[Εξώφυλο]

Πιεζομετρία και ποιότηα υπόγειων νερών του παράκτιου υδροφορέα στην περιοχή της Ορμύλιας Χαλκιδικής. = Piezometry and groundwater quality of coastal aquifer in the region of Halkidiki.

Σταύρος Γιαμαλής

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και η εκτίμηση της ποιότητας του υπόγειου νερού. Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές χημικές αναλύσεις, καθώς και μετρήσεις στάθμης του υπόγειου νερού. Η περιοχή μελέτης που επιλέχθηκε είναι η περιοχή του δήμου Ορμύλιας Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα η παράκτια ζώνη της Ορμύλιας (Βόρεια Ελλάδα). Xαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από αρδευόμενες εκτάσεις ελαιώνων και από αυξανόμενο τουρισμό. Ο κύριος υδροφορέας αναπτύσσεται μέσα στις αλλουβιακές αποθέσεις. Κύρια πηγή κάλυψης των υδατικών αναγκών αποτελεί το υπόγειο νερό. Συνεπώς, η συνεχής αυξανόμενη ζήτηση για την κάλυψη των υδατικών αναγκών της περιοχής έρευνας, έχει ως αποτέλεσμα την υπερεκμετάλλευση των μόνιμων αποθεμάτων του υπόγειου νερού. Ως συνέπεια έχει προκληθεί θαλάσσια διείσδυση του νερού στο παράκτιο τμήμα της περιοχής, ενώ η αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων, λόγω έντονης γεωργικής δραστηριότητας οδήγησε στην υψηλή συγκέντρωση των νιτρικών (NO3-).

The objective of this study is to investigate the hydrogeological conditions and the groundwater quality. For this purpose groundwater's level measurements and water chemical analysis were carried out. The research area is located in the coastal part of Ormylia, in Halkidiki Prefecture (Northern Greece). It is characterized by extensive agriculture, olive groves and tourism development. The main aquifer is developed into alluvial deposits. The water demands of the research area are covered by groundwater. Therefore the continuous increasingly water needs have resulted in the overexploitation of the groundwater resources. The overexploitation of the aquifer has led to seawater intrusion in the coastal part of the area, whereas the irrational use of fertilizers, due to the intense agricultural activity, has resulted in high groundwater nitrate values (NO3-).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική Βιβλιογραφία

Βουδούρης, Κ., 2013. Τεχνική Υδρογεωλογία-Υπόγεια Νερά, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Μουντράκης, Μ. Δημοσθένης, 2010. Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, Εκδόσεις University studio press, Θεσσαλονίκη.

Βουδούρης, K., 2016. Υδρογεωλογία περιβάλλοντος-Υπόγεια νερά και περιβάλλον, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Γεωργίου, Π., 2004, Βελτιστοποίηση λειτουργιάς ταμιευτήρων για αρδευτικούς σκοπούς, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωοπονίας Α.Π.Θ.

Ι.Γ.Μ.Ε., 1978. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας 1:50.000 φύλλο Αρναία υπό Kockel, F., Mollat H., Αντωνιάδη Π., Παπαδόπουλο Π., Αθήνα.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Tranos, M., Kilias, A. and Mountrakis M. Demosthenis, 1999. Geometry and kinematics of the Tertiary post-metamorphic Circum Rhodope Belt Thrust System (CRBTS), Northern Greece, Εκδόσεις Geological Society of Greece.

Διαδικτυακές πηγές

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, www.statistics.gr

Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ποταμού Χαβρία, http://havriastopotami.blogspot.gr/2011/02/blog-post_7642.html

Corine Land Cover 2012, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2012-raster


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.