[Εξώφυλο]

Υδρογεωλογικές συνθήκες και συνθήκες ύδρευσης της περιοχής της Μυτιλήνης. = Hydrogeological conditions and aquifer supply in Mitilene area.

Θεόδωρος Χατζηβασιλείου

Περίληψη


Το αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα εργασία για την περιοχή της Μυτιλήνης εκπονήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες στα πλαίσια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αφορά την μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών και των συνθηκών ύδρευσης της Μυτιλήνης πρωτεύουσα του νησιού της Λέσβου. Διαθέσιμα στοιχεία για την παρούσα εργασία λήφθηκαν από  α) Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου ,β) την Ε.Σ.Α (Ελληνική Στατιστική Αρχή) γ) Ε.Μ.Υ (Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία), καθώς και από παλαιότερες εργασίες και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Η εργασία αυτή αποτελείται από 9 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί και την εισαγωγή της παρούσας εργασίας αναλύεται η δομή που ακολουθεί καθώς και ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιείται. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζεται η θέση της μελέτης και η απεικόνιση αυτής σε δορυφορική εικόνα με τη χρήση του προγράμματος   Google Earth Pro. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται καταγραφή πληθυσμιακών δεδομένων καθώς και στοιχείων για την απαιτούμενη ποσότητα νερού που χρειάζονται οι κάτοικοι της πόλης Μυτιλήνης. Επιπλέον γίνονται εκτιμήσεις για την πληθυσμιακή αύξηση της Μυτιλήνης με την βοήθεια μαθηματικών σχέσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική αναφορά της γεωλογικής δομής και των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του νησιού της Λέσβου. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή δεδομένων κλιματικών στοιχείων καθώς και καταγραφή νέων δεδομένων που προέκυψαν από την παρούσα Διπλωματική εργασία. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται οι υδρογεωλογικές συνθήκες της Λέσβου. Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται οι συνθήκες ύδρευσης της Μυτιλήνης και απεικονίζονται σε χάρτη στοιχεία που καταγράφηκαν με την χρήση του προγράμματος  ARCGIS 10.1.Στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία ποιοτικών αναλύσεων πόσιμου νερού. Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας.
 
The subject of this present Bachelor Thesis for the area of Mytilene was prepared during the winter months within the undergraduate study cycle at the Aristotle University of  Thessaloniki  (A.U.T.H) and concerns the research of the hydrogeological conditions and water supply conditions of Mytilene the capital of the island of Lesvos. Available data for the present Bachelor Thesis was received from a) D.E.Y.A Lesvos, b) H.S.A (Hellenic Statistics Agency) c) H.N.M.S (Hellenic National Meteorological Service), as from earlier studies that took place in the surrounding area. This Bachelor Thesis consists of nine units. The first unit which is the introduction, analyses the structure followed and the aim of this Bachelor Thesis. The second unit defines the place of the research and there is a satellite image display by using of Google Earth Pro programme. The third unit records the population data as well as the data for the required amount of water needed by the residents of Mytilene. Furthermore, this unit estimates the population growth in Mytilene with help of Mathematics. In the fourth unit, there is a bibliographical reference of the geological structure and the geomorphological features of the island of Lesvos. In the fifth unit there is a recording of climatic data and a new data recording that emerged from this present Bachelor Thesis. In the sixth unit analyses the hydrogeological conditions of Lesvos. The seventh unit examines the water supply conditions of Mytilene and data recorded by using the ARCGIS 10.1 are displayed on map. The eighth unit lists data of quality water analysis. The ninth unit includes the conclusions that arised from the preparation of this present Bachelor Thesis.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Arbanas, (2006). Causes of debris flow formation in flysch area of North Istria, Croatia. WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 90.

Christaras, Chatziangelou. (2005). Influence of rainwater on slope stability at the Asprovalta - Strymonas part of Egnatia highway. Freund Publishing House Ltd, 16.

Colomina. (2014, June). Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing Volume 92, June 2014, Pages 79-97.

Cruden. (1991). A Simple Definition of Landslide. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, σ.σ. 27 - 29.

Dikau et al. (1996). Landslide Recognition. Identification, Movement and Causes. Chichester: Wiley & Sons.

Duncan et al. (1992). Soil strengths from back analysis of slope failures. Proc., Stability and Performance of Slopes and Embankments II, (σ.σ.. 890-904). New York.

Guzzeti. (2012). Landslide inventory maps: New tools for an old problem. Article in Earth-Science Reviews 112:42-66.

Highland L, Bobrowsky. (2008). The landslide handbook: a guide to understanding landslides. Resto: US Geological Survey.

Hutchinson, (1988). General Report: Morphological and geotechnical parameters of landslides in relation to geology and hydrogeology. Proceedings, Fifth International Symposium on Landslides., (σ.σ. 3-35). Rotterdam.

Lin et al. (2017). Landslide Identification and Information Extraction Based on Optical and Multispectral UAV Remote Sensing Imagery. International Symposium ON Earth Observation for One Belt and One Road (EOBAR). Earth and Environmental Science.

Marco Scaioni, (2014, October 14). Remote Sensing for Landslide Investigations: An Overview of Recent Achievements and Perspectives. Remote Sensing.

Marinos, Hoek, (2011). Estimating the geotechnical properties of a heterogeneous rock mass such as flysch. Bulleting of Engineering Geology and the Environment, σ.σ. 82 - 92.

Marinos, (2017). A revised, geotechnical classification GSI system for tectonically disturbed heterogeneous rock masses, such as flysch. Bullettin Eng Geol Environ DOI 10.1007/s10064-017-1151-z.

Remondino, (2011). UAV Photogrammetry for Mapping and 3D Modeling. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXVIII-1/C22, 2011, ISPRS Zurich 2011 Workshop, 14-16 September 2011, Zurich, Switzerland.

Riedmuller et al. (2002, Φεβρουάριος 20). Prediction of Support for the Preliminary Design of the Anilio Tunnel (Egnatia Motorway).

Scaioni, (2014, October). Remote Sensing for Landslide Investigations: An Overview of Recent Achievements and Perspectives. College of Surveying and Geo-Informatics, Tongji University, Shanghai 200092, China.

Terzaghi, (1950). Mechanisms of Landslides. Geotechnical Society of America, σσ. 83 - 125.

Varnes, (1978). Slope Movements and Types and Processes, Landslide Analysis and Control. Transportation Research Board Special Report, σ.σ. 11 - 33.

Westoby, (2012, December). Structure-from-Motion’ photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Article in Geomorphology 179:300-314.

Αστάρας, (2011). Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία στις Γεωεπιστήμες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αϊβάζη.

Βουδούρης, (2013). Τεχνική υδρογεωλογία - Υπόγεια νερά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις: Τζιόλα.

Γεώγνωση Α.Ε, (1990). Χάρτες, φύλλα γεωτρήσεων και τεχνικές εκθέσεις. Γεωλογική μελέτη: Κατολίσθηση στο ανατολικό μέτωπο της σήραγγας του Ανηλίου.

Κίλιας, (2009). Εισαγωγή στην Τεκτονική Γεωλογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις: Όλυμπος.

Κούκης, Σαμπατακάκης, (2007). Γεωλογία Τεχνικών Έργων. Αθήνα: Εκδόσεις: Παπασωτηρίου.

Κουμαντάκης, (1975). Συμπεριφορά φλύσχη σε έργα οδοποιίας. Αθήνα.

Κουμαντάκης, (2011, Μάιος). Τα κατολισθητικά φαινόμενα του Μετσόβου.

Μαρίνος, (2007). Γεωτεχνική ταξινόμηση και τεχνικογεωλογική συμπεριφορά ασθενών και σύνθετων γεωυλικών κατά την διάνοιξη σηράγγων. Διδακτορική διατριβή.

Μαρίνος, (2010). Νέο, αναθεωρημένο, σύστημα γεωτεχνικής ταξινόμησης GSI για ετερογενείς σχηματισμούς, όπως ο φλύσχης. Γεωτεχνικό συνέδριο.

Μαρίνος, (2011). Παρουσιάσεις μαθήματος «Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες Τεχνικών Έργων».

Μουντράκης,. (2010). Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: UNIVERISITY STUDIO PRESS Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών.

Νικολάου, (2005, Ιούνιος). Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπογείου υδατικού δυναμικού της Ηπείρου - διαχειριστικές προτάσεις. ΙΓΜΕ Περιφερειακή μονάδα Ηπείρου.

Παπαθανασίου, (2006). Φαινόμενα ρευστοποίησης εδαφών στον ελληνικό χώρο. Διδακτορική διατριβή.

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (1990). Χάρτες από την Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων Οδικών Σηράγγων και Υπόγειων Έργων για το Έργο: Σήραγγα Ανηλίου και εκατέρωθεν προσπελάσεις.

Χρηστάρας, (2011). Απλά βήματα στην εδαφομηχανική. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.