[Εξώφυλο]

Παλαιοντολογική και στρωματογραφική μελέτη Νουμμουλιτοφόρων αποθέσεων του Ελλαδικού χώρου.

Γρηγορία-Βασιλική Δήμου

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία ερευνάται το μικροπαλαιοντολογικό περιεχόμενο και το αποθετικό περιβάλλον των Ηωκαινικών–Μέσο Ολιγοκαινικών σχηματισμών, έξι διαφορετικών θέσεων του ελλαδικού χώρου (Κίρκη Θράκης, Βασιλική Τρικάλων, Δερβενάκια, Τρίπολη, Περιβόλι Γρεβενών και Μανωλιάσα Ιωαννίνων). Οι συγκεκριμένες θέσεις επιλέχθηκαν, έτσι ώστε να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα διαφορετικών γεωτεκτονικών ζωνών, στις οποίες αναφέρονται εμφανίσεις νουμμουλιτοφόρων ηωκαινικών ιζημάτων. Τα δείγματα που επεξεργάστηκαν περιέχουν συναθροίσεις αποτελούμενες κυρίως από τα μεγάλα τρηματοφόρα, Nummulites, Assilina, Alveolina, Discosyclina, από φύκη και αντιπροσώπους της οικογένειας Miliolidae. Από τα παραπάνω, αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε το γένος Nummulites. Το υλικό που συλλέχθηκε από τις θέσεις Βασιλική, Δερβενάκια, Τρίπολη, Περιβόλι και Μανωλιάσα εξετάστηκε σε λεπτές τομές ενώ από το υλικό από την περιοχή της Κίρκης εξετάστηκαν ολόκληρα άτομα, καθώς βρέθηκαν μεμονωμένα. Σε όλο το πλήθος των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο προσδιορισμός, περιγραφή και βιοστρωματογραφική τους αντιστοίχιση. Στο στάδιο του προσδιορισμού πραγματοποιήθηκε σύγκριση με απολιθώματα εργασιών τόσο από τον ελλαδικό χώρο όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Προσδιορίστηκαν δέκα είδη: Nummulites fabianii Prever, Nummulites atacicus D’ Archiac and Haime, Nummulites millecaput Boubée, Nummulites partschi De la Harpe, Nummulites soerebergensis Schaub, Nummulites tauricus De la Harpe Nummulites boussaci Rozlozsnik, Nummulites aturicus Joly and Leymerie, Nummulites fichteli Michelotti, και Nummulites nitidus De la Harpe. Οι Νουμμουλίτες χαρακτηρίζουν νηριτικά περιβάλλοντα σε θερμά ύδατα και αντιπροσωπεύουν κυρίως ανθρακικές πλατφόρμες τροπικών και υποτροπικών περιοχών. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε προσπάθεια περεταίρω ανάλυσης του παλαιοπεριβάλλοντος βάσει των μορφομετρικών αναλύσεων, αλλά και την εικόνα των μικροαπολιθωμάτων.

In the present study, the micropaleontological content and the depositional environment of the Eocene-lower Oligocene is investigated in six different formations in the greek province (Kirki Thrace, Vassiliki Trikala, Perivoli Grevena, Manoliasa Ioannina, Dervenakia and Tripoli). Studied areas were chosen in order to depict a representative sample of each geotectonic zone, in which nummulitic sediments have been bibliographically reported. The assemblages consist of large benthic foraminifera, such as Nummulites, Alveolina, Discocyclina, Assilina, Miliolidae and by algae. The main object is the study of the genus Nummulites. The material that was collected from the areas of Vassiliki, Perivoli, Manoliasa, Tripoli and Dervenakia was examined in thin sections. However those collected in the area of Kirki were individual specimens, so they were examined in polished sections. Nummulites were described with detailed biometric analysis of their full spectrum. The measurements and the morphological characteristics of the Nummulites were compared to previous studies that took place in Greece and in general to the international bibliography, in order of identification and biostratigraphically determination of the investigated strata.
Ten species were identified: Nummulites fabianii Prever, Nummulites atacicus D’ Archiac and Haime, Nummulites millecaput Boubée, Nummulites partschi De la Harpe, Nummulites soerebergensis Schaub, Nummulites tauricus De la Harpe Nummulites boussaci Rozlozsnik, Nummulites aturicus Joly and Leymerie, Nummulites fichteli Michelotti, and Nummulites nitidus De la Harpe. Nummulites characterize shallow-marine environments and they mainly represent carbonate platforms. This study is an effort to identify autochthonous and allochthonous Nummulites populations and the different facies of the depositional model, based on the abrasion of their tests.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Afzal, J., 2010. Evolution of larger benthic foraminifera during the Paleocene-early Eocene interval in the east Tethys (Indus basin, Pakistan). Doctorate Thesis, Department of Geology University of Leicester, pp. 229.

Alexopoulos, A., Hang, H. and Krahl, J., 2000. First Nummulites from the «Plattenkalk» sequence in the Lefka Ori, West Crete. Extrait des Annales Geologiques des Pays Helleniques 38, Fasc. C.

Aubouin, J., 1959. Contribution à l’étude géologique de la Grèce septentrionale: le confins de l’Epire et de la Thessalie. Annales Géologiques des Pays Helléniques 10, 1-484.

Aubouin, J. and Dercourt, J., 1963. Zone préapulienne, zone ionienne et zone du Gravovo en Péloponnèse occidentale. Bulletin de la Société géologique de France 4(7), 785-794.

Aubouin, J., and Neumann, M., 1959. Contribution a l’étude stratigraphique et micropaléontologique de l’Eocène en Grèce. Revue de Micropaléontologie 2, 31-49.

Avşar, A., 1991. Presence of Nummulites fabianii (Prever) group (Nummulites ex gr. fabianii) and associated foraminifers in THE Elazlğ region. Mineral Res. ExPlate Bull. 112, 71-76.

Barattolo, F., Bassi, D. and Romano, R., 2007. Upper Eocene larger foraminiferal–coralline algal facies from the Klokova Mountain (southern continental Greece). Facies.

Barbieri, R., 1992. Foraminifers of the Eptahori Formation (early Oligocene) of the Mesohellenic basin, Northern Greece. Journal of Micropalaeontology,11, 73-8.

Beavington-Penney, S.J., 2004. Analysis of the effects of abrasion on the test of Palaeonummulites venosus: implications for the origin of nummulithoclastic sediments. Palaios 19, 143-155.

Beavington-Penney, S.J. and Racey, A., 2004. Ecology of extant nummulitids and other large benthic foraminifera: applications in palaeoenvironmental analysis. Earth-Sci Rev 67, 219-265.

Belmustakov, E., 1969. Large foraminifera from the Lutetian of the Lukovit syncline (Northern Bulgary). Annales de la societe geologique de Pologne XXXIX.

Bizon, G., 1967. Contribution à la connoissance des foraminifères planctoniques d’Epire et des Iles Ioniennes (Grèce occidentale) depuis la Paléogène supérieur jusqu’au Pliocène. Éditions Technip, Publications Institut Français du Pétrole, 1-44.

Blondeau, A., 1972. Les Nummulites. Vuibert, Paris, 254 pp.

Boukhary, M., Abdelghany, O. and Bahr, S., 2002. Nummulites alsharhani n.sp. (Late Lutetian) from Jabal Hafit and Al Faiyah: Western side of the Northern Oman Mountains, United Arab Emirates. Revue Paléobiol. Genève 21 (2), 575-585.

Boukhary, M., Abdelghany, O., Bahr, S. and Hussein-Kamel, Y., 2005. Upper Eocene larger foraminifera from the Dammam Formation in the border region of United Arab Emirates and Oman. Micropaleontology 51(6), 487-504.

Boukhary, M., Hussein-Kamel, Y., Abdelmalik, W. and Besada, M., 2011. Ypresian Nummulites from the Nile Valley and the Western Desert of Egypt: Their systematic and biostratigraphic significance. Micropaleontology 57(1).

Boukhary, M., Abul-Nasr, R., Al Menoufy, S., Cherif, O. and Höntzsch, S., 2013. Early Eocene Nummulitids fromWadi Dakhl, Egypt: Biometry and stratigraphic implications. Micropaleontology 59.

Bradshaw, J.S., 1957. Laboratory studies of the rate of growth of the foraminifera Steblus beccarii (Linné), var. tepida Cushman. Journal of Paleontology 31, 1138-1147.

Bralower, T.J. and Thierstein, H.R., 1984. Low productivity and slow deep-water circulation in Mid-Cretaceous oceans. Geology 12, 614-618.

Buxton, M.W.N. and Pedley, H.M., 1989. A standardised model for Tethyan Tertiary carbonate ramps: Journal of the Geological Society of London 146, 746-748.

Cowen, R., 1983. Algal symbiosis and its recognition in the fossil record. In: Tevesz M.J.S. and McGall P.L. (eds), Biotic interactions in recent and fossil benthic communities, Plenum, New York, 432-478.

De La Harpe, P., 1883. Monographie der in Ägypten und der Libyschen vorkmmenden Nummuliten. Palaentographica, n. s., 30, 155-216.

De La Harpe, P., 1884 (1880). Notes sur les Nummulites partschi et oosteri de la Harpe du Calcaire du Michelsberg, pres Stockerau (Autriche) et du Gurnigel-sandstein de Suisse. Buletin de la Societé Vaucluse des Sciences Naturelles, 33-40.

De La Harpe, P., 1926. Matériaux pour servir à une monographie des Nummulites et des Assilines. (ed. P. Rozlozsnik). Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve 27, 1-102.

Dercourt, J., 1964. Contribution à l’étude géologique d’un sector du Péloponnèse septentrional. Annales Géologiques des Pays Helléniques 15, 1-418.

Di Carlo, M., Accordi, G., Carbone, F. and Pignatti, J., 2010. Biostratigraphic analysis of Paleogene lowstand wedge conglomerates of a tectonically active platform margin (Zakynthos Island, Greece). Journal of Mediterranean Earth Sciences 2, 31-92.

Doutsos, T., Koukouvelas, I., Zelilidis, A., Kontopoulos, N., 1994. Intracontinental wedging and post-orogenic collapse in the Mesohellenic trough. Geolog Rundschau 83, 257- 275.

Drooger, C.W., 1983. Environmental gradients and evolutionary events in some larger foraminifera: Utrecht Micropalaeontological Bulletins 30, 255-271.

Drooger, C.W., Marks, P. and Papp, A., 1971. Smaller radiate Nummulites of northwestern Europe. Utrecht Micropaleontological Bulletins 5.

Δήμου, Γ.Β., 2015. Στρωματογραφική και παλαιοντολογική μελέτη των Ηωκαινικών ιζημάτων της Βασιλικής Τρικάλων (Πτυχιακή εργασία).

Eichwald, K.E.I., 1830. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien. In: Geognostisch-Mineralogischer, Botanischer und Zoologischer Hinsicht, Verfasser, Wilna, 222 pp.

Fabiani, R., 1905. Studio geo-paleontologico dei Colli Berici. Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 64, 1797-1839.

Ferrière, J., Reynaud, J.Y., Pavlopoulos, A., Bonneau, M., Migiros, G., Chanier F., Proust, J.N., and Gardin, S., 2004. Geologic evolution and geodynamic controls of the Tertiary intramontane piggyback Meso- Hellenic Basin, Greece. Bulletin de la société géologique de France 175, 361-381.

Fleury J.-J., 1980. Les zones de Gavrovo-Tripolitza et du Pinde-olonos (Grèce continentale et Péloponnèse du Nord). Evolution d’une plate-forme et d’un bassin dans leur cadre alpin. Publication de la Société géologique du Nord 4, 1-651.

Florida, G., B., 1932. Alcuni nummuliti dell’ Isola di Caso (Dodekaneso). Boll. Soc. Geol. Italia A, 289, 405-458.

Gedik, G., 2008. Foraminiferal description and biostratigraphy of the Oligocene shallow marine sediments in Denizli region, SW Turkey. Revue de Paléobiologie Genève 27(1), 25-41.

Hallock, P. and Glenn, C., 1986. Larger Foraminfera: A tool for paleoenvironment analysis of Cenozoic carbonate depositional facies, Palaios 1, 55-64.

Hallock, P. and Hansen, H.J., 1979. Depth adaptation in Amphistegina: change in lamellar thickness. Bulletin of the Geological Society of Denmark 27, 99-104.

Hallock, P., 1979. Trends in test shape with depth in large, symbiont-bearing foraminifera. Journal of Foraminiferal Research 9, 61-69.

Hallock, P., 1980. The application of ecologic studies of living, algal symbiont-bearing foraminifera to paleoecologic interpretation. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 47, 716-717.

Hallock, P., 1984. Distribution of larger foraminiferal assemblages on two Pacific coral reefs. Journal of Foraminiferal Research 14, 250-261.

Hallock, P., 1985, Why are larger foraminifera large? Paleobiology 11, 195-208.

Hallock, P., 1998. Habitats of modern larger foraminifera: taxonomic, depth and regional comparisons. Conference abstract, Tertiary to Recent larger foraminifera-their depositional environments and importance as petroleum reservoirs (Kingstonupon- Thames), 13.

Haynes, J.R., 1965. Symbiosis, wall structure and habitat in foraminifera. Special Publication-Cushman Foundation for Foraminiferal Research 16, 40-43.

Hilber, V., 1894. Geologische Reise in Nordgriechenland und Makedonien, 1893. Sitzber. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Cl., 102, 575-623.

Hilber, V., 1896. Geologische Reise in Nordgriechenland und Epirus, 1895. Sitzber. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Cl., 105, 501-520.

Hochstetter, F., 1870. Die geologischen Verhältnisse des östlichen Theiles der europäischen Türkei, pp. 365-461.

Hohenegger, J. 2005. Estimation of environmental paleogradient values based on presence/absence data: a case study using benthic foraminifera for paleodepth estimation. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 217, 115-130.

Hohenegger, J., Yordanova, E. and Hatta, A., 2000. Remarks on west Pacific Nummulitidae (Foraminifera): Journal of Foraminiferal Research 30, 3-28.

Hohenegger, J., Yordanova, E., Nakano, Y. and Tatzreiter, F., 1999. Habitats of larger foraminifera on the reef slope of Sesoko Island, Okinawa, Japan: Marine Micropaleontology 36, 109-168.

Hottinger, L. and Dreher, D., 1974. Differentiation of protoplasm in Nummulitidae (Foraminifera) from Elat, Red Sea. Marine Biology 25, 41-61.

Hottinger, L., 1977. Distribution of larger Peneroplidae, Borelis and Nummulitidae in the Gulf of Elat, Red Sea. Utrecht Micropaleontological Bulletins 15, 35-109.

Hottinger, L., 1983. Processes determining the distribution of larger foraminfera in space and time: Utrecht Micropaleontological Bulletins 30, 239-253.

Hottinger, L., 2006. Illustrated glossary of terms used in foraminiferal research. Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, Brest, Memoir 2006/02.

Islamoğlu, Y., Harzhauser, M., Gross, M., Jiménez-Moreno, G., Coric, S., Kroh, A., Rögl, F. and Van der Made, J., 2010. From Tethys to Eastern Paratethys: Oligocene depositional environments, paleoecology and paleobiogeography of the Thrace Basin (NW Turkey). Int. J. Earth. Sci. (Geol. Rundsch.) 99, 183-200.

Jorry, J.-S., Hasler, A.-C.and Davaud, E., 2006. Hydrodynamic behaviour of Nummulites: implications for depositional models. Facies 52(2), 221-235.

Kemp, A.E.S. and McCaig, A.M., 1984. Origins and significance of rocks in an imbricate thrust zone beneath the Pindos ophiolite, northwestern Greece.

Kilias, A., Falalakis, G., Sfeikos, A., Papadimitriou, E., Vamvaka, A. and Gkarlaouni, C., 2013. The Thrace basin in the Rhodope province of NE Greece - A tertiary supradetachment basin and its geodynamic implications Tectonophysics 595-596, 90-105.

Kilias, A., Vamvaka, A., Falalakis, G., Sfeikos, A., Papadimitriou, E., Gkarlaouni, Ch. and Karakostas, B., 2015. The Mesohellenic Trough and the Paleogene Thrace Basin on the Rhodope Massif, their Structural Evolution and Geotectonic Significance in the Hellenides. J Geol Geosci, 4, 2.

Kinne, O., 1970. Temperature: general introduction. In: Kinne, O. (ed.), Marine Ecology 1(1). Wiley, New York, 321-346.

Köovecsi, S.-A., Silye, L., Less, G. and Filipescu, S., 2016. Odd partnerships among middle Eocene (Bartonian) Nummulites: Examples from the Transylvanian (Romania) and Dorog (Hungary) Basins. Marine Micropaleontology 127, 86-98.

Lee, J.J., 1974. Towards understanding the niche of the foraminifera. In: Hedley, R.H. and Adams, C.G. (eds.), Foraminifera vol. 1. Academic Press, London, 207-260.

Less Gy. 1998b. Statistical data of the inner cross protoconch diameter of Nummulites and Assilina from the Schaub collection. Opera Dela Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti (4)34, 183-202.

Less, G. and Özcan, E., 2012. Bartonian-Priabonian larger benthic foraminiferal events in the Western Tethys. Austrian Journal of Earth Sciences Volume 105/1, 129-240.

Less, G., Özcan, E. and Okay, I.-A., 2011. Stratigraphy and Larger Foraminifera of the Middle Eocene to Lower Oligocene Shallow-Marine Units in the Northern and Eastern Parts of the Th race Basin, NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 20, 793- 845.

Leutenegger, S., 1977, Reproductive cycles of larger foraminifera and depth distribution of generations: Utrecht Micropaleontological Bulletin 15, 27-34.

Leutenegger, S., 1984. Symbiosis in benthic foraminifera: Specificity and host adaptations: Journal of Foraminiferal Research 14, 16-35.

Leymerie, A., 1846. Mémoire sur le terrain à Nummulites (èpicrétacè) des Corbieres et de la Montagne Noire. Mémoires de la Societé Geologique de France 2, 5-41.

Lipps, J.H., 1982. Biology/paleobiology of foraminifera. In: Broadhead, T.W. (ed.), Foraminifera, Notes for a Short Course. Palaeontological Society, University of Tennessee, 37-50.

Loeblich, A.R. and Tappan, H., 1984. Suprageneric classification of the Foraminiferida (Protozoa). Micropaleontology 30, 1-70.

Mcgowran, B., 2005. Biostratigraphy, Microfossils and Geological Time. Cambridge University Press, pp. 447.

Meinhold, G. and BouDager Fadel, M., 2009. Geochemistry and biostratigraphy of Eocene sediments from Samothraki Island, NE Greece. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 256(1), 17–38.

Mıchelotti, G., 1841. Saggio storico dei Rizopodi caratterictici dei terreni supracretacei. Memorie de Fisica de la Societa Italiana delle Scienze, Modena, 22, 296.

Milson, C. and Rigby, S., 2010. Fossils at a glance. Second edition, Wiley-Blackwell, p. 171. Mountrakis, D., Tranos, M., Papazachos C., Thomaidou, E., Karagianni, E. and Vamvakaris, D., 2006. From: Robertson, A. H. F. and Mountrakis, D., (eds) 2006. Tectonic Development of the Eastern Mediterranean Region. Geological Society, London,

Special Publications, 260, 649470.

Μουντράκης, Δ., 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Nicora, A. and Silva I., 1990. paleogene shallow-water larger foraminifers from holes 714a and 715a, leg 115, Indian ocean. Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 115.

Özcan, E., Less, G., Okay, I.-A., Báldi-Beke, M., Kollányi, K. and Yilmaz, Ö., 2009. Stratigraphy and Larger Foraminifera of the Eocene Shallow-marine and Olistostromal Units of the Southern Part of the Thrace Basin, NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 19, 27-77.

Papanikolaou, D. and Triantaphyllou, M., 2010. Tectonostratigraphic observations in the western Thrace Basin in Greece and correlations with the eastern part in Turkey, Geol. Balc. 39(1-2), 293-294.

Papanikolaou, I. D. and Lekkas, E. L., 2001. Syn-sedimentary tectonics in the Ionian Unit during the transition from carbonate to clastic sedimentation. Bulletin of the Geological Society of Greece 34, 191-198.

Papazzoni, C. A. and Sirotti, A., 1995. Nummulite biostratigraphy at the middle/upper Eocene boundary in the northern Mediterranean area. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 101, 63-80.

Παπανικολάου Ι., Δ., 2015. Γεωλογία Ελλάδος. Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ 448.

Penecke, K., 1896. Marine Tertiarfossilien aus Nordgriechenland und dessen tiirkischen Grenzlandern. Denkschr. Akad. Wiss. math.- naturwiss. Cl., 44, 41-63.

Perri, F., Caracciolo, L., Cavalcante, F., Corrado,S., Critelli, S., Muto, F. and Dominici, R., 2015. Sedimentaryand thermal evolution of the Eocene-Oligocenemudrocks from the southwesternThrace Basin (NEGreece). Basin Research, 1-21.

Philippson, A. and Oppenheim, P., 1894. Tertiar und Tertiarfossilien in Nordgriechenland, sowie in Albanien und bei Patras im Peloponnese. Z. dt. geol. Ges. 46, 800-882.

Racey, A., 2001. A review of Eocene nummulite accumulations: structure, formation and reservoir potential. J. Petrol. Geol. 24, 79-100.

Ross, C., 1974. Evolutionary and ecological significance of large calcareous foraminiferida (protozoa), Great Barrier Reef: Proceedings of Second International Coral symposium 1, Great Barrier Reef Committee, 327-333.

Seidel, M., 2003. Tectono-sedimentary evolution of middle Miocene supra-detachment basins (western Crete, Greece), 116 pp.

Sengupta, S., Syed, R., Sarkar, S. and Halder, K., 2011. Nummulites Lamarc (Foraminifera) as substrate for other benthonic taxa: A case study from the Middle Eocene of western Kutch, Gujrarat. Indian Journal of Geosciense. 65(4).

Serra-Kiel, J., Hottinger, L., Caus, E., Drobne, K., Ferràndez, C., Jauhri, A.K., Less, G., Pavlovec, R., Pignatti, J., Samsó, J.M., Schaub, H., Sirel, E., Strougo, A., Tambareau, Y., Tosquella, J. and Zakrevskaya, E., 1998. Larger foraminiferal biostratigraphy of the Tethyan Paleocene and Eocene. Bulletin de la Société géologique de France 169, 281-299.

Schaub, H., 1981. Nummulites et Assilines de la Téthys Paléogène; taxinomie, phylogenèse et biostratigraphie. Mémoires suisses de Paléontologie 104, 238 pp.

Soliman, H.A., and Zygogiannis, N., 1980. Geological and Paleontological studies in the Mesohellenic Basin, Northern Greece. I. Oligocene smaller Foraminifera . –II. Eocene smaller Foraminifera. Geol. Geophys. Research XXII(1), 1-66, 27 plates; I.G.M.E., Athens.

Solimanh, .A. and Zygojannisn, 1977. Foraminiferal assemblages from the Eocene of the Mesohellenic Basin, Northern Greece. VI. Coil. Geol. Aegean Region 3, 1195-1104.

Thiebault, F., 1982. Evolution géodynamique des Héllénides externs en Péloponnèse méridional (Grèce). Société Géologique du Nord, v.2, 513-544 pp.

Trevisani, E. and Papazzoni, C.A., 1996. Paleoenvironmental control on the morphology of Nummulites fabianii (Prever) in the Late Priabonia parasequences of the Mortisa Sandstone (Venetian Alps, northern Italy). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 102, 363-366.

Vamvaka, A., 2009. Geometry of deformation and kinematic analysis in Mesohellenic Trough. PhD Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, pp. 220.

Triantaphyllou, M., 2013. Calcareous nannofossil dating of Ionian and Gavrovo flysch deposits in the External Hellenides Carbonate Platform (Greece): Overview and implications. Tectonophysics 595-596, 235-249.

Τριανταφύλλου, Μ. και Δήμιζα, Μ., 2012. Μικροπαλαιοντολογία και γεωπεριβάλλον. Ιων, σελ. 167.

Wielandt-Schuster, U., Schuster, F., Harzhauser, M., Mandic, O., Kroh, M., Rogl, F., Reisinger, J., Liebetrau, V., Steininger, F.F. and Piller, E.W., 2004. Stratigraphy and palaeoecology of Oligocene and Early Miocene sedimentary sequences of the Mesohellenic Basin (NW Greece). Com. Forsch.-Inst. Senckenberg 248, 1-55.

Zagorchev, Ι., Ivanova, D., Stoykova, K. and Bassi, D., 2010. Palaeogene of Samothraki Island: Correlations with the basins of Thrace and Rhodope. Bulgarian Geological Society, National Conference with international participation “GEOSCIENCES 2010”. Zakrevskaya, S. Stupin, S. and Bugrova, E., 2009. Biostratigraphy of larger foraminifera in the Eocene (upper Ypresianlower Bartonian) sequences of the Southern Slope of the Western Caucasus (Russia, NE Black Sea). Correlation with regional and standard planktonic foraminiferal zones. Geologica Acta 7(1-2), 259-279.

Ζαμπετάκη-Λέκκα Α., 1997. Στρωματογραφία Ελλάδος, φάσεις-μικροφάσεις, I Πλατφόρμα Γαβρόβου-Τριπόλεως. Σημειώσεις.

ΙΓΜΕ, 1972. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, 1:50.000, Φύλλο Καλαμπάκα.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.