[Εξώφυλλο]

Συμβολή στη μελέτη της θερμοκρασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Χρύσα-Δήμητρα Λαδοπούλου

Περίληψη


Συμπεράσματα
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά το θερμοκρασιακό καθεστώς της πόλης της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των ετών 1958-2000. Στο κεφάλαιο 1 παραθέτονται πληροφορίες για το κλίμα γενικά, για το κλίμα της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης καθώς και πληροφορίες για το τι είναι θερμοκρασία, πως μετριέται και πως μεταβάλλεται. Στο κεφάλαιο 2 έγινε η επεξεργασία των δεδομένων τα οποία αφορούσαν ημερήσιες τιμές μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας για τη χρονική περίοδο 1958-2000, και η κατασκευή των τελικών πινάκων με βάση τους οποίους κατασκευάστηκαν έπειτα τα τελικά διαγράμματα και διεξήχθησαν τα τελικά συμπεράσματα. Στο κεφάλαιο 3 κατασκεύαστηκαν τα τελικά διαγράμματα και αναλύθηκαν το καθε ένα ξεχωριστά και έγιναν οι απαραίτητες συγκρίσεις και  αντιπαραθέσεις των αποτελεσμάτων. Τέλος γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων και διαξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων για την πορεία της θερμοκρασίας της Θεσσαλονίκης στα 43 χρόνια της μελέτης. Από τα διαγράμματα που απεικονίζουν τον μέσο όρο των μηνών μέσα στα
έτη συμπεραίνεται γενικά πως υπήρξε μια τάση αύξησης της θερμοκρασίας με το πέρας των ετών απο το 1958-2000 τόσο στους χειμερινούς όσο και στους καλοκαιρινούς μήνες. Από τα διαγράμματα που απεικονίζουν τη διακύμανση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας των μηνών από το 1958-2000 τους χειμερινούς μήνες η θερμοκρασία κυμάνθηκε απο ~5.06°C – ~ 9.44°C παρατηρήθηκε δηλαδή ενα εύρος της τάξης των 4.38°C. Τους εαρινούς μήνες η μέση ημερήσια θερμοκρασία κυμάνθηκε από ~7.96°C - ~21.45°C παρατηρήθηκε δηλαδή εύρος της τάξης των 13.49°C. Τους καλοκαιρινούς μήνες η ημερήσια θερμοκρασία κυμάνθηκε από ~21.68°C - ~26.68°C παρατηρήθηκε δηλαδή εύρος της τάξης των 5°C. Τους φθινοπωρινούς μήνες η θερμοκρασία κυμάνθηκε από ~9.26°C - ~23.84°C παρατηρήθηκε δηλαδή εύρος της τάξης των 14.58°C. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι οι φθινοπωρινοί μήνες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ μέσης υψηλότερης και μέσης χαμηλότερης θερμοκρασίας. Από τα διαγράμματα που απεικονίζουν την πορεία της μέσης θερμοκρασίας του κάθε μήνα ξεχωριστά μέσα στα έτη από το 1958-2000 παρατηρήθηκε πως οι μήνες που παρουσιάζουν ιδιαίτερη αυξητική τάση της μέσης θερμοκρασίας είναι ο Ιανουάριος και οι μήνες που παρουσιάζουν ιδιαίτερη τάση ελλάτωσης της μέσης θερμοκρασίας είναι ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος. Όλοι οι υπόλοιποι μήνες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή της μέσης θερμοκρασίας και αν παρουσιάζουν είναι ελάχιστη μεταβολή. Από το διάγραμμα που απεικονίζει την μέση θερμοκρασία όλων των ετών χωριστά από το 1958-2000 παρατηρήθηκε πως η θερμότερη χρονιά ήταν το 1994 με μέση ετήσια θερμοκρασία ~16.8°C και η ψυχρότερη το 1991 με μέση ετήσια θερμοκρασία ~15.1°C. Ο θερμότερος χειμώνας ήταν το 1977 με μέση θερμοκρασία ~8.7°C και ο ψυχρότερος το 1963 με μέση θερμοκρασία ~5.3°C. Η θερμότερη άνοιξη ήταν το 1990 με μέση θερμοκρασία ~16.1°C και η
ψυχρότρη το 1987 με μέση θερμοκρασία ~12.1°C. Το θερμότερο καλοκαίρι ήταν το 1998 με μέση θερμοκρασία ~26.5°C και το ψυχρότερο το 1976 με μέση θερμοκρασία ~23.3°C. Το θερμότερο φθινόπωρο ήταν το 1966 με μέση θερμοκρασία ~18.7°C και το ψυχρότερο το 1978 με μέση θερμοκρασία ~15°C. Το μεγαλύτερο Ε.Θ.Ε παρατηρήθηκε το 1994 και το 2000 με ~23.3°C και ~24.2°C αντίστοιχα. Το μικρότερο Ε.Θ.Ε. παρατηρήθηκε το 1979 και το 1995 με ~14.2°C και ~14.4°C αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε επίσης πως το Η.Θ.Ε. κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται, ενώ στους χειμερινούς μήνες δεν παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλο Η.Θ.Ε.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.