[Εξώφυλλο]

Συγκριτική γεωχημική μελέτη βασικών διεισδύσεων στη βόρεια Πελαγονική ζώνη. = Compative geochemical study of basic intrusion in the northern Pelogonian zone.

Γεώργιος Η. Βογδόπουλος

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη σύγκριση βασικών φλεβικών διεισδύσεων ως προς τις ομοιότητες και διαφορές τους καθώς και τη σύγκριση αυτών των φλεβών με βασικής έως ενδιάμεσης σύστασης πλουτωνικά πετρώματα. Περιλαμβάνει δείγματα από διάφορες περιοχές της βόρειας Πελαγονικής ζώνης, φλεβικά καθώς και πλουτωνικά πετρώματα για τη μεταξύ τους σύγκριση, όπως επίσης και τη γεωλογία της κάθε περιοχής ξεχωριστά. Παρουσιάζεται η ταξινόμηση των πετρωμάτων σύμφωνα με τα αλκάλεα και το διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2 ) που τα χωρίζει σε 4 ομάδες, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από άλλες υποομάδες. Περιλαμβάνει τη γεωχημεία κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, καθώς επίσης και πολυστοιχειακά διαγράμματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την περεταίρω σύγκριση των υποομάδων. Τέλος, γίνονται ποικίλες συγκρίσεις μεταξύ των υποομάδων για να καταλήξουμε στο ότι διακρίνονται σε δύο κύριες ομάδες πετρωμάτων. Μία ομάδα παλαιότερης ηλικίας (Λιθανθρακοφόρου) που περιλαμβάνει υψηλού Κ-ασβεσταλκαλικά έως σωσσονιτικά πετρώματα (πλουτωνικά πετρώματα του Βαρνούντα και διορίτες της Ολυμπιάδας) και μια νεώτερης, πιθανώς Περμοτριαδικής ηλικίας, που περιλαμβάνει θολεϊιτικά έως ασβεσταλκαλικά πετρώματα (δολεριτικά πετρώματα του Βαρνούντα, των Ναμάτων και της Ολυμπιάδας, καθώς και διορίτες της Βερδικούσας, μεταδιορίτες των Πιερίων και «αμφιβολιτικές» φλέβες των Πιερίων), οι οποίες έχουν σαφείς διαφορές και ομοιότητες μεταξύ τους και διαφορές με την ομάδα πετρωμάτων παλαιότερης ηλικίας. Η σχέση που συνδέει τα θολεϊιτικά έως ασβεσταλκαλικά πετρώματα με τα υψηλού Κ-ασβεσταλκαλικά έως σωσσονιτικά πετρώματα είναι ότι τα πρώτα διεισδύουν στα τελευταία. Η γεωχημική συγγένεια μεταξύ των δολεριτών των Βαρνούντα, Ναμάτων και Ολυμπιάδας, διοριτών Βερδικούσας, μεταδιοριτών Πιερίων και «αμφιβολιτικών» φλεβών των Πιερίων υπονοούν την κοινή τους γένεση και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν κοινή ηλικία, Περμοτριαδική ή/και νεώτερη.

 

This diploma thesis deals with the comparison of basic vein intrusions with respect to their similarities and differences, as well as the comparison of these veins with plutonic rocks of basic to intermediate composition. It includes samples from various areas of the North Pelagian zone, sub-volcanic and plutonic rocks for comparison between them, as well as the geology of each region separately. The classification of the rocks in regard to alkali and silicon dioxide (SiO 2 ) is presented, dividing them into 4 groups, each of which consists of other subgroups. It includes the geochemistry of the main elements and trace elements, as well as multi-element diagrams, which were used for the further comparison of the sub-groups. Finally, there are several comparisons among the subgroups so as to conclude that two major groups of rocks are distinguished. An older age group (Carboniferous) including High-K calc-alkaline to shoshonitic rocks (the plutonic rocks of Varnoudas and the diorites of Olympiada) and a younger one, possibly of Permian-Triassic age, including tholeiitic to calc-alkaline rocks (dolerites of Varnoudas, Namata and Olympiada, as well as diorites of Verdikousa, metadiorites of Pieria and amphibolite ‘’veins’’ of Pieria), which have distinct differences and similarities between them and differences from the group of older group rocks. The relationship between the tholeiitic to calc-alkaline rocks and the High-K calc-alkaline to shoshonitic rocks is that the former intrude the latter. The geochemical affinities among the dolerites of Varnoudas, Namata and Olympiada, diorites of Verdikousa, metadiorites of Pieria and amphibolite ‘’veins’’ of Pieria imply their common genesis as well as their common age that is Permian-Triassic age and/or younger one.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.