[Εξώφυλο]

Ψηφιοποίηση γεωλογικού χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:250000 σε περιβάλλον GIS ανοιχτού κώδικα

Γεώργιος Χ. Σαράντης

Περίληψη


Η ψηφιοποίηση των χαρτών αποτελεί μια από τις μεγάλες εξελίξεις στον τομέα της Γεωλογίας, με την οποία επιτυγχάνεται μετατροπή των πληροφοριών ενός χάρτη από έντυπη (αναλογική) μορφή, σε μια μορφή αναγνωρίσιμη από τον Η/Υ. Απώτερος σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η Ψηφιοποίηση του γεωλογικού χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:250.000 σε περιβάλλον GIS ανοικτού κώδικα. Για την υλοποίηση του στόχου χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα QGIS για την ψηφιοποίηση του χάρτη της Κύπρου (GEOLOGICAL MAP OF CYPRUS – G.Constantinou). Έχουν δημιουργηθεί συνολικά πέντε χάρτες, εκ των οποίων στον ένα απεικονίζεται ολόκληρη η Κύπρος, ενώ στους υπόλοιπους τέσσερις παρουσιάζονται οι τέσσερις ζώνες της Κύπρου ξεχωριστά.Τα αποτελέσματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας δίνουν ώθηση για περαιτέρω επιστημονικές μελλοντικές μελέτες, ενώ ταυτόχρονα κάνει ευκολότερο το έργο των επιστημόνων σχετικά με την εξαγωγή συμπερασμάτων, όσον αφορά τα πετρώματα που απαρτίζουν την γεωλογία της Κύπρου.
Λέξεις κλειδιά: GIS, QGIS, Κύπρος, χάρτης, ψηφιοποίηση, Γεωλογία
 
The digitization of the maps is one of the major developments in the field of Geology, whereby the information of a map is converted from analog to a form recognizable by the computer. The final aim of this dissertation is the digitization of the 1: 250,000 scale geological map of Cyprus in an open source GIS environment. The QGIS program for the digitization of the map of Cyprus (GEOLOGICAL MAP OF CYPRUS - G. Constantinou) was used to implement the goal. A total of five maps have been created, one on the whole of Cyprus, while the other four are the four zones of Cyprus separately. The results of this dissertation work provide further impetus for future scientific studies, while at the same time making it easier for scientists to draw conclusions on the rocks that make up the geology of Cyprus.
Keywords: Cyprus, digitization, GIS, map, QGIS, Geology

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γιουρεντινα, Μ., 2014. ΄Εύρεση πιθανής περιοχής δραστηριοποίησης κινουμένων αντικειμένων΄, μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς.

Μουντράκης, Μ. Δ., 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Αστάρας, Θ., Οικονομίδης, Δ. και Μουρατίδης, Α., 2011. Ψηφιακή χαρτογραφία και Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Θεσσαλονίκη: ΔΙΣΙΓΜΑ

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου., Γεωλογία της Κύπρου, Τελευταία προβολή 23 Σεπτέμβριου 2017,


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.