[Εξώφυλο]

Διερεύνηση της νιτρορύπανσης των υπόγειων νερών του δήμου Χαλκηδόνος στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αξιού. = Investigation of nitrate pollution of groundwater at the municipality of Chalkidona in the Axios basin.

Δέσποινα Αλμπανίδου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η εκτίμηση της νιτρορύπανσης στην λεκάνη του Αξιού και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που βρίσκεται ο Δήμος Χαλκηδόνος. Η οικονομία του Δήμου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Τις τελευταίες δεκαετίες, παρουσιάστηκε το προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης των υδάτων, η οποία εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει στον χαρακτηρισμό των υπόγειων υδάτων ως ακατάλληλα για χρήση, την ερημοποίηση των εδαφών και πολλών σοβαρών προβλημάτων υγείας στους οργανισμούς. Για την ανάγκη της εργασίας πάρθηκαν 12 δείγματα από δημοτικές υδροληπτικές αλλά και ιδιωτικές αρδευτικές γεωτρήσεις στα οποία έγιναν επι τόπου δοκιμές αλλά και εργαστηριακές με σκοπό να καθοριστούν παράμετροι του νερού όπως τα νιτρικά ιόντα, η θερμοκρασία, το pH, η αγωγιμότητα και τα διαλυμένα στερεά. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για την περιοχή μελέτης όπως ο πληθυσμός, οι χρήσεις γης, το κλίμα, η μορφολογία αλλά και τα οικοσυστήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η γεωλογία και τεκτονική της περιοχής αλλά και το καθεστώς των υδρογεωλογικών συνθηκών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον κύκλο του αζώτου και πως η διατάραξη αυτού έχει οδηγήσει σήμερα στο πρόβλημα της νιτρορύπανσης. Επιπλέον, αναλύεται και η υπάρχουσα νομοθεσία για την προστασία περιοχών που έχουν κηρυχθεί ευπρόσβλητες. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η δειγματοληψία από γεωτρήσεις του Δήμου των οποίων το νερό προορίζεται για πόση, την διαδικασία των εργαστηριακών χημικών αναλύσεων αλλά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εκπόνηση της εργασίας και γίνονται προτάσεις για την ποιοτική προστασία των υπόγειων νερών της περιοχής.

The aim of this thesis is the estimation of the groundwater nitrate pollution in Axios basin and especially the area at the municipality of Chalkidona. The economy of the communities depends on the rural areas that face a lot of problems due to the downgrading of the water quality which can lead its declaration inappropriate for use, desertification of the soil and many serious health problems to organisms. Water samples from 12 municipal and private boreholes were tested for the nitrate concentration, Total Dissolved Solids (TDS) as well as to estimate their pH, temperature and EC. The first chapter lists general information about the study area such as the population, land use, climate, morphology and the ecosystems. The second chapter describes the geological, tectonic and hydrological condition of the area. The third chapter is mentions the nitrogen cycle and how its disturbance due to human elements has led to nitrate pollution. It is also described the legislation for the protection of the areas that have been declared as vulnerable. The forth charter analyzes the sampling procedure, the on-site tests, the laboratory chemical analysis procedure and the results obtained. The conclusions of the thesis are summarized and proposals for the protection of the drinking and irrigation water are made.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αλμπανάκης, Κ., Βαβλιάκης, Ε., Ψιλοβίκος, Α., Σωτηριάδης, Λ., (1993), «Μηχανισμοί και εξέλιξη του δέλτα του Αξιού ποταμού κατά τον 20ο αιώνα», 3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο.

Αναλογίδης (2000), «Έδαφος, θρεπτικά στοιχεία και φυτική παραγωγή» Δημήτριος Α. Αναλογίδη, Εκδόσεις Αγρότυπος Α.Ε., Αθήνα.

Βουδούρης, Κ. (2009) «Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Γκαντίδης, N., A. Σιμώνης, Π. Κουκουλάκης (1989), «Η περιβαλλοντική διάσταση της λίπανσης των καλλιεργειών, Προστασία περιβάλλοντος και γεωργική παραγωγή», Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Α: 67-73.

Γκαντίδης, Ν., Σιμώνης, Α., Κουκουλάκης, Π. (1989), «Οι Επιπτώσεις από τη Χρήση των Λιπασμάτων στο Περιβάλλον», Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας “Τα Χημικά Λιπάσματα - Παρόν και Μέλλον” 7-8/2/1989 Θεσσαλονίκη.

Καραμπέτσος, (2003), «Θρέψη Φυτών (Σημειώσεις) Ιωάννης X. Καραμπέτσος επίκουρος καθηγητής», Καλαμάτα.

Λόντος Σ. (2009), «Επίδραση του Αζώτου στα μορφολογικά χαρακτηριστικά, απόδοση σιταριού και στο περιβάλλον», ΤΕΙ Καλαμάτας,

Μανάκης Α., Μηντσιούδης Μ., Παπαµιχαήλ Ι. (2015), «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Δήμου Χαλκηδόνος», Χαλκηδόνα

Μελαδιώτης Ι. (1984), «Γεωλογική μελέτη του Ανατολικού τμήματος της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών και ειδικότερα της περιοχής μεταξύ των ποταμών Αξιού και Γαλλικού όπου αναπτύσσονται οι εκμεταλλεύσιμοι υπόγειοι υδροφορείς», διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλφου, Αικ. (2000), «Παραγωγικότητα στην Ελληνική Γεωργία και Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί – Η Περίπτωση της Νιτρορύπανσης», Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

LALECHOS N. et SAVOYAT E. (1977), «La sédimentation Néogéne dans la Fossé Nord Égéen». VI Col. Geol. Aeg. Reg. (Vol. III): 591-603.

Μπατσή, Α. (2014), «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος», Άγιος Αθανάσιος

Μουντράκης, Δ. (2010), «Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας», University Studio Press, Θεσσαλονίκη

Σπυρίδης Α., Κουτάλου Β., Περλέρος Β., Λιονης Μ., Λεβογιάννης Μ., «Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας», αποτελέσματα λεκένης Αξιού, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπυρίδης Α., Κουτάλου Β., Περλέρος Β., Λιονης Μ., Λεβογιαννης Μ., «Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας, Αποτελέσματα λεκάνης Αξιού – Λουδία», Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

/824/2006, (2006) «Πρόγραμμα Δράσης για την περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης−Πέλλας–Ημαθίας, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος 2ο, αριθμός φύλλου 530

ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015, (2015) «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης», Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος 2ο, αριθμός φύλλου 2359

Ηλεκτρονικές σελίδες

http://dimos-chalkidonos.gr

http://www.kathimerini.gr/152506/article/epikairothta/ellada/kryvoyme-monoi-mas-molysmenes-limnes-potamia-paralies

http://lyk-limnis.eyv.sch.gr/waterelymnio/waterabout/infopappa.htm

http://oikopress.gr/index.php/sustainable-growth/103-a


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.