[Εξώφυλο]

Υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης του Γαλλικού ποταμού και πιεζομετρία του παράκτιου Πεδινού τμήματος της λεκάνης. = Hydrologic balance of the Gallikos river basin and piezometry of the coastal-plain part of the basin.

Γεώργιος Σπάχος

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις υδρογεωλογικές συνθήκες που λαμβάνουν χώρα στη λεκάνη απορροής του Γαλλικού ποταμού. Πρόκειται για μία περιοχή χαμηλής δυναμικότητας όσον αφορά τις ποσότητες νερού αλλά με πολύ υψηλές απαιτήσεις λόγω των μεγάλων εκτάσεων γεωργικών καλλιεργειών. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στα ΒΔ της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται στην ανατολική πλευρά του Νομού Κιλκίς. Από γεωλογικής άποψης, η ΛΑΠ Γαλλικού έχει μεγάλο  ενδιαφέρον.  Παρατηρούνται  γνεύσιοι,  σχιστόλιθοι,  αμφιβολίτες,  χαλαζίτες προαλπικής ηλικίας, ασβεστόλιθοι που χρονολογούνται στο Περμοτριαδικό καθώς και Τριτογενούς  και  Τεταρτογενούς  ηλικίας  ιζηματογενείς  αποθέσεις.  Η  τεκτονική  της δομή είναι σύνθετη και  χαρακτηρίζεται κυρίως από ανάστροφα ρήγματα στο όριο Σερβομακεδονικής και Περιροδοπικής, μία αντικλινική πτυχή της ενότητας Ωραιοκάστρου καθώς και  από την χαρακτηριστική λεπιοειδή τεκτονική της Περιροδοπικής ζώνης. Λόγω της έντονης τεκτονικής η λεκάνη το γαλλικού εμφανίζει έντονο υδρογραφικό δίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη βροχομετρικά και θερμοκρασιακά δεδομένα από 5 μετεωρολγικούς σταθμούς, γίνεται μία εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης και αναφορές στις παραμέτρους που το αποτελούν, δηλαδή τον όγκο των κατακρημνισμάτων, την εξατμισοδιαπνοή, την ολική απορροή και την κατείσδυση. Η εργασία ολοκληρώνεται, με την κατασκευή ισοπιεζομετρικών χαρτών, οι οποίοι αφορούν το νότιο (παράκτιο-πεδινό) τμήμα ΛΑΠ Γαλλικού, στους οποίους αποτυπώνεται η τάση αύξησης των αποθεμάτων των υπόγειων υδροφορεών της λεκάνης με την πάροδο του χρόνου.    

The present work examines the hydrogeological conditions taking place in the catchment area of the Gallikos River Basin. It is an area of low capacity in terms of water quantities but with very high demands due to large areas of agricultural crops. The study area is located in the northwestern part of the city of Thessaloniki and extends to the eastern side of Kilkis Prefecture. From a geological point of view, the basin of Gallikos river is of great interest. There are gneisses, schists, amphibolites, quartzites, all of them dated in a pre-alpine period, also limestones dating to the Permo-Triadic period and  as well as tertiary and quaternary sedimentary deposits. The tectonics of the structure are complex and are characterized mainly by the inverted beds at the boundary of Serbomacedonian and the Circum Rhodope zones, a saddle reef aspect at the subzone of Oreokastro as well as the characteristic lepidoid structure tectonics created by the reversed faults of Circum Rhodope zone. Because of its intense tectonic conditions, the Gallikos river basin has a strong hydrographic network. Taking into account precipitation and temperature data from 5 meteorological stations an assessment of the hydrologic balance of the basin is made, in addition with an analysis of its parameters, such as the volume of precipitation, evapotranspiration, total runoff and infiltration. The work is completed, with the construction of equipotential maps, which concern the southern (coastal-plain) part of the Gallikos river basin. At these maps, the tendency of increasing the underground aquifers of the basin over time is reflected obviously.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ganoulis, J. G. (1991). Water Quality Assessment and Protection Measures of a Semi-enclosed Coastal Area: the Bay of Thermaikos (NE Mediterranean Sea)

Mattas, C., Soulios, G., Panagopoulos, A., Voudouris, K., Panoras, A. (2007). Hydrochemical Characteristics Of The Gallikos River Water, Prefecture Of Kilkis, Greece

Mattas, C., Soulios, G. (2011). Hydrogeological Conditions of the upper part of Gallikos river basin

Mattas, C., Kazakis, N., Soulios, G. (2014). Groundwater Vulnerability and Risk Assessment Using Drastic Model in a Gis Environment. A Case Study from the Gallikos River Basin, Northern Greece

Mattas, C., Voudouris, K., Panagopoulos, A. (2014). Integrated Groundwater Resources Management Using the DPSIR Approach in a GIS Environment: A Case Study from the Gallikos River Basin, North Greece

Melentis, J. (1973). Die Geologischen und Hydrogeologischen Verhältnisse des Gebietes Fanarion beim fluss Gallikos (Griechenland)

Morris D.A., Johnson A (1967): “Summary of hydrologic and physical properties of rock and soil materials as analyzed by the Hydrologic Laboratory of the U.S.

Geological Survey 1948-1960, U.S. Gological Survey Water-Supply Paper 1839-D, 42 p..

Paltineanu, Cr., Panoras, A.G., Mavroudis, I.G., Louisakis, A. (1999). Estimating Reference Evapotranspiration And Irrigation Water Requirements In The Gallikos River Basin, Greece

Psilovikos, A. (1984). Geomorphological And Structural Modification Of The Serbomacedonian Massif During The Neotectonic Stage

Tsitroulis, I., Voudouris, K., Vasileiou, A., Mattas, C., Sapountzis, Μ., Maris, F. (2016). Flood Hazard Assessment And Delimitation Of The Likely Flood Hazard Zones Of The Upper Part In Gallikos River Basin. EGE 2016

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βουδούρης, Κ. (2009). Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος – Υπόγεια νερά και περιβάλλον. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα

Βουδούρης, Κ. (2013). Τεχνική υδρογεωλογία - Υπόγεια νερά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις: Τζιόλα.

Δημόπουλος, Γ. (2007). Γεωλογικές Μελέτες Τεχνικών Έργων – Υδρογεωλογικές Μελέτες. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων (2014 Ιανουάριος). 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL10)

Κουκίδου, Ε., (2005). Υδρογεωλογικές συνθήκες και διακυμάνσεις στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή Σίνδου, Ν. Θεσσαλονίκης. Διπλωματική Εργασία.

Μάττας, Χ. (2009). Υδρογεωλογική Έρευνα στη Λεκάνη του Γαλλικού Ποταμού. Διδακτορική Διατριβή

Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης. (1966 Μάιος). Μελέτη Έργων Υδροληψίας Νάρρες. Τεχνική έκθεση. Θεσσαλονική

Μουντράκης, Δ. (2010). Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: UNIVERISITY STUDIO PRESS Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών.

Μουράτιδης, Θ., (2009). Διαχείριση Υδατικών Πόρων Νομού Κιλκίς με την Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.). Διπλωματική Εργασία

Σούλιος, Γ. (1999 Απρίλιος). Έρευνα αξιοποίησης υδροφόρων στρωμάτων πεδινής περιοχής ενδιαφέροντος Ο.Υ.Θ.. Θεσσαλονική

Σπάχος, Θ., Βουδούρης, Κ., Δρόσος, Δ., Δημόπουλος, Γ. (2006). Διακυμάνσεις της στάθμης του Υπόγειου Νερού στους Υδροφορείς των κύριων αντλητικών πεδίων της ΕΥΑΘ Θεσσαλονίκης. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Υ.Ε. Ξάνθη

Τσιτρούλης, Ι., (2015). Εκτίμηση της Πλημμυρικής Επικινδυνότητας στη Λεκάνη του Γαλλικού ποταμού με τη χρήση του κώδικα Hec-Ras. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης

Χρηστάρας, Β. (2011). Απλά βήματα στην εδαφομηχανική. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

www.eyath.gr

diavgeia.gov.gr

geodata.gov.gr

qgis.org/en/site/

sagatutorials.wordpress.com

land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc-2012

land.copernicus.eu/pan-european/satellite-derived-products/eu-dem/view

wfdver.ypeka.gr/el/home-gr/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.