[Εξώφυλο]

Ορυκτολογική-γεωχημική μελέτη των υλικών του παλαιού χώρου απόθεσης στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας +53, Στρατώνι Χαλκιδικής

Δημήτριος Μ. Μυλωνάς

Περίληψη


Οι παλαιές αποθέσεις συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη στην πλατεία +53 της μεταλλευτικής περιοχής του Στρατωνίου Χαλκιδικής αποτελούν το εμπορεύσιμο προϊόν του εργοστασίου εμπλουτισμού, το οποίο τροφοδοτούνταν από το πολυμεταλλικό κοίτασμα Pb-Zn-Ag του Μαντέμ Λάκκου. Σκοπός της διατριβής ήταν να εξεταστεί ορυκτολογικά το συμπύκνωμα σιδηροπυρίτη και να εξεταστούν γεωχημικά τα εδάφη που φιλοξένησαν για αρκετά χρόνια αυτό το συμπύκνωμα όπου και επηρεάστηκαν περιβαλλοντικά. Οι αποθέσεις συμπυκνώματος ταυτίζονται με την φιλοξενούσα μεταλλοφορία καθώς και με τα πετρώματα της γεωλογικής ζώνης των Κερδυλλίων που έγκειται η μεταλλοφορία. Ελήφθησαν έντονα οξειδωμένα και μη οξειδωμένα δείγματα συμπυκνώματος, ενώ από τα εδάφη της πλατείας +53 συλλέχθηκαν και δευτερογενή ορυκτά που σχηματίζονται σε επιφανειακές συνθήκες αποσάθρωσης, σε βοτρυοειδή συσσωματώματα και κρυσταλλωμένες κρούστες. Τα οξειδωμένα δείγματα συμπυκνώματος αποτελούνται κυρίως από σιδηροπυρίτη, γιαροσίτη, χαλαζία, σκοροδίτη, γκαιτίτη, χλωρίτη, μαγνητίτη, γαληνίτη, και λιγότερο από βιοτίτη, μικροκλινή. Τα μη οξειδωμένα δείγματα περιέχουν κυρίως σιδηροπυρίτη, γαληνίτη, σφαλερίτη, χαλαζία, γύψο και αλβίτη. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των δειγμάτων συμπυκνώματος είναι ότι βρέθηκαν αρκετές συμφύσεις ορυκτών ενώ εντοπίστηκαν και ορυκτές φάσεις μετάλλων εντός άλλων ορυκτών. Εντοπίστηκε σύμφυση σιδηροπυρίτη με γαληνίτη, γαληνίτη με σφαλερίτη και σφαλερίτη με σιδηροπυρίτη, ενώ εντοπίστηκαν ορυκτές φάσεις As εντός σιδηροπυρίτη που συνδέονται με Au, καθώς και εγκλείσματα As, Ag, Fe, Cu, Mn εντός σφαλερίτη. Τα ορυκτά των εδαφών της πλατείας +53 περιλαμβάνουν χαλαζία, χλωρίτη, μαγνητίτη, αμφίβολο, μικροκλινή ενώ τα δευτερογενή ορυκτά που συνδέονται άμεσα με όξινες απορροές, περιλαμβάνουν θειικά άλατα όπως γιαροσίτη, εξαϋδρίτη, Μn-ούχο μελαντερίτη, Ca-ούχο κοπιαπίτη, οξείδια Fe,Mn όπως σκοροδίτη και γιανγκουνίτη καθώς και άμορφα οξείδια – υδροξείδια Fe, Mn. Τα στοιχεία Pb, Zn, As, Cd παρουσιάζουν στα ορυκτά, τιμές ασυνήθιστα υψηλές καθώς συνδέονται γενετικά με την μεταλλοφορία στα ορυκτά γαληνίτης, σφαλερίτης, σιδηροπυρίτη αντίστοιχα.Ο Au παρουσιάζει χαμηλές τιμές ενώ αύξηση περιεκτικότητας παρουσιάζει στα οξειδωμένα δείγματα που σχετίζονται με σιδηροπυρίτη και συγκεκριμένα έχει άμεση συσχέτιση με το As. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ag ο οποίος σχετίζεται με τον Pb στον γαληνίτη καθώς και στο Cd το οποίο σχετίζεται με την ύπαρξη Zn στον σφαλερίτη. Επίσης χαμηλές περιεκτικότητες Au βρεθήκανε και σε δείγματα αργιλικών εδαφών όπου δεχόντουσαν όξινες απορροές οι οποίες λιμνάζανε για αρκετές μέρες. Τέλος η παρουσία του συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη και των θειικών αλάτων κατεβάζουν εμφανώς τις τιμές pH στα δείγματα που περιέχουν είτε εδάφη είτε συμπύκνωμα. Οι τιμές pH που περιέχουν δείγματα σιδηροπυρίτη ή θειικών αλάτων κυμαίνονται από 1.7 έως 2.5, ενώ η συνολική μεταβολή του pH είναι 1.7 – 6.
 
The old pyrite concentrate deposits in area +53 of Stratoni mining district Chalkidiki is the useful product of beneficiation plant, fed from the polymetallic ore Pb-Zn-Ag of Madem Lakkos. The purpose of this master thesis was to investigate the mineralogy of pyrite concentrate and the geochemistry of affected underneath soil. The pyrite concentrate deposits coincide with host mineralization as well as the Kerdyllia bedrock, which lies in the mineralization. The received sample groups were the heavily oxidized and non-oxidized concentrate samples, while the collected soils of the area +53 were secondary minerals formed in surface weathering conditions in botryose crystallized agglomerates and crusts. The oxidized concentrate samples consist mainly of pyrite, jarosite, quartz, scorodite, goethite, chlorite, magnetite, galena, and less biotite, microcline feldspar. The non - oxidized samples contain mainly pyrite, galena, sphalerite, quartz, gypsum and albite.The common feature of all concentrate samples is the several mineraladhesions and various metal phases discovered in other minerals. Detected adhesions include galena inside pyrite, sphalerite inside galena, sphalerite and pyrite inside galena, As-enriched pyrite which includes gold and As, Ag, Fe, Cu, Mn - enriched phases in sphalerite. The area +53 minerals includequartz, chlorite, magnetite, amphibole, microcline and secondary minerals assosiated with acid mine drainage wich include sulfates such as jarosite, hexahydrate, manganese melanterite, calcium copiapite, Fe, Mn oxides such as scorodite, jangunitte and amorphous Fe, Mn oxides – hydroxides. The Pb, Zn, As, Cd elements presents abnormally high values related with mineralization in galena, sphalerite, pyrite respectively. Presence of Au is associated with As-riched pyrite and geochemically with As, but generally the values of Au are quite low. The same happens in Ag associated with galena, as well as Cd element with sphalerite. Low concentrations of Au were discovered in clay soil samples that receive acid drainage waters stagnating for many days. Finally, pyrite concentrate and secondary sulfates reduce the values of pH either on soil or on concentrate samples.PH values of pyrite or sulfates samples ranged from 1.7 to 2.5, with a total pH range of 1.7-6.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Alifragkis, D., Vavelidis, M., Orfanoudakis, M., Galatsianou, A., Voulgaridou, E., Voulgaropoulou, M. and Alifragki, M., 2013. Installation of natural vegetation on old tailing disposal area at Olympias Halkidiki mine, after chemical stabilization and phytoremediation, 6th International Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry, Milos island, Greece, 435-445.

Alpers, C., Blowes, D., Nordstrom, D. and Jambor, J., 1994. Secondary minerals and acid minewater chemistry. In J., Jambor, and D. Blowes, Environmental Geochemistry of Mine Wastes. Mineralogical Association of Canada Short Course, 22, 247-270.

Bassiakos, Y., 1992. Ancient Greek mining and metallurgical activities and relationships to the geosciences. Bulletin Geological Society of Greece. v. XXVIII/2, 475-471.

Campbell, AR. and Lueth, VW., 2008. Isotopic and textural discrimination between hypogene, ancient supergene, and modern sulfates at the Questa mine, New Mexico. Applied Geochemistry, 23, 11308–319.

Cepeda, A., 1999. General Geological Map of Kassandra. T.V.X. Hellas Exploration Geology and Mining Property Dept. Scale, 1: 20000.

Davies, O., 1932. Ancient mines in southern Macedonia. Journal of Royal Institute, 62, 145-162.

De Wet, A.P., Miller, J.A., Bickle, M.J. and Chapman, H.J., 1989. Geology and geochronology of the Arnea. Sithonia and Ouranopolis intrusions, Chaldiki peninsula, northern Greece. Tectonοphysics, 161, 65-79.

Dimitrijevic, M. and Ciric, B., 1967. Essai sur l' eution de la masse Serbo - Macedoinienne. Acta Geologica Academiae Scientarum Hungaricae, 11, 35-47.

Dinelli, E. and Tateo, F., 2001. Sheet silicates as effective carriers of heavy metals in the ophiolitic mine area of Vigonzano (northern Italy). Mineralogical Magazine, 65, 121–132.

Dinter, D.A., 1998. Late Cenozoic Extension of the Alpine collisional orogen, northeastern Greece: origin of the north Aegean Basin. GSA Bulletin, 110/9, 1208 – 1230.

Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D.G., 2000. Palladium, platinum and gold concentration in porphyry copper systems of Greece and their genetic significance. Ore Geology Reviews, 16, 59–70.

Eldorado Gold Corporation, 2012. Exploration Update Report, NEWS RELEASE ELD No. 12-17 TSX: ELD NYSE: EGO ASX: EAU, Norm Pitcher 1188, 550 Burrard, Vancouver.

Eppinger, R.G., Briggs, P.H., Dusel-Bacon, C., Giles, S.A., Gough, L.P., Hammarstrom, J.M. and Hubbard, B.E., 2007. Environmental geochemistry at Red Mountain, an unmined volcanogenic massive sulphide deposit in the Bonnifield district, Alaska Range, east-central Alaska. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 7, 207–223.

European Goldfields Limited, 2004a. European Goldfields acquires 30% interest in Hellas Gold S.A. NEWS RELEASE.

European Goldfields Limited, 2004b. European Goldfields to increase interest in Hellas Gold, 2004-10-26 10:11 ET - NEWS RELEASE.

European Goldfields Limited, 2005a. Results for 2004, Transforming Year in 2004-Production Expected to Commence in 2005.

European Goldfields Limited, 2005b. Into production. A pipeline of development-stage projects. Annual Report 2005.

Evangelou, V.P., 1995. Pyrite oxidation and its control. CRC Press, Boca Raton.

Evangelou, V.P., 1998. Pyrite chemistry: the key for abatement of acid mine drainage. In: Geller, W., Klapper, H. and Salomons, W. (eds) Acidic mining lakes: acid mine drainage, limnology and reclamation. Springer, Heidelberg, 197–222.

Förstner, U., 1999. Introduction. In: Azcue JM Environmental impacts of mining activities: emphasis on mitigation and remedial measures. Springer, Heidelberg, 1–3.

Forward, P. and Francis, A., 2009. Technical Report on the Stratoni Project, Pb Zn Ag Deposits, Northern Greece. European Goldfields Ltd.

Forward, P., Francis, A., and Liddell, N., 2011a. Technical Report on the Olympias Project, Au Pb Zn Ag Deposits, Northern Greece. European Goldfields Ltd.

Forward, P. Smith, D. and Francis, A., 2011b. Skouries Cu/Au Project, Greece Northern Greece. Technical Report NI 43-101. European Goldfields Ltd.

Frei, R., 1992. Isotope (Pb, Rb-Sr, S, O, C, U-Pb) geochemical investigations on Tertiary intrusives and related mineralizations in the Serbomacedonian Pb-Zn, Sb+Cu-Mo metallogenetic province in Northern Greece. PhD thesis Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich.

Furniss, G., Hinman, N.W., Doyle, G.A. and Runnells, D.D., 1999. Radiocarbon-dated ferricrete provides a record of natural acid rock drainage and paleoclimatic changes. Environmental Geology, 37, 102–106.

Fyfe, W.S., 1981. Τhe environmental crisis: quantifying geosphere interactions. Science, 213, 105–110.

Fytikas, M. D., Innocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Peccerillo, A., and Villari, L., 1984. Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region. Geological Society, London, Special Publications, 17, 687-699.

Gentner, W., Gropengiesser, H. and Wagner, G.A., 1980. The mineralogical and geographical silver sources for Archaic Greek coinage. Royal Numismatic Society, Special Publications, 13, 3-50.

Gilg, H. and Frei, R., 1994. Chronology of magmatism and mineralization in the Kassandra mining area, Greece: The potential and limitations of dating hydrothermal illites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 58, 2107-2122.

Graham, G.E. and Kelley, K.D., 2009. The Drenchwater deposit, Alaska: an example of a natural low pH environment resulting from weathering of an undisturbed shale-hosted Zn-Pb-Ag deposit. Applied Geochemistry, 24, 232–245.

Himmerkus, F., Reischmann, T. and Kostopoulos, D., 2006. Late Proterozoic and Silurian basement units within the Serbomacedonian massif, northern Greece: the significance of terrane accretion in the Hellenides. Tectonic development of the Eastern Mediterranean Region. Geological Society, London, Special Publications, 260, 35-50.

Jambor, J., 1994. Mineralogy of sulfide-rich tailings and their oxidation products. In Jambor, J. and Blowes, D. (eds) Short Course Handbook on Environmental Geochemistry of Sulfide Mine Waste. Nepean: Mineralogical Association of Canada. 22, 59-102.

Jamieson, H., 2011. Geochemistry and Mineralogy of Solid Mine Waste: Essential Knowledge for Prediction Environmental Impact. Elements, 7, 381-386.

Kalogeropoulos, S., Chorianopoulos, E., Bitzios, D., and Hellingwerf, R., 1989a. A study of the mineralogical and geochemical changes of the Kerdilia marbles in relation to the Pb-Zn (Au,Ag) sulphide ore deposits. Unpub. Report, I.G.M.E., 21.

Kalogeropoulos, S., Kilias, S., Bitzios, D., Nicolaou, M., and Both, R., 1989b. Genesis of the Olympias carbonate-hosted Pb-Zn (Au, Ag) sulphide ore deposit, eastern Chaldikidi, northern Greece. Economic Geology, 84, 1210-1234.

Karpenko, V. and Norris, J.A., 2002. Vitriol in the history of chemistry. Chemické Listy, 96, 997–1005.

Kelepertzis, Ε., Argyraki, Α. and Daftsis, Ε., 2012. Geochemical signature of surface water and stream sediments of a mineralized drainage basin at NE Chalkidiki, Greece: A pre-mining survey. Journal of Geochemical Exploration, 114, 70–81.

Kim, S., 1977. Janggunite, a new manganese hydroxide mineral from the Janggun mine, Bonghwa, Korea. Mineraogical Magazine, 41, 519-23.

Klug, H., and Alexander, L., 1974. X-ray diffraction procedures for polycrystalline and amorphous materials. New York: Wiley & Sons.

Kockel, F. and Walther, H., 1965. Die Strimonlinie als Grenze zwischen Serbo- Mazedonoschen und Rila-Rhodope Massiv in Ost-Mazedonien. Geol. Jb., 83, 575-602.

Kockel, F. and Walther, H. 1968. Zur Geologischen entwicklung des Sudlichen Serbomazedonischen massivs. Bulg. Ak. Sc. Bull. Geol., KH XVII, 133-142.

Kockel, F., Mollat, H., and Walther, H., 1971. Geologic des Serbo-Mazedonischen Massivs und seines mesozoichen Rahmens. Geol. Jb., 89, 529-551.

Kockel, F., Mollat, H. and Gundlach, H., 1975. Hydrothermally Altered and (Copper) Mineralized Porphyritic Intrusions in the Serbo-Macedonian Massif (Greece). Mineralium Deposita, 10, 195-204.

Kockel, F., Mollat, H. and Walther, H.W., 1977. Erläuterungen zur geologischen Karte der Chalkidiki und angrenzender Gebiete 1:100000 (Nord-Griechenland). Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, 119.

Kockel, F., Mollat, H., Walther, W., Αντωνιάδης, Π. και Ιωαννίδης, Κ., 1978. Γεωλογικός Χάρτης Ελλάδος, Φύλλο Στρατονίκη, Κλίμακα 1:50.000. Ι.Γ.Μ.Ε.

Kwong, Y.T.J., Whitley, G. and Roach, P., 2009. Natural acid rock drainage associated with black shale in the Yukon Territory, Canada. Applied Geochemistry, 24, 221–231.

Liu, R., Wolfe, A.L., Dzombak, D.A., Stewart, B.W. and Capo, R.C. 2008. Comparison of dissolution under oxic acid drainage conditions for eight sedimentary and hydrothermal pyrite samples. Environmental Geology, 56, 171–182.

Lottermoser, B., 2010. Mine Wastes, Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Third Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Munk, L.A., Faure, G., Pride, D.E. and Bigham, J.M., 2002. Sorption of trace metals to an aluminum precipitate in a stream receiving acid rock-drainage; Snake River, Summit County, Colorado. Applied Geochemistry, 17, 421–430.

Murad, E., Schwertmann, U., Bigham, JM. and Carlson, L., 1994. Mineralogical characteristics of poorly crystallized precipitates formed by oxidation of Fe2+ in acid sulfate waters. In: Alpers, C.N. and Blowes, D.W. (eds) Environmental geochemistry of sulfide oxidation. American Chemical Society Symposium Series 550, Washington, DC, 190–200.

Nebel, M., Hutchinson, R.W. and Zartman, R.E., 1991. Metamorphism and Polygenesis of the Madem Lakkos Polymetallic Sulfide Deposit, Chalkidiki, Greece. Economic Geology, 86, 81-105.

Neubauer, W.H., 1957. Geologie der blei-zincreichen KieslagerstStten von Kassandra (Chalkidike, Griechenland). Berg Hutten mSn nische Monatsh, 102, 1-16.

Nicolaou, M., 1960. L' intrusion granitique dans la region de Stratoni Olympiade et sa relation avec la metallogenese. Annales Géologiques des Pays Hélléniques, 11, 214-265.

Nicolaou, M., 1964. The mineralogy and micrography of the sulphide ores of Kassandra mines Greece. Annal. Geol. des Pays Helleniques, 16, 111-139.

Nicolaou, M. and Kokonis, I., 1980. Geology and development of the Olympias mine, eastern Chalkidiki, Macedonia, Greece. In: M., Jones (Ed.) Complex sulphide ores. London: Inst. Mining Metallurgy, 260-270.

Nordstrom, D.K. and Alpers, C.N. 1999. Geochemistry of acid mine waters. In: Plumlee, G.S. and Logsdon, M.S. (eds) The environmental geochemistry of mineral deposits. Part A: processes, techniques and health issues, vol 6A. Society of Economic Geologists, Littleton, 133–160 (Reviews in economic geology).

Nordstrom, K., 2011. Mine Waters: Acidic to Circumneutral. Elements, 7, 393-398.

Osswald, K., 1938. Geologische Geschichte von Griechisch – Nordmakedonien. Denkschr. Der geol. Landesanstalt von Griechenland. Heft 3, Athen.

Pena, A., 1977. Manganese Deposit Greece, 12.

Pernicka, Ε., Seeliqer, T.C. Waqner, G.A., Beqeman, F., Schmitt~ Strecker, S. Einber, C. Oztunali, O. and Baranyi, Ι., 1984. Άrchaοmetallurqische Untersuchungen in Nordenstanatolien. Jahrb, Rom.-Germ. Zenrmus. NainZ, 31, 533-599.

Pernicka, Ε., 1987. ~Erzlaqerstatten Ιn der Agais und ihre Ausbeutunq im Altertum.~ Jahrb. Rom.-Germ. Zentrmus., Mainz, 34, 607-714.

Posey, H.H., Renkin, M.L. and Woodling, J., 2000. Natural acid drainage in the upper Alamosa River of Colorado. In: Proceedings from the 5th international conference on acid rock drainage, 1. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton, 485–498.

Sapountzis, E., Kassoli-Fournaraki, A. and Christofides, G., 1990. Amphibolites from the Serbo-Macedonian Massif (Northern Greece), Geologica Balcanica, 20, 3-17.

Tompouloglou, C., Campiglio, C. and Bellon, H., 1986. Les manifestation magmatiques dans le Massif Serbo-Macedonien (Grece) a l' Oligo-Miocene; Precisions apportees par l' analyse radiometrique 40K-40Ar. Comp. Rend. Acad. Sci., 302, 431-436.

Vakalopoulos, K., 1973. History of Macedonia, 1354‐1833, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki.

Vavelidis, M., 1989. Das Au-Ag Vorkommen von Metagitsi. Chalkidiki (Nordgriechenland). Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschafte. Beih. Z. Eur. J. Mineral., 1.

Vavelidis, M., Pernicka, E. and Wagner, G.A., 1983. Untersu-chungen in den Pb-Ag- und Au-Vorkommen von NE-Chalkidiki (Nordgriechenland). Beihefte zum Eurp. J. Miner., 61, 212-213.

Vavelidis, M., 1997. Gold deposits and ancient mining activity in Greece, with emphasis in the areas of Macedonia and Thrace, Pact, 22.

Verplanck, P.L., Nordstrom, D.K., Bove, D.J., Plumlee, G.S. and Runkel, R.L., 2009. Naturally acidic surface and ground waters draining porphyry-related mineralized areas of the Southern Rocky Mountains, Colorado and New Mexico. Applied Geochemistry, 24, 255–267.

Wagner, G.A., Pernicka, E., Vavelidis, M., Baranyi, Y. and Bassiakos, Y., 1986. Archeometallurgische Untersuchungen auf Chalkidiki. Anschnitt, 5-6, 166-186.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Αλιφραγκής, Δ., Βουλγαρίδη, Ε., Βαβελίδης, Μ., Γαζέα, Ε., Γαλατσιάνου, Α., Αγαλή, Α. και Δαφτσής Ε., 2015. Αποικισμός των ισχυρά ρυπασμένων εδαφών μετά από χημική σταθεροποίησή τους στη θέση Καρακόλι Στρατωνίου. 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος 26-28 Σεπτεμβρίου.

Βαβελίδης, Μ., Γιαλόγλου, Γ., Τρώντσιος, Γ., Μέλφος, Β. και Weisgerber, G., 2001. Ένα αρχαίο μεταλλείο ώχρας και μολύβδου-αργύρου στην περιοχή Ελιά της Θάσου. «Αρχαιομετρικές μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα» Επιστ. Επιμέλ.: Μπασιάκος Ι., Αλούπη Ε., Φακορέλλης Γ. ΕΑΕ & ΚΜΑΜ, Αθήνα. σσ. 633-644.

Βαβελίδης, Μ., 2009. Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στη Μακεδονία και Θράκη, με αναφορά στη λατομική δραστηριότητα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στο Ε. Ε. Χαρτοθήκη (Επιμ.), Μεταλλεία-Τόποι-Πόλεμοι, Αναγνώσεις χαρτών από το αρχείο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ.

Βαβελίδης, Μ. και Μέλφος, Β., 2012. Αρχαιομεταλλουργική έρευνα στην περιοχή Κηπουρίστρα Ολυμπιάδας (Αρχαία Στάγειρα), ΒΑ Χαλκιδική. Στο Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. 101, 9-16.

Βακαλόπουλος, Α., 1964. Ιστορία του νέου Ελληνισμού, Τουρκοκρατία 1453-1669, Οι ιστορικές βάσεις της Νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας (Τόμ. Β'). Θεσσαλονίκη.

Βακαλόπουλος, Α., 1973. Ιστορία του νέου Ελληνισμού, Τουρκοκρατία 1669-1812, Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του γένους (Τόμ. Δ'). Θεσσαλονίκη.

Βακαλόπουλος, Α., 1989. Πηγές της Ιστορίας της Μακεδονίας 1354-1833. (Μ. Βαφειάδου, Επιμ.) Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Βεράνης, Ν., 1994. Γεωλογική δομή και ορυκτές πρώτες ύλες στο νομό Χαλκιδικής, Ι.Γ.Μ.Ε., Θεσσαλονίκη.

Γαλανόπουλος, Β. και Θεοδωρούδης, Α., 1993. Ο χρυσός, άργυρος και τα βαρέα μέταλλα στη μαγγανιούχο παραγένεση των κοιτασμάτων της ΒΑ Χαλκιδικής, 507-518.

Δασκαλάκης, Ν., 2002. «Επιπτώσεις των μεταλλείων στις τοπικές κοινωνίες», Πρακτ. Ημερίδας Σ.Μ.Ε. (Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων) και Σ.Μ.Μ.Μ.Θ., Καβάλα.

Δημητριάδης, Σ., 1974. Πετρολογική μελέτη των μιγματιτικών γνευσίων και αμφιβολιτών των περιοχών Ρεντίνας - Ασπροβάλτας, Σταυρού - Ολυμπιάδος. Θεσσαλονίκη: Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δήμου, Ε., Διακάκης, Μ. και Οικονόμου, Γ., 1986. Η θειούχος μεταλλοφορία της περιοχής Σταγείρων (θέση Πιάβιτσα) του Ν. Χαλκιδικής και η παρουσία μέσα σε αυτή σπανίων ορυκτών αλαμπαντίτη και μαγγανιούχο σφαλερίτη, Ι.Γ.Μ.Ε. Γεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες, 73-87.

Ελληνικά Φυτώρια Α.Ε., 2013. Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. - Στοιχεία και Πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

Ζαφείρης, Φ., Παπάγγελος Ι.Α. και Πλακογιαννακης Κ.Ε., 2001. Χαλκιδική, Η θάλασσα, ορεινή Χαλκιδική, ιστορία, το Αγιον Όρος, Ζαρζώνη, 204.

Θεοδωρούδης, Α. και Γαλανόπουλος, Β., 1994. Τα μαγγανιούχα κοιτάσματα της ΒΑ Χαλκιδικής, Ι.Γ.Μ.Ε. 519 – 531.

Κασώλη-Φουρναράκη A., 1981. Συμβολή στην ορυκτολογική και πετρολογική μελέτη αμφιβολιτικών πετρωμάτων της Σερβομακεδονικής μάζας. Θεσσαλονίκη: Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κονοφάγος, Κ., 1980. Το αρχαίο Λαύριο και η Ελληνική τεχνική παραγωγής του αργύρου. Αθήνα: Εκδοτική Ελλάδος Α.Ε.

Μαράτος, Γ., 1955. Γεωλογική και κοιτασματολογική αναγνώριση της μεταλλοφόρου ΒΑ Χαλκιδικής Περιοχή Βαρβάρας-Ολυμπιάδας Στρατονίκης.

Μηλιούδης, Ν., Βικελούδας, Δ. και Λάγκας, Γ., 1988. Μελέτη επιπτώσεων και αποκαταστάσεως περιβάλλοντος των μη δασικών εκτάσεων που επηρεάζονται από την εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας, Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων «Μεταλλεία Κασσάνδρας».

Μουντράκης, Δ., 1983. Η γεωλογική δομή της Βόρειας Πελαγονικής ζώνης και η γεωτεκτονική εξέλιξη των εσωτερικών Ελληνίδων., Πραγματεία για Υφηγεσία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, 289.

Μουντράκης, Δ., 1994. Εισαγωγή στη Γεωλογία της Μακεδονίας και της Θράκης. Απόψεις για τη γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελληνικής ενδοχώρας και των Εσωτερικών Ελληνίδων. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,. 30, 31-46.

Παπάγγελος, Ι.Α., 1991. Το «κοινόν» του Μαντεμίου. Συμπόσιο « Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία». Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτοτελείς Εκδόσεις, Αρ.5.

Παπαγρηγορίου, Σ., Παπαδάκη, Α., Κατσέλης, Ι., Κοτζαγεώργης, Γ., Μπεκιάρης, Γ., Τέντες, Γ., Μανιτάρα, Κ., Μελετίου, Α., Μπρούστη, Π. και Χαραλαμποπούλου, Μ., 2009. Enveco, A.E., Προστασία, Διαχείριση και Οικονομία Περιβάλλοντος, Περικλέους 1, 151 22 Μαρούσι Αθήνα, «Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου ΄΄Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας»΄΄ της εταιρείας ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ.΄΄ στο Νομό Χαλκιδικής», κεφ. 3.

Παπαγρηγορίου, Σ., Παπαδάκη, Α., Κατσέλης, Ι., Κοτζαγεώργης, Γ., Μπεκιάρης, Γ., Τέντες, Γ., Μανιτάρα, Κ., Μελετίου, Α., Μπρούστη, Π. και Χαραλαμποπούλου, Μ., 2010. Enveco, A.E., Προστασία, Διαχείριση και Οικονομία Περιβάλλοντος, Περικλέους 1, 151 22 Μαρούσι Αθήνα, «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της εταιρίας ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ.΄΄ στη Χαλκιδική».

Σακελλαρίου, Δ., 1989. Γεωλογία της Σερβομακεδονικής μάζας στη ΒΑ Χαλκιδική. Παραμόρφωση και Μεταμόρφωση. Διδακτορική Διατριβή, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας, 177.

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ΣΜΕ, 2012. Έκθεση δραστηριοτήτων 2011. Αθήνα.

Υπουργείο εσωτερικών, 2010. Σχέδιο Καλλικράτης ΦΕΚ Α87 της 07/06/2010.

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΥΠΕΚΑ, 2011. Κοινή απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) « Μεταλλευτικές –Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», β) « Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής.

Χιονίδης, Γ., 1977. Οι Μακεδόνες πρόσφυγες της Σκοπέλου. Μακεδονικά, 17, 135-136.

Διαδικτυακές Πηγές

Google Earth 7.1, 2015, http://www.google.com/earth/index.html και https://www.google.gr/maps (ανακτήθηκε την 10-02-2015)

Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ., Ορυκτολογία-Εικονικό εργαστήριο, 2015, http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo106y/ (ανακτήθηκε την 11-02-2015)

Ακτωρ Α.Ε., 2015, http://www.aktor.gr/article.asp?catid=20015 (ανακτήθηκε την 11-02-2015)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.