[Εξώφυλλο]

Αξιολόγηση ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών τριών λεκανών της Ελλάδας

Σαράντης Ευθύμογλου, Χριστίνα Μπεκιάρη

Περίληψη


Περιεχόμενο εργασίας

Παρακάτω  ακολουθούν  πέντε κεφάλαια που αφορούν αποκλειστικά τρεις περιοχές και τα υδρολογικά και υδρογεωλογικά τους χαρακτηριστικά. Πιο αναλυτικά, στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η υδρογεωλογία της κάθε περιοχής, στοιχεία που αφορούν το υδρογραφικό δίκτυο, καθώς και πληροφορίες σχετικές με την γενικότερη γεωλογία των περιοχών. Παραθέτονται επίσης γεωλογικοί  χάρτες για την πληρέστερη κατανόηση της εικόνας τους. Έπειτα στο κεφάλαιο 3 αρχίζει να συγκεκριμενοποιείται το θέμα της εργασίας. Γίνονται αναφορές σχετικά με το έργο από το όποιο προήλθαν τα αποτελέσματα αλλά και για το πώς έγινε η λήψη των δειγμάτων και η επεξεργασία τους. Δίνονται πίνακες και δορυφορικές εικόνες, ώστε να γίνει άμεση συσχέτιση της κάθε περιοχής με τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν. Στο επόμενο κεφάλαιο, 4, δίδεται η αναλυτική επεξεργασία που έχει πραγματοποιηθεί για την κάθε περιοχή. Μαζί με τα διαγράμματα που αφορούν τους υδροχημικούς τύπους τα νιτρικά ιόντα και την αγωγιμότητα παραθέτονται επίσης οι αναλύσεις και οι επεξηγήσεις τους. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, τα όποια πρόεκυψαν από όλα τα προηγούμενα κεφάλαια, καθώς και συγκρίσεις τόσο ανάμεσα στις περιοχές, στις γεωτρήσεις και τα πηγάδια (ως αντιπροσωπευτικά  έργα της βαθύτερης και φρεάτιας υδροφορίας),  όσο και ανάμεσα στην χρονολογική περίοδο που έγιναν οι μετρήσεις. Τέλος, στο κεφάλαιο 6, αφού γίνει η ανακεφαλαίωση όλων των προηγούμενων, προτείνονται λύσεις για την βελτίωση της ποιότητας των υπογείων υδάτων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βαφειάδης Π. : Υδρογεωλογική μελέτη της λεκάνης Καστοριάς. Διδακτορική Διατριβή. Α.Π.Θ.

Βουδούρης, K. (2009): Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος- Υπόγεια Νερά και Περιβάλλον. Εκδόσεις Τζιόλα. Θεσσαλονίκη.

Calmbach, L. (1997): Manual aquachem.

Castany, (1963): Prospection et Exploitation des eauxsouterraines. DUNOD, PARIS.

Grim R.E. (1968): International series in the earth ani planetary sciences Mc Graw- Hill Book Company.

Κάντας, Κ. (1985): Υδρογεωλογική μελέτη Τριφυλίας-Πυλίας, νομού Μεσσηνίας.

Λαμπράκης, Ν. (1987): Υδρογεωλογικές συνθήκες ευρείας περιοχής Ιεράπετρας. Διδακτορική Διατριβή. Ε.Μ.Π.

Loyd, J., Heathcote, J., (1985): Natural Inorganic Hydrochemistry in Relation to Groundwater: An Introduction. Oxford University Press, 250p.

Παναγόπουλος Γ. (2004): Περιβαλλοντική Υδρογεωλογική έρευνα των υδροφόρων οριζόντων την ΝΔ Τριφυλίας. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Zacharioudakis, G., Paramastorakis, D. (2008): Conceptual Model and Model idealization report of Tibaki basin in South Crete.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.