[Εξώφυλο]

Ορυκτολογική και γεωμηχική έρευνα στην περιοχή του ρέματος Καρβουνόσκαλα, Στρατώνι, ΒΑ Χαλκιδική. = Τίτλος εργασίας στην αγγλική : Mineralogical and geochemical study of Karvounoskala’s stream, Stratoni, NE Chalkidiki.

Αθανασία I. Καρετού

Περίληψη


Το ρέμα Καρβουνόσκαλα βρίσκεται στη ΒΑ Χαλκιδική και συγκεκριμένα δυτικά του ρέματος Αργυρώ, διασχίζει την κατοικημένη περιοχή του Στρατωνίου και εκβάλλει στον κόλπο της Ιερισσού. Συνολικά συλλέχθηκαν 22 δείγματα εκ των οποίων 7 δείγματα πετρώματος, 4 δείγματα ενεργού ιζήματος και 11 δείγματα εδάφους κατά μήκος του ρέματος. Από την ταξινόμηση των δειγμάτων προέκυψε ότι τα ιζήματα χαρακτηρίζονται από πηλοαμμοκροκαλώδη έως κροκαλοπηλοαµµώδη και σπάνια κροκαλοπηλώδη. Από τη µικροσκοπική και ακτινογραφική µελέτη στα πετρώματα του ρέματος προσδιορίστηκαν στα δείγματα τα µεταλλικά ορυκτά σιδηροπυρίτης, ιλμενίτης, μαγνητίτης, οξείδιο Ti, γκαιτίτης – λειμωνίτης, χαλκοπυρίτης, γαληνίτης, μαγνητοπυρίτης και ορυκτά του U και Th. Στα δείγματα εδάφους προσδιορίστηκαν ακόμη γιαροσίτης, αιματίτης, οξείδια Fe – Mn και κερουσίτης και στα ενεργά ιζήματα αιματίτης, μεταλλουργικές σκωρίες και οξείδια Fe – Mn. Τα μη μεταλλικά ορυκτά, που προσδιορίστηκαν σε όλα τα δείγματα, είναι πυριτικά και ανθρακικά, ενώ εντοπίστηκαν επιπλέον γύψος, βαρύτης και μοναζίτης στα πετρώματα και γύψος στα ενεργά ιζήματα. Οι μετρήσεις pH έδειξαν ότι τα δείγματα του δυτικού και του ανατολικού κλάδου είναι ελαφρώς όξινα, ενώ αυτά στην εκβολή του ρέματος και στα κατάντη του κύριου κλάδου είναι αλκαλικά. Το pH μεταβάλλεται επομένως από τα ανάντη προς τα κατάντη του ρέματος από ελαφρώς όξινο σε αλκαλικό. Τα αποτελέσµατα των χηµικών αναλύσεων συγκρίθηκαν με την παγκόσμια μέση σύσταση του ηπειρωτικού φλοιού, των επιφανειακών εδαφών και των ψαμμιτών. Όλα τα δείγματα είναι εμπλουτισμένα σε Ag, As, Β, Bi, Co, Li, Pb, S, Sb, Se  και Zn ως προς την παγκόσμια μέση σύσταση του ηπειρωτικού φλοιού, των επιφανειακών εδαφών και των ψαμμιτών. Παρατηρείται επίσης εμπλουτισμός στα πετρώματα σε Mo, στα εδάφη σε Cd, Mo και P και στα ενεργά ιζήματα σε Mn, Cu και Ni βάσει της παγκόσμιας μέσης σύστασης του ηπειρωτικού φλοιού, ενώ βάσει της παγκόσμιας μέσης σύστασης των ψαμμιτών σε Sr, Fe, Cr και P.

Karvounoskala’s stream  is located in NE Ckalkidiki and specifically , west of Argiros’ stream, it   crosses the Stratoni’s residential area and flows into the Gulf of Ierissos. A total of 22 samples were collected, including 7 rock samples, 4 samples of active sediment and 11 soil samples along the stream.The classification of the samples revealed that the sediments were characterized by sandy silt conglomerate to silt sand conglomerate and rarely silt conglomerate. From the mineralogical study of the rock samples of the stream based on X-ray diffraction, optical and scanning electron microscopy the metallic minerals that were determined  are  pyrite, ilmenite, magnetite, Titanium oxide, goethite - limonite, chalcopyrite, galena, pyrrhotite and U and Th minerals. In the soil samples jarosite, hematite, mineral phases of Mn and Fe oxyhydroxides and cerussite were identified while in the active sediment samples hematite, slag and mineral phases of Mn and Fe oxyhydroxides were recognized. The non-metallic minerals identified in all the samples are silicates and carbonates, and additionally gypsum, baryte and monazite were found in the rocks as well as gypsum in the active sediments. The pH measurements showed that samples of the western and eastern branches of the stream are slightly acidic, while those in the estuary and downstream of the main branch are alkaline. The pH is therefore changed from upstream to downstream from slightly acid to alkaline. The results of the chemical analyses were compared to the global average composition of the continental crust, of the surface soils and of sandstones.  All samples are enriched in Ag, As, B, Bi, Co, Li, Pb, S, Sb, Se and Zn relative to the global average composition of the continental crust, of the surface soils and of sandstone. In the rocks, enrichment is also observed in Mo, Cd, in the soils in Mo and Pand in active sediments in Mn, Cu and Ni compared to the global average composition of the continental crust, while compared to the global average composition of sandstones enrichment is noticed in Sr, Fe, Cr and P.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.