[Εξώφυλλο]

Οι σπάνιες γαίες στην παγκόσμια οικονομία=The Rare Earths in the Global Economy

Ευστράτιος Φ. Άτσαλος

Περίληψη


Οι σπάνιες γαίες (REE: Rare Earth Elements) είναι μια ομάδα 17 χημικών στοιχείων, 15 λανθανίδων με ατομικούς αριθμούς 57-71 (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). Τα υπόλοιπα 2 είναι το Sc και το Y. Συνήθως χωρίζονται σε δύο υποομάδες, αυτή των ελαφριών σπανίων γαιών (LREE: Light Rare Earth Elements) με τα στοιχεία La-Sm+Sc και αυτή των βαρύτερων (HREE: Heavy Rare Earth Elements) με τα στοιχεία Eu-Lu+Y. Τα ορυκτά που συνήθως απαντούν στα κοιτάσματα των σπανίων γαιών είναι ο μπαστναζίτης, ο μοναζίτης και το ξενότιμο. Ο μπαστναζίτης (bastnäsite) έχει χημικό τύπο LaCO3F, όπου το La συμβολίζει τις λανθανίδες, ο μοναζίτης (monazite) έχει χημικό τύπο LaPO4, όπου το La αντιπροσωπεύει τα στοιχεία Ce, La, Nd και Pr και το ξενότιμο (xenotime) έχει γενικό χημικό τύπο LaPO4, αλλά και YPO4 επειδή περιέχει κυρίως Y. Aποθαρρυντικός παράγοντας για την εκμετάλλευση και επεξεργασία των κοιτασμάτων, αποτελεί η παρουσία ραδιενεργών στοιχείων. Γενικά, ο μπαστναζίτης περιέχει 70-74% REO (Rare Earth Oxide), 0-0,3% ThO2 και 0,09% UO2, ο μοναζίτης 35-71% REO, 0-20% ThO2 και 0-16% UO2, ενώ το ξενότιμο 52-67% REO, 0-3% ThO2 και 0-5% UO2. Τα REO του μπαστναζίτη και του μοναζίτη είναι κυρίως στοιχεία των LREE, ενώ το ξενότιμο είναι πολύτιμο λόγω της περιεκτικότητάς του στις HREE. Οι τιμές στην αγορά των REO κυμαίνονται από ~173 $/kg (La2O3) μέχρι ~5880 $/kg (Eu2O3). Τα πεδία εφαρμογών των σπανίων γαιών περιλαμβάνουν την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την ψηφιακή τεχνολογία καθώς και τις ιατρικές και στρατιωτικές εφαρμογές. Το 2016, η παγκόσμια παραγωγή REO έφτασε τις 126 χιλιάδες μετρικούς τόνους, όπου η Κίνα παρήγαγε το 83,3%, η Αυστραλία το 11,1%, η Ρωσία το 2,4%, η Ινδία το 1,3% και η Βραζιλία το 0,9%. Για το 2017, από τα 120 εκατ. μετρικών τόνων παγκοσμίων αποθεμάτων REO, 36,7% ανήκουν στην Κίνα, 18,3% στο Βιετνάμ, 18,3% στην Βραζιλία, 15,0% στην Ρωσία, 5,8% στην Ινδία και 2,8% στην  Αυστραλία.

The Rare Earth Elements (REE) is a group of 17 chemical elements, 15 lanthanides with atomic numbers 57-71 (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). The remaining 2 are Sc and Y. They are usually divided into two subgroups, the Light Rare Earth Elements (LREE) including La-Sm+Sc and the Heavy Rare Earth Elements (HREE) including Eu-Lu+Y. The minerals usually found in the rare earth deposits are the bastnäsite, the monazite and the xenotime. Bastnäsite has the chemical formula LaCO3F, where La stands for the lanthanides, the monazite has the chemical formula LaPO4, where La represents the elements Ce, La, Nd and Pr and the xenotime has the general chemical formula LaPO4, but also YPO4 because it contains predominantly Y. Discouraging factor for the exploitation and treatment of the deposits, is the presence of radioactive elements. Generally, bastnäsite contains 70-74% REO (Rare Earth Oxide), 0-0.3% ThO2 and 0.09% UO2, monazite 35-71% REO, 0-20% ThO2 and 0-16% UO2, while xenotime 52-67% REO, 0-3% ThO2 and 0-5% UO2. The REO of bastnäsite and monazite consist mainly of LREE, while the xenotime is valuable because of its content in the HREE. The REO market prices range from ~173 $/kg (La2O3) to ~5880 $/kg (Eu2O3). Fields of REE applications include energy, environmental protection, digital technology as well as medical and military applications. In 2016, the world’s REO production reached 126 thousand metric tons, where China produced 83.3%, Australia 11.1%, Russia 2.4%, India 1.3%, and Brazil 0.9%. For 2017, of 120 million metric tons of REO world reserves, 36.7% belong to China, 18.3% to Vietnam, 18.3% to Brazil, 15.0% to Russia, 5.8% to India and 2.8% to Australia.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση

Κορωναίος Α. 1995. Συγκριτική, ορυκτολογική-πετρολογική και γεωχημική μελέτη των πλουτωνικών και γνευσιακών πετρωμάτων του Ανατ. Βαρνο΄θντα (ΒΔ Μακεδονία). Annales Geologiques des Pays Helleniques, 36, 119-141.

Περγάμαλης Φ., Παπαχριστόπουλος Σ., Καραγεωργίου Δ. & Κουκούλης Α. 1998. Κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά των μεταλλευμάτων ουρανίου και σπανίων γαιών

Παρανεστίου Ν. Δράμας. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 32(3), 145-155.

Περγάμαλης Φ., Καραγεωργίου Δ., Κουκούλης Α. & Κατσίκης Ι. 2001. Ορυκτολογική και χημική σύσταση μεταλλεύματος άμμων παράκτιας ζώνης Νέας Περάμου-Λουτρών Ελευθερών Ν. Καβάλας. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 34(3), 845-850.

Τσιραμπίδης Α. & Φιλιππίδης Α. 2011. Οι ορυκτοί πόροι της Ελλάδος. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 34 σελ.

Τσιραμπίδης Α. & Φιλιππίδης Α. 2013. Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 46 σελ.

Ξενόγλωσση

Atwood D. 2012. The Rare Earth Elements: Fundamentals and Applications. Wiley, New York.

Bern C., Yesavage T. & Foley N. 2017. Ion-adsorption REEs in regolith of the Liberty Hill pluton, South Carolina, USA: An effect of hydrothermal alteration. Journal of Geochemical Exploration, 172, 29-40.

Brumme A. 2014. Wind Energy Deployment and the Relevance of Rare Earths: An Economic Analysis. ISBN: 978-3-658-04912-6.

Charalampides G., Vatalis K., Baklavaridis A. & Benetis N. 2015. Rare Earth Elements: Industrial Applications and Economic Dependency of Europe. Procedia Economics and Finance, 24, 126-135.

Ebbing D. & Gammon S. 2013. Σύγχρονη Γενική Χημεία (μεταφρασμένο). ISBN: 978-618-5061-02-9.

Eggert R., Wadia C., Anderson C., Bauer D., Fields F., Meinert L. & Taylor P. 2016. Rare Earths: Market Disruption, Innovation, and Global Supply Chains. Annual Review of Environmental Resources, 41, 199-222.

Gamaletsos P.N., Godelitsas A., Kasama T., Kuzmin A., Lagos M., Mertzimekis T.J., Gottlicher J., Steininger R., Xanthos S., Pontikes Y., Angelopoulos G.N., Zarkadas Ch., Komelkov A., Tzamos E. & Filippidis A. 2016. The role of nano-perovskite in the negligible thorium release in seawater from Greek bauxite residue (red mud). Scientific Reports, 6, 21737-21778.

Gholz E. 2014. Rare Earths Elements and National Security. Council on Foreign Relations.

Harben P. 2002. Rare Earth Minerals and Compounds. The industrial Minerals HandyBook: A Guide to Markets, Specifications & Prices (4th edition). Peter Harben Inc., NM, USA, 282-294.

Jaireth S., Hoatson D. & Miezitis Y. 2014. Geological setting and resources of the major rare-earth-element deposits in Australia. Ore Geology Reviews, 62, 72-128.

Jordens A., Cheng Y. & Waters K. 2013. A review of the beneficiation of rare earth element bearing minerals. Minerals Engineering, 41, 97-114.

Kanazawa Y. & Kamitani M. 2006. Rare earth minerals and resources in the world. Journal of Alloys and Compounds, 408-412, 1339-1343.

Koroneos A. 2010. Petrogenesis of the Ypper Jurrasic Monopigadon pluton related to the Vardar/Axios ophiolites (Macedonia, northern Greece) and its geotectonic significance. Chemie der Erde, 70, 221-241.

Kumari A., Panda R., Jha M., Kumar R. & Lee J. 2015. Process development to recover rare earth metals from monazite mineral: A review. Minerals Engineering, 79, 102-115.

McLennan S. & Taylor S. 2012. Geology, Geochemistry and Natural Abundances of the Rare Earth Elements. In: The Rare Earth Elements: Fundamentals and

Applications (Atwood D., Ed.), Wiley, New York, 1-22.

Melfos V. & Voudouris P. 2012. Geological, mineralogical and geochemical aspects for critical and Rare Metals in Greece. Minerals, 2, 300-317.

Mikhailova J., Pakhomovsky Ya., Ivanyuk G., Bazai A., Yakovenchuk V., Elizarova I. & Kalashnikov A. 2017. REE mineralogy and geochemistry of the Western Keivy Peralkaline granite massif, Kola Peninsula, Russia. Ore Geology Reviews, 82, 181-197.

Orris G.J. & Grauch R.I. 2002. Rare Earth Element Mines, Deposits and Occurrences. U. S. Geological Survey Report 02-189.

PERC 2013. Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC) approved and published 15 March 2013 (revision 2: 29 November 2013).

Pergamalis F., karageorgiou D.E. & Koukoulis A. 2001. The location of Ti, REE, Th, U, Au deposits in the seafront zone of Nea Peramos-Loutra Eleftheron area, Kavala (N. Greece) using γ radiation. Bulletin Geological Society Greece, 34(3), 1023-1029.

Smith M., Campbell L. & Kynicky J. 2015. A review of the genesis of the world class Bayan Obo Fe-REE-Nd deposits, Inner Mongolia, China: Multistage processes and outstanding questions. Ore Geology Reviews, 64, 459-476.

Tiess G. 2010. Minerals policy in Europe: Some recent developments. Resources Policy, 35, 190-198.

Tsirambides A. & Filippidis A. 2012. Exploration key to growing Greek industry. Industrial Minerals, 533 (Feb), 44-47.

USGS 2005. United States Geological Survey. Rare Earths Elements: Critical resources for high technology, Fact Sheet 087-02.

USGS 2017. United States Geological Survey. Rare Earths: Mineral Commodity Summaries, January 2017, 134-135.

Verplanck P.L., Van Gosen B.S., Seal R.R. & McCafferty A.E. 2014. A deposit model for carbonatite and Peralkaline intrusion-related rare earth deposits: U.S.

Geological Survey. Scientific Investigations Report 2010-5070-J, 58p.

Yang K., Fan H., Santosh M., Hu F. & Wang K. 2011. Mesoproterozoic carbonatitic magmatism in the Bayan Obo deposit, Inner Mongolia, North China: Constraints for the mechanism of super accumulation of rare earth elements. Ore Geology Reviews, 40, 122-131.

Yang X., Lai X., Pirajno F., Liu Y., Mingxing L. & Sun W. 2017. Genesis of the Bayan Obo Fe-REE-Nd formation in Inner Mongolia, North China Craton: A perspective review. Precambrian Research, 288, 39-71.

Zepf V. 2013. Rare Earth Elements: A New Approach to the Nexus of Supply, Demand and Use: Exemplified along the Use of Neodymium in Permanent Magnets. Springer, Heidelberg.

Zhang S., Zhao Y., Li Q., Hu Z. & Chen Z. 2017. First identification of baddeleyite related / linked to contact metamorphism from carbonatites in the world’s largest REE deposit, Bayan Obo in North China Craton. Lithos, 284-285, 654-665.

Zhu Z., Pranolo Y. & Cheng C. 2015. Separation of uranium and thorium from rare earths for rare earth production - A review. Minerals Engineering, 77, 185-196.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.