[Εξώφυλο]

Αξιολόγηση της διαγένεσης εντός ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από την θαλάσσα περιοχή του Β. Αιγαίου. = Evaluation of diagenesis in hydrocarbon reservoirs in the marine region of North Aegean.

Αναστάσιος Νικήτας

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκαν γεωχημικά συνολικά 31 δείγματα θρυμμάτων από 4 υπεράκτιες γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, από την θαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου και συγκεκριμένα από το κοίτασμα ‘’Πρίνος’’ στην θαλάσσια περιοχή της Καβάλας-Θάσου. Τα δείγματα ήταν ‘’πλυμένα’’, δηλαδή είχαν απαλλαχθεί από τον πολφό διάτρησης, ο οποίος αποτελείται από ένα μίγμα νερού, μπεντονίτη, βαρύτη και διάφορων πρόσθετων κατά περίπτωση. Όπως φάνηκε από τις αναλύσεις, μεγάλη ποσότητα του βαρύτη παρέμεινε στα δείγματα, δίνοντας μεγάλα ποσοστά για το οξείδιο του βαρίου (1-10%). Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν η περιθλασιμετρία ακτινών Χ και η φασματομετρία φθορισμού ακτινών Χ, ενώ πραγματοποιήθηκε θέρμανση μέρους των δειγμάτων σε υψηλή θερμοκρασία (1050oC) για το υπολογισμό της απώλειας πύρωσης. Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εξήχθησαν συμπεράσματα για την εξέλιξη της διαγένεσης στην λεκάνη, την λιθολογία των δειγμάτων και την αρχική περιεκτικότητα σε οργανική ύλη.

The present thesis deals with the geochemical study of 31 cuttings sample from 4 offshore deep wells from the marine region of N. Aegean sea and in particular from ‘’Prinos’’ field in the marine region of Kavala-Thassos. The samples were ‘’washed’’, meaning that they were relieved from the drilling mud which consists of water, bentonite, baryte and various other additives. As shown in the analysis, large quantity of baryte remained in the sample giving large barium oxide record (1-10%). The analyzes conducted were X ray diffraction and X ray fluorescence, while heating part of the samples at high temperature (1050oC) took place in order to calculate the Loss of Ignition (LoI). Finally, according to the results, conclusions were extracted for the basin’s diagenetic evolution, lithology of the samples and the initial organic matter content. ?

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Χιώτης Ε. (1992). Μελέτη Μηχανισμού Γένεσης της Λεκάνης Νέστου-Πρίνου. Νέες Προοπτικές Ερευνών για Υδρογονάνθρακες. Αθήνα: Bulletin of the Geological Society of Greece, 1993, vol. XXXVIII/2, p. 525-534.

Georgakopoulos A. (1992). History, status and future considerations of hydrocarbon exploration in Greece. First Break vol. 10, No. 11, p. 413-416.

Angelier J., Lyberis N. & Le Pichon X., Barrier E., Huchon P. (1982). The tectonic development of the Hellenic Arc and the Sea of Crete: A synthesis. Tectonophysics. vol. 86. p. 159-196. 10.1016/0040-1951(82)90066-X.

McKenzie D., (1978). Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt: the Aegean Sea and surrounding regions. Geophysical Journal International, vol. 55, Issue 1, p. 217–254.

Le Pichon X., Lyberis N., Alvarez F. (1984). Subsidence history of the North Aegean Trough. Geological Society, London, Special Publications, vol. 17, p. 727-741.

Le Pichon, X. & Angelier J. (1979). The Hellenic Arc and Trench System: a key to the neotectonic evolution of the Eastern Mediterranean Area. Tectonophysics. vol. 60, p. 1-42. 10.1016/0040-1951(79)90131-8.

Γεωργακόπουλος Α. (1998). Μελέτη μητρικών πετρωμάτων της πετρελαιοφόρου λεκάνης Πρίνου-Καβάλας με μεθόδους οργανικής γεωχημείας. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXII/3, p. 325-333.

Χιώτης Ε. (1990). Εκτίμηση της θερμικής κατάστασης και του πάχους της λιθόσφαιρας στο Αιγαίο. Congress of the Geological Society of Greece (5th : May 24-27, 1990 : Thessaloniki).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.