[Εξώφυλο]

Διατρησιμότητα των πετρωμάτων κατά τη διαδικασία όρυξης γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. = Drillability of rocks in the drilling process of oil and natural gas deposits.

Χρυσή - Στυλιανή Τσοπούλου

Περίληψη


Αρχικά, στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στο ρόλο των γεωτρήσεων στην εκτίμηση και στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για το στάδιο της έρευνας, αλλά και για το στάδιο της παραγωγής. Τα στάδια αυτά επηρεάζονται από την σχέση μεταξύ της γεωλογίας και της τεχνολογίας, γι’ αυτό και εξετάζονται οι γεωλογικές και οι μηχανικές παράμετροι των πετρωμάτων. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση της ταξινόμησης και των βασικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων, με στόχο να κατανοηθούν οι ιδιότητες των πετρωμάτων που επηρεάζουν την γεωτρητική διαδικασία. Τέλος, η διατρησιμότητα των πετρωμάτων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την φθορά των εργαλείων και του εξοπλισμού, αλλά και την πορεία του γεωτρητικού έργου. Συνεπώς, οι μέθοδοι της εκτίμησης και της πρόβλεψης της διατρησιμότητας είναι απαραίτητοι και συμβάλλουν στο βέλτιστο σχεδιασμό και στην βέλτιστη απόδοση της γεώτρησης.

Initially in this paper there is reference to the role of drilling in the evaluation and development of oil deposit and natural gas. Particular reference is mentioned as far as survey is concerned, but also for the stage of production. These stages are influenced by the correlation between geology and technology and thus geological and mechanical parameters of rocks are examined. In continuation there is a presentation of the classification and the basic character of the rocks so as to understand the properties of the rocks that affect the drilling process. Finally, drillability of the rocks is a defining factor for the wearing of the tools and equipment but also the progress of the drilling work. Consequently the methods of evaluation and anticipation of drillability are necessary and have an impact on the excellent planning and effectiveness of the drilling.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.