[Εξώφυλλο]

Διαχωρισμός μεμονομένων δοντιών σε ομάδες μεγέθους

Γεώργιος Βασιλείου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί ο πιθανός διαχωρισμός μεμονωμένων δοντιών ιππαρίων σε είδη συγκρίνοντας τα με τα δόντια προσδιορισμένων οδοντοστοιχιών. Επίσης γίνεται προσπάθεια να βρεθούν ποιες είναι οι μεμονωμένες μετρήσεις που μπορούν να δώσουν ένα σαφέστερο διαχωρισμό με βάση το μέγεθος. Χρησιμοποιούνται τόσο η κλασσική μέθοδος των διαγραμμάτων διασποράς, όσο και η πολυδιάστατη ανάλυση. Η τελευταία χρησιμοποιεί όλες τις μετρήσεις που λαμβάνονται στα δόντια των ιππαρίων και πιθανόν να δίνει καλύτερα αποτελέσματα. ...

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


BONIS, L. de;BOUVRAIN, G. & KOUFOS, G. D. (1988). Late Miocene mammal localities of the lower Axios valley (Macedonia, Greece) and their

stratigraphical significance. Modern Geology, 13:141-147.

HAMMER C., HARPER D.A.T. & RYAN P.D. (2001). PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4 (1): Art. 4. http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm

KOUFOS, G. D. (1984). A new hipparion (Mammalia, Perissodactyla) from the Vallesian (late Miocene) of Greece. Paläontologische Zeitschrift, 58 (3/4):307-317.

KOUFOS, G. D. (1986). Study of the Vallesian hipparions of the lower Axios valley (Macedonia, Greece). Geobios, 19: 61-79.

KOUFOS, G.D., (1987a). Study of Turolian hipparions of the lower Axios valley (Macedonia, Greece). 2. Locality "Proxoma-1" (PXM). Palaontologische Zeitscheift, 61, 339-358.

KOUFOS, G. D. (1987b). Study of the Turolian hipparions of the lower Axios valley (Macedonia, Greece). 1. Locality "Ravin des Zouaves-5" (RZO). Geobios, 20, 293-312.

KOUFOS, G. D. (1988). Study of the Turolian hipparions of the lower Axios valley (Macedonia, Greece). 3. Localities of Vathylakkos. Paleontologia i Evolucio, 22:15-39.

KOUFOS, G.D., (1990). The hipparions of the lower Axios valley (Macedonia, Greece). Implicators for the Neogene stratigraphy and the evolution of

hipparions. Reprint from: Lidsay, E.H., Fahlbusch, V. & Mein, P. (editors) Europian Neogene Mammal Chronology. New York , Plenum Press.

KOUFOS, G.D., (2006). The Neogene mammal localities of Greece: Faunas, chronology and biostratigraphy. Hellenic Journal of Ge

osciences, vol. 41, 183-214.

MERCIER, J., (1968). Etude geologique des zones internes des Hellenides en Macedoine central. Annales geologique des pays Hellenique, 20:1-792.

KOYΦOΣ, Γ. Δ. (1980). Παλαιοντολογική και Στρωματογραφική μελέτη των Nεογενών ηπειρωτικών αποθέσεων της λεκάνης του Aξιού ποταμού.

Διδακτορική διατριβή, Παν/μιο Θεσ/νίκης. Eπιστ. Eπετ. Φυσικ. Σχολής, 19 (11): 1-322.

Μουντράκης Δ. Μ., (2010). Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. University studio press, Θεσσαλονίκη, 303-306 p.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Γ., 1965. Η γεωλογική κατασκευή της πεδιάδας Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών, ως συνάγεται αύτη εκ της μικροπαλαιοντολογικής ερεύνης του

υλικού τριών βαθειών γεωτρήσεων. Bulletin Geological Society of Greece, 6:249-288.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.