[Εξώφυλλο]

Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης παράκτιων υφάλμυρων πηγών

Δημήτριος Χ. Τσακίρης

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την τρέχουσα γνώση των παράκτιων καρστικών πηγών και υδροφόρων οριζόντων και στόχος της είναι να χαρακτηρίσει τη λειτουργία και την δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων  αυτών, που συνδέονται στενά με τη θάλασσα. Παρουσιάζεται η προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος της αξιοποίησης των γλυκών υδάτων στους παράκτιους καρστικούς υδροφορείς κατά τη διάρκεια των ξηρών περιόδων όπου οι συνθήκες ευνοούν τη δυνατότητα διείσδυσης αλμυρού νερού. Η προσέγγιση στηρίζεται στην καταγραφή παλαιότερων και πρόσφατων μελετών περίπτωσης, ανά τον κόσμο, των υδροφορέων και των πηγών. Με βάση τα ευρήματά τους, μπορεί να αποδειχθεί ότι δύο είναι οι βασικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτών των συστημάτων, το ότι οι υδροφόροι ορίζοντες εκφορτίζουν μέσω υποθαλάσσιων πηγών και ότι παρατηρείται διείσδυση αλμυρού νερού μέσω αγωγών ανοιχτά προς τη θάλασσα. Η έρευνα των παράκτιων καρστικών πηγών έχει αποκαλύψει κάποια κοινά χαρακτηριστικά που δείχνουν την ανάπτυξη ή/και την λειτουργική ικανότητα των καρστικών δικτύων αποχέτευσής τους και βοήθησε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων στις παράκτιες περιοχές. Τέλος, παρουσιάζονται συστήματα για την αφαλάτωση των υφάλμυρων καρστικών πηγών στην καρστική παράκτια ζώνη, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε στον εντοπισμό, την αξιοποίηση και την μοντελοποίηση των υπόγειων καρστικών συστημάτων.

This paper focuses on the current knowledge of coastal karst aquifers and aims to define the functionality and the possibility of reclaiming those systems which are closely linked with the sea. It presents an approach for solving the problem of exploitation of freshwater in the coastal karst aquifer during summer dry periods in the conditions of potential salt water intrusion. This approach is based on the registration of old and new case studies of aquifers and springs, around the globe. Based on their findings, it is proven that two essential mechanisms are involved in the functionality of these systems, the fact that aquifer discharge through submarine springs and saline intrusion through conduits open to the sea. This survey of coastal karst aquifers has revealed some common characteristics that show the development and/or functional capacity of their karst drainage networks. A classification of such systems into three categories is proposed with the aim of assisting in the decision-making concerning potential exploitation of water resources in coastal regions. Finally, ways for desalinating brackish karst springs in karst coastal zone are presented, using the experience gained by the identification and the modeling of underground karst systems.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αλεξόπουλος, Α. Η παραγωγή υφάλμυρων νερών στην Κρήτη: Ποσότητες και χαρακτηριστικά.

Βέργης, Σ., 1985. «Απογραφή Καρστικών Πηγών της Ελλάδας – Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης»,

Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.

Βουδούρης, Κ., 2005. Οι επιπτώσεις της αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης στη βιωσιμότητα των υπόγειων νερών: Δύο παραδείγματα από τη Νότια Ελλάδα. Γεωγραφίες, Τεύχος 10, 130-146.

Βουδούρης, Κ., 2009. Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Τζιόλα.

Βουδούρης, Κ., 2015. Εκμετάλλευση και Διαχείριση υπογείου νερού, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Τζιόλα.

Βουδούρης, Κ., Scheidleder, A., Δασκαλάκη, Π., 2005. Θαλάσσια διείσδυση σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα λόγω υπεράντλησης και η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Υδροτεχνικά, Τόμος 15, Σελ. 75-86.

Δουλγέρης, Χ., 2004. «Το φαινόμενο της υφαλμύρισης των παράκτιων υδροφορέων», Περιοδικό Αμφίβιον. Διμηνιαία έκδοση του Ελληνικού Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Τεύχος 58.

Καλλέργης, Γ. Α., Σκαγιάς Σ.Δ., 1985. «Απογραφή Καρστικών Πηγών της Ελλάδας – Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας», Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.

Καλλέργης, Γ., 2000. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Τόμος Β’, ΤΕΕ, Αθήνα.

Καλλέργης, Γ., 2001. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Τόμος Γ’, Έκδοση ΤΕΕ.

Κνιθάκης, Μ., Καλούμενος, Κ., 1993. Κίνδυνοι υφαλμύρισης πηγών και υπόγειων υδροφορέων. Πρακτικά Διημερίδας.

Κουμαντάκης Ι., 1993. «Βιβλιογραφία Καρστικής Υδρογεωλογίας της Ελλάδας», Έκδοση της Ελληνικής επιτροπής Υδρογεωλογίας.

Κουμαντάκης, I., 1987. Ειδικό έργο υδρομάστευσης παραλιακού καρστικού υδροφορέα στην Κεφαλονιά (Γεωλογικά Χρονικά των Ελληνικών Χώρων).

Κουρμουλής, Ν. Ε., 1979. «Απογραφή Καρστικών Πηγών της Ελλάδας – Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης», Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.

Κουρμουλής, Ν. Ε., 1984. «Απογραφή Καρστικών Πηγών της Ελλάδας – Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας», Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.

Μπεζές, Κ., 1983. «Επίδραση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας πάνω στην παροχή της καρστικής πηγής Αλμυρού Αγ. Νικολάου-Κρήτης». Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., Θεσσαλονίκη, 1983, Τόμος 1, τεύχος 1, σελ. ΙΙ 75-ΙΙ 84.

Σκαγιάς, Σ. Δ., 1978. «Απογραφή Καρστικών Πηγών της Ελλάδας- Πελοπόννησος- Ζάκυνθος – Κεφαλονιά», Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.

Σούλιος, Γ., 1985. Υδρογεωλογική μελέτη των καρστικών υδροφορέων στην Ελλάδα. Διατριβή επί Υφηγεσία. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ..

Σούλιος, Γ., 1986. Γενική Υδρογεωλογία Τόμος Ι.

Σούλιος, Γ., 1986. Γενική Υδρογεωλογία Τόμος ΙΙ.

Σούλιος, Γ., 2004. Γενική Υδρογεωλογία Τόμος ΙΙΙ, 55-63, 109-138..

Στάμος, Α., Μανάκος Αν., 1986. «Απογραφή Καρστικών Πηγών της Ελλάδας – Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας», Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.

Φυτίκας, Μ., Ανδρίτσος, Ν., 2004. Γεωθερμία, Εκδόσεις Τζιόλα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Arfib, B., de Marsily, G. & Ganoulis, J., 2007. Locating the zone of saline intrusion in a coastal karst aquifer using springflow data. - Ground Water 45(1), 28-35.

Barbier, J. L. & Therond, R. & Paloc, H., 1992. Source d’Almyros d’Heraklion, Synthese des etudes depuis 1988, Rapport general. Unpublished report of GERSAR to the Greek Ministry of Agriculture, p. 65, Paris.

Barlow, P.M., 2003. Ground water in freshwater-saltwater environments of the Atlantic Coast. U.S. Geological Survey Circular 1262.

Biondic, B. & Gunay, G. & Marinos, P. & Panagopoulus, A. & Potié, L. & Sappa, G. &

Stefanon, A., 2005. Protection and remediation practices. EUR 21366 En, COST Action 621, 231-241, Brussels.

Bogli, A., 1980. Karst Hydrology and Physical Speleology, Springer Verlag, Berlin, Germany.

Bonacci, O., 1987. Karst Hydrology, Springer Verlag, Berlin, Germany.

Bonacci, O. et al., 1995. Groundwater behavior in karst: example of the Ombla Spring (Croatia). Journal Hydrology 165, 113-134, Amsterdam

Bonacci, O. & Roje-Bonacci, T., 1997. Sea water intrusion in coastal karst springs: example of the Blaž Spring. Hydrol. Sci. J. 42(1), 89-100, Oxford.

Bouguecha, S. & Dhahbi, M., 2003. “Coupling of membrane processes for brackish water desalination,” Desalination, vol. 203, no. 1–3, pp. 331–336, 2007.

Breznik, M., 1971. Geology and Hydrogeology of the Almyros spring area. Unpublished Tech. Note No. 103 of UN-FAO presented to Greek Gov., 1-94, Iraklion.

Breznik, M., 1973. Nastanek zaslanjenih kraških izvirov in njihova sanacija. The Origin of Brackish Karstic Springs and their Development. (Summary of the Doctor of Geology Thesis, 1972). Geologija, 16, 83- 186, Ljubljana.

Breznik, M., 1976. Mechanism and development of the brackish karstic spring Almyros Iraklion. Annales Geologiques des Pays Helleniques 28, 29-46.

Breznik, M., 1977b. Test to Raise the Water-level of the Almyros Irakliou Spring - Evaluation of Results of the 1977 Summer Test, Unpublished report presented to Greek Gov., pp. 1-11, Iraklion.

Breznik, M., 1978. Mechanism and Development of the Brackish Spring Almyros Irakliou. Ann. Geol. Des Pays Hell., 29-46, Athens.

Breznik, M., 1983. The Cerknica Lake Multi-Purpose Storage, Gradbeni vestnik, 32, Ljubljana, 3-15.

Breznik, M., 1984a. Bansagar project – Protection of Kuteshwar limestone deposit. Unpublished report presented to the Central Water Commission of Government of India, 1-15, New Delhi.

Breznik, M., 1984b. Development of the Almyros Irakliou brackish spring. Unpublished report presented to the Greek Gov., 1-34, Ljubljana.

Breznik, M., 1984c. Exploration of the Bali brackish spring. Unpublished report presented to the Greek Gov., 1-5, Malia.

Breznik, M., 1984d. The safety and endurance of the old dams of Idrija. Int. Conf. Safety of Dams, 133-139, Coimbra.

Breznik, M., 1989. Explorations, mechanism and development of brackish karst spring Almyros toy Irakleioy. Unpublished report presented to the Greek Ministries of Agriculture and Research and Technology and Universities of Athens and Crete, 1- 59, Ljubljana.

Breznik, M., 1990a. Development of Brackish Karstic Spring Almyros in Greece. Geologija, Vol. 31/32, pp. 555-576, ISSN 0016-7789.

Breznik, M., 1993. Evaluation of exploration results and development possibilities by underground dam and other methods of karst spring Almyros Irakliou, Unpublished report presented to the Greek Gov., Eastern Crete Development Organisation, pp. 1-90, Ljubljana.

Breznik, M., 1998. Storage reservoirs and deep wells in karst regions, A.A. Balkema, p. 268, Rotterdam/Brookfield.

Breznik, M., 2005. Vodni viri Slovenske Istre (Water sources of Slovene Istria, in Slovene), Unpublished report to the Ministry for Environment and Physical Planning, pp. 1-35,

Ljubljana.

Breznik, M. & Steinman, F., 2008. Hydromechanism and desalination of coastal karst aquifers: Theory and cases. Acta carsologica, Vol. 37, No. 2-3, pp. 197-209, ISSN 0583-6050.

Burdon, D.J. & Papakis, N.I., 1964. Preliminary note on the hydrogeology of the Almiros spring Heraklion-Crete. Geological

Calvino, F., Stefanon A., 1963. Osservazioni geologiche sulla polla rovereto e le altre sorgenti sottomarine della Mortola (riviera di Ponente). Atti ist. Geol. Univ. Genova 1 1:205-239.

Cerruti, A., 1938. Le sorgenti sottomarine (Citri) del Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto. Ann. Istit. Sup. Nav. Di Napoli, VII, Napoli.

COST Action 621, 2004. The Main Coastal Karstic Aquifers of Southern Europe: A Contribution by Members of the COST-621 Action “Groundwater Management of Coastal Karstic Aquifers” (ed. by J. M. Calaforra) (EUR 20911), Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.

Cotecchia, V., Magri, G., 1966. Idrogeologia del Gargano. Geol. Appl. ed Idrogeol., I, 1-86, Bari.

Cotecchia, V., Dai Pra, G., & Magri, G., 1969. Oscillazioni tirreniane e oloceniche del livello marino nel Golfo di Taranto, corredateda datazioni col metodo del Radiocarbonio. Geol. Appl. Idrogeol.,4, 93-147.

Cotecchia, F., Tadolini, T., Tulipano, L.,1975. Fondamentali caratteristiche tecniche delle opere di captazione della sorgente costiera Chidro (penisola Salentina) in relazione alle sue condizioni di emergenza e idrogeologiche. Proc, III° Conv. Int. sulle Acque Sotterranee, ESA-IAH, Palermo, 35.

Cotecchia, F., Lollino, G., Pagliarulo, R., Stefanon, A., Tadolini, T., and Trizzino, R. 1990. Hydrogeological conditions and field monitoring of Galeso submarine spring in the Mar Piccolo of Taranto (southern Italy), 11th Proceeding of Salt water intrusion meeting: Gdansk, 171-208.

Drew, D,, Hötzl, H., 1999. Karst hydrogeology and human activities. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam.

Economopoulos, P., 1983 & 1989. Situation of estavelles and coastal spring in Bali bay, scale 1:25000. Unpublished map, photo, written communications to Breznik.

Edwards, B.D. & Evans, K.R., 2002. Saltwater Intrusion in Los Angeles Area Coastal Aquifers – the Marine Connection. U.S. Geological Survey Fact Sheet 030-02.

Fidelibus, M.D., Panagopoulos, A., 2005. Groundwater management of Coastal Karstic Aquifers.

Gjurasin, K., 1942. Prilog hidrografiji primorskoga krsa (Contribution to the littoral karst hydrography). Technicki vjesnik 59, 107-112.

Gjurasin, K. 1943. Prilog hidrografiji primorskoga krsa (Contribution to the littoral karst hydrography). Techniki vjesnik 60, 1-17.

Gospodarič, R. & Leibungut, C., 1986. Evaluation and Interpretation of the Tracing data. In: Morphia, A. & a. Zojer (ds.): Hydrogeology of the Eastern Peleponissos, Greece. 5th Int. Symp. on Underground Water Tracing, 100-110, New York.

Herak, M., Bahun, S. & Magdalenic, A., 1969. Pozitivni i negativni utjecaji na razvoj krša u Hrvatskoj. Krs Jugoslavije 6, 45–71 (in Croatian).

Komatina, M., 1984. Control of groundwater flow in the littoral karst, Orebic, Yugoslavia. In Burger A. Dubertret I (eds) Hydrogeology of karstic terrains, International contributions to hydrogeology, Verlag Heinz Heise I: pp 156-159 264 p.

Kuscer, I., 1950. Kraski izviri ob morski obali (Karst Sources at the Sea Coast, in Slovene). Dissertationes Academia Scientarium et Artium Slovenica Classis III 1, 97-147, Ljubljana.

Lambrakis, N., 2005. Kiveri coastal springs, Greece. EUR 21366 En, COST Action 621, p. 262, Brussels.

Maramathas, A., Maroulis, Z. & Marinos-Kouris, D., 2002. A Brackish Karstic Springs Model. Application on Almiros Crete Greece, Ground Water (in print).

Maramathas, A., 2006. A new approach for the development and management of brackish karst springs. Hydrogeology Journal 14 (7), 1360–1366.

Marinos, P.,1987. On the Malavra springs and the exploratory program for interception of their water. Technical report, National Technical University of Athens, Greece.

Mijatovic, B., 1983. Problems of sea water intrusion into aquifers of the coastal Dinaric karst, In: Mijatovic B (ed) Hydrogeology of the Dinaric Karst, Field trip to the Dinaric karst, Yugoslavia. “Geozavod” and SITRGMJ, Belgrade, pp 89-105, 15-28 May 1983.

Milanovic, P.T., 2000. Geological Engineering in Karst, Dams, Reservoirs, Grouting, Groundwater Protection, Water Tapping, Tunnelling. Zebra Publishing, Belgrade, 347p.

Monopolis, D., Lambrakis, N. & Perleros, B., 2005. The brackish karstic spring of Almiros of Heraklion, In: Groundwater management of coastal karstic aquifers (EUR 21366 En, COST Action 621, Final Report, Part II),

Tulipano, L.; Fidelibus, M.D. & Panagopoulos, A. (Ed.), pp. 321-328, Office for Off. Publ. of the Europ. Commun., ISBN 92-898-0002-X, Luxembourg.

Nonveiller, E., 1989. Grouting Theory and Practice. Elsevier, (Developments in geotechnical engineering; 57), p. 250, Amsterdam.

Panagopoulos, A., 2005. Almiros spring, Heraklion, Greece. EUR 21366 En, COST Action 621, p. 258, Brussels.

Pastore, M., 1993. Mar Piccolo. Nuova Editrice Apulia, Martina Franca, Taranto, 163 pp.

Pavlin, B., 1990. Yugoslav littoral belt karst springs used for water supply. In: Proc. 6th. Int. IAEG Congress, 1387-1394, Balkema, Rotterdam, The Netherlands.

Pekas, Z., 2012. Assessment of Risk and Uncertainty related to Coastal Aquifers Management in Croatia.

Potie, L. & Ricour, J., 1974. Etudes et captage de résurgences d’eau douce sous-marines (Studies and Capture of Resurgences of Submarine Freshwater), Ressources en eau, pp. 5-26.

Pulido-Bosch, A., Martin Rosales, W., Vallejos, A., Molina, l., Navarrete, F., De Simon, E.,1993. The southern catchment area of the Sierra de Gador and it's imapct on the Campo de Dalias (Almeria). In: Pulido-Bosch (ed) Some spanish karstic aquifers. Univesidad de Granada, 159-181.

Pulido-Bosch, A., Vallejos, A., Pulido-Leboeuf, P., Molina, L. & Calaforra, J. M., 2005. Some considerations about karst coastal aquifers, on the example of two Andalusian cases. In: Ground Water Management of Coastal Karstic Aquifers. Final report. COST Action 621 (ed. by L. Tulipano), 271–281. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.

Ré, R. & Breznik, M., 1968. The problems of the Almyros spring of Iraklion, Unpublished note No. 2 of UNDP – FAO, presented to Greek Government, pp. 1-114, Iraklion.

Soulios, G., 1986. Systeme karstique aquifer d’ Almiros - Iraklio, Crete (Grece): Un cas interessant de fonctionnement de systeme littoral. Bulletin du Centre D’ Hydrogeologie, 7, Université De Neuchatel.

Soulios, G., 1987. System karstique aquifére d’Almyros, Iraklion, un case interessant de functionement de systéme littorale. Bull. Centre d’hydrog., 7, 169-191, Neuchatel.

Stefanon, A., Cotecchia, F., 1969. Prime notizie sulle caratteristiche di efflusso e sulle modalità di investigazione delle sorgenti subacquee ai fini della loro captazione. Quaderni de "La Ricerca Scientifica" 58:165-195.

Stefanon, A., 1972. Capture and exploitation of submarine springs. In: Proc Int. Conf. Oceanology, 427-434.

Stefanon, A., 1973. Evaluation and capture of submarine springs. In: Proc II convegno internazionale sulle acque sotterranee, 21-32.

Steinman, F. et al. 2007. Expert group assessment of the project: Drinking water supply of the Slovenian Istra and Karst hinterland. Unpublished Report to the Ministry of Environment and Physical Planning (in Slovene), 1-64, Ljubljana.

Ständer, W., 1971. Written answer to Breznik.

Tadolini, T., Tulipano, L., 1979. The evolution of freshwater-salt water equilibrium in connection with drafts from the coastal carbonate and karst aqulfer of the Salentine peninsula (southern Italy). Proc 6th SWIM, in: Geologisches Jahrbuch, Reihe C, Heft 29: 69-85

Tiniakos, L. & Tavitian, J. & Livaniou-Tianikou, A., 2005. The Anavalos-Kiveri coastal spring (Argolis, E. Peloponnesus, Greece): Hydrogeology and droughtwater quality relation, In: Groundwater management of coastal karstic aquifers (EUR 21366 En, COST Action 621, Final Report, Part II), Tulipano, L.; Fidelibus, M.D. & Panagopoulos, A. (Ed.), pp. 312-320, Office for Off. Publ. of the Europ. Commun., ISBN 92-898-0002-X, Luxembourg. EUR 21366 En, COST Action 621, 312-320, Brussels.

Todd K. Leen., 1980. Geocoronal Balmer Alpha Measurements with a Ground-Based Fabrey-Perot. American Geophysical Union Meeting Abstracts.

Vlahovic, V., 1983. Kraska akumulacija Slano (Karstic accumulation in Slano). Crnogorska akademijanauka i umjetnosti (The Montenegrian Academy of Sciences and Arts, in Serbian), 5-246, Podgorica.

Voudouris, K.S., Daskalaki, P., Antonakos A., 2005. Water Recourses and Groundwater Quality in North Peloponnesus(Greece). Global NEST Journal, Vol 7, No 3, pp 340-353.

White, William B., 1988. Geomorphology and hydrology of karst terrains, Oxford University press, New York, 464 pages.

Ziegenbalg, G., Dimitriadis, K., Sarrikostis, E., 2002. Crystechsalin-A European project to manage and reduce saline water intrusion in coastal aquifers. Πρακρικά 6ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου. 13-21. Ξάνθη.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

www.google.gr

www.wikipedia.org

www.geo.auth.gr

www.usgs.gov

www.ntua.gr

www.uwec.edu

www.solinst.com

www.sciencedirect.com

www.researchgate.net

www.nodc.noaa.gov

www.peopleandtheplanet.com

www.sciencedaily.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.