[Εξώφυλλο]

Αποθέματα στερεών καυσίμων στον Ελληνικό χώρο και η ενεργειακή τους απόδοση

Νικόλαος Σαχίνης

Περίληψη


Η ιστορία του λιγνίτη είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού κράτους. Οι πρώτες εκμεταλλέυσεις ξεκινάνε τον 19ο αιώνα και σήμερα πάνω από το 50% της ελεκτροπαραγωγής στη χώρα γίνεται με καυση λιγνίτη, ο οποίος έχει δημιουργηθεί σε νεογενείς, κυρίως, λεκάνες και εξορύσσεται σε δύο λιγνιτικά κέντρα, ένα στη ΒΔ Ελλάδα και ένα στη Μεγαλόπολη. Η ποιότητα των ελληνικών λιγνιτών είναι μικρή, αλλά η μεγάλη ποσότητά τους, τους καθιστά αναγκαίους προς καύση. Βέβαια, γίνεται και μεγάλη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, κάτι που μετριάζεται με κατασταλτικά μέτρα, τα οποία όμως, όπως και οι εγκαταστάσεις καύσης χρειάζονται συντήρηση και αναβάθμιση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και στο μέλλον.
Λέξεις-κλειδιά : Αποθέματα, στερεά καύσιμα, ενεργειακή απόδοση, άνθρακας, λιγνίτης, τύρφη, εκμετάλλευση, ορυχεία

Lignite's history is binded to history of the modern Greece. First exploitations started at early 1800 and today more than 50% of the country's electric power is generated through their combustion. Greek lignite was made mostly at Neogene basins and it is being excavated at two big lignite centres, at NW Greece and at Megalopolis. Poor quality of the greek lignites never occured the operation because of its very big reserves. Of course, there are a lot of green house emitions and because of that, the hole operation needs conservation and an upgrade if it is to be part of the county's energy plan for the years to come.     
key words : reserves, calorific value, coal, lignite, peat, exploitation, mines

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Medium-Term Coal Market Report 2016

«εξορύσσοντας το φως… μνήμες και εικόνες από λιγνίτη. 60 χρόνια ενέργεια για την Ελλάδα», ΔΕΗ, 2010

Coal, oil shale, natural bitumen, heavy oil and peat – vol. I – Coal geology - Han Dexin, 2009, Εκδότης : Gao Jisheng Aytexasphlt

Energy Policies of IEA Countries, 2011Review, Greece

‘Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα’ – Δημήτρης Μπάτσης, 1947, εκδόσεις ‘Τα Νέα Βιβλία Α.Ε.’

Lignite industry in Greece within a world context: Mining, energy supply and environment - Konstantinos Kavouridis, Energy Policy, vol 36 (2008), pages : 1257–1272

The lignite electricity-generating sector in Greece : Current status and future prospects - N. Koukouzas, E. Kakaras and P. Grammelis, International Journey of Energy Research 2004, vol. 28, pages : 785–798

The genesis of the Nissi peatland (northwestern Greece) as an example of peat and lignite deposit formation in Greece - Kimon Christanis,

International Journal of Coal Geology, vol. 26 (1994), pages : 63-77

http://www.peatsociety.org/peatlands-and-peat/global-peat-resources-country

Petrology, mineralogy, and geochemistry of lignites from Crete, Greece - Thomas Gentzis, Fariborz Goodarzi, Constantinos N. Koukouzas, Anthony E.

Foscolos, International Journal of Coal Geology, vol. 30 (1996), pages : 131 – 150

Mineralogy of lignites and associated strata in the Mavropigi field of the Ptolemais Basin, northern Greece - Nikolaos Koukouzas, Colin R. Ward,

Zhongsheng Li, International Journal of Coal Geology, vol. 81 (2010), pages : 182–190

Cost combined life cycle assessment of lignite-based electricity generation - Jian Zhao, Jinglan Hong, Zhanlong Song, Qingsong Wang, Xiqiang Zhao,

Chunyuan Ma, Fuel, vol. 159 (2015), pages : 666–674

Numerical investigation on the combustion behaviour of pre-dried Greek lignite - Michalis Agraniotis, Dimitris Stamatis, Panagiotis Grammelis,

Emmanuel Kakaras, Fuel, vol. 88 (2009), pages : 2385–2391

Evaluating the ability of Greek power stations to comply with the obligations posed by the second National Allocation Plan concerning carbon dioxide emissions - J.K. Kaldellis, N. Mantelis, D. Zafirakis, Fuel, vol. 90 (2011), pages : 2884–2895

Beneficiation of the Greek Lignites - Georgios N. Anastassakis, 2004, Coal Preparation, 24:1-2, pages : 19-34

The perspectives of energy production from coal-fired power plants in an enlarged EU - P. Grammelis, E. Kakara and N. Koukouzas, International

Journal of energy research, 2004; 28:799–815

Evaluation of the long-term environmental performance of Greek lignite-fired power stations - J.K. Kaldellis, M.Kapsali, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 31 (2014), pages : 472–485

Contribution of lignite in greek economy - Karageorgiou D. E., Metaxas A., Dimitriou D., Arapogiannis E., Varvarousis G., Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. 43, 2010, pages : 2229-2235


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.