[Εξώφυλο]

Υδρογεωλογικές συνθήκες και υδατικό δυναμικό στην περιοχή Αμουρίου Θεσσαλίας. = Hydrogeological conditions and water potential in Amouri area, Thessaly.

Μαρία Μπελέση

Περίληψη


Ο οικισμός Αμουρίου υδρεύεται από τις πηγές Βρυζόστη για το διάστημα που έχει νερό και  από γεώτρηση που έχει ανορυχθεί το 1976. Η γεώτρηση λόγω παλαιότητας και συγκέντρωσης νιτρικών >50 mg/L δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Από το έτος 2005 χρησιμοποιείται αρδευτική γεώτρηση που παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση νιτρικών. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έγινε διερεύνηση και  μελέτη όλων εκείνων των στοιχείων που αφορούν τις λεπτομερείς γεωλογικές - υδρογεωλογικές συνθήκες και συμπεριφορά του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (Y.Y.Σ.) της περιοχής. Γενικά,  η εργασία αποβλέπει στην μελέτη της Γεωλογικής δομής, στην διάκριση και ταξινόμηση των προσχωματικών υδροφορέων, στη σύνταξη υδρογεωλογικών ισοζυγίων και στην υφιστάμενη κατάσταση εκμετάλλευσης του προσχωματικού υδροφορέα και την χημική κατάσταση του Υ.Υ.Σ. Παράλληλα, έγινε  απογραφή Σημείων Εμφάνισης νερού (Σ.Ε.Ν.) αρδευτικές και υδρευτικές γεωτρήσεις με τις παροχές νερού για εκμετάλλευση. Τα σημεία εμφάνισης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγές) απογράφηκαν με στόχο τη γνώση των συνθηκών εκμετάλλευσης των υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης και τη συνεισφορά των υπόγειων υδροφορέων στην κάλυψη των υδατικών αναγκών. Απογράφηκαν συνολικά 7 υδροσημεία τα οποία τοποθετήθηκαν σε τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας 1:5.000. Τέλος, έγινε διερεύνηση της τρωτότητας του Υ.Υ.Σ. και εκτιμήθηκαν τα διαθέσιμα αποθέματα (ποιότητα και ποσότητα) του υπόγειου νερού του προσχωματικού υδροφορέα. Τα στοιχεία της διπλωματικής εργασίας στηρίχθηκαν σε στοιχεία χημικών αναλύσεων της ΔΕΥΑΕΛ από νερά γεωτρήσεων της Λεκάνης Ποταμιάς.  

The Amouri settlement is supplied with water from the sources of Vryzosti and from the water  drilling that was blasted in 1976. The drilling  due to aging and nitrate concentration> 50 mg /L is not used today. Since 2005, an irrigation drilling with a high concentration of nitrates has been used. In this diploma thesis all the data concerning the detailed geological - hydrogeological conditions and the behaviour of the underground water system  of the area have been investigated and studied . In general, the thesis aims at the study of the Geological structure, the distinction and classification of alluvial aquifers, the hydrogeological balances and the existing state of exploitation of the alluvial aquifer and the chemical status of the groundwater body. At the same time, water supply and sewage drilling points were inventoried with water supplies for exploitation. The water emergencies (drillings, wells and springs) were recorded in order to know the conditions of exploitation of the water resources of the study area and the contribution of the groundwater aquifers to meeting the water needs. A total of 7  hydrazides were recorded and placed on topographic maps of a scale of 1: 5,000. Finally, an investigation was made of the vulnerability of the groundwater body and the available reserves (quality and quantity) of the underground aquifers were assessed.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Todd D.K. & Larry W.M. (2005). Groundwater Hydrology. John Wiley & Sons, Inc.

Mandel, S. & Shiftan, Z.L.(1981). Groundwater Resources: Investigation and Development. New York, Academic Press.

Mantz, A.P. (2004): Visual Hydrology. U.K.: IWA Publishing, Alliance House.

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασιλείου, Ε., Kουμαντάκης, Ι., Δημητρακόπουλος, Δ. & Γρηγοράκου, Ε. (2004). Οι Υδρογεωλογικές συνθήκες στην Λεκάνη Ποταμιάς και η αλληλοεπίδραση του υδατικού καθεστώτος με τη μελλοντική λιγνιτική εκμετάλλευση στην Ελασσόνα. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 15-17 Απριλίου 2004(σ. 1944-1951). Θεσσαλονίκη.

Βουδούρης, Κ. (2009). Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος, Υπόγεια Νερά & Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

Βουδούρης, Κ. (2013). Τεχνική Υδρογεωλογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

Βουδούρης, Κ. (2015). Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειου νερού. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

Ευαγγελόπουλος, Α. (2005). Διαχειριστική μελέτη του υπόγειου υδάτινου δυναμικού περιοχών δικαιοδοσίας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

(Τ.Ο.Ε.Β.) Νομού Λάρισας (Κατάσταση Εκμετάλλευσης Υπόγειων Υδροφορέων – Βιωσιμότητα Τ.Ο.Ε.Β.). Λάρισα Μάιος.

Ι.Γ.Μ.Ε., (1999). Κοιτασματολογική Έρευνα Λιγνιτικών Κοιτασμάτων Ελασσόνας, Υποέργο: Αμούρι Ελασσόνας. ΙΓΜΕ Κοζάνη.

Ι.Γ.Μ.Ε., (2008). Καταγραφή και αποτίμηση των Υδρογεωλογικών χαρακτήρων των Υπόγειων Νερών και των Υδροφόρων Συστημάτων της Χώρας, Υποέργο 6: Υπόγειο Υδατικό Δυναμικό Θεσσαλίας.

Καλλέργης, Γ.Α. (1999). Εφηρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Αθήνα: Εκδόσεις Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Καλλέργης, Γ.Α. (2001). Εφηρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Αθήνα: Εκδόσεις Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Mανάκος, Α. (1999). Υδρογεωλογική συμπεριφορά και στοχαστική προσομοίωση του καρστικού υδροφόρου συστήματος Κρανιάς Ελασσόνας. Διδακτορική Διατριβή, τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.

Σούλιος, Γ.Χ. (1986). Γενική Υδρογεωλογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις University Studio Press.

Σούλιος, Γ.Χ. (2006). Γενική Υδρογεωλογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις University Studio Press.

Σούλιος, Γ. Χ. (2004). Γενική Υδρογεωλογία. Θεσσαλονική: Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη Α.Ε.

Τσακίρης, Γ. (1995). Υδατικοί Πόροι: Ι. Τεχνική Υδρολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Συμμετρία

Τσόγκας, Χ. Ε. (1999). ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Γενική Δ/νση Γεωργικής Αναπτύξεως & Ερευνών (1974). Μελέτη Αναπτύξεως Υπόγειων Υδάτων Πεδιάδος Θεσσαλίας, Τελική Έκθεση, R11971. Μελετητής: Γαλλική Εταιρία SOGREAH.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Γενική Δ/νση Γεωργικής Αναπτύξεως & Ερευνών (1974).Έργο Αναπτύξεως Υπόγειων Υδάτων Θεσσαλίας, Μαθηματικά Ομοιώματα. Μελετητής: Γαλλική Εταιρία SOGREAH.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Γενική Δ/νση Εγγ. Έργων & Γ.Δ., Δ/νση Γεωλογίας - Υδρολογίας (2000). Ερευνητικό πρόγραμμα: Υδρογεωλογική Μελέτη τεχνητού εμπλουτισμού καρστικών υδροφορέων περιοχής Ορφανών (Ν. Καρδίτσας) – Υπέρειας (Ν. Λάρισας). Επιστημονικός Υπεύθυνος – Συντονιστής Μαριολάκος Η., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Δυναμικής – Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αθήνα, Ιούλιος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΘΙΑΓΕ – ΙΧΤΕΛ (2000). Η Νιτρορύπανση στους Υπόγειους Υδροφορείς της Θεσσαλίας. Ομάδα Μελέτης: Θ. Καρυώτης, Α. Ευαγγελόπουλος, Α. Μπέλεσης.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.