[Εξώφυλο]

Εφαρμογή της μεθοδολογίας DPSIR για τη Βιώσιμη Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη της Μυγδονίας. = Application of the DPSIR methodology for sustainable management of water resources in the Mygdonia Basin.

Πολυξένη Παπαμιχαήλ

Περίληψη


Η συνεχής ποσοτική μείωση και ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων των οικοσυστημάτων, κυρίως λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης έχει οδηγήσει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σε μια κοινή πολιτική προσέγγισης και διαχείρισης για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος. Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η παρουσίαση της (ολοκληρωμένης) διαχείρισης της λεκάνης απορροής της Μυγδονίας, στο Νομό Θεσσαλονίκης, με το διαχειριστικό μοντέλο DPSIR. Κατά την ανάπτυξη της μεθοδολογίας μελετώνται οι πέντε δείκτες των οποίων τα αρχικά συνθέτουν ταυτόχρονα και την ονομασία της, DrivingForce (Κατευθυντήριες Δυνάμεις), Pressure (Πιέσεις), State (Υφιστάμενη Κατάσταση), Impact (Επιπτώσεις) και Response (Απόκριση). Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας, είναι η αναγνώριση, καταγραφή και ανάλυση όλων των παραμέτρων των πέντε δεικτών, καθώς και η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) με απώτερο σκοπό, την πρόταση ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας, την κατανόηση και προβολή από το ευρύτερο κοινό της περιβαλλοντικής αξίας των Λ.Α. γενικότερα, τη βιώσιμη διαχείρισή υδατικών πόρων της περιοχής, η οποία επηρεάζεται (συνήθως αρνητικά) από τον άνθρωπο και τις δραστηριότητες του.

The continuous quantitative reduction and qualitative degradation of water resources of ecosystems, mainly due to human intervention, which has led the EU Member States in a common approach and management policy to address this problem. The subject of this study is the presentation of the (integrated) management of the Mygdonia basin in the Prefecture of Thessaloniki, with the management model DPSIR. During the development of the methodology, the five indices, whose initials make up its name, Driving Force, Pressure, State, Impact, Response, will be analyzed below.
The aim of this research is to identify, to record and to analyze all the parameters of the five indicators, as well as the use of the Geographical Information Systems (GIS) for the ultimate purpose, proposing effective and efficient protection measures, understanding and promotion by the wider public of the environmental value of LAs. more generally, the sustainable management of water resources in the area, which is (usually negatively) affected by human activity.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Andreadakis A, Gavalakis E, Kaliakatsos L, Noutsopoulos C, Tzimas A, 2007. The implementantion of the Water Framework Directive (WFD) at the river basin of Anthemountas with emphasis on the pressures and impacts analysis. Elsevier. Desalination 210: 1-15.

Bell S, 2012. DPSIR = A Problem Structuring Method? An exploration from the ‘Imagine’ Approach. European Journal of Operational Research: DOI: 10.1016/j.ejor.2012.04.029.

Donahue F.W, 2013. Determining Appropriate Nutrient and Sediment Loading Coefficients for Modeling Effects of Changes in Landuse and Landcover in Alberta Watersheds.Water Matters.

Karageorgis A, Kapsimalis V, Kontogianni A, Skourtos M, Turner K, Salomons W, 2006. Impact of 100-year human interventions on the Deltaic Coastal Zone of the Inner Thermaikos Gulf (Greece): A DPSIR framework analysis. Journal of Environmental Management 38: 304–315.

Kristensen P, 2004. The DPSIR Framework. European Topic Centre on Water, European Environment Agency.

Manakou M.V, Raptakis D.G, Cha´vez-Garcı´a F.J, Apostolidis P.I, Pitilakis K.D, 2010. 3D soil structure of the Mygdonian basin for site response analysis. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 30: 1198–1211.

Mattas C, Voudouris K.S, Panagopoulos A, 2014. Integrated Groundwater Resources Management Using the DPSIR Approach in a GIS Environment: A Case Study from the Gallikos River Basin, North Greece. Water 6: 1043-1068.

Raptakis D.G, Manakou M.V, Cha´vez-Garcı´a F.J, Makra K.A, Pitilakis K.D, 2005. 3D configuration of Mygdonian basin and preliminary estimate of its site response. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 25: 871–887.

Savvaidis A.S, Pedersen L.B, Tsokas G.N, Dawes G.J, 2000. Structure of the Mygdonia basin (N. Greece) inferred from MT and gravity data. Tectonophysics 317: 171–186.

Zalidis G.C, Tsiafouli M.A, Takavakoglou V, Bilas G, Misopolinos N, 2004. Selecting agri-environmental indicators to facilitate monitoring and assessment of EU agri-environmental measures effectiveness. Journal of Environmental Management 70: 315-321.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Αγγελίδης Μ.Ο, Λέκκας Θ, Αλμπάνης Τ., 2005. Ρύπανση των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας. Πρακτικά Συνεδρίου «Ελληνικοί Υδατικοί Πόροι: Μια Ρεαλιστική Προσέγγιση». Αθήνα.

Αδαμοπούλου Η, Σεπετζή Ε, 2013. Αγροτική Ανάπτυξη και Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού στη Γεωργία. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αθήνα.

Απλαδά Ε, 2013. Χλωρίδα και Βλάστηση των Οικοσυστημάτων του Όρους Γκιώνα, Αξιολόγηση-Προστασία-Διαχείρηση. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας.

Αϋτζή Χ, 2010. Εφαρμογή της Προτεινόμενης από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ Μεθοδολογίας CEN για την Εκτίμηση της Ιχθυοκοινότητας στη Λίμνη Βόλβη (Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας). Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Α.Π.Θ.

Βαφειάδης Π, 1991. Διερεύνηση του Υπόγειου Υδατικού Δυναμικού της Λεκάνης Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας XXV/4: 159-172.

Δασκάλου Μ.Γ, 2015. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ανατολικού περιθωρίου της Μυγδονίας λεκάνης στην περιοχή του Ρήχιου ποταμού. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας.

Δελβιώτη Κ, 2016. Υδρογεωλογική Έρευνα και Ποιότητα Υπόγειων Νερών της Λεκάνης Μυγδονίας. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης. Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωλογίας (Επιβλέπων Κ. Βουδούρης).

Δήμου Γ, Εγγονόπουλος-Παπαδόπουλος Β. Η Λίμνη Λαγκαδά και η Μυγδονία Λεκάνη / Η Πράσινη Χημεία και η Προστασία του Περιβάλλοντος.

Δροσιάδης Β, 2017. Πρόταση Οικοτουριστικής Ανάπτυξης στο Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών. Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Α.Π.Θ.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2014. Σχέδιο Διαχείρισης των Λ.Α.Π του ΥΔ.10, Παράρτημα Β, Ανάλυση Ανθρωπογενών Πιέσεων και των Επιπτώσεων τους στα Επιφανειακά και στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, (Παραδοτέο 8. Ά Φάσης)

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2014. Σχέδιο Διαχείρισης των Λ.Α.Π του ΥΔ.10, Παράρτημα Ε.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2014. Σχέδιο Διαχείρισης των Λ.Α.Π του ΥΔ.10, Παράρτημα Α (Παραδοτέο 5. Ά Φάσης).

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2014. Σχέδιο Διαχείρισης των Λ.Α.Π του ΥΔ.10, Περιληπτικό Κείμενο.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2013. Π.3.7. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (GR10).

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2017. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λ.Α.Π του ΥΔ.10. Στάδιο Ι, 3η Φάση-Παραδοτέο 6. Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, Μη Τεχνική έκθεση.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2017. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λ.Α.Π ΥΔ. Κεντρικής Μακεδονίας (EL10). Προσχέδιο Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 2016. Τεχνικές Προδιαγραφές Υδρογεωλογικών Μελετών με Βάση τις Απαιτήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης της Οδηγίας 2000/60/Εκ.

Ζαμπούρ Γ, 2010. Υδρογεωλογικές Συνθήκες της Λεκάνης Απορροής της Λίμνης Βόλβη. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Α.Π.Θ. (Επιβλέπων Κ. Βουδούρης).

ΙΓΜΕ, 2008. Περαιτέρω Χαρακτηρισμός των Υπόγειων Υδροφόρων Συστημάτων. Αθήνα.

Καζάκης Ν, 2016. Υδρογεωλογικές Αρχές. Σημειώσεις Μαθήματος στα πλαίσια του ΠΜΣ ‘Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία’. Α.Π.Θ.

Καλλία Α, 2016. Προστασία και Βιώσιμη Διαχείριση των Υδάτων Θεσμικό Πλαίσιο. Σημειώσεις Μαθήματος, Α.Π.Θ.

Κολιόπουλος Τ, 2011. Ποιοτική Κατάσταση Λίμνης Κορώνειας. Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Κουτσινός Σ, Κολιός Ν, Αρβανίτη Α, Κουγκουλη Χ, 2006. Έρευνα και Εντοπισμός Γεωθερμικών Πεδίων Περιοχής Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών.

Κουτσούμπας Δ, 2013. Παράκτια και Μεταβατικά Οικοσυστήματα. Σημειώσεις Μαθήματος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Μυτιλήνη.

Κυριακοπούλου Ν, 2013. Οικολογία – Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος. Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας.

Λατινόπουλος Δ, 2012. Διερεύνηση Δυνατοτήτων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Υδατικού Συστήματος της Λίμνης Βόλβη – Προοπτικές. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Α.Π.Θ.

Μουντράκης Δ, 1985. Γεωλογία της Ελλάδος, University studio press, Θεσσαλονίκη.

Μπάλλας, 2007.Χρήση των Ασαφών Κανόνων στη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων-Εφαρμογή στην Υδρολογική Λεκάνη Βόλβης. Διδακτορική Διατριβή, Πολυτεχνική Σχολή. Α.Π.Θ.

Νικολοπούλου Π, 2010. Οικολογική Κατάσταση και Ανάλυση Πιέσεων στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Σοφαδίτη. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Α.Π.Θ.

Ντότα Α, 2008. Η Συμβολή της ΚΑΠ στην Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εφαρμογή στην Περιοχή της Λίμνης Κορώνειας. Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ

Ξαφένιας Ν, 2007. Μελέτη του Υδατικού Ισοζυγίου του Υπόγειου Υδροφορέα της Λίμνης Βόλβης. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνική Σχολή-Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Παπαχαραλάμπου Χ, 2012. Μελέτη του υδρολογικού κύκλου της λεκάνης απορροής της λίμνης Κορώνειας με μεθόδους ισοτοπικής γεωχημείας. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Α.Π.Θ.

Ρωμανίδης Κ. Γ, 2014. Καταγραφή και Αξιολόγηση της Ιχθυοπανίδας των Ρεόντων Υδάτων στη Λεκάνη της Μυγδονίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

Σπαθάρη Σ, 2010. Παράκτια και Μεταβατικά Οικοσυστήματα. Σημειώσεις Μαθήματος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Μυτιλήνη.

Τεκίδης, 2015. Βελτιστοποίηση χωροθέτησης μονάδας αναερόβιας χώνευσης κτηνοτροφικών αποβλήτων στη Μυγδονία λεκάνη με τη βοήθεια πολυκριτηριακής ανάλυσης και χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπληροφορική, ΑΠΘ.

Τζιμόπουλος Χ, Πλιάτσικα Δ, 2005. Έρευνα Διαχείρισης της Υδρολογικής Λεκάνης Κορώνειας. Heleco, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου, Αθήνα.

Τζιμόπουλος Χ.Δ, Γκινίδη Π.Δ, Πλιάτσικα Δ.Κ. Έρευνα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Υδρολογικής Λεκάνης Κορώνειας. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: 105-109.

Τζωράκη Ο, 2014. Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών. Σημειώσεις Μαθήματος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Μυτιλήνη.

Τουλιάτου Σ, Μπούκη Ε, Παπαδάκης Ε, Παπαδημητρίου Α, 2014. Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκάνης Απορροής και Παρακτίου Περιβάλλοντος Κόλπου Καλλονής Λέσβου. Εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Διαχείριση Παρακτίων Ζωνών του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Επιστημών της Θάλασσας.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποτελέσματα Λεκάνης Λαγκαδά-Βόλβης-Μυγδονίας, (http://w2.minagric.gr/ardeftika/files/results/geol/10.RESULTS_LAGADA_VOLVI_MYGDONIA.pdf/ τελευταία επίσκεψη 1/11/2017).

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποτελέσματα Λεκάνης Μυγδονίας, Υδρογεωλογικά Στοιχεία/ Έλεγχος Χημικής Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων (Επιφανειακών και Υπογείων) σε Κλίμακα Λ.Α.Π Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας. Τεύχος Α: Μελέτη Κατηγορίας 20 (Υδρογεωλογικές Εργασίες).

Φυτίκας Μ, 2012. Γεωθερμία και Εφαρμογές. Σημειώσεις Μαθήματος, Α.Π.Θ.

Διαδικτυακές Πηγές

State of the Gulf of Main Report, http://www.gulfofmaine.org/2/sogom-homepage/framework-2/, (Εικόνα 7, τελευταία επίσκεψη 21/12/2017)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html (τελευταία επίσκεψη 30/12/2017)

http://perivallontikosxartis.blogspot.gr/ (τελευταία επίσκεψη 15/11/2017)

http://voria.gr/article/pkm-touristiki-axiopiisi-tis-viomichanikis-klironomias (τελευταία επίσκεψη 20/10/2017)

http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Secondary+Menu/opendata.csp (τελευταία επίσκεψη 20/10/2017)

http://www.foreaskv.gr/ (τελευταία επίσκεψη 20/12/2017)

http://www.huffingtonpost.gr/2017/06/12/eidiseis-koinonia-oi-epiptwseis-tis-klimatikis-allagis-stin-ellada-sumfwna-me-nea-meleti_n_17052254.html (τελευταία επίσκεψη 12/11/2017)

http://www.oikoskopio.gr/map/ (τελευταία επίσκεψη 30/12/2017)

http://www.opengov.gr/minenv/?p=8443 (τελευταία επίσκεψη 15/11/2017)

http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=32 (τελευταία επίσκεψη 23/10/2017)

https://el.wikipedia.org/wiki/ (τελευταία επίσκεψη 23/10/2017)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.