[Εξώφυλλο]

Τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος σήραγγας σε μολασσικούς σχηματισμούς. Σύγκριση μελέτης και κατασκευής

Ζωή Πανταζοπούλου

Περίληψη


Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία έχει τίτλο «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος σήραγγας σε μολασσικούς σχηματισμούς. Σύγκριση μελέτης και κατασκευής». Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς του μολασσικού σχηματισμού κατά τη διάνοιξη ενός υπόγειου τεχνικού έργου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου
έγινε σύγκριση των στοιχείων της μελέτης πριν την έναρξη των εργασιών καθώς και της κατασκευής τα οποία προέκυψαν κατά τη διάνοιξη του έργου της σήραγγας της Ιεροπηγής που αποτελεί τον κάθετο άξονα 45 «Σιάτιστα-Ιεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή», το βορειότερο τμήμα του τμήματος 45.4 Κορομηλιά - Ιεροπηγή. Αποτέλεσμα της σύγκρισης ήταν η ανάδειξη της μολάσσας ως ένας σχηματισμός με ιδιαιτερότητες ο
οποίος εμφανίζεται στην επιφάνεια έντονα αποσαθρωμένος με φαινόμενα σχάσης στις επαφές των ιλυολιθικών μελών. Αντίθετα, όταν πάψει να επηρεάζεται από τις επιφανειακές συνθήκες περίπου από τα 5-10 m βάθος κι έπειτα χαρακτηρίζεται ως μια συμπαγής βραχόμαζα με μεγάλη τιμή αντοχής.

Η εκπόνηση της εργασίας στηρίχθηκε αρχικά, σε βιβλιογραφικό υλικό για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά της μολασσικής βραχόμαζας, τη συμπεριφοράς της στις υπόγειες  εκσκαφές και τα μέτρα υποστήριξης που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκάστοτε περίπτωση. Στη συνέχεια, επεξεργάστηκαν και παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της μελέτης πριν την έναρξη των εργασιών και της κατασκευής της σήραγγας της Ιεροπηγής με τη χρήση διαφόρων λογισμικών εργαλείων.

Συνοπτικά η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής στο Κεφάλαιο 1 αναφέρεται ο σκοπός και το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Στο Κεφάλαιο 2  παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά της μολασσικής βραχόμαζας και οι θέσεις εμφάνισης της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζονται τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά της βραχόμαζας  ενώ γίνεται και η ταξινόμηση της στα γεωτεχνικά συστήματα ταξινόμησης. Στο Κεφάλαιο 4 προσδιορίζονται τόσο οι μέθοδοι διάνοιξης των υπόγειων έργων όσο και η μηχανική συμπεριφορά της μολασσικής  βραχόμαζας. Στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται τα μέτρα υποστήριξης που εφαρμόζονται για να επιτευχθεί η ευστάθεια της σήραγγας. Ενώ στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η σύγκριση των στοιχείων μελέτης πριν την έναρξη των  εργασιών και της κατασκευής της σήραγγας της Ιεροπηγής καθώς αναφέρονται και οι παρατηρήσεις που προκύπτουν. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 αναφέρονται τα συνολικά συμπεράσματα που εξάγονται από την εργασία.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική Βιβλιογραφία

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (2008), Τεχνική Γεωλογία, Εκδόσεις Αδερφοί Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (2011), Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικών μελετών, οριστικής μελέτης σήραγγας (γεωλογικής, γεωτεχνικής, στατικής και υδραυλικής με παραλειπόμενο στάδιο προκαταρκτικής μελέτης) και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών του τμήματος «Κορομηλία – Ιεροπηγή» του κάθετου άξονα «Σιάτιστα-Ιεροπηγή- Κρυσταλλοπηγή», Φάση: Γεωλογικής / Γεωτεχνικής Αξιολόγησης, Αδημοσίευτο.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (2011), Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικών μελετών, οριστικής μελέτης σήραγγας (γεωλογικής, γεωτεχνικής, στατικής και υδραυλικής με παραλειπόμενο στάδιο προκαταρκτικής μελέτης) και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών του τμήματος «Κορομηλία – Ιεροπηγή» του κάθετου άξονα «Σιάτιστα-Ιεροπηγή- Κρυσταλλοπηγή», Φάση: Μελέτη σήραγγας Ιεροπηγής, Αδημοσίευτο.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (2011), Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικών μελετών, οριστικής μελέτης σήραγγας (γεωλογικής, γεωτεχνικής, στατικής και υδραυλικής με παραλειπόμενο στάδιο προκαταρκτικής μελέτης) και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών του τμήματος «Κορομηλία – Ιεροπηγή» του κάθετου άξονα «Σιάτιστα-Ιεροπηγή- Κρυσταλλοπηγή», Φάση: Εκσκαφή και Αντιστήριξη στομίων, Αδημοσίευτο.

ΚΑΒΒΑΔΑΣ Μ. (2004), Ηλεκτρονικές σημειώσεις κεφ.5 Διάνοιξη σηράγγων με τη μέθοδο ΝΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΥ Γ. (1992), Γεωλογία της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αθήνα

ΚΟΥΚΗΣ Γ., ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Ν. (2007), Γεωλογία τεχνικών έργων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.

ΚΟΥΚΗΣ Γ., ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Ν., (2002) Τεχνική Γεωλογία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.

ΜΑΡΙΝΟΣ Β. (2007), Γεωτεχνική ταξινόμηση και τεχνικογεωλογική συμπεριφορά ασθενών και σύνθετων γεωυλικών κατά τη διάνοιξη σηράγγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα.

ΜΑΡΙΝΟΣ Β. (2013), Ηλεκτρονικές σημειώσεις του μαθήματος Γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων, Μάθημα 7 Μέτρα υποστήριξης – συμπεριφορά βραχομάζας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωλογίας, Θεσσαλονίκη.

ΜΑΡΙΝΟΣ Β., (2010), Η Τεχνικογεωλογική Συμπεριφορά των Βραχομαζών κατά τη Διάνοιξη Σηράγγων. H Σημασία στον Σχεδιασμό των Μέτρων Υποστήριξης, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 –1/10 2010, Βόλος

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Δ. (2010), Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, Εκδόσεις University Press, Θεσσαλονίκη.

ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΥ Ι. (2009), Τεχνικογεωλογικές συνθήκες για τη διάνοιξη της σήραγγας Αιγίου-Γενική επισκόπηση, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Πάτρα.

ΝΤΟΥΝΙΑΣ Γ., ΦΙΚΙΡΗΣ Ι., ΤΟΛΗΣ Σ., ΛΥΜΠΕΡΗΣ Ε., ΑΓΓΙΣΤΑΛΗΣ Γ., ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ Ν. (2010), Μελέτη & κατασκευή οδικών σηράγγων σε μολάσσα – σήραγγες

Αγ. Παρασκευής και Αγναντερούς Εγνατίας οδού, 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος.

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Χ. (2007), Παραμετρική διερεύνηση εναλλακτικών συστημάτων υποστήριξης σε οδική σήραγγα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Ορυκτών Πόρων, Χανιά Κρήτη.

ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ Α. (2010), Ιζηματογενή πετρώματα, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ Α.,ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ Α. (2010), Ιζηματολογία, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Ξένη Βιβλιογραφία

DERMITZAKIS M., PAPANIKOLAOU D.(1980) The molasse of Paros island (Greece). Museums in Wien, JSTOR.

DOUTSOS T., KOUKOUVELOS I., ZELILIDAS A., KONTOPOULOS N. (1994), Ιntracontinental wedging and post-orogenic collapse in the mesohellenic through.

FÖLLMI KB, SCHLUNEGGER F, WEISSERT H. (2013), Alpine sedimentology: an introduction and tribute to Albert Matter & Daniel Bernoulli, Sedimentology, Wiley Online Library.

GARFUNKEL Z., GREILING R. (2001), The implications of foreland basins for the causative tectonic loads, European Geosciences.

HOEK E., MARINOS P., MARINOS V. (2005), Characterisation and engineering properties of tectonically undisturbed but lithologically varied sedimentary rock masses, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences.

MARINOS P, MARINOS V, HOEK E, (2007) The geological strength index (GSI): Α characterization tool for assessing engineering properties for rock masses.

MARINOS V. (2010), New proposed GSI classification charts for weak or complex rock masses, Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 2010, Πρακτικά 12 ου Διεθνούς Συνέδριου.

MARINOS V., PROUNTZOPOULOS G., FORTSAKIS P., (2013) Tunnel behaviour and support in molassic rocs. The experiences from 12 tunnels in Greece. Geotechnical and Geological Engineering, Springer.

ONCKEN O, CHONG G., FRANZ G., GIESE P., GOTZE H., RAMOS V., STRECKER M., WIGGER P. (2006), The Andes. active subduction orogeny, Springer.

PHOTIADES A. (2002), The ophiolitic molasse unit of Ikaria Island (Greece), Turkish Journal of Earth Sciences.

SCHLUNEGGER F, RIEKE-ZAPP D, RAMSEYER K. (2007), Possible environmental effects on the evolution of the Alps –molasse basin system, Swiss Journal of Geosciences, Springer.

SINCLAIR H., JAFFEY N. (2001) Sentimentology of the Indus group Ladakh, nortern India: implications for the timing of initiation of the paleo- Indus river. Journal of the Geological Society.

ZDENEK KUKAL, JASSIM AL-JASSIM, (1971), Sedimentology of pliocene molasse sediments of the Mesopotamian geosycline. Sedimentary Geology, Elsevier.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.