[Εξωφυλλο}

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη θερμοκρασία της θάλασσας για την περιοχή της Μεσογείου.

Ελισάβετ Σαμαρά

Περίληψη


Η παρούσα εργασία εξετάζει τις μεταβολές της θερμοκρασίας της θάλασσας της Μεσογείου,  που αναμένεται να συμβούν, λόγω της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής που συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην εργασία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το μοντέλο ICTP, με τη χρήση των οποίων δημιουργήθηκαν στη συνέχεια οι χάρτες των θερμοκρασιών. Η εργασία έχει ως περίοδο αναφοράς την 1961-1990,  ενώ μελετάει δύο μελλοντικές περίοδους, την πρώτη μελλοντική περίοδο 2021-50 και τη δεύτερη μελλοντική περίοδο 2071-2100.
     Στην εργασία αυτή αναλύονται ξεχωριστά για κάθε εποχή του έτους και ανά  περίοδο, η θερμοκρασία και οι μεταβολές της με τη χρήση χαρτών, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, καθώς επίσης και οι διαφορές των θερμοκρασιών ανάμεσα στις μελλοντικές περιόδους και την περίοδο αναφοράς, ενώ γίνεται ανάλυση και της τάσης της θερμοκρασίας για κάθε περίοδο και εποχή  (όπως και για τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται) με τους αντίστοιχους χάρτες.
     Συμπερασματικά,  από την ανάλυση των χαρτών των θερμοκρασιών της θάλασσας της Μεσογείου,  προέκυψε ότι αναμένεται μεταβολή της θερμοκρασίας της θάλασσας και στις δύο μελλοντικές περιόδους. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε αναλύοντας τις διαφορές και την τάση της θερμοκρασίας της θάλασσας,  τόσο ανά εποχή,  όσο και ανά περιοχή. Συγκεκριμένα συμπεραίνεται ότι θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας  σε όλο το εύρος της λεκάνης της Μεσογείου,  κατά την πρώτη μελλοντική περίοδο (2021-50),  ενώ κατά τη δεύτερη μελλοντική περίοδο (2071-2100) η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη.  Επιπλέον, στα συμπεράσματα της εργασίας γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις που θα έχει η πιθανή άνοδος της θερμοκρασίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Μεσογείου,  λόγω της  πιθανούς ανόδου της στάθμης της θάλασσας, αλλά και της μετανάστευσης των θαλάσσιων ειδών εξαιτίας της αλλαγής της θερμοκρασίας.

 


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αργυρού, Μ. (2011), Κλιματικές Αλλαγές Και Θαλάσσια Βιοποικιλότητα Στη Μεσόγειο , από το εργαστήρι για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, Λευκωσία, 2-3 Νοεμβρίου 2011

Αλμπανάκης, K. (1999), Μαθήματα Ωκεανογραφίας , Εκδόσεις: University Studio Press

Ρούση, Ε. (2014), Εκτιμήσεις Των Μελλοντικών Κλιματικών Αλλαγών Στη Μεσόγειο Με Τη Χρήση Περιοχικών Κλιματικών Μοντέλων , Διδακτορική Διατριβή ΑΠΘ

Φλόκας, Α. (1997), Μαθήματα Μετεωρολογίας Και Κλιματολογίας , Εκδόσεις: Ζήτη

Giangrande A., Licciano M., Musco L. and Stabili L., (2010), Shift In Sabella Spallanzanii (Polychaeta, Sabellidae) Spawning Period In The Central Mediterranean Sea: A Consequence Of Climate Change?, Mediterranean Marine Science

World Meteorological Organization

https://www.wmo.int/pages/themes/climate/climate_models.php

Space Science And Engineering Center (SSEC), University Of Wisconsin - Madison

http://www.ssec.wisc.edu/data/sst/

The Abdus Salam International Centre For Theoretical Physics (ICTP)

https://www.ictp.it/research/esp/models/regcm4.aspx

http://indico.ictp.it/event/a13197/overview

National Oceanic And Atmospheric Administration (NOAA), U.S. Department Of Commerce, Office Of Satellite And Product Operations (OSPO)

http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/contour/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.