[Εξώφυλο]

Ορυκτολογική σύσταση και φυσικοχημικές ιδιότητες των μαρμάρων Πύργων Δράμας. = Mineralogical composition and physicochemical properties of marbles from Pirgon area of Drama.

Μαρία-Σοφία Ι. Μπύρου

Περίληψη


Η εργασία αυτή πραγματεύεται το μάρμαρο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο λευκό μάρμαρο της περιοχής Πύργων της Δράμας. Τα ιζηματογενή πετρώματα ασβεστόλιθος και δολομίτης, αποτελούν για το μάρμαρο μητρικά πετρώματα. Το μάρμαρο επίσης, σχηματίζεται έπειτα από τη μεταμόρφωση ιζηματογενών πετρωμάτων και τα κύρια ορυκτά του είναι ο ασβεστίτης και ο δολομίτης. Η περιοχή Πύργων Δράμας, ανήκει στη μάζα της Ροδόπης, που είναι κυρίως ηπειρωτικής προέλευσης και εναλλάσεται με ωκεάνιας προέλευσης πετρώματα. Η μάζα της Ροδόπης αποτελείται από την ενότητα του Σιδηρονερίου και την ενότητα του Παγγαίου. Πιο συγκεκριμένα η Δράμα ανήκει στην ενότητα του Παγγαίου και αποτελείται κυρίως από μεταμορφωμένα πετρώματα πρασινοσχιστολιθικής φάσης, μέσα στα οποία διείσδυσαν όξινα πετρώματα. Το χρώμα των μαρμάρων στην περιοχή της Δράμας είναι κυρίως λευκό, δολομιτικής ή ασβεστιτικής σύστασης. Στην περιοχή Πύργων Δράμας, τα μάρμαρα είναι δολομιτικά. Η μακροσκοπική και μικροσκοπική μελέτη των μαρμάρων της περιοχής Πύργων Δράμας, αποκάλυψε σε πολλά δείγματα, την παρουσία μικρού μεγέθους κόκκων αδιαφανών ορυκτών. Η μελέτη στο SEM και στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο των αδιαφανών ορυκτών, απέδειξε ότι αυτά αποτελούνται κυρίως από λειμωνίτη, ο οποίος προέρχεται από αρχικό σιδηροπυρίτη. Οι μικροαναλύσεις του δολομίτη έδειξαν πως οι μοριακές αναλογίες σε MgCO3 και CaCO3 κυμαίνονται μεταξύ 50,01-54,60% και 45,21-49,59%, αντίστοιχα. Ο ασβεστίτης περιέχει πολύ χαμηλά ποσοστά MgO (0,01-2%). Στις μικροαναλύσεις του ρουτιλίου παρατηρήθηκαν σπάνια στοιχεία όπως Nb, Ta και W. Το τελευταίο κεφάλαιο πραγματεύεται τις μηχανικές και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των μαρμάρων της Ελλάδος καθώς και τις μηχανικές ιδιότητες των μαρμάρων της περιοχής Πύργων Δράμας.

This study presents the marble. More specifically it refers to the white marble of the Pirgon area of Drama. The sedimentary rocks, limestone and dolomite, are source rocks for the marble. The marble also forms after the metamorphosis of sedimentary rocks and its main minerals are calcite and dolomite. The area of Pirgon Drama, belongs to the Rhodope massive, which is mainly of continental origin and alternates with ocean origin rocks. The Rhodope massive consists of the Sideronero unit and the Pangaion unit. More specifically, Drama belongs to the Pangaion unit and consists mainly of metamorphic rocks of greenschist facies, in which acid rocks penetrated.
The color of the marbles in the area of Drama is mainly white of dolomitic or calcitic composition. In the area of Pirgon Drama the marbles are dolomitic. The macroscopic and microscopic study of the marbles in the area of Pirgon Drama, revealed that in many samples, small grains of opaque minerals are present. The study at the SEM and at the metallographic microscope, showed that the opaque minerals consist mainly of limonite, which is originated from the original pyrite. The micro-analyses of dolomite showed that the molecular proportions of MgCO3 and CaCO3 range between 50,01-54,60% and 45,21-49,59%, respectively. The calcite contains very low percentages of MgO (0,01-2%). The micro-analyses of rutile, rare elements were observed, such as Nb, Ta and W. The last chapter deals with the mechanical and the physicochemical properties of the marbles of Greece, as well as the mechanical properties of the marbles from the Pirgon area of Drama.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση

Βουγιούκας Δ. & Χατζηπαναγής Ι. (2009): Γεωλογία-Λιθοστρωματογραφία-Τεκτονική και κοιτασματολογία του Φαλακρού Όρους. Έκθεση ΙΓΜΕ, Γ’ΚΠΣ, Ξάνθη, 74 σελ.

Βουγιούκας Δ., Χατζηπαναγής Ι., Αναστασιάδης Ι., Δημάδης Ε., Θεοδωρούδης Α. & Επιτρόπου Ν. (2001): Έρευνα για τον εντοπισμό και αξιοποίηση μαρμαροφόρων περιεχών στην Αν. Μακεδονία-Θράκη. Τελική έκθεση ΙΓΜΕ, Ξάνθη, 233 σελ.

Λασκαρίδης Κ., Παπαϊωάννου Ν. & Κουσερής Ι. (2000): Επιλογή των διακοσμητικών πετρωμάτων με κριτήριο τις φυσικομηχανικές τους ιδιότητες. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Το Ελληνικό Μάρμαρο», Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ-ΔΕΘ ΗELEXPO, Θεσσαλονίκη, 87-96.

Λασκαρίδης Κ. και Πατρώνης M. (2005): Oι φυσικομηχανικές ιδιότητες των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων και η χρήση τους κατά την απόδοση σήμανσης CE.2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας, Θεσσαλονίκη, 179-187.

Παπατρέχας Χ. (2011): Συσχέτιση φυσικομηχανικών ιδιοτήτων με το κοκκομετρικό μέγεθος και την ορυκτολογική σύσταση των ανθρακικών πετρωμάτων της ανατολικής Μακεδονίας. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας – Κοιτασματολογίας, 171 σελ.

Ρήγας Κ. Γεωργούσης Γ. & Σουνδουλουνάκης Ν. (1990): Εργαστηριακός ποιοτικός έλεγχος μαρμάρων: Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των καταλληλότερων χρήσεών τους. Πρακτικά Συνεδρίου «Το Ελληνικό Μάρμαρο» ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,Θεσσαλονίκη, 309-314.

Τσιραμπίδης Α. (1996α): Τα ελληνικά μάρμαρα και άλλα διακοσμητικά πετρώματα, University studio press. Θεσσαλονίκη, 309-310.

Χατζηπαναγής Ι. (1991): Η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής του όρους Φαλακρού. Διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα, 170 σελ.

Χατζηπαναγής Ι. & Βουγιούκας Δ. (2004):Η σημασία της λιθοστρωματογραφικής θέσης και της τεκτονικής παραμόρφωσης στον εντοπισμό και την αξιοποίηση των δολομιτικών μαρμάρων του Όρους Φαλακρού. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., 36(1), 63-71.

Χατζηπαναγής Ι. & Βουγιούκας Δ. (2005): Τα μάρμαρα της Ανατολικής Μακεδονίας. Βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν την εμπορικότητά τους σαν διακοσμητικά πετρώματα. Ποιότητες-Παραγωγή-Τιμές-Αποθέματα. 2ο Συν. Επιτρ. Οικον. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ. Της ΕΓΕ, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 387-396.

Χατζηπαναγής Ι. Βουγιούκας Δ. Παπατρέχας Χ. & Μπίτζιος Δ. (2006): Μοντέλο διαχείρισης της μαρμαροφόρου περιοχής του Όρους Φαλακρού, Νομού Δράμας. Πρακτ. Ημερ. 30η ΜΑΡΜΙΝ, «Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού μαρμάρου στη σύγχρονη αγορά», 4 σελ.

Ξενόγλωσση

Aldanmaz E., Pearce J. A., Thirlwall M. F., & Mitchell J. G. (2000): Petrogenetic evolution of late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 102(1), 67-95.

Barnett J. D., Nelson H. M., Dev Tyage S., (1985): High-Pressure EPR Study of the Calcite CaCΟ3 (II) Displasive Phase Transformation Near 1.6 Gpa. Physical Review Β, 31, 1248.

Barr S. R., Temperley S., & Tarney J. (1999): Lateral growth of the continental crust through deep level subduction-accretion: a re-evaluation of central Greek Rhodope. Lithos, 46(1), 69-94.

Bathurst R.G.C.(1986): Carnbonate Sediments and their Diagenesis, Developments in Sentimentology 12, Elsevier. New York, 475-519.

Bauer C., Rubatto D., Krenn K., Proyer A. & Hoinkes G. (2007): A zircon study from the Rhodope metamorphic complex, N-Greece: time record of a multistage evolution. Lithos, 99:207-228.

Blackburn W. Η. and Dennen W. Η. (1990): Principles of Mineralogy, Universal Bookstall. New Delhi.

Bonev N., Burg J.-P. & Ivanov Z. (2006): Mesozoic-Tertiary structural evolution of an extensional gneiss dome-the Kesebir-Kardamos dome, E. Rhodope, Bulgaria-Greece. International Journal of Earth Sciences 95, 318-340.

Brun, J.P. & Sokoutis D. (2007): Kinematics of the Southern Rhodope Core Complex (North Greece). International Journal of Earth Sciences 99(1), 109-138.

Burg J. (2012): Rhodope: From Mesozoic convergence to Cenozoic extension. Review of petro-structural data in the geochronological frame. In: (Ed.) Emmanuel Skourtsos and Gordon S. Lister, The Geology of Greece, Journal of the Virtual Explorer, Electronic Edition, ISSN 1441-8142, volume 42, paper 1.

Burg J-P, Ricou L-E, Ivanov Z., Godfriaux I., Dimov D. & Klain L. (1996): Syn-metamorphic nappe complex in the Rhodope Massif. Structure and kinematics. Terra Nova 8, 6-15.

Chang L.L.Y., Howie R.A. & Zussman J. (1996) Rock-Forming Minerals, Vol. 5B Non-silicates: Sulphates, Carbonates, Phosphates and Halides, 2nd edition. The Geological Society, London, 383.

Cornelius N. K. (2008): UHP metamorphic rocks of the Eastern Rhodope Massif, NE Greece: new constraints from petrology, geochemistry and zircon ages. PhD Thesis Johannes-Gutenberg Universität, Mainz, 6-8.

Kauffmann G., Kockel F. & Mollat H. (1976): Notes on the stratigraphic and palaeogeographic position of the Svoula Formation in the Innermost Zone of the Hellenides (Northern Greece). BulIetin de la Société Géologique de France, 18, 225-230.

Kilias A. & Mountrakis D. (1990): Kinematics of the crystalline sequences in the western Rhodope massif. Geologica Rhodopica 2, 100-116.

Kilias A., Falalakis G., Sfeikos A., Papadimitriou E., Vamvaka A., and Gkarlaouni Ch. 2011. Architecture of Kinematics and Deformation History of the Tertiary Supradetachment Thrace Basin: Rhodope Province (NE Greece), New Frontiers in Tectonic Research - At the Midst of Plate Convergence, Uri Schattner (Ed.), 242 .

Kockel F., Mollat H. & Walther H. W. (1977): Erläuterungen zur geologischen Karte der Chalkidhiki und angrenzender Gebiete 1: 100,000 (Nord-Griechenland), Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, 119 .

Krohe A., & Mposkos E. (2002): Multiple generations of extensional detachments in the Rhodope Mountains (northern Greece): evidence of episodic exhumation of high-pressure rocks. Special Publication-Geological Society of London, 204, 151-178.

Liati A., (2005): Identification of repeated Alpine (ultra) high-pressure metamorphic events by U–Pb SHRIMP geochronology and REE geochemistry of zircon: the Rhodope zone of Northern Greece. Contributions to Mineralogy and Petrology 150:608-630.

Liati A., Gebauer D. & Fanning C.M. (2011): Geochronology of the Alpine UHP Rhodope zone: a review of isotopic ages and constraints on the geodynamic evolution. In: L.F. Dobrzhinetskaya, S.W. Faryad, S. Wallis, S. Cuthbert (Eds.), Ultrahigh-Pressure Metamorphism: 25 Years After The Discovery of Coesite and Diamond, Elsevier, London (2011), pp. 295-316.

Lips A.L.W., White S.H. & Wijbrans J.R. (2000): Middle-Late Alpine thermotectonic evolution of the southern Rhodope Massif, Greece. Geodinamica Acta 13, 281-292.

Marchev P., Raicheva R., Downes H., Vaselli O., Chiaradia M. & Moritz R. (2004): Compositional diversity of Eocene-Oligocene basaltic magmatism in the Eastern Rhodopes, SE Bulgaria: implications for genesis and tectonic setting. Tectonophysics 393, 301-328.

Matthews J. (1994): What is Quality in Dimension Stone? http://jbmatthews.home.mindspring.com

Meinhold G., Reischmann T., Kostopoulos D., Frei D. & Larionov A. N. (2010): Mineral chemical and geochronological constraints on the age and provenance of the eastern Circum-Rhodope Belt low-grade metasedimentary rocks, NE Greece. Sedimentary Geology, 229(4), 207-223.

Mposkos E. & Liati A. (1993): Metamorphic evolution of metapelites in the high pressure terrain of Rhodope, N. Greece. Can Mineral 31:401-424.

Mposkos E. (1989): High-pressure metamorphism in gneisses and pelitic schists in East Rhodope zone (N Greece). Mineral Petrol 41, 337-351.

Papanikolaou D. & Panagopoulos G. (1981): On the structural style of Southern Rhodope (Greece). 11, 13-22.

Phillips, W. R and Griffen, D. T (1981) Optical Mineralogy: The nonopaque minerals. San Francisco (W. H Freeman), 142-144.

Ricou L.-E., Burg J-P., Godfriaux I. & Ivanov Z. (1998): Rhodope and Vardar: the metamorphic and the olistostromic paired belts related to the cretaceous subduction under Europe. Geodin Acta 11, 285-309.

Soldatos T., Koroneos A., Kamenov B.K., Peytcheva I., von Quadt A., Christofides G., Zheng X. & Sang H. (2008): New U-Pb and Ar-Ar mineral ages for the Barutin-Buynovo-Elatia-Skaloti-Paranesti batholith (Bulgaria and Greece). Refinement of its debatable age. Geochem. Mineral. Petrol. 46, 85-102.

Turpaud P. (2006): Characterisation of igneous terranes by zircon dating: implications for UHP relicts occurrences and suture identification in the Central Rhodope, Northern Greece. Ph.D. thesis, University of Mainz, Germany, 65,73.

Turpaud P., & Reischmann T. (2010): Characterisation of igneous terranes by zircon dating: implications for UHP occurrences and suture identification in the Central Rhodope, northern Greece. International Journal of Earth Sciences,99(3), 567-591.

Wawrzenitz N. & Mposkos E., (1997): First evidence for Lower Cretaceous HP/HT-metamorphism in the Eastern Rhodope, North Aegean region, North-East Greece, Eur. J. Mineral. 9, 659-664.

Διαδικτυακή

http://www.capital.gr

http://www.metal.ntua.gr

http://www.googleearth.gr

http://www.1dimagdim.blogspot.com

http://www.wikipedia.org


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.