[Εξώφυλλο]

Εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής σε τρτεις ελληνικές πόλεις για την περίοδο 1961-2000

Χρήστος Τσαγκούλης

Περίληψη


Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω προκύπτει .

Για την εξάτμιση που μαζί με τη διαπνοή από τα φυτά παίρνουμε τον όρο της εξατμισοδιαπνοής.Θα λέγαμε ότι η εξατμισοδιαπνοή είναι το αντίθετο των κατακρημνισμάτων καθώς κάνουν την αντίθετη διαδρομή.
Στη συνέχεια είδαμε  τις διάφορες τιμές που παίρνει η εξατμισοδιαπνοή.
Γνωρίσαμε την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς ,την εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας αναφοράς και τη δυνητική εξατμισοδιαπνοή.
Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στο υπολογισμο της εξατμισοδιαπνοής  και ποιοι παράγοντες επιδρούν σ΄αυτή όπως οι φυτικοί,εδαφολογικοί κ.α
Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής γίνεται με τα λυσίμετρα και τα εξατμισίμετρα άμμεσα.
Μετά είδαμε το υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοή μέσω των μοντέλων με αριθμητικές μεθόδους δηλαδή.Διάφοροι μέθοδοι όπως η μέθοδος Penman,η μέθοδος Thornthwaite ,η μέθοδς  Hargreaves.
Eίδαμε συγκεκριμένα τους παράγοντες από τους οποίους  εξαρτάται η εξατμισοδιαπνοή για την εκτίμησή της.
Προσεγγίσαμε το συντελεστή φυτοκαλλιέργειας Κc που χρησιμοποιείται σε διάφορους μεθόδους για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής.
Αναλύσαμε τα μοντέλα  και αναφέραμε τα κριτήρια που πρέπει να γνωρίζουμε για τον υπολογισμό τους.
Είδαμε  το ισοζύγιο του νερού,με βάση τις εισροές και τις εκροές σε κατακρημνίσματα και  σε ποσοστά νερού εξατμισοδιαπνοής και διήθησεις.
Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στον υδρολογικό κύκλο ή αλλιώς το κύκλο του νερού,βλέποντας  όλη τη κίνηση του νερού από την αρχή μέχρι το τέλος.Είδαμε ταμέρη του υδρολογικού κύκλου.
Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στη κατανάλωση νερού από τις καλλιέργειες με τη διαδικασία της άρδευσης.
Αναφερθήκαμε στους φυτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εξατμισοδιαπνοή,όπως είναι το είδος του φυτού, η ανακλαστικότητα του φυλλώματος.το ποσοστό καλύψεως του εδάφους από το φύλλωμα κ.α
Μετά είδαμε τους κλιματικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εξατμισοδιαπνοή και την επίδραση αυτών στην εξατμισοδιαπνοή.
Μετεωρολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την διαπνοή.
Αναφερθήκαμε σε ορισμούς όπως η εξάχνωση ,η επιφανειακή απορροή,η συμπύκνωση του αέρα,εξατμιζόμενο νερό επιφάνειας και δώσαμε κάποια στοιχεία  που αφορούν αυτούς τους ορισμούς.
Αναφερθήκαμε στις έμμεσες μικροκλιματικές μέθοδοι υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής όπως αεροδυναμικές μέθοδοι,μέθοδοι του ισοζυγίου ενέργειας.
Είδαμε τους όρους δυναμική εξατμισοδιαπνοή και πραγματική εξατμισοδιαπνοή και τους αναλύσαμε πάλι μέσα από τις αναλύσεις των μοντέλων που μας δίνουν σαφή εικόνα της τιμής της εξατμισοδιαπνοής.
Στο παρακάτω κεφάλαιο είδαμε  και μιλήσαμε για την εξοικονόμηση και την αποτελεσματική χρήση του αρδευτικού νερού.Πως δηλαδή θα εκμεταλλευτούμε με λίγα λόγια το αρδευτικό νερό χωρίς απώλειες.Αναφέραμε συγκεκριμένα τρόπους  για να έχουμε αποτελεσματική χρήση του αρδευτικού νερού.
Αναφερθήκαμε στο κύκλο του νερού.
Στη συνέχεια παρακάτω μιλήσαμε  για τα κατακρημνίσματα και από που αυτά προέρχονται.Κατακρημνίσματα όπως η βροχή,το χαλάζι.Είδαμε ας πούμε πως σχηματίστηκαν οι σταγόνες της βροχής,πως η κατανομή των κατακρημνισμάτων μεταβάλλεται γεωγραφικά και χρονικά.Μιλήσαμε για την αποθήκευση νερού σε πάγο.Πως δημιουργούνται οι παγετώνες  και το χιόνι.Πήραμε μερικά στοιχεία για τους παγετώνες και τα παγόβουνα.
Αναφερθήκαμε για τις λεκάνες απορροής,για την επιφάνεια απορροής ,για απορροή από λιώσιμο χιονιού.Δηλαδή για την απορροή κατακρημνισμάτων στην επιφάνεια του εδάφους και σε λεκάνες που δημιουργούνται.
Είδαμε τη κίνηση του νερού μέσα στα ποτάμια και τη σημασία των ποταμιών και πως η ροή των υδατορευμάτων αλλάζει συνεχώς λόγω  των αλλαγών των καιρικών συνθηκών.Η ροή άλλοτε αυξάνεται άλλοτε ελαττώνεται.
Αποθήκευση γλυκού νερού στην επιφάνεια της γης.
Το επιφανειακό νερό ως  απαραίτητο συστατικό  για την ύπαρξη ανθρώπινης ζωής
Μετά αναφερθήκαμε στη διήθηση του υπογείου νερού μέσω των κατακρημνισμάτων και  αναφέραμε όλη τη πορεία του νερού από την ατμόσφαιρα στο υπέδαφος.
Αποθήκευση του υπόγειου νερού στο υπέδαφος για μεγάλα χρονικά διαστήματα και το υπόγειο νερό ως μέρος του υδρολογικού κύκλου.
Εκφόρτιση του νερού από το υπέδαφος και δημιουργία πηγών
Πηγές :σημεία όπου το υπόγειο νερό ξαναβγαίνει στην επιφάνεια του εδάφους
Θερμές πηγές όπου το νερό βγαίνει από το υπέδαφος θερμαινόμενο  μέσα από τα πετρώματα που βρίσκονται σε υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλα βάθη.
Κατανομή του νερού με βάση το είδος του σε γλυκό,αλμυρό και τα ποσοστά αυτών σε ποσότητα νερού.
Τρόποι άντλησης του νερού με γεώτρηση με χειροκίνητη αντλία
Διάβρωση εδαφών λόγω κατολίσθησης ή επιφάνειας απορροής προκαλώντας διάβρωση.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η εξατμισοδιαπνοή και με τις τρεις μεθόδους και στις τρεις πόλεις παρουσίασε μία μικρή αύξηση κατά την θερινή περίοδο του έτους και ιδιαίτερα τους μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο). Μήνες που παρουσιάζουν και τα μεγαλύτερα ποσά εξατμισοδιαπνοής.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.