[Εξωφυλλο}

Πετρολογία του πλουτωνίτη της Λεπτοκαρυάς (Θράκη)

Παναγιώτης Α Τσιριγώτης

Περίληψη


Η Γεωτεκτονική μάζα της Ροδόπης αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ερευνών με κύριο σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης της μέσα από ορυκτολογικές, πετρολογικές και γεωχημικές έρευνες. Αρκετές έρευνες έχουν γίνει στο ανατολικό κομμάτι της μάζας όπου εμφανίζονται οι πλουτωνίτες στις περιοχές Λεπτοκαρυάς, Κίρκης, Κασσιτερών, Χαλάσματα και Τρείς Βρύσες. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ορυκτολογίας, πετρολογίας, γεωχημείας και πετρογένεσης του πλουτωνίτη της Λεπτοκαρυάς. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 21 δείγματα από τους Del Moro et al. (1988), Eleftheriadis et al. (1989), Mavroudchiev et al. (1993) και Christofides et al. (1998) από την περιοχή της Λεπτοκαρυάς.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Μ. Δ. (2007): Γεωλογία της Ελλάδας – University Studio Press 35-48.

BATCHELOR R. A. & BOWDEN P. (1985): Petrogenetic Interpretation of Granitoid Rock Series Using Multicationic Parameters. Chem. Geol., 48, 43-55.

BOYNTON W.V. (1984): Cosmochemistry of the Rare Earth Elements; Meteorite Studies. In: Rare Earth Elements Geochemistry. Henderson P. (Editors), Elsevier Sci. Publ. Co., Amsterdam. 63-114.

CHRISTOFIDES G., SOLDATOS T., ELEFTHERIADIS G. & KORONEOS A. (1998): Chemical and Isotopic Evidence for Source Contamination and Crustal Assimilation in the Hellenic Rhodope Plutonic Rocks. Acta Vulcanologica, 10(2), 305-318.

DEL MORO A., INNOCENTI F., KYRIAKOPOULOS C., MANETTI P. & PAPADOPOULOS P. (1988): Tertiary Granitoids from Thrace (Northern Greece): Sr Isotopic and Petrochemical Data. Neues Jahrbuch Miner. Abh., 159,2, 113-135.

ELEFTHERIADIS G., CHRISTOFIDEs G., PAPADOPOULOS P. (1989): Petrology and Geochemistry of Leptokarya-Kirki Plutonic Intrusions in the NE Rhodope Massif, Thrace, Greece. Geol. Rhod., 1, Kliment Ohridski University Press 280-289.

IRVINE T.N. & BARAGAR W.R.V. (1971): A Guide to the Chemical Classification of the Common Volcanic Rocks. Amer. J. Earth Sci., 8, 523-548.

ΚILIAS A., FALLAKIS G., SFEIKOS, A., PAPADIMITRIOU, E., VAMVAKA A. and GKARLAOUNNI C. (2011) Architecture of Kinematics and Deformation History of the Tertiary Supradetachment Thrace basin: Rhodope Province (NE Greece): in New Frontiers in Tectonic Research – At the Midst of Plate Convergence, (ed) U. Schattner, InTech, open access Publisher, Chapter 9, 241 -268.

MANIAR P.D. & PICCOLI P.M. (1989): Tectonic Discrimination of Granitoids. Geol. Soc. of America Bulletin, 101, 635-643.

MAVROUDCHIEV B., NEDYALKOV R., ELEFTHERIADIS G., SOLDATOS T. & CHRISTOFIDES G. (1993): Tertiary Plutonic Rocks from East Rhodope in Bulgaria and Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, XXVIII/2, 643-660.

McDONOUGH W.F., SUN S.-S., RINGWOON A.E., JAGOUTZ E., HOFMANN A.W. (1992): Potassium, Rubidium and Cesium in the Earth and Moon and the Evolution of the Mantle of the Earth. Geochemica et Cosmochimica Acta 56. 1001-1012.

PEARCE J.A., HARRIS N.B.W & TINDLE A.G. (1984): Trace Element Discrimination Diagrams for the Tectonic Interpretation of Granitic Rocks. Journal of Petrology, 25,4, 956-983.

PECCERILLO A. & TAYLOR S. R. (1976): Geochemistry of Eocene Calk-alkine Volcanic Rocks from the Kastamonu Area, Northern Turkey. Contrib. Miner. Petrol, 58, 63-81.

PIPPERA K. K. (2015): Study of the High Potassium Magmatism in Northern Greece. Implications for the Mantle Geochemistry and the Geodynamic Evolution of the Area. 5-18.

ROLLINSON H. (1993): Using Geochemical Data. Evaluation, Presentation, Interpretation. Longman Group UK Limited 1993. 105.

STRECKEISEN A. & LE MAITRE R. W. (1979): A Chemical Approximation to the Modal QAPF Classification of the Igneous Rocks. N. Jb. Miner. Abh., 136, 169-206.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.