Εξώφυλλο

Παράκτια Γεωμορφολογία Ακτής Φούρκας

Ιωάννης Μπουγιουκλής, Ανδρέας Βαλαούρης

Περίληψη


Πρόλογος

Σκοπός της παρούσας εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος διπλωματική εργασία με επιβλέποντα καθηγητή τον Επίκουρο καθηγητή κ. Αλμπανάκη, είναι να προσδιοριστεί η αλληλεπίδραση των φυσικών και των ανθρωπογενών διεργασιών στον παράκτιο χώρο της Φούρκας Χαλκιδικής. Για την μελέτη των  φαινομένων έγινε δειγματοληψία υπαίθρου, αποτύπωση των μορφολογικών προφίλ της παράκτιας ζώνης, κοκκομετρική ανάλυση και τέλος φωτογραφική αποτύπωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον παράκτιο χώρο.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.