[Εξώφυλλο]

Η χρήση των διαγραφιών στην έρευνα των υδρογονανθράκων και σε άλλες εφαρμογές

Αναστασία Κ. Δέλα

Περίληψη


Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη των διαφόρων χρήσεων των γεωφυσικών καταγραφών στην διαδικασία αναζήτησης των υδρογονανθράκων καθώς και σε άλλες εφαρμογές. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην σημασία ενός πετρελαϊκού συστήματος φόρτισης, στις πετροφυσικές και γεωλογικές ιδιότητες καθώς και στις πληροφορίες για τα ρευστά των πετρωμάτων που αποτελούν υπόγειους ταμιευτήρες. Κυρίως όμως, γίνεται ανάλυση στην ύπαρξη του μεγάλου αριθμού διαφορετικών διαγραφιών και επεξήγηση του τρόπου εκτέλεσης του κάθε τύπου ξεχωριστά. Τέλος, τονίζεται η μεγάλη σημασία και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των γεωφυσικών καταγραφών σε γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, που αποτυπώνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του υπεδάφους και αναζητούν των ύπαρξη ρευστών οικονομικού ενδιαφέροντος, μέσω της χρήσεως των φωρατών. Η αξία των γεωφυσικών καταγραφών ως μέσο συγκέντρωσης γεωλογικών δεδομένων κρίνεται πλέον ανεκτίμητη. Λέξεις Κλειδιά : << γεωφυσική καταγραφή, χρήσεις διαγραφιών, αναζήτηση υδρογονανθράκων, πρόγραμμα διαγραφιών, εφαρμογές διαγραφιών, μετρήσεις διαγραφιών >>.

The main purpose of this thesis is the development of the various uses of geophysical records in the hydrocarbon search process as well as other applications. Specifically, at first, reference is made to the importance of an oil charging system, to the petrophysical and geological properties, and to the fluid information of the reservoir rocks. Above all, however, there is an analysis of the existence of a large number of different loggings and an explanation of how each type of execution is performed. Finally, the great importance and interpretation of the results of measurements of geophysical records in deep drilling, highlighting the various characteristics of the subsoil and looking for the existence of liquid economic interest through the use of logging tools, is emphasized. The value of geophysical records as a means of gathering geological data is now invaluable.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Κοιτασματολογία Πετρελαίου

Αντώνιος Ψιλοβίκος, 2010, Ιζηματολογία, Εκδόσεις Τζιόλα

Σ.Σταματάκη, 2017, Μηχανική Πετρελαίων, Σημειώσεις Κεφαλαίου 4, Ιδιότητες ρευστών ταμιευτήρα, Θερμοδυναμική συμπεριφορά πολυσυστατικών μιγμάτων υδρογονανθράκων – Μέθοδοι πρόρρησης των ιδιοτήτων (πυκνότητα, ιξώδες) των ρευστών ενός ταμιευτήρα, σελ. 33-34

Darwin V. Ellis and Julian M. Singer, 2007, Well Logging for Earth Science, 2nd Edition, Springer, pp 3, 502-584

Ellis D.V., Chiaramonte J.M., 2000, Interpreting Neutron Logs in horizontal wells: a forward modeling tutorial, Petrophysics 41(1):23-32

Holenka J., Best D., Evans M., Kurkoski P., Sloan W., 1995, Azimuthal porosity while drilling, Trans SPWLA 36th Annual Logging Symposium, paper BB

Passey QR., Yin H., Rendeiro CN., Fitz DE., 2005, Overview of high-angle and horizontal well formation evaluation: issues, learnings, and future directions, Trans SPWLA 46th Annual Logging Symposium, paper A

Roger Boeken, 1995, Estimate of Water Quality in the Dakota Aquifer of Northwest Kansas Using Self Potential Readings of Downhole Geophysical Logs, Kansas Geological Survey, University of Kansas

Schlumberger, Porosity and Lithology Determination from Formation Density log and CNL (Compensated Neutron Log)/For CNL logs before 1986, or labeled NPHI/Crossplots for Porosity, Lithology and Saturation, Schlumberger

Schlumberger, Porosity and Lithology Determination from Formation Density log and CNL (Compensated Neutron Log)/For CNL logs after 1986, or labeled NPHI/Crossplots for Porosity, Lithology and Saturation, Schlumberger

Schlumberger, 1987, Log Interpretation Principles/ Applications, Schlumberger Education Services, 2nd Edition, pp 25

Schlumberger, 2008, Schlumberger Drilling & Measurements, Drilling Overview – Oilfield, Waleed Adams, Drilling Engineering (DnM) In – house for Statoil Stavanger, pp 43

Schlumberger, 2009, Log Interpretation Chart, Basic Material, Symbols used in Log Interpretation, pp 1, 226-230, 287

Timur A., 1987, Acoustic Logging, In: Bradley H. (ed) Petroleum production hand-book, SPE, Dallas, TX

Tittman J., 1986, Geophysical well logging, Academic Press, Orlando, FL

http://www.geology.upatras.gr/attachments/article/314/ppt_geologia_petreleon.pdf

http://www.geology.upatras.gr/attachments/article/314/ppt_geologia_petreleon.pdf

https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/TMC149/sedimentary%20rocks.pdf

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/6381/1/STEF272001.pdf

http://www.intertek.com/energy/upstream/core-analysis-services/

http://fracfocus.ca/groundwater-protection/drilling-and-production

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/c/conductor_pipe.aspx

http://www.pvisoftware.com/drilling-glossary/conductor-pipe.html

http://www.offshoreenergyservices.com/conductor-pipe-drive-pipe

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/s/surface_casing.aspx

http://www.pvisoftware.com/drilling-glossary/surface-casing.html

http://www.pvisoftware.com/drilling-glossary/intermediate-casing.html

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/i/intermediate_casing_string.aspx

http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/l/liner.aspx

http://www.tiwoiltools.com/linerhangersystems/Liner-Hangers

http://www.weatherford.com/en/products-services/well-construction/liner-systems#

http://seismo.geology.upatras.gr/greek/logging2012enc.pdf

http://www.gn-decanter-centrifuge.com/mud/drilling-fluid-system

http://petrowiki.org/Resistivity_and_spontaneous_(SP)_logging

http://petrowiki.org/Spontaneous_(SP)_log

https://www.geol.umd.edu/~jmerck/geol342/lectures/19.html

http://petrowiki.org/File:Vol5_Page_0140_Image_0001.png

http://www.kgs.ku.edu/Hydro/Publications/1995/OFR95_1a/index.html

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/a/acoustic_log.aspx

http://petrowiki.org/Acoustic_logging

http://petrowiki.org/File:Vol5_Page_0169_Image_0002.png

http://petrowiki.org/File:Vol5_Page_0170_Image_0001.png

http://petrowiki.org/Nuclear_logging

http://petrowiki.org/File:Vol5_Page_0244_Image_0001.png

http://petrowiki.org/File:Vol1_Page_662_Image_0001.png

http://petrowiki.org/Gamma_ray_logs

http://petrowiki.org/File:Vol1_Page_663_Image_0001.png

http://www-odp.tamu.edu/publications/194_IR/chap_06/c6_f30.htm

http://seismo.geology.upatras.gr/greek/logging2012enc.pdf

https://drilleng-group9-formationevaluation.wikispaces.com/Gamma+Ray+Logging

https://www.spec2000.net/07-densitylog.htm

http://ns.ph.liv.ac.uk/~ajb/radiometrics/glossary/compton_continuum.html

http://petrowiki.org/Neutron_porosity_logs

http://petrowiki.org/File:Vol5_Page_0273_Image_0001.png

http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/s/sonic_log.aspx

http://www.slb.com/resources/publications/industry_articles/oilfield_review/2012/or2012spr01_sonic.aspx

http://www.antares-usa-ltd.com/6armcaliper.html

http://petrowiki.org/Openhole_caliper_logs

http://infohost.nmt.edu/~petro/faculty/Engler370/fmev-chap12-soniclog.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.