[Εξώφυλλο]

Τα ηφαίστεια και η παρακολούθησή τους με δίκτυα γεωφυσικών οργάνων (περίπτωση Σαντορίνης)

Σοφία Τζιγκαλίδου, Αρχοντία Τοπαιδου

Περίληψη


Το ζήτημα της παρακολούθησης ενεργών ηφαιστείων έχει απασχολήσει εκτεταμμένα την επιστημονική κοινότητα για την κατανόηση των φυσικών φαινομένων που συνδέονται με τα ηφαίστεια, καθώς και την κοινωνία εξαιτίας των καταστρεπτικών τους προιόντων που είναι ικανά να προκαλέσουν τεράστιες υλικές ζημίες και σημαντική απώλεια εθνικού ΑΕΠ της χώρας που φιλοξενεί ένα ενεργό ηφαίστειο καθώς και το σημαντικότερο από όλα την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην περιγραφή θεμελιωθών εννοιών σχετικά με τη φύση, τη δομή, τη γένεση και την εκδήλωση ηφαιστειακών εκρήξεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την παρακολούθηση ενός ενεργού ηφαιστείου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται το παράδειγμα της τεκτονο-ηφαιστειακής κρίσης του 2011-2012 στην Σαντορίνη που προκάλεσε ανησυχίες για την εκδήλωση μίας έκρηξης, καθώς και η ερμηνεία της.

The risk οf vοlcanic eruptiοns has caused the need οf cοntinuοus maintenance οf vοlcanic areas in οrder tο help assess prοbable future vοlcanic activities. In οur diplοma thesis we prοvide infοrmatiοn abοut the generatiοn οf vοlcanοes, their geοtectοnic setting, their structure and
their disastrοus prοducts. In the secοnd chapter we discuss the main techniques used fοr the mοnitοring οf vοlcanοes. Finally we discuss the 2011-2012 unrest οf Santοrini vοlcanο, a case study which revealed useful infοrmatiοn abοut the preparatiοn οf future emergency plans in
case οf vοlcanic risk

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


"Updates in Volcanology - New Advances in Understanding Volcanic Systems", book edited by Karoly Nemeth, ISBN 978-953-51-0915-0, Published: September 27, 2012 under CC BY 3.0 license

Alexander Belousov, Boris Behncke, Marina Belousova, 2011. Generation of pyroclastic flows by explosive interaction of lava flows with ice/water-saturated substrate, Journal of Volcanology and Geothermal Research,Volume 202, Issues 1–2, 30 April 2011, Pages 60-72

Damien Gaudin, François Beauducel, Olivier Coutant, Christophe Delacourt, Patrick Richon, Jean-Bernard de Chabalier, Gilbert Hammouya, 2016. Mass and heat flux balance of La Soufrière volcano (Guadeloupe) from aerial infrared thermal imaging, Journal of Volcanology and Geothermal Research 320 (2016) 107–111

Dimitriadis I.M., Panagiotopoulos D.G., Papazachos C.B., Hatzidimitriou P.M., Karagianni E.E. and Kane, I., 2005. Recent Seismic Activity (1994-2002) of the Santorini Volcano Using Data from Local Seismological Network, Int. Conf. of The South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives (SAAVA 2003), 17-20 Sept., Milos, Greece, In: Fytikas M. and Vougioukalakis G. (eds), Elsevier Book Series: Development in Volcanology,7:185-203.

Druitt, T.H., Edwards, L., Mellors, R.M., Pyle, D.M., Sparks, R.S.J., Lanphere, M., Davies, M., Barreiro, B., 1999. Santorini volcano.Geol. Soc. Lond., Mem. 19 (165 pp).

Estelle Bonny, Robert Wright. Predicting the end of lava flow-forming eruptions from space. Bulletin of Volcanology, 2017; 79 (7) DOI: 10.1007/s00445-017-1134-8

Fytikas M., Kolios N. and Vougioukalakis G., 1990. Post-Minoan Volcanic Activity of the Santorini Volcano: Volcanic hazard and risk, forecasting possibilities, In: Hardy D.A. (Editor), Thera and the Aegean World III, 2, The Thera Foundation, London, pp. 183-198.

Geoffrey Werner-Allen, Jeff Johnson, Mario Ruiz, Jonathan Lees, and Matt Welsh 2004. Monitoring Volcanic Eruptions with a Wireless Sensor Network.

Hill D.P., 1977, A model for earthquake swarms, J. Geophys. Res. 82, 1347-1351.

Kristine M. Larson, Michael Poland and Asta Mikliu, 2010. Volcano monitoring using GPS: Developing data analysis strategies based on the June 2007 Kilauea Volcano intrusion and eruption, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 115, B07406, doi:10.1029/2009JB007022, 2010

Minakami T., 1960. Fundamental research for predicting volcanic eruptions. Part I, Bull. Earthq. Res. Inst., Tokyo Univ. 38, p. 4, 497-544.

Mountrakis D. Geology of Greece. University Studio Press; 960-12-0139-4.

Müller, R.D., M. Sdrolias, C. Gaina, and W.R. Roest 2008. Age, spreading rates and spreading symmetry of the world's ocean crust, Geochem.

Geophys. Geosyst., 9, Q04006,

Newman A.V., Stiros S., Feng L., Psimoulis P., Moschas F., Jiang Y., Papazachos C., Panagiotopoulos D., Karagianni E. and Vamvakaris D., 2012. Recent Geodetic Unrest at Santorini Caldera Greece, Geophys. Res. Lett., doi: 10.1029/2012GL051286.

Panagiotopoulos D.G., Papazachos C., Vougioukalakis G., Stiros S.C., Laopoulos TH. Fytikas M., Karagianni E., Vamvakaris D., Moschas F.,

Saltogianni V., Albanakis K., 2015. Santorini Volcano: The intra-caldera unrest of the period of 2011 – 2012, as revealed by seismicity, temperature, sea-level, geochemical and GPS data.

Papadopoulos G. A. and Pavlides S. B., 1992. The large 1956 earthquake in the South Aegean: Macroseismic field configuration, faulting, and neotectonics of Amorgos Island, Earth and Planetary Science Letters, 113,3:383-396.

Papazachos B.C. and Panagiotopoulos D.G., 1993. Normal faults associated with volcanic activity and deep rupture zones in the southern Aegean volcanic arc, Tectonophysics, 220: 301-308.

Papazachos, B.C., Dimitriadis, S.T., Panagiotopoulos, D.G., Papazachos, C.B. and Papadimitriou, E.E., Deep structure and active tectonics of the Southern Aegean volcanic arc, Developments in Volcanology: The South Aegean Volcanic Arc, 391pp., Elsevier, 47-64, 2005. Επίσης, παρουσιάστηκε στο South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives (SAAVA 2003) , Milos, 17-20 September 2003.

Roman D.C. and Cashman C.V. (2015). The origin of volcano-tectonic earthquake swarms, Geology 2006;34;457-460.

Rubin A.M., Gillard D., 1998. Dike-induced earthquakes: theoretical considerations, J. Geoph. Res. 103, 10017-10030.

Saltogianni V., Stiros S.C., Newman A.V., Flanagan K. and Moschas F., 2014. Time-space modeling of the dynamics of Santorini volcano (Greece) during the 2011-2012 unrest, JGR-Solid Earth, 119, 11:8517-8537.

Tassi F., Vaselli O., Papazachos C.B., Giannini L., Chiodini G., Vougioukalakis G.E., Karagianni E., Vamvakaris D. and Panagiotopoulos D., 2013. Geochemical and isotopic changes in the fumarolic and submerged gas discharges during the 2011-2012 unrest at Santorini caldera (Greece), Bull. of Volcanolgy, BUVO-D-12-00141R3.

Walker, G.P.L. Geol Rundsch (1973) 62: 431. https://doi.org/10.1007/BF01840108

Y. Moussallam, N. Peters, C. Ramírez, C. Oppenheimer, A. Aiuppa, and G. Giudice 2014. Characterisation of the magmatic signature in gas emissions from Turrialba Volcano, Costa Rica, Solid Eart, 5, 1341-1350, 2014.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.