[Εξώφυλο]

Μελέτη της επίδρασης των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών στις αλλαγές των εποχών με τη χρήση περιοχικών κλιματικών προσομοιώσεων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. = Study of climate change impact on the onset of seasons woth the use of regional climate simulations for the region of Thessaloniki.

Αναστασία Βορρία

Περίληψη


Το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας είναι ο χρονικός προσδιορισμός του ετήσιου εποχικού κύκλου τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, με τη βοήθεια κλιματικών προσομοιώσεων, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα προέρχονται από τις προσομοιώσεις RCΜ του ερευνητικού προγράμματος CORDEX, βασιζόμενα σε τρία διαφορετικά κλιματικά σενάρια: το historical, το οποίο αναφέρεται στην ιστορική περίοδο 1971-2000, και τα RCP4.5 – RCP8.5 τα οποία αναφέρονται στις μελλοντικές περιόδους 2021-2050 και 2071-2100. Η πρώτη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται στον ετήσιο εποχικό κύκλο των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών επιφάνειας, αξιοποιώντας το 25ο και το 75ο εκατοστημόριο της χρονοσειράς των θερμοκρασιών. Οι θερμοκρασίες του εκάστοτε τεταρτημορίου (1ου και 3ου) αποτελούν σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της έναρξης κάθε εποχής, χρησιμοποιώντας το κριτήριο των έξι ημερών (de la Franca et al., 2013). Η δεύτερη μεθοδολογία βασίζεται στη συνημιτονοειδή συνάρτηση Fourier T(t) = T ? + Acos (2πt – θ), η οποία περιγράφει τον ετήσιο εποχικό κύκλο. Όπου T(t) η θερμοκρασία σε συνάρτηση με τις ημέρες του έτους, T ? η μέση αύξηση της θερμοκρασίας, Α το θερμοκρασιακό εύρος, και θ η φάση (σε ημέρες) που περιγράφει τη χρονική μετατόπιση των εποχών (καθυστέρηση ή πρόωρη εμφάνιση) (Stine, A. R., Huybers, P., Fung, I. Y., 2009). Τα αποτελέσματα και των δύο μεθοδολογιών εκτιμούν μία μελλοντική επιμήκυνση της θερμής περιόδου, σε βάρος της ψυχρής, νωρίτερη εμφάνιση της άνοιξης και του καλοκαιριού και σχετική μείωση των ημερών του χειμώνα, με το σενάριο RCP8.5 να δίνει μεγαλύτερη ένταση και πιο ακραία φαινόμενα (π.χ. εξαφάνιση του χειμώνα). Συμπερασματικά, αν ληφθεί υπ’ όψη ότι το σενάριο RCP4.5 υποθέτει μειωμένες εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, σε σχέση με το RCP8.5, είναι πιθανό οι επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, να μην έχουν την ίδια μελλοντική επίδραση στην περιοδικότητα των εποχών και στην ισορροπία του κλίματος.


The purpose of this study is the definition of the timing of the seasons in the past and future, using climate simulations for the region of Thessaloniki. The data is obtained from RCM simulations of CORDEX research program, and it is based on three different climate scenarios: historical which refers to the historical period of 1971-2000, and the RCP4.5 – RCP8.5 which refer to the future periods of 2021-2050 and 2071-2100. The first method followed is based on the annual cycle of minimum and maximum surface temperature, using the 25th and the 75th percentile of the temperature timeseries. The temperatures at each quartile (1st and 3rd) are the thresholds that define the onset of each season, using the six-day spell criterion (de la Franca et al., 2013). The second method is based on the sinusoidal function (Fourier) T(t) = T ? + Acos (2πt – θ), which describes the annual cycle of the seasons. As T(t) is defined the temperature in function with the days of the year, T ? as the mean warming, A as the amplitude of the temperatures and θ as the phase (in days) which describes the shift of the timing in seasons (later or earlier onset) (Stine, A. R., Huybers, P., Fung, I. Y., 2009). The results of both methods estimate a future lengthening of the warm period, at the expense of the cold period, earlier onset of spring and summer, and a decrease in the days of winter, with the RCP8.5 scenario estimating more intense and extreme phenomena (e.g. disappearance of winter). In conclusion, taking into account that RCP4.5 scenario is related to reduced gas emissions, in comparison with RCP8.5, it is possible that the effects of climate change won’t be so intense for the annual cycle of the seasons and the climate balance, if the appropriate measures are taken.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aasa A, Jaagus J, Ahas R, Sepp M (2004) The influence of atmospheric circulation on lant phenological phases in central and eastern Europe. Int J Climatol 24(12):1551–1564

Ault T, Macalady A, Pederson G, Betancourt J, Schwartz M (2011) Northern Hemisphere modes of variability and the timing of spring in western North America. J Clim 24(15):4003–4014

C. K. Tolika; P. Zanis; C. Anagnostopoulou. 2012. Regional climate change scenarios for greece: future temperature and precipitation projections from ensembles of RCMs. Global NEST Journal, Vol 14, No4, pp 407-421.

Carter T (1998) Changes in the thermal growing season in Nordic countries during the past century and prospects for the future. AgricFood Sci Finl 7(2):161–179

Cayan D, Kammerdiener S, Dettinger M, Caprio J, Peterson D (2001) Changes in the onset of spring in the western United States. Bull Am Meteorol Soc 82(3):399–416

Chen X, Hu B, Yu R (2005) Spatial and temporal variation of phenological growing season and climate change impacts in temperate eastern China. Glob Chang Biol 11(7):1118–1130

David J. Thomson. 2009. Shifts in season. Nature|vol 457|22

Diffenbaugh NS, Pal JS, Giorgi F, Gao X. 2007. Heat stress intensification in the Mediterranean climate change hotspot. Geophysical Research Letters 34: L11706, DOI: 10.1029/2007GL030000.

Gao X, Pal JS, Giorgi F. 2006. Projected changes in mean and extreme precipitation over the Mediterranean region from a high resolution double nested RCM simulation. Geophysical Research Letters 33: L03706, DOI:10.1029/2005GL024954.

Gibelin AL, D´equ´e M. 2003. Anthropogenic climate change over the Mediterranean region simulated by a global variable resolution model. Climate Dynamics 20: 327–339, DOI: 0.1007/s00382-002- 0277-1.

Giorgi F, Bi X. 2005. Regional changes in surface climate interannual variability for the 21st century from ensembles of global model simulations. Geophysical Research Letters 32: L13701, DOI:10.1029/2005GL023002.

Giorgi F, Lionello P. 2008. Climate change projections for the Mediterranean region. Global and Planetary Change 63: 90–104, DOI:10.1016/j.gloplacha.2007.09.005.

Goubanova K, Li L. 2007. Extremes in temperature and precipitation around the Mediterranean basin in an ensemble of future climate scenario simulations. Global and Planetary Change 57: 27–42, DOI: 10.1016/j.gloplacha.2006.11.012.

Hertig E, Jacobeit J. 2007. Assessments of Mediterranean precipitation changes for the 21st century using statistical downscaling techniques. International Journal of Climatology 28: 1025–1045. DOI:10.1002/joc.1597.

J. R. Petit, J. Jouzel, et al. Climate and atmospheric history of the past 420.000 years from the Vostok ice core in Antarctica, Nature 399 (3June), pp 429-436, 1999.

Jaagus J, Truu J, Ahas R, Aasa A (2003) Spatial and temporal variability of climatic seasons on the East European Plain in relation to large-scale atmospheric circulation. lim Res 23(2):111–129

Linderholm H, Walther A, Chen D (2008) Twentieth-century trends in the thermal growing season in the Greater Baltic Area. Climate Change 87(3):405–419

Lo F, Wheeler M, Lennox S (2008) Improving predictions of the North Australian wet season: onset and duration. Technical report, Australian Government. Bureau of Meteorology, Melbourne. ISSN: 1836- 019X

Lundquist J, Cayan D, Dettinger M (2004) Spring onset in the Sierra Nevada: when is snowmelt independent of elevation? J Hydrometeorol 5(2):327–342

Menzel A, Jakobi G, Ahas R, Scheifinger H, Estrella N (2003) Variations of the climatological growing season (1951–2000) in Germany compared with other countries. Int J Climatol 23(7):793–812

Mitchell TD, Hulme M, New M. 2002. Climate data for political areas. Area 34: 109–112.

N. López de la Franca, E. Sánchez, M. Domínguez. 2013. Changes in the onset and length of seasons from an ensemble of regional climate models over Spain for future climate conditions. Pal JS, Giorgi F, Bi X. 2004. Consistency of recent European summer precipitation trends and extremes with future regional climate projections. Geophysical Research Letters 31: L13202, DOI:10.1029/2004GL019836.

Parry M (ed.). 2000. The changing climate of Europe. Assessment of Potential Effects and Adaptations for Climate Change in Europe: The Europe ACACIA Project. Jackson Environment Partner. University of East Anglia: Norwich.

Qian C, Fu C, Wu Z, Yan Z (2009) On the secular change of spring onset at Stockholm. Geophys Res Lett 36:L12706

Qian C, Fu C, Wu Z, Yan Z (2011) The role of changes in the annual cycle in earlier onset of climatic spring in northern China. Adv Atmos Sci 28(2):284–296

SchwartzM, Ahas R,AasaA(2006) Onset of spring starting earlier across the Northern hemisphere. Glob Ecol Biogeogr 12(2):343–351

Song Y, Linderholm H, Chen D, Walther A (2010) Trends of the thermal growing season in China 1951–2007. Int J Climatol 30(1):33–43

Stine A, Huybers P, Fung I (2009) Changes in the phase of the annual cycle of surface temperature. Nature 457(7228):435–440

Tolika K., P. Zanis, C. Anagnostopoulou, Regional climate change scenarios for Greece: Future temperature and precipitation projections from ensembles of RCMs, Global Nest Journal, Vol 14, No4, pp 407-421, 2012.Wallace C, Osborn T (2002) Recent and future modulation of the annual cycle. Clim Res 22(1):1–11

Zanis P., E. Katragkou, C. Ntogras, G. Marougianni, A. Tsikerdekis, H. Feidas, E. Anadranistakis, D. Melas, A transient high resolution regional climate simulation for Greece for the period 1960-2100: Evaluation and future projections, Climate Research, 64: 123–140, doi:10.3354/cr01304, 2015.

Zanis P., I. Kapsomenakis, C. Philandras, K. Douvis, D. Nikolakis, E. Kanellopoulou, C. Zerefosc, and C. Repapis. 2008. Analysis of an ensemble of present day and future regional climate simulations for Greece. International journal of 29: 1614–1633.

Zhang X, Alexander L, Hegerl GC, Jones P, Tank AK, Peterson TC, Trewin B, Zwiers FW (2011) Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data. Clim. Change 2(6):851–870

Zhu W, Tian H, Xu X, Pan Y, Chen G, Lin W (2012) Extension of the growing season due to delayed autumn over mid and high latitudes in North America during 1982–2006. Glob Ecol Biogeogr 21:260–271

Ζάνης Π., Σημειώσεις Ρύπανση και Χημεία της Ατμόσφαιρας, σελ.181, 2014.

Λαζαρίδης Μ. (2010), Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας (σελ.134).

Σοφιάδης Ιωάννης. 2017. Μελέτη της κλιματικής αλλαγής πάνω από την Ευρώπη τον 21ο αιώνα με χρήση περιοχικής κλιματικής προσομοίωσης οδηγούμενης από το σενάριο RCP8.5

https://www.nature.com/nature/

http://meteo.geo.auth.gr:3838/

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/1000/orismoi.html

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_Annex_Glossary.pdf

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf

https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf

https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/A-guide-to-RCPs.pdf

https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/A-guide-to-RCPs.pdf

https://www.skepticalscience.com/rcp.php?t=3#srescomparison

https://astro.planitario.gr/stoixeia-astronomias-erotisi-9-epoxes-toy-etoys/

http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=10956

https://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar3/toolboxes/figspm-2s.htm


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.