Εξώφυλλο

Υδρογεωλογική Μελέτη Τμήματος της Λεκάνης του Ανθεμούντα.

Χρήστος Χρηστίδης, Αργύρης Χρυσάνθου

Περίληψη


ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Στα πλαίσια της διπλωματικής μας εργασίας για το Γεωλογικό τμήμα του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης μας ανατέθηκε από τον καθηγητή κύριο
Γεώργιο Χ. Σούλιο η εργασία με θέμα  ́ ́Υδρολογική μελέτη και κατασκευή πιεζομε-
τρικού χάρτη στην ευρύτερη περιοχή Θέρμης-Ραιδεστού  ́ ́. Η υπαίθρια έρευνα της
μελέτης πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2004-2005 και περιελάμβανε την συ-
στηματική χαρτογράφηση των γεωτρήσεων και πηγαδιών της συγκεκριμένης περιο-
χής .Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η κατασκευή χάρτη που απεικονίζει τις δημοτι-
κές και ιδιωτικές γεωτρήσεις της περιοχής καθώς και η καταγραφή της στάθμης αντι-
προσωπευτικού δείγματος γεωτρήσεων , που καλύπτουν ομοιόμορφα την περιοχή ,
για τη δημιουργία πιεζομετρικού χάρτη .Ο χάρτης αυτός μας βοηθά στην αξιολόγηση
του υδροφόρου ορίζοντα του Β∆ τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.