[Εξώφυλλο]

Μελέτη και χαρακτηρισμός βιοορυκτών με ορυκτολογικές μεθόδους έρευνας

Μαρία Χ. Παλαιολόγου

Περίληψη


Τα ορυκτά είναι σημαντικά σε κάθε ζωντανό οργανισμό που κατοικεί στην επιφάνεια της Γης. Κατ’ επέκταση, το ανθρώπινο σώμα έχει τη δικιά του οικογένεια ορυκτών που ονομάζονται βιοορυκτά και χωρίζονται σε δύο τύπους: σε αυτά που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό και σε αυτά που προκαλούνται από παθολογικές παθήσεις. Αποθέσεις παθολογικής φύσεως στο ανθρώπινο σώμα βρίσκονται σε διάφορα όργανα, όπως το ήπαρ, τα νεφρά, τη χολή, τους σιελογόνους αδένες κ.ά. Η Ιατρική Γεωλογία είναι η επιστήμη που μελετάει τα βιοορυκτά και τις επιπτώσεις τους στην υγεία των ανθρώπων και απαιτεί τη συνεργασία των γεωεπιστημόνων και των ερευνητών της Βιοϊατρικής για την επίλυση προβλημάτων υγείας που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από αυτά. Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αφορά τις ορυκτές αποθέσεις στη χολή και τη μελέτη τους με μεθόδους εφαρμοσμένης ορυκτολογίας. Τα επιλεγμένα δείγματα μελετήθηκαν μακροσκοπικά, στερεοσκοπικά, μικροσκοπικά με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), φασματοσκοπικά με τη μέθοδο ενεργειακής διασποράς (EDS) και φασματοσκοπίας υπερύθρου (FTIR) και ορυκτολογικά με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ (XRD). Συνολικά, μελετήθηκαν περίπου 50 δείγματα χολολίθων διαφόρων διαστάσεων που κυμαίνονται από 1 έως 5 mm περίπου και με μια διακύμανση στο χρώμα από κιτρινόλευκο έως σκούρο καστανοκόκκινο. Τρία από τα δείγματα που μελετήθηκαν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) εμφάνισαν ακτινωτή συμμετρία και οι μικροαναλύσεις της λευκής φάσης έδειξαν μέση περιεκτικότητα σε P από 45,03 έως 45,99 % κ.β. και σε Ca από 52,52 έως 53,31 % κ.β. Το τέταρτο μελετόμενο δείγμα εμφάνισε συγκεντρική συμμετρία και περιείχε κυρίως Ca με μέσο όρο περιεκτικότητας 97,43 % κ.β. Η μελέτη των δειγμάτων με το φασματοσκόπιο υπερύθρου (FTIR) αποκάλυψε τη συμμετοχή της χοληστερόλης ως κύρια φάση, καθώς επίσης και ίχνη χολερυθρίνης, ασβεστίτη, παλμιτικού ασβεστίου και υδροξυαπατίτη. Η μελέτη με τη μέθοδο της περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD) επιβεβαίωσε την ύπαρξη κυρίως χοληστερόλης και την ύπαρξη χολερυθρίνης σε ίχνη. Τα δείγματα μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία των λίθων χοληστερόλης.

Minerals are essential to every living organism on the Earth’s surface. Consequently, the human body has its own family of minerals, called biominerals, divided into two different types: those which are essential to the organism, and those caused by pathological conditions. In the human body, deposits of pathological nature can be encountered in various organs, like the liver, the kidneys, the gall, the salivary glands, and etcetera. Medical Geology refers to the particular scientific field which studies these biominerals and their effect on humans’ health. In addition, the cooperation of geoscientists and biomedical researchers is required, in order to deal with health issues generated or exacerbated by geological materials. The present specialization thesis refers to mineral deposits in the gall and their study with the use of mineralogical research methods. The selected samples have been macroscopically, stereoscopically and microscopically studied, with the use of a Scanning Electron Microscope (SEM). They have also undergone spectroscopic study, using the Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) method, the Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) method and the X-Ray Diffraction (XRD) method. In total, a number of approximately 50 samples of various size gallstones have been studied, ranging in size from 1 to about 5 mm length, and with a fluctuation in colour ranging from creamy white to dark maroon. Three of the samples studied under the Scanning Electron Microscope (SEM) revealed ciliary symmetry, whereas the white phase microanalysis procedures yielded a P content from 45,03 to 45,99 % w/w and a Ca content from 52,52 to 53,31 % w/w. The fourth sample under study revealed mostly concentric symmetry, while the average content of Ca, which was the element mainly examined, was 97,43 % w/w. The use of the Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) method to study the samples revealed the participation of cholesterol as the major phase, in addition to traces of bilirubin, calcite, Ca-palmitate and hydroxyapatite. Finally, the use of the X-Ray Diffraction (XRD) method confirmed the presence of mainly cholesterol, as well as traces of bilirubin. The samples are eligible for classification in the category of cholesterol stones.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Δήμου, Ε. Κ., 2013. Σύνθεση και μελέτη του ρυθμού βιοαποικοδόμησης ασβεστοπυριτικών ημικρυσταλλικών υλικών. Πτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, 33-39.

Κυριακίδης, Γ. και Μπίνας, Β., 2014. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική μικροσκοπία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Ηράκλειο, 40.

Abrahams, P. W., 2005. Geophagy and the involuntary ingestion of soil. In: Selinus, O., Alloway, B., Centeno, J. A., Finkelman, R. B., Fuge, R., Lindh, U., Smedley, P. (eds.). Essentials of Medical Geology. Amsterdam, Elsevier, 435-458.

Athanasiadou, D., Godelitsas, A., Sokaras, D., Karydas, A. G., Dotsika, E., Potamitis, C., Zervou, M., Xanthos, S., Chatzitheodoridis, E., Gooi, H. C. and Becker U., 2013. New insights into the chemical and isotopic composition of human-body biominerals. I: Cholesterol gallstones from England and Greece. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 27, 79–84.

Barrere, F., van Blitterswijk, C. A. and de Groot, K., 2006. Bone regeneration: molecular and cellular interactions with calcium phosphate ceramics. International Journal of Nanomedicine, 1(3), 317–332.

Bunnell, J.E., Finkelman, R.B., Centeno, J.A. and Selinus O., 2007. Medical Geology: a globally emerging discipline, Geologica Acta, 5(3), 273-281.

Chandran, P., Kuchhal, N. K., Garg, P. and Pundir, C. S., 2007. An extended chemical analysis of gallstone. Indian Journal of Clinical Biochemistry, 22 (2) 145-150.

Channa, N. A., Khand, F. D., and Bhanger, M. I., 2008. Analysis of human gallstones by FTIR. The Malaysian Journal of Analytical Sciences, 12(3), 552–560.

Driessens, F. C. M. and Verbeeck, R. M. H., 1990. Biominerals. Boca Raton (Fla.): CRC Press.

Elliott, J. C., 1994. Structure and chemistry of the apatites and other calcium phosphates. Amsterdam: Elsevier, Vol. 18.

Elliott, J. C., Mackie, P. E. and Young, R. A., 1973. Monoclinic hydroxyapatite. Science, 180, 1055-1057.

Farmer, V. C., 1974. The infrared spectra of minerals. Chapter 12: The carbonate minerals, p.227. Chapter 17: Phosphates and other Oxy-anions of Group V, p. 383. Mineralogical Society, Monograph 4. London.

Finkelman,R. B., Skinner, H. C. W., Plumlee, G. S. and Bunnell, J. E., 2001. Medical Geology, Geotimes.

Fu, P., Zhang, S., Dai, K., Zheng, K. and Zhang, C., 1984. Gallstone classified based on sectional structure and chemical composition. Chinese Journal of Surgery, 22(5), 258–260.

Grunhage, F. and Lammert, F., 2006. Pathogenesis of gallstones: a genetic perspective. Best Practice and Research Clinical Gastroenterology, 20(6), 997–1015.

Horn, G., 1965. Observations on the aetiology of cholelithiasis. British Medical Journal, 2, 732.

Ila, P., 2006. Medical Geology/Geochemistry: An Exposure. Credit Course, Session 1, Cambridge, MA 02139.

Iordanidis, A., Garcia-Guinea, J., Giousef, C., Angelopoulos, A., Doulgerakis, M. and Papadopoulou, L., 2013. Characterization of gallbladder stones from cholelithiasis patients of Northern Greece, using complementary techniques. Spectroscopy Letters: An International Journal for Rapid Communication, 46:4, 301-306.

Jayalakshmi, K., Sonkar, K., Behari, A., Kapoor, V. K. and Sinha, N., 2009. Solidstate 13C NMR analysis of human gallstones from cancer and benign gall bladder diseases. Solid State Nuclear Magnetic Resonance. 36, 60–65.

Jokl, P. and Skinner, H. C. W., 1973. Fluoride induced changes in ashed mineral of growing sheep. The Journal of Bone and Joint Surgery, 55A, 761-770

Lag,J. 1990. Geomedicine, Boca Raton, CRC Press, Boston.

LeGeros, R. Z., 1991. Monographs in Oral Science, Vol. 15: Calcium Phosphates in Oral Biology and Medicine, 1st edn, p. 68. Karger S.,Basel, Switzerland.

Lowenstam, H. A. and Weiner, S., 1989. On biomineralization. Oxford University Press, New York.

Moore, E. W., 1984. The role of calcium in the pathogenesis of gallstones. Hepatology, 4, 228-243.

Moreno, E. C. and Aoba, T. 1991. Comparative solubility of carbonate fluorapatite. Calcified Tissue International, 49, 6-13.

Moreno, E. C., Kresak, M. and Zahradnik, R. J., 1974. Fluorated hydroxyapatite solubility and caries formation. Nature, 247, 64-65.

Parviainen, A., Suarez-Grau, J. M., Perez-Lopez, R., Nieto, J. M., Garrido, C. J. and Cobo-Cardenas, G., 2016. Combined microstructural and mineralogical phase characterization of gallstones in a patient - based study in SW Spain - Implications for environmental contamination in their formation. Science of the Total Environment, 573, 433–443.

Qiao, T., Ma, R., Luo, X., Yang, L., Luo, Z. and Zheng, P., 2013. The Systematic Classification of Gallbladder Stones. Public Library of Science ONE, 8(10).

Rains, A. J. H., 1964. Gallstones. Heinemann Monography. Ist ed.

Raman, R. G. and Selvaraju, R., 2008. FTIR Spectroscopic analysis of human gallstones. Romanian Journal of Biophysics, Vol. 18, No. 4, P. 309-316, Bucharest.

Ravnborg, L., Teilum, D. and Pedersen, L. R., 1990. Gallbladder stones classified by chemical analysis of cholesterol content. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 25(2), 720–721.

Skinner, H. C. W., 2000a. In praise of phosphate or why vertebrates chose apatite to mineralize their skeletons. International Geology Review, 42, 232-240.

Skinner, H. C. W., 2000b. Minerals and human health. EMU Notes in Mineralogy, v. 2, 383-412.

Skinner, H. C. W., Kemper, E. and Pak, C. Y. C., 1972. Preparation of the mineral phase of bone using ethylene diamine extraction. Calcified Tissue International, 10, 257-268.

Skinner, H. C. W., Ross, M. and Frondel, C., 1988. Asbestos and other fibrous materials: mineralogy, crystal chemistry and health effects. Oxford University Press, New York.

Stephens, W. E., 2012. Whewellite and its key role in living systems. The Geologists’ Association & The Geological Society of London, Geology Today, Vol. 28, No. 5, September–October.

Wang, B., Finkelman, R. B., Belkin, H. E. and Palmer, C. A., 2004. A possible health benefit of coal combustion. 21st Annual Meeting of the Society for Organic Petrology, Abstracts, 21, 196-198.

Wei, S. H. Y. and Forbes, W., 1968. X-ray diffraction analysis of the reaction between intact and powdered enamel and several fluoride solutions. Journal of Dental Research, 47, 471-477.

White, D. J., Bowman, W. D., Faller, R. V., Mobley, M. J., Wolfgang, R. A. and Yesinowski, J. P., 1988. 19F MAS-NMR and solution chemical characterization of the reactions of fluoride with hydroxyapatite and powdered enamel. Acta Odontologica Scandinavica, 46, 375-389.

Zhou, X. S., Shen, G. R. and Wu, J. G. 1997. A spectroscopic study of pigment gallstones in China. Biospectroscopy, 3, 371-380.

http://pmchemistry.blogspot.gr/2009/03/ir.html

http://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/techniques/XRD.html

https://www.spec2000.net/09-xrd.htm

http://www.intechopen.com/books/biomimetics-learning-from-nature/biomimetic-fabrication-of-apatite-related-biomaterials


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.