[Εξώφυλο]

Αξιολόγιση επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών στην περιοχή λεκάνης Αξιού. = Assesment of liquefaction susceptibility of the deposits of the Axios basin.

Ναταλία Παπαπέτρου

Περίληψη


Αρχικά στην εργασία αυτή γίνεται γενικά επεξήγηση του όρου ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών, καθώς γίνεται λόγος και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή εκδηλώνεται. Στη συνέχεια αναγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εδαφικοί σχηματισμοί έτσι ώστε να χαρακτηριστούν επιδεκτικοί στο φαινόμενο της ρευστοποίησης. Ακολουθεί μελέτη και επεξεργασία του γεωμορφολογικού υποβάθρου στην περιοχή της λεκάνης του Αξιού, με σκοπό την την αξιολόγηση του βαθμού επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών της συγκεκριμένης περιοχής. Ακόμα, γίνεται αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί, η γνωστή μέχρι σήμερα, γεωμορφολογική χαρτογράφηση της λεκάνης Αξιού. Τέλος, γίνεται λεπτομερή ανάλυση του  τρόπου με τον οποίο έγινε ψηφιοποίηση του γεωμορφολογικού χάρτη της περιοχής της λεκάνης Αξιού, πάνω στον οποίο έγινε μελέτη για την επιδεκτικότητα της ρευστοποίησης των εδαφικών σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής. Συμπερασματικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα  της μελέτης αυτής, δηλαδή ο βαθμός επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση για τον κάθε σχηματισμό ξεχωριστά που απαρτίζει τη λεκάνη του Αξιού, καθώς και οι επιπτώσεις που πιθανόν να προκαλέσει στα τεχνικά έργα μια πιθανή μελλοντική εκδήλωση του φαινομένου της ρευστοποίησης.
 
The basic goal of this study is the delineation of the meaning of the term liquefaction of territorial formations, as well as the way in which it manifests itself it will be understood. Following on the criteria to be met by the soil formations in order to be characterized as being susceptible to the phenomenon of liquefaction.Following a study and processing of the geomorphological background in the area of the Axios basin is followed, in order to evaluate the degree of susceptibility to liquefaction of the soil formations of the specific region. Still, reference is made of the way in which the geomorphological mapping of the Axios basin has been realized. Finally, a detailed analysis is made of the way in which the geomorphological map of the area of the Axios basin was digitized, on which a study was made on the susceptibility of the liquefaction of the territorial formations of the wider region. In conclusion, the results of this study are presented, is the degree of susceptibility to liquefaction for each separate formation that forms Axios basin, as well as the effects that are likely to cause in the technical works a possible future manifestation of the liquefaction phenomenon .


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αθανασόπουλος, Γ.Α., 1988. Εδαφοτεχνικές συνθήκες – Εδαφοδυναμική Μέρος 2ο: Δυναμικές Ιδιότητες Εδαφών. Δελτό της Ελληνικής γεωλογικής Εταιρίας, Τεύχος 20, Άρθρο 3, Σελ. 335 – 354.

Αλμπανάκης, Κ., Βαβλιάκης, Ε., Ψιλοβίκος, Α., Σωτηριάδης, Λ., 1993. Μηχανισμοί και εξέλιξη του Δέλτα του Αξιού ποταμού κατά τον 20ο αιώνα. Τομέας Γεωλογίας και Φυσικής Γεωγραφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σελ. 311 – 325.

Κατριβάνος, Ε., 2017. Η Γεωλογική Δομή η Κινηματική της Παραμόρφωσης και η Γεωτεκτονική Εξέλιξη των Ορεινών Όγκων Πάικου και Τζένας (Κεντρική Μακεδονία). Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κούκη, Γ., και Σαμπατακάκης, Ν., 2002., Τεχνική Γεωλογία. Εκδόσεις Α.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.

Μουντράκης, Δ., 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio Press. Σελ. 72 – 104, Σελ. 228 – 247.

Περλερος, Β., Μιχαήλ, Λ., και Μιχαήλ, Λ., 2015. Έλεγχος Χημικής Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων (Επιφανειακών και Υπογείων) σε Κλίμακα Λεκανών Απορροής Ποταμών Μακεδονίας – Θράκης και Θεσσαλία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων. Σπυρίδης, Α. – Κουτάλου, Β. – ‘’ΥΕΤΟΣ’’.

Τρανός, .Μ., 2011. Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις. University Studio Press. Θεσσαλονίκη. Σελ. 269 -290.

Page, R.A., Boore, D.M., and Yerkes, R.F., 1995. The Los Angeles Dam story. U.S. Geological Survey Fact Sheet 096–95.

Dahms, S.H., 2004. Damage Caused to Earth Embankment Dams by Earthquakes in the United States. Global Tectonics, Emporia State University, Emporia, Kansas.

Ghilardi, M., Fouache, E., Queyrel, F., Syrides, G., Vouvalidis, K., Kunesch, S., Styllas, M., Stiros, S., 2007. Human Occupation and Geomorphological Evolution of the Thessaloniki Plain (Greece) since Mid – Holocene. Department of Geography University of Paris 12 Val de Marne, France. Department of Geology Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Department of Civil Engineering University of Patra, Greece.

Ghilardi, M., Kunesch, S., Styllas, M., Fouache, E., 2007. Reconstruction of Mid – Holocene Sedimentary Environments in the Central Part of the Thessaloniki Plain (Greece), based of Microfaunal Identification, Magnetic Susceptibility and Grain – size Analyses. Department of Geography University of Paris 12 Val de Marne, France. Department of Geology Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Green, R.A. and Ziotopoulou,K.,2015. Overview of screening criteria for liquefaction triggering susceptibility. Department of Civil and Environmental Engineering, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, USA.

Koufos, G.D., and Pavlides. S.B., 1988. Correlation Between the Continental Deposits of the Lower Axios Valley and Ptolemais Basin. Geological Society of Greece. Vol. 20/2, Page. 9-19.

Kramer, S. L., 1996. Geotechnical earthquake engineering. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J

Lopez. and Querol, S., 2007. Endochronic model applied to earthfill dams with impervious core: design recommendation at seismic sites. Department of Civil engineering University of Castilla.

Obermeier, S.F. and Pond, E.C., 1998. Issues in Using Liquefactions Features for Paleoseismic Analysis. U.S. Department of Interior. U.S. Geological Survey.

Papathanassiou, G. and Pavlides, Sp., 2011. GIS-based database of historical liquefaction occurrences in the broader Aegean region. Department of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Papathanassiou, G., Pavlides, S., Christaras, B., Pitilakis, K., 2005. Liquefaction case histories and empirical relations of earthquake magnitude versus distance from the broader Aegean region, Journal of Geodynamics, Volume 40, Issues 2-3, Pages 257-278

The Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering,TC4, of the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 1999, Manual for Zonation of Seismic Geotechnical Hazards, The Japanese Geotechnical Society, pp. 72-102.

Youd, T.L. and Perkins, D.M., 1978. Mapping of Liquefaction Induced Ground Failure potential. Journal of Geotechnical Engineering Div. ASCE.

Youd, T.L., Idriss, I.M., Andrus, R.D., Arango, I., Castro, G., Christian, J.T., Dobry, R., Finn, W.D.L., Harder Jr, L.F., Hynes, M.E., Ishihara, K., Koester, J.P., Liao, S.S.C., Marcuson III, W.F., Martin, G.R., Mitchell, J.K., Moriwaki, Y., Power, M.S., Robertson. P.K., Seed, R.B., Stokoe II, K.H., 2001. Liquefaction Resistance of Soils: Summary Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering.

ΙΣΤΌΤΟΠΟΙ

http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/struct/geotech/art/Terminology/liquefaction_at_niigata.jpg

http://research.engineering.ucdavis.edu/gpa/wp-content/uploads/sites/43/2015/02/Slide-after-drawdown.jpg

https://www.researchgate.net/profile/Susana_Lopez-

www.researchgate.net/profile/Susana_LopezQuerol/publication/259466872/figure/fig10/AS:297283242479618@1447889256146/Figure-19-Lower-San-Fernando-

dam-after-the-San-Fernando-earthquake-1971-Courtesy-of.png

https://www.researchgate.net/profile/Panagiotis_Karkanas/publication/248398351/figure/fig6/AS:298325111787543@1448137657415/Fig-6-a-The-main-Neogene-Quaternary-sedimentary-basins-of-Greece-where-the-bulk-of.png

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9786/images/10_11.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Soil_liquefaction_(24399502593).jpg

http://i.cdn.turner.com/ireport/sm/prod/2012/05/31/WE00767517/2115481/15044834174904816751402511215609-2115481_p9.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Chuetsu_earthquake-earthquake_liquefaction1.jpg

https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAdFAAAAJDA4YTRiZGRhLWY2NzAtNGIxNS04YjlhLWYwZDc2ODg4NGFiMQ.jpg

https://www.google.gr/maps/@40.6935055,22.6357394,158851m/data=!3m1!1e3

https://pbs.twimg.com/media/CnWQIFLXgAExCls.jpg


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.