[Εξωφυλλο}

Φυσικοί ζεόλιθοι και εφαρμογές στην εξοικονόμηση ενέργειας

Νικόλαος Α. Βάβλας, Κωνσταντίνος N. Χαρίσης

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη χρήσης των ζεολιθικών τόφφων (φυσικών
ζεολίθων) σε θέματα ενέργειας και ιδιαίτερα στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση

Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Σταματάκης Μ. (2015). Δεσμευτική ικανότητα των ζεολιθικών τόφφων με Κλινοπτιλόλιθο, Ανάλκιμο, Φιλλιψίτη και Μορντενίτη της Νήσου Σάμου. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 103, 51-54.

Φιλιππίδης Α. (2007). Ζεόλιθοι Δήμου Τριγώνου του Νομού Έβρου στη βιομηχανική, αγροτική, κτηνοτροφική και περιβαλλοντική τεχνολογία. Ημερίδα «Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο», 4/08/2007, Πετρωτά Έβρου, 89-107.

Φιλιππίδης Α. (2009). Διαχείριση αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. Άρθρο ανασκόπησης. Συνέδριο, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικών Αλλαγών, 27-30/05/2009, Βόλος, ΙΙ, 829-836.

Φιλιππίδης Α. (2015). Η χρήση ζεολιθικών τόφφων Μεταξάδων-Αβδέλλας ως δομικοί λίθοι στη βιομηχανία κατασκευών. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 103, 77- 80.

Φιλιππίδης Α. (2016). Δέσμευση και καθήλωση νιτρικών (ΝΟ 3 ) με τη χρήση του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου (ΕΛΦΥΖΕ). Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 105, 81-87.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν. (2016). Προδιαγραφές για τις διάφορες χρήσεις των ζεολιθικών τόφφων. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 105, 89-95.

Φιλιππίδης Α. & Τσιραμπίδης Α. (2015). Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά – Αποθέματα και αξία – Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές. Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδας Αξίας των Μη Μεταλλικών Ορυκτών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» 2007-2013, ΕΣΠΑ, 5/05/2015, Δράμα, 12σ.

Φιλιππίδης Α., Σιώμος Α., Μπαρμπαγιάννης Ν. (2007). Φιλιππίδης Σ., Αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές με τη Χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. Συνέδριο Jean Monnet: Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, 30/11-1/12/2007, Βέροια, 557-569.

Φιλιππίδης Α., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κατσιάπη Μ., Φιλιππίδης Σ. (2011). Απομάκρυνση κυανοβακτηρίων με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. 4 ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20/03/2011, Θεσσαλονίκη, 9σ.

Ξενόγλωσση

Baerlocher Ch., Meier W.M. & Olson D.H. (2001). Atlas of zeolite framework types. Elsevier, Amsterdam. Baykal B.B. & Guven D.A. (1997). Performance of clinoptilolite alone and in combination with sand filters for removal of ammonia peaks from domestic wastewater. Water Sci. Technol., 35, 47-54.

Bish D.L. & Ming D.W. (2001) Natural zeolites: occurrence, properties, applications. Minerological Society of America, Washington DC, Reviews in Mineralogy and Geochemistry, vol. 45.

Colella C. & Mumpton F. (2000). Natural zeolitesfor the third millennium. De Frede-Editore, Napoli.

Filippidis A. (2008). Treatment and recycling of municipal and industrial waste waters using Hellenic Natural Zeolite: A Review. AQUA, 3 rd International Conference on Water Science and Technology with emphasis on water and climate, 16-19/10/2008, Athens, Greece, 5p.

Filippidis A. (1993). New find of moissanite in the Metaxades zeolite-bearing volcaniclastic rocks, Thrace county, Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, 11, 521-527.

Filippidis A. (2010). Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 91-100.

Filippidis A. (2013). Industrial and municipal wastewater treatment by zeolitic tuff. Water Today, Jan., V (X), 34-38.

Filippidis A. (2016). Applications of the Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) and specifications of zeolitic tuffs. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50, 12p.

Filippidis A. & Kantiranis N. (2007). Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material. Desalination, 213, 47-55.

Filippidis A., Kantiranis N., Stamatakis M., Drakoulis A., Tzamos E. (2007). The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40(2), 723-735.

Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I., Filippidis S. (2008). Zeolites clean up. Industrial Minerals, 487(April), 68-71.

Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Papastergios G., Katsiapi M., Kantiranis N., Karamitsou V., Vogiatzis D., Filippidis S. (2010). Cyanobacteria removal by Hellenic Natural Zeolite. Third International Conference on Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, 14-16/05/2010, Skiathos, Greece, 383-387.

Filippidis A., Kantiranis N., Papastergios G., Filippidis S. (2015a). Safe management of municipal wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Basic and Applied Research International, 7(1), 1-8.

Filippidis A., Papastergios G., Kantiranis N., Filippidis S. (2015b). Neutralization of dyeing industry wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Global Ecology and Environment, 2(4), 221-226.

Filippidis A., Kantiranis N., Tsirambides A. (2016). The mineralogical composition of Thrace zeolitic rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50, 9p.

Fragoulis D., Chaniotakis E. & Stamatakis M.G. (1997). Zeolitic tuffs of Kimolos island, Aegean sea, Greece and their industrial potential. Cement and Concrete Research, 27(6), 889-905.

Garcia J.E., Gonzales M.M., Notario J.S. & Arbelo C.D. (1992). Treatment of wastewater effluents with phillipsite-rich tuffs. Environmental Pollution, 76, 219-223.

Godelitsas A., Charistos D., Tsipis A., Tsipis C., Filippidis A., Triantafyllidis C., Manos G., Siapkas D. (2001). Characterisation of zeolitic materials with a HEU-type structure modified by transition metal elements: Definition of acid sites in Nickel-loaded crystals in the light ofexperimental and quantum-chemical results. Chemistry European Journal, 7(17), 3705-3721.

Gottardi G. & Galli E. (1985). Natural zeolites. Springer-Verlag, Berlin. Haidouti C. (1997). Inactivation of mercury in contaminated soils using natural zeolites. The Science of the Total Enviroment, 208, 105-109.

Hall A. & Stamatakis M.G. (1992). Ammonium in zeolitized tuffs of the Karlovassi basin, Samos, Greece. Canadian Mineralogist, 30, 423-430.

Hall A., Stamatakis M.G. & Walsh J.N. (1994). Ammonium enrichment associated with diagenetic alteration in Tertiary pyroclastic rocks from Greece. Chemical Geology, 118, 173-183.

Kantiranis N., Stamatakis M., Filippidis A., Squires C. (2004). The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs of Samos Island, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(1), 89-96.

Kantiranis N., Chrissafis C., Filippidis A. & Paraskevopoulos K. (2006). Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy, 18(4), 509-516.

Kantiranis N., Sikalidis C., Papastergios G., Squires C. & Filippidis A. (2010). Continuous extra-framework Na + release from Greek Analcime-rich volcaniclastic rocks on exchange with NH 4+ . Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University, 100, 81-87.

Kantiranis N., Sikalidis K., Godelitsas A., Squires C., Papastergios G. & Filippidis A. (2011). Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH 4+ . Journal of Environmental Management, 92, 1569-1576.

Kassoli-Fournaraki A., Stamatakis M., Hall A., Filippidis A., Michailidis K., Tsirambides A., Koutles Th. (2000). The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. In: Natural Zeolites for the Third Millennium (C. Colella & F.A. Mumpton, eds), De Frede Editore, Napoli, 193-202.

Kesraoui-Quki S., Cheeseman C.R., Pery R. (1994). Natural zeolite utilization in pollution control: A review to applications to metal effluents. J. Tech. Biotechnol., 59, 121-126.

Kirov G.N., Filippidis A., Tsirambidis A., Tzvetanov R.G., Kassoli-Fournarak i A. (1990). Zeolite-bearing rocks in Petrota area (Eastern Rhodope Massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 500-511.

Misaelides P., Godelitsas A., Filippidis A., Charistos D., Anousis I. (1995). Thorium and uranium uptake by natural zeolitic materials. The Science of the Total Environment, 173/174, 237-246.

Mitchell S., Michels N.L., Kunze K. & Perez-Ramirez J. (2012). Visualization of hierarchically structured zeolite bodies from macro to nano length scales. Nature Chemistry, 4, 825-831.

Pe-Piper G. & Tsolis-Katagas P. (1991). K-rich mordenite from Late Miocene rhyolitic tuffs, Island of Samos, Greece. Clays and Clay Minerals, 39(3), 239-247.

Perraki Th. & Orfanoudaki A. (2004). Mineralogical study of zeolites from Pentalofos area, Thrace, Greece. Applied Clay Science, 25, 9-16.

Pond W.G. & Mumpton F.A. (1984). Zeo-Agriculture: Use of natural zeolites in agriculture and aguaculture, I.C.N.Z., Brockport, New York.

Sand L.B. & Mumpton F.A. (1978). Natural Zeolites: Occurrence, properties, use, Pergamon, Oxford.

Stamatakis M.G. (1989). A boron-bearing potassium feldspar in volcanic ash and tuffaceous rocks from Miocene lake deposits, Samos Island, Greece. American Mineralogist, 74, 230-235.

Stamatakis M.G., Hall A. & Hein J.R. (1996). The zeolite deposits of Greece. Mineralium Deposita, 31, 473-481.

Tchernev D.I. (2001). Natural zeolites in solar energy heating, cooling and energy storage. In: Natural zeolites: occurrence, properties, applications. Minerological Society of America, Washington DC, Reviews in Mineralogy and Geochemistry, vol. 45, 589-617.

Tsirambides A. & Filippidis A. (2012). Exploration key to growing Greek industry. Industrial Minerals, 533(Feb), 44-47.

Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A., Soldatos K. (1989). Preliminary results on clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 23(2), 451-460.

Tsirambides A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (1993). Zeolitic alteration of Eocene volcaniclastic sediments at Metaxades, Thrace, Greece. Applied Clay Science, 7, 509-526.

Tsitsishvili G.V., Andronikashvili T.G., Kirov G.N. & Filizova L.D. (1992). Natural zeolites. Ellis Hornwood Ltd, Chichester, UK.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C. (1989). Zeolites in pre-caldera pyroclastic rocks of the Santorini volcano, Aegean sea, Greece. Clays and Clay Minerals, 37(6), 497-510.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C. (1990). Zeolitic diagenesis of Oligocene pyroclastic rocks of the Metaxades area, Thrace, Greece. Mineralogical Magazine, 54, 95-103.

Tzamos E., Kantiranis N., Papastergios G., Vogiatzis D., Filippidis A., Sikalidis C. (2011). Ammonium exchange capacity of the Xerovouni zeolitic tuffs, Avdella area, Evros Prefecture, Greece. Clay Minerals, 46, 179-187.

Vogiatzis D., Kantiranis N., Filippidis A., Tzamos E., Sikalidis C. (2012). Hellenic Natural Zeolite as a replacement of sand in mortar: Mineralogy monitoring and evaluation of its influence on mechanical properties. Geosciences, 2, 298-307.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.