[Εξώφυλο]

Δημιουργία υποδομή γεωχωρικών δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή Σίνδου - Καλοχωρίου. = Creation of a geospatial database for the broader area of Sindos-Kalohori in a GIS environment.

Γεώργιος Ζαμπάζας

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία μιας υποδομής γεωχωρικών δεδομένων, σε περιβάλλον GIS, για την ευρύτερη περιοχή Σίνδου-Καλοχωρίου.
Το καλοχώρι τοποθετείται σε απόσταση 8 km και η Σίνδος σε απόσταση 14 km δυτικά της Θεσσαλονικής. Πρόκειται για μια περιοχή που στο μεγαλύτερό της ποσοστό αποτελεί βιομηχανική ζώνη. Βρίσκεται στο δελταϊκό πεδίο του Γαλλικού ποταμού, στις εκβολές αυτού, το οποίο αποτελεί το ανατολικότερο μέρος του ευρύτερου δελταϊκού πεδίου του Αξιού ποταμού. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι σχεδόν επίπεδο, ομαλό, πεδινό με υψόμετρα κάτω από την επιφάνεια της στάθμης της θάλασσας έως μικρότερα των 20 m. Γεωτεκτονικά η περιοχή ανήκει στις Εσωτερικές Ελληνίδες, στη ζώνη Αξιού και συγκεκριμένα στην ενότητα Ωραιοκάστρου της υποζώνης της Παιονίας και καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα.
Τα γεωχωρικά δεδομένα παράχθηκαν έπειτα από ψηφιοποίηση του τοπογραφικού χάρτη της Γ.Υ.Σ. και του γεωλογικού χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 1:50.000, κάθως και από επεξεργασία του Ψηφιακού Μοντέλου Αναγλύφου/DEM της περιοχής, σε περιβάλλον GIS, ενώ κάποια δεδομένα ανακτήθηκαν από διάφορες πηγές και επεξεργάστηκαν στο ίδιο περιβάλλον.
Τέλος, έγινε χρήση της υποδομής αυτής σε περιβάλλον GIS, και εξήχθησαν: χάρτης ισοϋψών και χάρτης υδρογραφικού δικτύου, τοπογραφικός και γεωλογικός χάρτης, καθώς και χάρτης κάλυψης γης από το Corine Land Cover 2012 της περιοχής, από τα γεωχωρικά δεδομένα. Επίσης, έπειτα από επεξεργασία χάρτη Ψηφιακού Μοντέλου αναγλύφου/DEM, εξήχθησαν από αυτόν επιπλέον οι παρακάτω χάρτες: ισοϋψών, κλίσεων, προσανατολισμού κλιτυών και σκιασμένου αναγλύφου.

In this diploma thesis, an attempt for a geospatial infrastructure to be created in a GIS environment for the wider area of Sindos-Kalohori is made.
Kalohori is located 8 km west of Thessaloniki and Sindos 14 km. It is an area which is an industrial zone in its largest part. It is located in the deltaic plain of the Gallikos River mouth, which is the eastern part of the wider deltaic plain of the Axios River. The terrain of the area is almost flat plain with altitudes below the sea level to less than 20 m. The area geographically belongs to the Internal Hellenides, in the Axios zone and particularly to the Oreokastro sub-zone of Paionia and it is entirely covered by Neogene and Quaternary sediments.
The geospatial data were produced after digitizing the topographical map of HMGS and the geological map of IGME, scale 1: 50,000, as well as processing of the Digital Elevation Model / DEM of the area, in a GIS environment, while some data were retrieved from various sources and processed in the same environment.
Finally, this infrastructure was used in a GIS environment, and a contour lines map, a map of the hydrographic network, a topographic and geological map and a land cover map from the Corine Land Cover 2012 of the area were extracted by the geospatial data. In addition, after having processed the DEM map, the following maps were extracted: contour lines map, slope map, aspect map and hill shade map.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Anastasiadis E. T., M. Seferlis, E. Fitoka, E. Mihalatu, D. Papadimos, S. Kastavouni, A. Apostolakis, M. Katsakiori, S. Kazantzidis, 2004. Restoration and conservation of the Kalohori lagoon, Thessaloniki. In: Arianoutsou & Papanastasis (eds), Proc. 10th MEDECOS Conference, 2004, Rhodes.

Burrough, P. A. and McDonnell, A., 2000. Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, New York, 333 p.

Burrough, P. A., 1992. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Clarendon Press, Oxford, 194 p.

ESRI, 2004. ArcGIS 9: Understanding Map Projections, ESRI Press, Redland, California, 115 p.

Goodchild, M. I., 1985. Geographical Information Systems in Undergraduate Geography: A Contemporary Dilemma, The Operation Geographer, No. 8, pp. 34-38.

Karageorgis, Α. P., M. S. Skourtos, V. Kapsimalis, A. D. Kontogianni, N. Th. Skoulikidis, K. Pagou, N. P. Nikolaidis, P. Drakopoulou, B. Zanou, H. Karamanos, Z.

Levkov, Ch. Anagnostou, 2005. An integrated approach to watershed management within framework: Axios River catchment and Thermaikos Gulf. Regional Environmental Change 2005, 5, pp. 138–160.

Kossmat, F., 1924. Geologie der zentralen Balkanhalbinsel. Die kriegs Schauplätze 1914-18. Geol. Dergestellt. S. Berlin, H. 12, 198 p.

Koufos, G. & de Bonis, L., 2006. New material of Ouranopithecus macedoniensis from Late Miocene of Macedonia (Greece) and study of its dental attrition. Geobios, 39 p., pp. 223-243.

Koufos, G. & Pavlides, S., 1988. Correlation between the continental deposits of the Lower Axios Valley and Ptolemais Basin. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., 20, σελ. 9-19.

Mercier, J. L., Sorel, D., Vergely, P., Simeakis, K., 1989, Extensional tectonic regimes in the Aegean basins during the Cenozoic, Basin Research, Vol.2, Iss.1, pp.49-71.

Mercier, J., 1966. Etude géologique des zones internes des Héllénides en Macedoine centrale. Contribution à l' étude du metamorphisme et de l' evolution magmatique des zones internes des Héllénides. Ann. Geol. Pays Hell., 20, pp. 1-753.

Mouratidis, A., 2010. Contribution of -GPS and GIS-assisted spaceborne remote sensing in the morphotectonic research of Central Macedonia (N. Greece), PhD thesis, Aristotle University of Thessaloniki.

Mouratidis, A., Briole, P., Ilieva, M., Astaras, T., Rolandone, F., Baccouche, M., 2010, Subsidence and deformation phenomena in the vicinity of Thessaloniki (N. Greece) monitored by Envisat/ASAR interferometry, Proc. of the Fringe 2009 Workshop, Frascati, Italy (ESA SP-677).

Mouratidis, A., Constantini, F., 2012. PS and SBAS Interferometry over the broader area of Thessaloniki, Greece, using the 20-year archive of ERS and ENVISAT data. Proc. of the Fringe 2011 Workshop, Frascati, Italy (ESA SP-697).

Mouratidis, A., Costantini, F., Votsis, A., 2011. Correlation of DInSAR deformation results and active tectonics in the city of Thessaloniki (Greece), In: Stilla U, Gamba P, Juergens C, Maktav D (Eds) JURSE 2011 - Joint Urban Remote Sensing Event - Munich, Germany, 2011, IEEE, pp. 421-424.

Pavlidis, S., N. Soulakelis, 1990, Multifractured seismogenic area of Thessaloniki 1978 earthquake (Northern Greece), IESCA Proceedings, Vol.II.

Poulos, S. E., G. Th. Chronis, M. B. Collins, V. Lykousis, 2000. Thermaikos Gulf.

Stais, A., 1994. Evolution geodynamique des bassins Mesozoiques Vardariens (domaines de Peonias et d’ Almopias), Hellenides orientales. PhD thesis, University of Lille, 247 p.

Tranos, Μ., Papadimitriou, Α., Kilias, Α., 2003, Thessaloniki-Gerakarou fault zone (TGFZ): the western extension of the 1978 Thessaloniki earthquake fault (northern Greece) and seismic hazard assessment, Journal of Structural Geology, 25, pp.2109-2123.

Wagner, J., 1979. Physische Geographie und Nachbarwissenschaften. List Verlag, München.

Zervopoulou, A. and S. Pavlides, 2008, Neotectonic faults in the urban site of Thessaloniki, Proc. of the 3rd Panhellenic Conference Earthquake Engineering and Engineering Seismology, 2008, article 1865.

Αστάρας, Θ., Οικονομίδης, Δ., Μουρατίδης, Α., 2011. Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Θεσσαλονίκη.

Βαβλιάκης, Ε., 1985. Μαθήματα Γεωγραφίας, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 25 σελ.

Κονταξή, Χ., Βαρελτζίδου, Σ., Πανταζόπουλος, Χ., 2012. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Προστατευόμενες Περιοχές, το παράδειγμα της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου στο Ν. Θεσσαλονίκης, 2012, Μυτιλήνη.

Κουτσόπουλος, Κ. και Ανδρουλακάκης, Ν., 2003. Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με χρήση του λογισμικού ArcGIS, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 397 σελ.

Μουντράκης, Δ., Κίλιας, Α., Παυλίδης, Σ., Σωτηριάδης, Λ., Ψιλοβίκος, Α., Αστάρας, Θ., Βαβλιάκης, Ε., Κουφός, Γ., Δημόπουλος, Γ., Σούλιος, Γ., Χρηστάρας, Β.,

Σκορδύλης, Μ., Τρανός, Μ., Σπυρόπουλος, Μ., Πάτρας, Δ., Συρίδης, Γ., Λαμπρινός, Ν., Λαγγάλη, Θ., 1997. Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας, Κλίμακας 1:100.000, φύλλα: Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά. Ο.Α.Σ.Π. και επεξηγηματικά τεύχη.

Μουντράκης, Μ. Δ., 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Μουρατίδης, Α., 2010. Συμβολή της υποστηριζόμενης από GPS και GIS διαστημικής Τηλεπισκόπισης στη Μορφοτεκτονική έρευνα της Κεντρικής Μακεδονίας, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 218 σελ.

Παπαδοπούλου, Μ., 2000. Εισαγωγή στη Χαρτογραφία, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., 118 σελ.

Παπαζάχος, Β., 1995. Εισαγωγή στη Γεωφυσική, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 208 σελ.

Φωτίου, Α. και Λιβιεράτος, Ε., 2000. Γεωμετρική Γεωδαισία και Δίκτυα, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 440 σελ.

Φωτίου, Α. και Πικριδάς, Χ., 2006. GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 319 σελ.

Φωτίου, Α., 2007. Γεωμετρική Γεωδαισία: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 467 σελ.

Χατζόπουλος, Ι. Ν., 2006. Τοπογραφία, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα, 920 σελ.

Ιστοσελίδες

www.visibleearth.nasa.gov

www.srtm.csi.cgiar.org

www.mapcruzin.com

www.copernicus.eu

www.eea.europa.eu

www.colorado.edu

www.arcgis.com

www.dimosdelta.gr

www.geodata.gov.gr

www.dydaton.damt.gov.gr

www.igme.gr

www.gys.gr

www.axiosdelta.gr

www.earth.google.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.