[

Αξιολόγηση μητρικών πετρωμάτων με μεθόδους οργανικής χημείας

Δημήτριος Δημητρίου

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο την παράθεση και επεξήγηση των κύριων γεωχημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μητρικών πετρωμάτων στην παραγωγή υδρογονανθράκων. Αρχικά, επεξηγείται λεπτομερώς ο τρόπος γένεσης των υδρογονανθράκων, καθώς και οι διεργασίες εκείνες που συντελούνται, ώστε οι υδρογονάνθρακες να επέλθουν στην εξορύξιμη μορφή τους. Αφού γίνει κατανοητή η διαδικασία αυτή, ακολουθεί το κύριο τμήμα της εργασίας, κύριος σκοπός της οποίας είναι η αναφορά κι επεξήγηση των γεωχημικών μεθόδων αξιολόγησης του μητρικού πετρώματος, του πετρώματος, δηλαδή, https://www.google.gr/search?q=www%2Fe-radio.gr&oq=www%2Fe-radio.gr&aqs=chrome..69i57j69i58.3336j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8στο οποίο δημιουργούνται οι υδρογονάνθρακες. Αναλύονται, δηλαδή, οι τρόποι με τους οποίους ένα κοίτασμα πετρελαίου ή φυσικού αερίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκμεταλλεύσιμο, η αποτελεσματικότητα τους, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή χρήση της κάθε μεθόδου και τα πιθανά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της κάθε μιας από αυτές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Παρατίθενται, στην συνέχεια, παραδείγματα από πραγματικές περιπτώσεις χρήσεως των γεωχημικών μεθόδων σε πετρελαϊκά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Τέλος, αναφέρονται συμπεράσματα σχετικά με την χρήση των μεθόδων αυτών και των οφελών τους στην παγκόσμια παραγωγή υδρογονανθράκων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Παραπομπές

Hantschel T., Kauerauf A. I.: Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling

Hantschel T., Kauerauf A. I.: Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling

Gluyas, J. G., Swarbrick R.: Petroleum geoscience

http://www-odp.tamu.edu/publications/tnotes/tn30/tn30_2.htm

Rasoul Sorkhabi: Back to Source Rocks: Part I (GeoEx Pro Vol.12, No.6, 2016)

Waples D.W.: Geochemistry in Petroleum Exploration

Γεωργακόπουλος Α. :Σημειώσεις Κοιτασματολογίας Πετρελαίου

Rasoul Sorkhabi: Back to Source Rocks: Part ΙΙ (GeoEx Pro Vol.13, No.6, 2017)

Beaumont E. A., Foster N. H., Vincelette R. R., Downey M. W., Robertson J. D.: Exploring for Oil and Gas Traps Treatise Petroleum Geology

http://www.vinci-technologies.com/products-explo.aspx?IDM=536784&IDR=82289&IDR2=82568

http://www.dcnr.state.pa.us/topogeo/econresource/oilandgas/marcellus/sourcerock_index/sourcerock_quantity/sourcerock_rockeval/index.htm

http://www.directindustry.com/prod/leco/product-114499-1152741.html

Beaumont E. A., Foster N. H., Vincelette R. R., Downey M. W., Robertson J. D.:Exploring for Oil and Gas Traps Treatise Petroleum Geology

B.P Tissot & D.H. Welte: Petroleum Formation and Occurrence: A New Approach to Oil and Gas Exploration

Beaumont E. A., Foster N. H., Vincelette R. R., Downey M. W., Robertson J. D.: Exploring for Oil and Gas Traps Treatise Petroleum Geology

https://earth.stanford.edu/research/groups/structure/research.php?rg_id=33&rgpr_id=63

Beaumont E. A., Foster N. H., Vincelette R. R., Downey M. W., Robertson J.D.:Exploring for Oil and Gas Traps Treatise Petroleum Geology

https://www.researchgate.net/figure/292447127_fig2_Figure-2-Spore-Coloration-Index-SCI-scale-proposed-by-Fischer-et-al-1981-Standard

https://www.geol.umd.edu/~jmerck/geol342/lectures/22.html

Γεωργακόπουλος Α.: Study of source rocks of the petroliferous Prinos - Kavala basin using organic geochemical methods (Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τομος 32/3, 1998)

Γεωργακόπουλος Α.: Study of source rocks of the petroliferous Prinos - Kavala basin using organic geochemical methods(Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τομος 32/3, 1998)

Georgakopoulos A.: Organic Geochemical Study of Greek Oil Source Rocks

M. Leila & A. Moscariello: Organic geochemistry of oil and natural gas in the west Dikirnis and El-Tamad fields, onshore Nile delta, Egypt: Interpretation of potential source rock (Journal of Petroleum Geology, Vol. 40(I), January 2017)

M. Leila & A. Moscariello: Organic geochemistry of oil and natural gas in the west Dikirnis and El-Tamad fields, onshore Nile delta, Egypt: Interpretation of potential source rock (Journal of Petroleum Geology, Vol. 40(I), January 2017)

M. Leila & A. Moscariello: Organic geochemistry of oil and natural gas in the west Dikirnis and El-Tamad fields, onshore Nile delta, Egypt: Interpretation of potential source rock (Journal of Petroleum Geology, Vol. 40(I), January 2017)

M. Leila & A. Moscariello: Organic geochemistry of oil and natural gas in the west Dikirnis and El-Tamad fields, onshore Nile delta, Egypt: Interpretation of potential source rock (Journal of Petroleum Geology, Vol. 40(I), January 2017)

Πηγές

Mohamed M. El Nady, Fatma S. Ramadan, Mahmoud M. Hammad, Nira M. Lotfy: Evaluation of organic matters, hydrocarbon potential and thermal maturity of source rocks based on geochemical and statistical methods: Case study of source rocks in Ras Gharib oilfield, central Gulf of Suez, Egypt

http://www.dcnr.state.pa.us/topogeo/econresource/oilandgas/marcellus/sourcerock_index/sourcerock_quantity/sourcerock_rockeval/index.htm

https://www.energydelta.org/en/

B.P Tissot & D.H. Welte: Petroleum Formation and Occurrence: A New Approach to Oil and Gas Exploration

Beaumont E. A., Foster N. H., Vincelette R. R., Downey M. W., Robertson J. D.: Exploring for Oil and Gas Traps Treatise Petroleum Geology

Kenneth E. Peters, Mary Rosa Cassa: Applied Source Rock Geochemistry (AAPG Memoir, January 1994)

Steven Matthew Jones: Fission Track Thermochronology: Methods and Applications in Tectonics (1999)

https://en.wikipedia.org/wiki/Conodont_Alteration_Index

Hantschel T., Kauerauf A. I.: Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling

Gluyas, J. G., Swarbrick R.: Petroleum geoscience

Waples D.W.: Geochemistry in Petroleum Exploration

Γεωργακόπουλος Α. :Σημειώσεις Κοιτασματολογίας Πετρελαίου

Hyne N. J.: Nontech. Guide to Petroleum Geo. (2nd ed.)

Buryakovsky L., Eremenko N. A., Gorfunkel M.V., Chilingar G. V.: Geology and Geochemestry of Oil and Gas

Rasoul Sorkhabi: Back to Source Rocks: Part I (GeoEx Pro Vol.12, No.6, 2016)

Rasoul Sorkhabi: Back to Source Rocks: Part ΙΙ (GeoEx Pro Vol.13, No.6, 2017)

K. E. Peters,C. C. Walters,J. M. Moldowan : The Biomarker Guide, Volume 2

Γεωργακόπουλος Α.: Study of source rocks of the petroliferous Prinos - Kavala basin using organic geochemical methods (Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τομος 32/3, 1998)

Georgakopoulos A.: Organic Geochemical Study of Greek Oil Source Rocks

M. Leila & A. Moscariello: Organic geochemistry of oil and natural gas in the west Dikirnis and El-Tamad fields, onshore Nile delta, Egypt: Interpretation of potential source rock (Journal of Petroleum Geology, Vol. 40(I), January 2017)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.