chromitites, Tibet. Earth Planet. Sci. Let., 261, 33-48.

Shima, H. and Naldrett, A.J. (1975): Solubility of sulfur in an ultramafic melt and the relevance of the system Fe-S-O. Econ. Geol., 70, 960-967.

Simantov, J. and Bertrand, J. (1987): Major and trace element geochemistry of the central Euboea basaltic rocks (Greece). Possible geotectonic implications. Ofloliti 12, 201-218.

Simonian, K.O. and Gass, I.G. (1978): The Arakapas fault belt, Cyprus: a fossil transform fault. Geol. Soc. Amer. Bull., 89, 1220-1230.

Smith, A., and Rassios, A. (2003): The evolution of idea for the origin and emplacement of the western Hellenic ophiolites, in Dilek, Y., and Newcomb, S., eds., Ophiolite Concept and the Evolution of Geological Thought: Geol. Soc. of Amer. Sp. Pap., 373, 337-350.

Smith, A.G. (1979): Othris, Pindos and Vourinos ophiolites and the Pelagonian zone. In: 6th Colloquium on the Geology of the Aegean region (Vol. 3). Institute of Geological and Mining Research, Athens, Greece, 1369-1374.

Smith, A.G. (1993): Tectonic significance of the Hellenic-Dinaric ophiolites. In:Prichard H.M., Alabaster, T., Harris, N.B.W. and Neary, C.R. (eds.), Magmatic Processes and Plate Tectonics, Geological Society, London, Special Publications,76, 213-243.

Smith, A.G. and Spray, J.G. (1984): A half-ridge transform model for the Hellenic-Dinaric ophiolites. In: Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F. (eds.): The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geological Society of London, Special

Publications, 17, 629-644.

Smith, A.G., Hynes, A.J., Menzies, M., Nisbet, E.G., Price, I., Welland, M.J. and Ferriere, J. (1975). The stratigraphy of the Othris Mountains, eastern central Greece:a deformed Mesozoic continental margin sequence. Eclog. Geol. Helv. 68, 463-481.

Spooner, E.T.C. and Fyfe, W.S. (1973): Sub-sea floor metamorphism heat and mass transfer. Contrib. Mineral. Petrol., 42, 287-304.

Spray, J.G. and Roddick, J.C. (1980). Petrology and 40 Ar/ 39 Ar Geochronology of Some Hellenic Sub-Ophiolite Metamorphic Rocks. Contrib. Mineral. Petrol 72, 43-55.

Spray, J.G., Bébien, J., Rex, D.C. and Roddick, J.C. (1984): Age constraints on the igneous and metamorphic evolution of the Hellenic-Dinaric ophiolites. Geological Society, London, Special Publications 17, 619-627.

Stamatelopoulou-Seymour, K. and Francis M.D. (1980): Metamorphic olivine in peridotitic komatiite flows, Lac Guyer, Quebec. Ca. Mineral., 18, 265-270.

Steinmann, G. (1905). Geologische Beobachtungen in den Alpen, II. Die schart’sche Uberfaltungstheorie und die geologischen Bedeutung der Tiefseeabsatze und der ophiolitische massengesteine: Bericht Naturforschung Gesellschaft Freiburg 1, bd 16, 44-67.

Steinmann, G. (1927). Die ophiolitischen zonen in den Mediterranen Kettengerbige. Proc. 14th Intern. Congr. Madrid, 2, 638-667.

Stern, R.J., Bloomer, S.H., Lin, P.N., Ito, E. and Morris, J. (1988): Shoshonitic magmas in nascent arcs: New evidence from submarine volcanoes in northern Marianas. Geology, 16, 426-430.

Stevens, R. E., (1944): Composition of some chromites of the Western hemisphere. Amer. Mineral., 29, 1-34.

Stockman, H.W. and Ηlava, P.F. (1984): Platinum-group minerals in alpine chromitites from southwestern Oregon. Econ. Geol., 79, 491-508.

Stowe, C.W. (1987): Evolution of Chromium Ore Fields. Van Nostrand Renhold Company, New York, 340p.

Stueber, A.M., and Goles, G.G., (1967): Abundances of Na, Mn, Cr, Sc and Co in ultramafic rocks. Geochim. Cosmochim. Acta, 31, 75-93.

Suess, E. (1909). The face of the earth, v.2, part 3, The Sea: Oxford, Clarendon, 556p.

Sun, S.-S. and McDonough, W.F. (1989): Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. In: Saunders,

A.D., Norry, M.J. (Eds.), Magmatism in Ocean Basins. Geol. Soc. Spec. Publ.,London, 313-345.

Sun, S.S. and Nesbitt, R.W. (1977): Chemical heterogeneity of the Archean mantle,composition of the earth and mantle evolution. Earth Planet. Sci. Let., 35, 429-448.

Talkington, R.W. and Watkinson, D.H. (1986): Whole-rock platinum-group element trends in chromite-rich rocks in ophiolitic and stratiform igneous complexes. In:Gallagher, M.J., Ixer, R.A., Neary, C.R. and Prichard, H.M. (eds.), Metallogeny of basic and ultrabasic rocks, London Inst. Mining Metal., 427-440.

Tarkian M., Economou-Eliopoulos M. and Eliopoulos D.G. (1992): Platinum-Group Minerals and Tetraauricupride in Ophiolithic Rocks of Skyros Island, Greece. Mineral. Petrol., 47, 55-66.

Tarkian, M. Economou-Eliopoulos, M., and Sabanis, G. (1996): Platinum-group minerals in chromitites from the Pindos ophiolite complex, Greece. N. Jb. Miner. Abh., 4, 145-160.

Tarney, J., Saunders, A.D. and Weaver, S. (1977): Geochemistry of volcanic rocks from the island arcs and marginal basins of the Scotia Arc Region.–In: Talwani, M.and Pitman, W.C. (eds), Island Arcs, Deep Sea Trenches and Back-Arc Basins, Am.Geoph. Union, 367-378.

Tasdemir, A. (2008): Evaluation of grain size distribution of unbroken chromites.Minerals Engineering, 21, 711-719.

Thalhammer, O. and Stumpfl, E.F. (1988): Platinum-group minerals from Hochrossen ultramafic massif, Styria: first reported occurrences of PGM in Austria. Trans.IMM. 97, B77-B82.

Thalhammer, O., Prochaska, W. and Muhlhans, H.W. (1990): Solid inclusions in chrome-spinels and platinum group element concentrations from the Hogrossen and Kraubath Ultramafic Massifs (Austria). Contrib. Mineral. Petrol., 105, 66-80

Thayer, T.P. (1963): Flow layering in alpine peridotite gabbro complexes. Mineral.Soc. Amer. Sp. Pap., 1, 55-61.

Thayer, T.P. (1964): Principale features and origin of podiform chromite deposits, and some observations on the Guleman-Soridag district, Turkey. Econ. Geol., 59, 1497-1524.

Thayer, T.P. (1966): Serpentinization considered as a constant-volume metasomatic process. American Mineralogist, 51, 685-710.

Thayer, T.P. (1970): Chromite segregations as petrogenetic indicators. Geol. Soc.South Africa, Symposium on the Bushveld igneous complex and other layered intrusions, Spec. Publ., 1, 380-390.

Tsikouras, Β. and Hatzipanagiotou, Κ. (1998): Two alternative solutions for the development of a marginal basin in NE Greece. Ofiol. 23(2), 83-92.

Tsoupas, G. and Economou-Eliopoulos, M. (2005): Extremely abundant platinum-group minerals in chromitites hosted in the Veria ophiolite complex, northern Greece. In: Tormanen, T.O. and Alapieti, T.T. (eds.), Proceedings of the tenth international platinum symposium, Oulu, Finland, 592-595.

Tsoupas, G. and Economou-Eliopoulos, M. (2008): High PGE contents and extremely abundant PGE-minerals hosted in chromitites from the Veria ohpiolite complex, Northern Greece. Ore Geol. Rev., 33, 3-19.

Ulmer, G.C. (1969): Experimental investigations of chromite spinels. Econ. Geol.Monogr., 4, 114-131.

Uysal, I., Sadiklar, M.B., Tarkian, M., Karsli, O. and Aydin, F. (2005): Mineralogy and composition of the chromitites and their platinum-group minerals from Ortaca (Mugla-SW Turkey): evidence for ophiolitic chromitite genesis. Mineral. Petrol.,83, 219-242.

Uysal, I., Tarkian, M., Sadiklar, M.B. and Sen, C. (2007): Platinum-group element geochemistry and mineralogy of ophiolitic chromitites from the Cop mountains, northeastern Turkey. Can. Miner., 45, 355-377.

Vatin-Perignon, N., Amossé, J., Radelli, L. and Castro Leyva, T. (2000): Platinum-group element behaviour and thermochemical constraints in the ultrabasic-basic complex of Vizcaino peninsula, Baja California Sur, Mexico. Lithos, 53, 59-80.

Vrachatis, G. and Grivas, E. (1980): Geological mapping in Vourinos, 1:10.000 scale.Institute of geology and mineral exploration (IGME), Athens.

Walker, R.J., Hanski, E., Vuollo, J. and Liipo, J. (1996): The Os isotopic composition of proterozoic upper mantle: evidence for chondritic upper mantle from the Outokumpu ophiolite, Finland. Earth Planet. Sci. Lett., 141, 161-173.

Wang, J., Hattori, K.H., Kilian, R. and Stern, C.R. (2007): Metasomatism of sub-arc mantle peridotites below southernmost South America: Reduction of f(O 2 ) by slab- melt. Contrib. Mineral. Petrol., 153, 607-626.

Whittaker, J.W. and Wicks, F.J., (1970): Chemical differences among the serpentine "polymorphs": a discussion. Amer. Mineral., 55, 1025-1047.

Wicks, F.J. and O’Hanley, D.S. (1988): Serpentine minerals: structure and petrology.In: S.W. Bailey (ed.) Hydrous Phyllosilicates (Exclusive of Micas). Rev. Mineral.,19, 91-167.

Wicks, F.J. and Whittaker, J.W. (1975): A reappaisal of the structures of the serpentine minerals. Can. Mineral., 13, 227-243.

Wigniolle, E. (1977a): Contribution à l’ étude géologique du massif de l’ Iti (Grèce continentale). Thèse 3e cycle, Univ.Lille, 239p.

Wigniolle, E. (1977b): Données nouvelles sur la géologie du massif de l’ Iti (Grèce continentale). Ann. Soc. Géol. Nord, 47(3), 239-251.

Wilkinson, J.F.G. (1986): Classification and average compositions of commonbasalts and andesites. J. Petrol., 27, 31-62.

Wilkinson, J.F.G. and Le Maitre, R.W. (1987): Upper mantle amphiboles and micas and TiO 2 , K 2 O and P 2 O 5 abundances and 100 Mg/(Mg + Fe2+) ratios of common basalts and andesites: implications for modal mantle metasomatism and undepleted mantle compositions. J. Petrol., 28, 37-73.

Wilson, A. H. (1982): The geology of the Great "Dyke" Zimbabwe: the ultramafic rocks. J. Petrol. , 23, 240- 292.

Wilson, M. (1989): Igneous petrogenesis. Unwin Hayman, London, 466p.

Wood, B.J. and Virgo, D. (1989): Upper mantle oxidation state; ferric iron contents of lherzolite spinels by 57 Fe Moessbauer spectroscopy and resultant oxidation fugacities. GEoch. Cosmoch. Acta, 53, 1277-1291.

Wyllie, P.J. (ed.) (1967): Ultramafic and related rocks. New Wiley editions, 464 p.

Ya Sharaskin, Α., Dobretsov, N.L. and Soboley, Ν.V. (1980): Marianites: The clinoenstatite bearing pillow-lavas associated with the ophiolite assemblage of Mariana trench. In: Panayiotou, A. (ed.): Proc.Inter.Ophiol. Symp., Cyprus, 1979,473-479.

Yang, K. and Seccombe, P.K. (1993a): Chemical variation of chromite in the ultramafic cumulates of the Great Serpentinite Belt, Upper Bingara to Doonba, New South Wales, Australia. Can. Mineral., 31, 75-87.

Yang, K. and Seccombe, P.K. (1993b): Platinum-group minerals in the chromitites from the Great Serpentine Belt, NSW, Australia. Mineral. Petrol., 47, 263-286.

Zaccarini, F., Garuti, G., Proenza, J.A., Campos, L., Thalhammer, O.A.R.,Aiglsperger, T. and Lewis, J. (2011): Chromite and platinum-group-elements

mineralization in the Santa Elena ophiolitic ultramafic nappe (Costa Rica):geodynamic implications. Geol. Acta, 9, 407-423.

Zachariadis, P. (2007): Ophiolites of the eastern Vardar Zone. PhD Thesis, University of Mainz, 131p.

Zachos, K. (1969): The chromite mineralization of the Vourinos ophiolite complex,Greece. Econ. Geol. Μοn. 4, 147-153.

Zachos, Κ. (1964): Chromite exploration in Greece. In: Wilson, R. (ed.), Methods ofprospection for chromite. O.E.G.D., Paris, 55-59.

Zhou, M.-F. and Bai, W.-J. (1992): Chromite deposits in China and their origin.Mineral. Deposita, 27, 192-199.

Zhou, M.-F. and Robinson, P.T. (1997): Origin and tectonic environment of podiformchromite deposits. Econ. Geol., 92, 259-262.

Zhou, M.-F., Robinson, P. T., Malpas, J. and Zijin, L. (1996): Podiform chromitites from the Luobusa ophiolite (southern Tibet): Implications for melt/rock interaction and chromite segregation. J. Petrol., 37, 3-21.

Zhou, M.-F., Robinson, P.T. and Bai, W.J. (1994): Formation of podiform chromite deposits by the melt/rock interaction in the upper mantle. Mineral. Depos., 29, 98-101.

Zhou, M.-F., Robinson, P.T., Malpas, J., Aitchison, J., Sun, M., Bai, W.J., Hu, X.F. and Yang, X.F. (2001): Melt/mantle interaction and melt evolution in the Sartohay high-Al chromite deposits of the Dalabute ophiolite (NW China). J. Asian Earth Sci., 19, 517-534.

Zhou, M.-F., Robinson, P.T., Malpas, J., Edwards, S.J. and Qi, L. (2005): REE and PGE geochemical constraints on the formation of dunites in the Luobusa Ophiolite, southernTibet. J. Petrol. 46, 615-639.

Zhou, M.-F., Sun, M., Keays, R.R. and Kerrich, R.W. (1998): Controls on platinum- group elemental distributions of podiform chromitites: A case study of high-Cr and hig-Al chromitites from Chinese orogenic belts. Cosmoch. Geoch. Acta, 62, 677-688.

Zimmerman, J. (1972): Emplacement of the Vourinos ophiolitic complex, Northern Greece. Geol. Soc. Am., Memoir, 132, 225-239.

Αποστολίδης, Γ., Βακόνδιος, Ι., Γεωργακάκης, Ν., Μιχαηλίδης, Μ. και Χατζής, Ι. (1983): Τα αποθέματα χρωμίτη της ΑΕΕΜΒΝΕ στην Ερέτρεια Φαρσάλων (Τσαγκλί). Αδημοσίευτη έκθ., Ι.Γ.Μ.Ε.

Αποστολίδης, Γ., Βακόνδιος, Ι., Γεωργακάκης, Ν., Μιχαηλίδης, Μ. και Χατζής, Ι.(1984): Τα αποθέματα χρωμίτη της ΑΕΕΜΒΝΕ στο Δομοκό. Αδημοσίευτη έκθ.,Ι.Γ.Μ.Ε.

Βακόνδιος, I. (1997): Μελέτη της μεταλλοφορίας χρωμίτη της συνδεδεμένης με οφιόλιθους τύπου Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου. Οι χρωμίτες της Τήνου και των Γερανιών. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 140 σελ.

Βραχάτης, Γ., Γρίβας, Η. και Σταμούλης, Κ. (1986): Γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής του Βούρινου (Κοζάνη) 1:10.000. Αδημοσίευτη έκθ., Ι.Γ.Μ.Ε.

Βραχάτης. Γ. και Γρίβας. Η. (1980): Επί της γεωλογικής-κοιτασματολογικής χαρτογραφήσεως 1:10.000 περιοχής Βουρίνου Φλάμπουρου Κοζάνης.

Αδημοσίευτη έκθ., Ι.Γ.Μ.Ε., 80 σ.

Ζάχος, Κ. (1954): Χρωμιτικά κοιτάσματα της περιοχής Βούρινου (Κοζάνης). Αδημοσίευτη έκθ. Ι.Γ.Μ.Ε., 82 σ.

Καρίπη, Σ. (2004): Οι οφιολιθικές εμφανίσεις της Οίτης και του Καλλιδρόμου,Διδακτορική διατριβή, Παν/μιο Πατρών, 329 σ.

Καψιώτης, Α. (2008): Κοιτασματογένεση πλατινοειδών ορυκτών και χρωμιτών συνδεόμενων με την πετρογενετική εξέλιξη των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Βούρινου και Πίνδου. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 718 σ.

Κοκκαλιάρη, Μ. (2015): Ορυκτοχημική μελέτη χρωμιτών, εγκλεισμάτων πλατινοειδών και άλλων μεταλλικών φάσεων καθώς και των πρωτολίθων-ξενιστών τους, εις το οφιολιθικό σύμπλεγμα της νήσου Τήνου. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 237σ.

Κουτσοβίτης Π. (1990): Πετρολογική και Ορυκτολογική μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Όθρυος. Διδακτορική Διατριβή, Παν/μιο Αθηνών, 535 σ.

Κωνσταντοπούλου, Π.Γ. (1990): Κατανομή των στοιχείων της ομάδας του λευκόχρυσου (PGE) και του χρυσού σε χρωμιτικά μεταλλεύματα και πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου. Διδακτορική Διατριβή,Πανεπιστήμιο Αθηνών, 262 σ.

Λέκκας, E. (1988): Γεωλογική δομή και γεωδυναμική εξέλιξη της οροσειράς του Κόζιακα (Δυτική Θεσσαλία). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωλογικές μονογραφίες Νο 1, Toμέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ.Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 281 σ.

Μαγκανάς, A. (1988): Μελέτη της ορυκτολογίας, πετρολογίας, γεωχημείας και των φαινομένων μεταμόρφωσης βασικών και υπερβασικών πετρωμάτων της Περιροδοπικής ζώνης, στην περιοχή της Θράκης. Διδακτορική Διατριβή, Παν/μιο Αθηνών, 332σ.

Μαράτος (1972): Η γεωλογία της Ελλάδος. Αθήνα, 189 σ.

Μιγκίρος, Γ. (1990): Η λιθοστρωματογραφική-τεκτονική δομή της Όθρυος (κεντρική Ελλάδα). Δελτ. Ελλ Γεωλ. Εταιρ. 26, 107-120.

Μιχαηλίδης, Κ. M. (1982): Κοιτασματολογική μελέτη των σιδηρονικελιούχων με χρώμιο λατεριτών της περιοχής Έδεσσας. Διδακτορική Διατριβή, Παν/μιο Θεσσαλονίκης, 353 σελ.

Μιχαηλίδης, Κ., Tarkian, M. και Μπαντή, Α. (2005): Γεωχημεία των στοιχείων της ομάδας του λευκόχρυσου και χρυσού (PGE+Au) στους χρωμιτίτες του οφειολιθικού συμπλέγματος της Δ. Χαλκιδικής, Ελλάδα. 2 ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας, Πρακτικά, 239-248.

Μπαντή. Α. (2002): Κοιτασματολογική μελέτη των χρωμιτών της περιοχής Έδεσσας.Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 460 σ.

Οικονόμου, Μ., (1979): Οι εμφανίσεις μαγνητίτου εντός ελληνικών υπερβασικών πετρωμάτων και η γένεση αυτών. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα, 170 σελ.

Πομώνης, Π. (2003): Οι οφιόλιθοι του Όρους Κόζιακα. Διδακτορική Διατριβή,Πανεπιστήμιων Πατρών, 328 σ.

Ρηγόπουλος, Ι. (2009): Συσχετισμός ορυκτοπετρογραφικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των οφιολιθικών πετρωμάτων Πίνδου και Βούρινου και εκτίμηση της καταλληλότητάς τους ως αδρανών υλικών σε κατασκευαστικές-βιομηχανικές εφαρμογές. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιων Πατρών, 549 σ.

Σταμούλης, K. (1990): Παρατηρήσεις επί της ανάπτυξης των χρωμιτικών σωμάτων του Μεταλλείου Ξερολιβάδου. Αδημοσίευτη έκθ., ΕΛ.ΣΙ., 184σ.

Σταμούλης, Κ. (1987): Στοιχεία τεκτονικής του Μεταλλείου Ξερολιβάδου. Αδημοσίευτη έκθ., ΕΛ.ΣΙ.

Τσικούρας, Β. (1992): Οι οφιόλιθοι της Νήσου Σαμοθράκης. Διδακτορική Διατριβή,Πανεπιστήμιο Πατρών, 435 σ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.