[Εξώφυλο]

Υδρογεωλογικές συνθήκες και δυνατότητες εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού στον Υδροφορέα της περιοχής Λιοπετρίου, Νοτιοανατολική Κύπρος. = Hydrogeological condition and possibilities of application of artificial enrichment in the aquifer of the Liopetri area, South-eastern Cyprus.

Άντρια Αργυρού, Κυριακή Γεωργίου

Περίληψη


Η περιοχή Λιοπετρίου η οποία βρίσκεται στην επαρχία Αμμοχώστου της Κύπρου, εντάσσεται στον Υδροφορέα των Κοκκινοχωρίων ο οποίος εμπίπτει στη ζώνη Συστήματος Υπόγειου Ύδατος 1 (CY-1). Ο υδροφορέας είναι υπό πίεση λόγω της παρουσίας στεγανών σχηματισμών και αποτελείται από τον σχηματισμό Λευκωσίας Πλειστοκαινικής ηλικίας, δηλαδή από απολιθωματοφόρες μάργες, λεπτόκοκκους έως χονδρόκοκκους ασβεστιτικούς ψαμμίτες, άργιλο και ασβεσταρρενίτη. Η θερμοκρασία στην Κύπρο παρουσίασε αύξηση 0,01οC ανά έτος τον 20ο αιώνα. Η βροχόπτωση παρουσιάζει μείωση η οποία προκαλεί ανομβρία και μακροπρόθεσμα ξηρασία.
Λόγω των υπεραντλήσεων εξαντλούνται τα αποθέματα με αποτέλεσμα τη θαλάσσια διείσδυση στις παράκτιες περιοχές και την υφαλμύριση του υδροφορέα και την ποιοτική υποβάθμιση.Για αποφυγή ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης του υδροφορέα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες δράσεις, όπως η εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού. Στην περιοχή σχεδιάστηκε η διάνοιξη 90 γεωτρήσεων για τεχνητό εμπλουτισμό με επεξεργασμένα λύματα.
Για την επιτυχημένη εφαρμογή του τεχνητού εμπλουτισμού και την ποσοτική ανάκαμψη του υδροφορέα, καθοριστικό ρόλο παίζει η απορροφητικότητα, η υδροπερατότητα, οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και η ύπαρξη αναγκαίας ποσότητας επεξεργασμένων λυμάτων.

The Liopetri district, located in the Famagusta province of Cyprus, is part of the Kokkinohorion Aquifer, which falls under the Groundwater System Zone 1 (CY-1). The aquifer is under pressure due to the presence of watertight formations and consists of the Nicosia Pleistocene age formation, ie from fossil marls, fine grains to coarse limestone sand, clay and calcarearnite.
The temperature in Cyprus increased by 0.01 οC per year in the 20th century. Rainfall is declining, causing water shortage and long-term drought.
Owing to oversupply, stocks are depleted resulting in marine penetration in coastal areas and the deterioration of the aquifer and qualitative degradation. Aquifer overexploitation causes increased groundwater pressures. To avoid qualitative and quantitative degradation of the aquifer, some actions need to be done, such as artificial recharge using treated wastewater through deep boreholes. For the successful implementation of the artificial recharge and the quantitative recovery of the aquifer, the permeability and the hydrogeological conditions of the area, as well as the quantity of treated waste water, play an important role.
Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική

Βουδούρης, Κ. (2015). Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπόγειου Νερού

Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, (2008). Μελέτη Σκοπιμότητας και Τελικής Μελέτης για τη Χρησιμοποίηση Ανακυκλωμένου Νερού από τα Αποχετευτικά Συστήματα των Δήμων Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας και άλλων πέντε Κοινοτήτων για Εμπλουτισμό του Υπόγειου Υδροφόρου παρά το Λιοπέτρι (Κ. Βουδούρης κ.ά.).

Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Δεκέμβριος (2014). Έκθεση Επανεξέτασης, Αναθεώρησης και Επαναχαρακτηρισμού των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος της Κύπρου για την Εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων, 2000/60/EK

Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεπτέμβριος (2011). Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου.

Πλιάκας, Φ., Διαμαντής, Ι. (1999). Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων νερών και εφαρμογές του στην Ελλάδα και το Διεθνή χώρο.

Ξενόγλωσση

Artificial Recharge of Groundwater: Proceedings of the 3rd International Symposium—TISAR 98; Peters, J.H., Ed.; Amsterdam, The Netherlands, 21–25 September 1998; Balkema: Rotterdam, The Netherland.

Asano, T.; Levine, A.D. (1996). Wastewater reclamation, recycling and reuse: Past, present, and future. Water Sci. Tech. 33, 1-16.

Bouwer, H. Issues in artificial recharge (1996). Water Sci. Tech. 33, 381-390.

Constantinou, C.; Georgiou, A. (1999). Applications of artificial recharge in Cyprus. In Proceedings of Hellenic Hydrogeological Association; Xanthi, Greece, 28-29 May1999; pp. 1-13.

Tsourlos, P.; Vargemezis, G.; Voudouris, K.; Spachos, T.; Stampolidis, A. (2007). Monitoring recycled water injection into a confined aquifer in Sindos (Thessaloniki) using Electrical Resistivity Tomography (ERT): Installation and preliminary results. In Proceedings of the 11th International Congress; Athens, Greece, May 2007; Volume XXXVII, Part 2, pp. 580-592.

Voudouris, K.; Kaklis, T.; Constantinou, K.; Evaggelatos, F.; Papageorgiou, S.; Mentes, A.; Irakleous, T.; Panagiotou, C. (2010). Pilot study for artificial recharge of the Kokkinochoria aquifer (Cyprus), using treated wastewater. In Proceedings of XIX Congress of Carpathian Balkan Geological Association; Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010; Christofides, G., Kantiranis, N., Kostopoulos, D., Chatzipetros, A., (Eds); Special Volume 99, pp. 173-181.

Διαδικτυακές Πηγές

∆ρ. Γιώργος Γιώργος Κοτζαγεώργης Εμπειρογνώμονας του Τaiex, Enveco A.E. Οδηγία Πλαίσιο Πλαίσιο Περί Υδάτων & ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση- Τα Σηµαντικά Ζητήµατα Νερού στην Κύπρο

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/BEE025FBA9F43E7DC22573B100290909/$file/10-Kotz-SWMI-FINAL.pdf?openelement

ΙΚΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Βιβλιοθήκη http://ikee.lib.auth.gr/record/124682?ln=el

Κώστας Α. Κωνσταντίνου – Άδωνις Γεωργίου, Εφαρμογές Τεχνητού Εμπλουτισμού στην Κύπρο- Προβλήματα: https://www.slideshare.net/nikosveranis

/01-29986581

Σπύρος Στεφάνου, Ανώτερος Υδραυλικός Μηχανικός, Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, Υδροµορφολογικές Πιέσεις στα Επιφανειακά Νερά http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/0/70AB184006C5B86CC225741D002B1F1F/$file/Article.pdf?OpenElement

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου: http://www.psb.org.cy/el/page/home

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου - Ετήσια Βροχόπτωση στην Κύπρο http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/WDD.nsf/All/D618275164EF4DDEC2256E60003ADE14?OpenDocument

Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLfaq_gr?openform#6


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.