[Εξώφυλλο]

Διερεύνηση μηχανοποιημένης διάνοιξης σε καρστικό περιβάλλον: Έρευνα, επιλογή μηχανήματος TBM και θέματα αντιμετώπισης καρστικών κενών=Mechanised Tunnelling in karstic environment: Engineering geological study, Tunnelling Boring Machine (TBM) selection and

Μαρία Ταφτσόγλου

Περίληψη


Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της μηχανοποιημένης διάνοιξης σε καρστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα την έρευνα, και τους τρόπους αντιμετώπισης των καρστικών κενών. Με βάση την ανάλυση αυτή γίνεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας των μηχανημάτων μηχανοποιημένης διάνοιξης (ΤΒΜ) κατά μήκος σήραγγας σε καρστικοποιημένο περιβάλλον. Αρχικά, παρουσιάζεται το φαινόμενο της καρστικοποίησης  και τα πετρώματα στα οποία αυτό παρατηρείται, οι μορφές που σχηματίζει και τα περιβάλλοντα δημιουργίας του. Στην συνέχεια γίνεται μια ανάλυση των μεθόδων που ακολουθούνται για την έρευνα της περιοχής που γίνεται η κατασκευή μιας σήραγγας, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη γεωλογική μελέτη της θέσης του έργου. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν την γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής, την χρήση αεροφωτογραφιών,  την εφαρμογή γεωτρήσεων και τις γεωφυσικές και υδρολογικές αναλύσεις.  Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οδηγούν στην κατασκευή υδρολογικών και τεχνικογεωλογικών μοντέλων με βάση τα οποία θα μελετηθεί η πιθανή επικινδυνότητα κατά μήκος της σήραγγας. Ακολουθούν λοιπόν οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζονται τα καρστικά έγκοιλα και κενά προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι κατά την διάρκεια κατασκευής και μετά το τέλος της υλοποίησης του έργου. Στην συνέχεια, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εξετάζεται η εφαρμοσιμότητα συγκεκριμένων τύπων μηχανοποιημένων μεθόδων διάνοιξης κατά μήκος της σήραγγας. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή των συμπερασμάτων.

The specific thesis focus on the investigation of the mechanical excavation in karst environment and the research and treatment of the karstic voids. This analysis evaluates the suitability of Tunnel Boring Machines (TBM) along a tunnel in karstic conditions. Initially, is exhibited the karst phenomenon, the rocks on which it is observed, the shapes it forms and the environment that creates it. Furthermore, an analysis is made about methods of investigation in the region of the construction, aiming the comprehensive geological study of the tunnel’s location. These methods include geological mapping, use of aerial photographs, application of drilling and geophysical and hydrological analysis tests. The results of this investigation are hydrological and technical-geological models on the basis of which the potential hazard along the tunnel will be studied. In addition, the processes to deal with the karstic voids are proposed for the avoidance of dangers not only during the construction, but also after the completion of the tunnel. Having all these information, the applicability of specific types of mechanized drilling methods along the tunnel is examined. In the end, thesis is completed by drawing important conclusions.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική

Βουβαλίδης Κ. (2011), Φυσική γεωγραφία, Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.

Εξαδάκτυλος Γ. και Σταυροπούλου Μ. (2006), Κατασκευή και μηχανική των σηράγγων και των υπόγειων έργων, Χανιά

Ρειζοπούλου Α. (2013), Καρστική γεωμορφολογία της περιοχής 'Οθρυος. Η περιοχή Μεγα-Λάκκου, Νεροσπηλιάς, Διατριβή ειδίκευσης Α.Π.Θ.

Μαρίνος Β., Τεχνική Γεωλογία, Ζ' εξάμηνο τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ

Διεθνής

Burden L.I. et al. (n.d) , Karst topography: noninvasive geophysical detection methods and construction techniques, The University of Virginia

Caruso C. et al. (n.d), Initial ground support for tunneling in central texas, from designer’s and owner’s perspectives, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc

Jeannin P. et al. (2015), Assessing karst-hydraulic hazards in tunneling—the Brunnmuhlespring system—Bernese Jura, Switzerland, Environ Earth Sci 74, 7655-7670

Knez M. et al. (2016) Sediments in the S-647 Cave in the Kastelec Tunnel. In: Knez M., Slabe T. (eds) Cave Exploration in Slovenia. Cave and Karst Systems of the World. Springer

Liping L. et al. (2016). Mechanism of water inrush in tunnel construction in karst area, Geomatics, Natural Hazards and Risk 7(1), 35-46

Lok Home. (2016), Hard rock TBM tunneling in challenging ground: Developments and lessons learned from the field, Tunnelling and Underground Space Technology 57 , 27–32, Elvesier

Marinos P.G. (2001), Tunelling and mining in karstic terrane; an engineering challenge, in: Beck and Herring (eds), Geotechnical and Environmental Applications of Karst Geology and Hydrology

Milanović P. (2015), Hydraulic Properties of Karst Groundwater and Its Impacts on Large Structures in: Mudry J. et al. (eds.), Karst Research in Limestone Hydrogeology, Springer

Milanovic P. (2015), Catalog of Engineering Works in Karst and Their Effects in: Stevanovic Z. (eds) Karst Aquifers-Characterization and Engineering, Springer

Peila D. and Pelizza S. (2009), Ground probing and treatments in rock TBM tunnel to overcome limiting conditions, Journal of Mining Science, 45 (6), 602

Ren D.J. et al. (2016), Geological formation and geo-hazards during subway construction in Guangzhou. Springer

Schmitz R. and Schroeder C. (2006), Urban site investigation in the Belgian karst belt, The Geological Society of London

Song K. et al. (2012), Identification, remediation and analysis of karst sinkholes in the longest railroad tunnel in South Korea, Engineering Geology, 135-136, Elvesier Journal

Stevanović Z. (2015) Karst Environment and Phenomena. In: Stevanović Z. (eds) Karst Aquifers—Characterization and Engineering. Professional Practice in Earth Sciences. Springer,

Velenzuela P. (2015), Active sinkholes: A geomorphological impact of the Pajares Tunnels (Cantabrian Range, NW Spain). Engineering Geology 196, 158-170, Elvesier

Waltham A.C & Fookes P.G., (2003), Engineering classification of karst ground conditions, Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology,36, 101-118,

Yilmaz I. (2007), GIS based susceptibility mapping of karst depression in gypsum: A case study from Sivas basin (Turkey), Engineering Geology 90, 89-103, Elvesier Journal

Xeidakis G.S. et al. (2004), Engineering geological problems associated with karst terrainsQ their investigation, monitoring and mitigation and design of engineering structures on karst terrains, Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004

Proceedings of the 10th International Congress, Thessaloniki, April 2004

Ιστοσελίδες/b>

www.linkedin.com

www.speleoclubposeidon.gr

www.hoehlenag.de

www.bgs.ac.uk

www.kgs.ku.edu

www.polianthus.files.wordpress.com

www.s3.amazonaws.com

www.vitingeo.wikispaces.com

www.teara.govt.nz

www.lfgeopark.com

www.geologikathemata.blogspot.gr

www.mergili.at.com

www.gsi.com

http://www.geographynotes.com

https://www.sciencelearn.org.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.