[Εξωφυλλο}

Fractal και χάος στη γεωμορφολογία

Γεώργιος Σ. Σάββας

Περίληψη


Η εργασία αυτή προσπαθεί να καταπιαστεί σε γενικές γραμμές και όσο αυτό είναι δυνατό με το σχετικά σύγχρονο και τεράστιο πεδίο της θεωρίας του χάους και της fractal γεωμετρίας. Γράφτηκε το 1992 όταν στην Ελλάδα τα παραπάνω πεδία της επιστήμης
ήταν εντελώς ή σχεδόν άγνωστα. Αυτό και μόνο έκανε φοβερά δύσκολη την συλλογή στοιχείων και πληροφοριών κάτι που σήμερα 2015 μπορεί να γίνει με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εκτενής αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο της θεωρίας του χάους και της fractal γεωμετρίας ενώ στο δεύτερο αναφέρονται διάφορα παραδείγματα και προτείνονται έμμεσα κάποιες πιθανές εφαρμογές των στην γεωμορφολογία και ειδικότερα στην μελέτη του υδρογραφικού δικτύου.

This work tries to deal in general terms and as far as possible with the relatively modern and huge field of chaos theory and fractal geometry. It was written in 1992 when in Greece the above fields of science were completely or almost unknown. That alone made terribly difficult to collect data and information which is currently 2015 can be done through a simple online search. The first part is a comprehensive reference to the theoretical background of chaos theory and fractal geometry while the second mentioned various examples and suggested indirectly some possible applications in geomorphology and in particular to study the drainage network.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


“Χάος”: James Gleik Εκδόσεις Κάτοπτρο

“Κυβερνητική” : Norbert Wiener 1972

“Παίζει ο Θεος Ζάρια” : Ian Stewart

“Θεός και μοντέρνα φυσική” Paul Daves

“Πληροφορική Επανάσταση”: Γιάννης Βενέρης

”QED” : Richard Feynman

“Ο ταραγμένος καθρέφτης”: John Brigs- David Peat

”Η διαμάχη για την Κβαντική Θεωρία” : Franko Seleri

Συστήματα αυτομάτου ελέγχου

“Στην κόψη της αλήθειας” : Charles C. Gillispie Εκδόσεις Εθνικής Τράπεζας 1986

“Η γενετική της Εξελικτικής Πορείας” : Theodosius Dobjansky

“Γενική Θεωρία της Σχετικότητας” : Albert Einstein

“Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας” : Albert Einstein

“Γαία” : Sir James Lovelock

“Τα επτά ίχνη” : A.G Cairns Smith

“Το χρονικό του χρόνου” : Stephen Hawking

Συστήματα αναφοράς

“Φυσική” : Αλονσο - Φιν

“Φυσική” : Haliday - Resnick

“Τα όνειρα του Αινσταιν”

“Όψεις της Φυσικής Θεωρίας” : Max Plank

“Κβαντομηχανική (πλάνη ή πραγματικότητα)” : Alastair Rae

“Υπερχορδές (Η θεωρία των πάντων)” : Paul Daves – Jullian Brown

“Ενοποίηση των θεμελιωδών δυνάμεων” : Abdouhl Salam

“Τα δέκα πρόσωπα του Σύμπαντος” : Sir Fred Hoyle

“Η αξία της επιστήμης” : Henri Poincare

“Οι αριθμοί της φύσης” : Ian Stewart

”The Fractal Geometry of Nature” Benoit B. Mandelbrot, Henry Holt and Company, 1983

“Fractals in Geomorphology” R. S. Snow, Larry Mayer, Elsevier, 1992

“Fractals and Chaos in Geology and Geophysics” : Donald L. Turcotte, Cambridge University Press, 1997

“Scale in Remote Sensing and GIS” : Dale A. Quattrochi, Michael F. Goodchild, CRC Press, 1997

“Remote Sensing Image Analysis: Including the Spatial Domain: Including the Spatial Domain”

Steven M. de Jong, Freek van der Meer, Springer Science & Business Media, 2004

“Complexity Science, Living Systems, and Reflexing Interfaces: New Models and Perspectives: New Models and Perspectives” Orsucci, Franco

“Scaling”: G. I. Barenblatt , Cambridge University Press, 2003

“A World of Difference: Society, Nature, Development”: Philip Wayland Porter, Eric S. Sheppard Guilford Press, 1998

“The Scientific Nature of Geomorphology: Proceedings of the 27th Binghamton Symposium in Geomorphology” , Bruce L. Rhoads, Colin E. Thorn 1996

Network Analysis

“Drainage Network Analysis Using Fractal Geometry” Angela SeybA

“What is Cantor's continuum problem?" The American Mathematical Monthly, Revised version in Paul Benacerraf and Hilary Putnam,

“Quantitative Geomorphology” Strahler


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.