[Εξώφυλλο]

Εκτίμηση ταχυτήτων σεισμικών κυμάων και μέτρων ελαστικότητας σε υφιστάμενες γεωτρήσεις κατά μήκος του δυτικού τμήματος της όδευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης

Αλέξανδρος Βαρέσης

Περίληψη


Πρόλογος

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την εκτίμηση των σεισμικών ταχυτήτων και των μέτρων ελαστικότητας σε υφιστάμενες γεωτρήσεις εξοπλισμένες με πιεζόμετρα και κλισιόμετρα κατά μήκος του δυτικού τμήματος όδευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο ορίζεται από το παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο “424” και τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.). Η εργασία αποτελείται από 4 κεφάλαια. Αρχικά γίνεται αναφορά στις γεωφυσικές διασκοπήσεις, τη χρήση τους στη μελέτη τεχνικών έργων, καθώς και ειδικότερη αναφορά στις σεισμικές μεθόδους. Ακολούθως περιγράφεται η τεχνική και ο τρόπος εκτέλεσης της μεθόδου Down-hole, η οποία εφαρμόστηκε σε κάθε θέση. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στη γεωλογία της ευρύτερης περιοχής τηςΘεσσαλονίκης από την οποία διέρχεται ο βασικός άξονας της όδευσης του Μετρό και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στο υπό μελέτη τμήμα. Παρουσιάζεται στη συνέχεια η εφαρμογή της μεθόδου Down-hole γιακάθε θέση (σύνολο εφτά) και δίνονται γραφήματα για τη μεταβολή των ταχυτήτων των ελαστικών κυμάτων με το βάθος, καθώς και των δυναμικών ελαστικών μέτρων. Επίσης δίνονται συγκεντρωτικοί πίνακες με ομαδοποιημένα όλα τα δεδομένα, καθώς και τους αντίστοιχους μέσους όρους για κάθε γεωλογικό σχηματισμό. Τέλος περιγράφονται τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την παρούσα εργασία.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.